Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 2. maj 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. IT-strategi- og handleplan på folkeskoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS/ØK

Børne- og Skoleudvalget fremsender sag om Brønderslev Kommunes "Strategi- og handleplan for den digitale skole" til Økonomiudvalgets drøftelse i forhold til finansiering af planen.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur fremstiller på ny sagen af 6. juni 2017 til genoptagelse vedr. IT-strategi- og handleplan for folkeskoleområdet. Sagen indeholder denne gang ikke selve strategien og handleplanen, men derimod udelukkende finansiering af vedligeholdelse af det trådløse netværk på skolerne, Office 365 og medarbejder PC’er.

Der er et aktuelt behov for opgradering af skolernes IT for at imødekomme folkeskolelovens intentioner om IT i undervisningen og en digital folkeskole, herunder et specielt behov for vedligeholdelse af skolernes trådløse netværksinfrastruktur.

Som bilag til sagsfremstilling er der vedlagt anbefalinger fra IT-afdelingen vedr. trådløs netværksinfrastruktur samt forudsætninger for "Strategi- og handleplan for den digitale skole"

Økonomi:

Det er en forudsætning, at der afsættes midler til et årligt driftsbudget - både til IT-infrastrukturen og medarbejder Pc’er. På den måde kan vi leve op til de fælleskommunale og fællesoffentlige strategier, og følge med udviklingen løbende år for år. Der er ønske om at der i højere grad end nu støttes op om at øge den digitale undervisning, som kun vil stige i fremtiden, samt inddrage IT og digitalisering i andre fag og forøge medarbejdere og elevers digitale kompetencer. I den fælleskommunale digitaliseringsstrategi omhandler initiativ 4.3 ”Robust IT-infrastruktur i folkeskolen”. Dette betyder, at kommunerne skal sikre en tilstrækkelig kapacitet og udvikling af IT-infrastrukturen, hvilket kan leve op til brugernes forventninger. I nedenstående regnskab gøres rede for de årlige vedligeholdelsesudgifter:

Vedligehold af trådløst netværk

500.000 kr.

Office 365

100.000 kr.

Medarbejder PC’er*

1.060.000 kr.

I alt

1.660.000 kr.

*Der er valgt en leasing finansieringsmodel med en løbetid på 4 år, idet den rummer fordele i forhold til forsikring (dækker alle skader) mv. Desuden er leasingmodellen ikke belagt med yderligere omkostninger i forhold til en kontantpris. Dette var ikke en mulighed i sidste investeringsrunde, hvor der i 2014 blev afsat midler til indkøb af Pc'er. En investering med kontantbetaling vil betyde en engangsudgift på ca. 4,24 mio. kr. (1.060.000 x 4 år).

I medarbejder PC opstillingen er der medregnet Pc til skolepædagoger, idet pædagogerne ligeledes arbejder bl.a. i MinUddannelse samt indgår aktivt i dialogen mellem hjemmet og skolen.

På trods af at det trådløse netværk er etableret og understøtter, at eleverne medbringer egne computere og tablets, må vi forvente, at der løbende skal investeres i vedligeholdelse og udvikling af IT-infrastrukturen samt computere til medarbejder PC.

Forslaget til IT-opgraderinger på skolerne kan finansieres med den positive budgetoverførsel fra budgetåret 2017 på hovedkonto 301 for budget 2019. Fra 2020 til og med 2022 skal der tilføres 1,66 mio. kr. til budgettet pr. år.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender ovenstående forslag om forbedring og opgradering af skolernes IT samt tilhørende budgetforslag.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at såfremt ovenstående godkendes, skal der fra budget 2020 - 2022 indarbejdes 1,66 mio. kr. pr. år i budgettet.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 10. april 2018, pkt. 6:

Udvalget

  • godkender fagforvaltningens forslag og forventer, at fagforvaltningen sætter gang i opdateringen umiddelbart
  • ønsker efter godkendelse af Regnskabet for 2017 at drøfte finansieringen af det samlede projekt

Udvalget oversender sagen til drøftelse i Økonomiudvalget for mulig finansiering.

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 10:

Sagen udsættes

Vedligehold af trådløst netværk på de 2 skoler (Dronninglund og Hjallerup) afholdes indenfor udvalgets budget, og godkendes igangsat nu

Steen Søgaard Petersenønsker netværk tilknyttet og finansieret under bygningsvedligeholdelse.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde, den 2. maj 2018 - Tillægsdagsorden:

Byrådet godkendte den 25. april regnskabet for 2017. Det betyder, at Byrådet godkendte en ubetinget overførsel til Budget 2018 på 2.671.894 kr. på konto 301, fælles udgifter for skoler og undervisning. Beløbet fremgår af Regnskab 2017, side 73.

Fagforvaltningen har tidligere vurderet, at der kan ske en omprioritering af en del af de overførte midler til finansiering af IT-udstyr til skolerne. Fagforvaltningen er orienteret om, at Økonomiudvalget har ønsket en oversigt over og en beskrivelse af kommunens anvendelse af leasingaftaler.

Praksis er pt., at indgåelse af leasingaftaler godkendes og underskrives centralt i administrationen (borgmester og kommunaldirektør).

Udvalgsformanden ønsker en drøftelse udvalgets muligheder for at imødekomme skolernes behov for indkøb af personale- IT og opgradering af trådløst netværk.

Beslutning

Udvalget godkender, at der indgås leasingaftale for indkøb af IT til skolerne.

Steen Søgaard ønsker, at finansieringen af trådløst netværk betalt over bygningsvedligeholdelse.

Bilag

Til toppen

Opdateret 3. maj 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer