Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 15. januar 2019
Lokale: Dronninglund Skole
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Dennis Kvesel.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Dennis Kvesel og Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Evaluering af budgetprocessen for 2019


Resume

Sagsforløb: BS

Evaluering af processen for budget 2019 og opstart af planlægning af proces for budget 2020.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har haft en indledende drøftelse af erfaringerne fra processen for udarbejdelse af budget 2019, således de kan give inspiration for planlægningen af processen for budget 2020.

Før der træffes endelig beslutning om budgetprocessen for 2020, ønsker Økonomiudvalget en evaluering fra de enkelte fagudvalg af budgetprocessen for 2019.

Som inspiration har Direktionen opsamlet input fra drøftelser i MED-organisationen og fra Lederforum, som vedhæftes som bilag.

Personale

Ingen.

Beslutning

Kort åbent vindue for fagudvalgene til at lave/skabe økonomi til nye initiativer uafhængigt af budgetprocessen

Er det hensigtsmæssigt, at budgetproceduren godkendes af Byrådet?

Kan spørgsmål/svar runden lægges tidligere i processen?

Skal der stilles krav til spørgsmålenes udformning?

Dennis Kvesel og Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Ændring af bilag til Styrelsesvedtægten for Folkeskoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om, revision af Styrelsesvedtægten for Folkeskoleområdet, hvor det er indskrevet, at der maximalt optages 26 elever i 0. klasse fra skoleåret 2018/2019. Desuden skal Børne- og Skoleudvalget drøfte forslag til reduktion af klassetakst i forbindelse med aldersintegreret undervisning.

Skole og dagtilbudschef Carsten Otte deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Af Byrådets aftaletekst for Budget 2019 fremgår: "Byrådet besluttede i Budget 2018, at der maximalt optages 26 elever i 0. klasse fra skoleåret 2018/2019. Der er enighed om, at ordningen videreføres successivt således, at der fremover vil blive et maksimalt elevantal på 26 pr. klasse for 0.-3. klasse".

Med budgetvedtagelsen har det betydet følgende ændringer i bilaget til Styrelsesvedtægten for Folkeskoleområdet:

Fagforvaltningen for Børn og Kultur ønsker desuden, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslag til reduktion af klassetakst i forbindelse med aldersintegreret undervisning. Det foreslås, at der tilføjes følgende tekst i afsnit 21 i bilag til Styrelsesvedtægten for Folkeskoleområdet i Brønderslev Kommune i underafsnittet: Midler til kerneydelsen, klasse- og elevtakst

 • Der reduceres med en klassetakst, hvis der i indskolingen (0. til 3. klasse) kun er 28 elever eller derunder på tre sammenhængende klassetrin.

Dette er påtænkt fra skoleåret 2019/2020.

Hvis forslag om ændret klassetakst godkendes, skal forslag til ændring af bilag til styrelsesvedtægten til udtalelse hos Skolebestyrelserne. Høringsfristen tilrettelægges således, at der kan træffes politisk beslutning på Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. marts 2019 med henblik på, at ændringer indarbejdes med virkning fra skoleåret 2019/20.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og beslutter om der reduceres med en klassetakst, hvis der i indskolingen (0. til 3. klasse) kun er 28 elever eller derunder på tre sammenhængende klassetrin. Desuden foreslår Fagforvaltningen for Børn og Kultur, at orienteringen om ændringer i bilaget til styrelsesvedtægten tages til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen om ændringen i forhold til elevoptaget i 0. klasse taget til efterretning.

Udvalget ønsker fagforvaltningens forslag sendt til udtalelse.

Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Omorganisering dagtilbudsområdet - godkendelse af den videre proces


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til den videre proces om ny organisering af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet.

Skole og Dagtilbudschef Carsten Otte deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde 13. november 2018, at der arbejdes videre med den foreslåede organisering, og at følgende temaer skal belyses yderligere:

 • Flytning af LBO'erne til dagtilbudsområdet
 • Præcisering af forståelsen af begrebet serviceniveau
 • Præcisering af muligheden for forskellige profiler
 • Nærhedsprincippet i forbindelse med bestyrelsesarbejdet
 • En nærmere belysning af økonomien i forslaget, herunder et løft af kvaliteten
 • Belysning af vikarforbruget

Fagforvaltningen har sammen med dagtilbudslederne iværksat en proces for at belyse og beskrive ovenstående tematikker. For at styrke involveringsgraden lægges der op til en række afklarende temamøder for dagtilbudslederne samt et dialogmøde med bestyrelser og udvalg.

Involveringsprocessen startede op umiddelbart efter udvalgsmødet i november, hvor der har været afholdt temamøder med dagtilbudsledere omkring belysning af ovenstående tematikker og involvering omkring den videre proces. Hensigten med denne proces er at afklare de spørgsmål, der kom fra bestyrelser og MED-udvalg i høringssvarene. Rækken af temamøder med lederne fortsætter i januar og februar.

De faglige organisationer inviteres ligeledes til dialogmøde med fagforvaltningen.

Ny procesplan med henblik på inddragelse af bestyrelser, ledere og medarbejdere

Fase

Aktiviteter

Periode

Beskrivelse

Fra ide til politisk behandling

Idéfase

Drøftelse

Politisk godkendelse af processen

Involvering

BS-udvalg

Høringsfase og BU-udvalg

April 2018

Juni

August

September/november

Idéfase med lederne, hvor der var fokus på udarbejdelse af forskellige organisatoriske modellen.

Drøftet på Fælles rådgivende organ

Drøftelse med de BUPL

BS-udvalg godkender tidsplan samt principper

Kvalificering af notatet i bestyrelserne og MED-udvalgene

BS-udvalg beslutter at sende områdeledelsesforslaget til høring i forældrebestyrelserne og MED-udvalgene

Behandling af områdeledelse.
På baggrund af høringssvarene ønsker udvalget yderligere belysning af områdeledelsesmodellen.

Afklaring og involvering

Afklaring og involvering


Tidsplan

Beslutning i BS – ØK – BY

November/december

Januar 2019

Januar

Februar

Marts

Temamøde dagtilbudsledere den 22. november:

Afklaring med DT-lederne med henblik på at imødekomme spørgsmålene fra børnehaverne.

Temamøde dagtilbudsledere den 12. december:

Genbesøge ”hvorfor´et” / behovet for en omorganisering af DT-området og konkretisering af en Brønderslev model

Temamøde dagtilbudsledere den 15. januar:

Konkretisering af områdeledelse i en Brønderslev-model og den fremtidige proces.

BS-udvalg godkender den videre proces

Temamøde med lederne den den 15. januar

Temamøde med bestyrelser, ledere og BS-udvalg den 23. januar

Dialogmøde med BUPL og fagforvaltning

Temamøde med dagtilbudsledere, hvor input fra temamøde med bestyrelserne behandles

Politisk behandling af omorganiseringen på dagtilbudsområdet.

Implementering af en politisk beslutning

Implementering af den politiske beslutning

Forberedelse

Opstart af ny struktur

April – Maj

August 2019

Sammensætning af ansættelsesudvalg med repræsentanter fra de respektive bestyrelser, medarbejdere og ledere

Stillingerne opslås samtidig internt og eksternt.

Der vil i foråret blive foretaget en række administrative justeringer ift. den nye struktur.

Opstart af ny struktur

Valg til forældrebestyrelserne

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender planen for den videre proces omkring ny organisering på dagtilbudsområdet - med fokus på inddragelse af bestyrelser og ledere.

Personale

Ingen.

Beslutning

Implementeringsdelen tages ud af planen. Der skal planlægges med en endelig afsluttende høringsrunde.

Fagforvaltningens forslag derefter godkendt med flytning af temamødet fra den 23. januar 2019 til den 5. februar 2019 i forlængelse af det planlagte udvalgsmøde.

Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen


6. Orientering om ny dagtilbudslov


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om ændringer i den nye dagtilbudslov.

Skole og dagtilbudschef Carsten Otte deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Den 24. maj 2018 vedtog Folketinget ændringer af dagtilbudsloven. Lovændringerne består overordnet set af to dele. Den ene del vedrører ændringer, der har til formål at styrke kvaliteten i dagtilbud, mens den anden del vedrører ændringer, der har til formål at øge fleksibiliteten for forældre med børn i dagtilbud.

I forbindelse med ændringer af dagtilbudsloven arbejder Fagforvaltningen for Børn og Kultur med et rammestyringsdokument for dagtilbud i Brønderslev Kommune, som forventes at blive præsenteret for Børne- og Skoleudvalget i marts 2019.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte vil give en orientering om ændringerne i dagtilbudsloven under udvalgsmødet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsat.

Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen


7. Henvendelse fra Midtvendsyssel Lærerkreds vedr. implementering af FGU-reform


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Midtvendsyssel Lærerkreds har rettet henvendelse til Børne- og Skoleudvalget, da Lærerkredsen har nogle opmærksomhedspunkter i forhold til indførelsen af den nye FGU-reform.

Da UU organisatorisk hører under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget behandles henvendelsen i begge udvalg.

Udvalgene skal tage stilling til henvendelsen fra Lærerkredsen.

Sagsfremstilling

Lærerkredsen har nogle opmærksomhedspunkter i forhold til indførelsen af den nye FGU-reform og spørger til følgende:

a) Skal der ske omorganisering, som kan få betydning for UU-vejledernes løn- og ansættelsesforhold, som bl.a. omfatter deres ansættelsesbreve, lønaftaler, arbejdsvilkår, samt den fortsatte mulighed for at være kombinationsbeskæftiget mm.?

Fagforvaltningen for Beskæftigelse kan i den forbindelse oplyse, at der ikke vil ske ændringer i de nuværende ansættelsesforhold for UU-vejlederne.

b) Lærerkredsen spørger desuden, hvornår medarbejderne bliver inddraget og på hvilket niveau i MED-systemet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse kan oplyse, at der på UngeCentret er et Lokalmed - her er alle medarbejdergrupperne på UngeCentret repræsenteret, og her drøftes bl.a. den forberedende grunduddannelse (FGU) og ændringer i den kommunale ungeindsats (KUI) - punktet var på dagsordenen til mødet den 30. november 2018. Her blev aftalt, at punktet fremadrettet skal på dagsordenen hver gang.

c) Forbliver UU en selvstændig afdeling i UngeCentret? Navnet UU står som en stærk og tydelig enhed med eget navn, egen hjemmeside, egen Facebookside og eget logo - en stærk profil i vejledningen af de ældste elevers uddannelsesvalg.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse oplyser, at der ikke er tanker om organisationsændringer i UngeCentret, der har 3 afdelinger:

 • Beskæftigelse, psykiatri og handicap
 • Ungefamilie og misbrug
 • UU

Det overvejes at ændre navnet til uddannelsesvejledning, da begrebet UU bortfalder i lovgivningen. Det forventes, at de 3 kommuner, der er i FGU, vil bruge denne betegnelse fremover. Spørgsmålet om egen hjemmeside, logo mm afklares med den nye Ungechef.

d) Lærerkredsen spørger desuden om grundskolevejlederne fortsat vil have mulighed for at have begge ben solidt plantet i folkeskolen med mulighed for et tæt samarbejde med eleverne og lærerne?

Fagforvaltningen for Beskæftigelse kan oplyse, at der er en decentral organisering, der gør, at UU vejlederne har deres kontorer og daglige gang på deres respektive skoler. Det har de haft i de 5 år UngeCentret har eksisteret, og det er der ikke planer om at ændre.

e) Lærerkredsen oplyser, at UU-vejlederne tidligere havde en opgave i hele skoleforløbet - også i 0.-6 klasse, hvor de tilbød forskellige undervisningsforløb. Da UU-vejlederne blev flyttet fra skoleområdet og over i UngeCentret blev økonomien tilsvarende flyttet med. Efterfølgende har skolerne, hvis de vil have UU-vejledernes ekspertise i forhold til undervisning i Uddannelse og Job, fået mulighed for, at de kan købe disse undervisningsforløb. Økonomisk set er skolerne ikke kompenseret herfor.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse bemærker, at det er korrekt, at UU er blevet beskåret og serviceniveauet dalede, men det skete som følge af, at der med erhvervsskolereformen i 2014 blev reduceret i midler til UU. Dette havde ingen sammenhæng med etableringen af UngeCentret.

Lærerkredsen gør opmærksom på, at der er behov for politisk bevågenhed på, at der fortsat er ressourcer til vejledning i skolerne. Det forebyggende arbejde ligger i skolen og Lærerkredsen håber, at politikerne vil hjælpe med at sikre, at de midler, der hører skolen til - bliver i skolen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at udvalgene drøfter henvendelsen fra Lærerkredsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker problemstillingen drøftet med Beskæftigelsesudvalget på fællesmødet i marts.

Udvalget foreslår, at UU og Lærerkredsen inviteres med til mødet.

Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Høring af Sundhedsaftalen 2019-2023


Resume

Sagsforløb: ÆR/BE/BS/ÆO/SS/ØK/HAR

I hver valgperiode skal der udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet en høringsversion af ny nordjysk sundhedsaftale for perioden 2019-2023.

Den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som via en vision, bærende principper og 5 pejlemærker med politiske målsætninger sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet. De konkrete indsatser, der skal til for at udmønte sundhedsaftalen, er ikke fastlagt i sundhedsaftalen men vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden.

På baggrund af høringssvarene vil Sundhedsaftalen blive tilpasset og fremsendt til endelig godkendelse i kommunerne og regionen i maj-juni 2019. Den nye Sundhedsaftale træder i kraft 1. juli 2019.

Økonomiudvalget skal afgive eventuelle bemærkninger til høringsversionen af Sundhedsaftale 2019-2023.

Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen og Ledende Sundhedsplejerske Pernille Buhelt deltager i punktet.

Sagsfremstilling

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Den nationale vejledning for sundhedsaftaler fastlægger, at formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed; målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet den fremsendte høringsversion af Sundhedsaftale for perioden 2019-2023. Høringsversionen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra et tværsektorielt politisk visionsseminar den 22. juni 2018 og et temamøde om borger/patientinddragelse den 3. september 2018. Derudover har Patientinddragelsesudvalget bidraget med input. Kommunalt har sundhedsaftalen været behandlet politisk i både Sundhedspolitisk Dialogforum og KKR.

Høringsversionens indhold

Visionen i høringsversionen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem”. Der skal arbejdes henimod visionen gennem 5 politiske pejlemærker opstillet i sundhedsaftalen:

1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne

2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdspartner

3. Større lighed i sundhed

4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår

5. Et røgfrit Nordjylland vil give nordjyderne flere raske leveår

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri. I aftalen er der derudover opstillet indikatorer, som vil indgå i den løbende opfølgning på sundhedsaftalen (indikatorsættet vil blive udbygget i løbet af sundhedsaftaleperioden).

Sundhedsaftalen har hele den nordjyske befolkning som målgruppe, men sundhedsaftalen har særlig fokus på tre målgrupper i form af børn og unge med særlige udfordringer, borgere med psykisk sygdom samt borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger.

I arbejdet med at indfri den kommende sundhedsaftale er der i sundhedsaftalen derudover opstillet en række bærende principper, som er den fælles grundforståelse parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig bl.a. om lokalt ejerskab, en respektfuld samarbejdskultur og bedst mulig ressourceudnyttelse (herunder opgaveoverdragelse).

Det er vigtigt at bemærke, at den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet men som (i modsætning til den nuværende sundhedsaftale) ikke på forhånd opstiller konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Disse konkrete indsatser vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i et samarbejde mellem parterne. Denne ændring i sundhedsaftalen er sket for at skabe mere fleksibilitet i løbet af aftaleperioden og mere lokalt ejerskab og friere rammer.

Sundhedsaftalen fastlægger ligeledes den politiske organisering for sundhedsaftalen i den kommende periode. Der lægges op til en organisering, hvor de nuværende lokale politiske forankringsgrupper bibeholdes men suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum, ”Sundhedspolitisk Samling”.

Videre proces frem mod godkendelse af ny sundhedsaftale

Høringsversionen af sundhedsaftalen er sendt i høring blandt en række interessenter på sundhedsområdet udover kommunerne og regionen. På baggrund af høringssvarene vil Sundhedsaftalen i februar-april 2019 blive tilpasset af Sundhedskoordinationsudvalget og fremsendes til endelig godkendelse i kommunerne og regionen i maj-juni 2019. Den nye Sundhedsaftale træder i kraft 1. juli 2019.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. december 2018 blev punktet "Indledende drøftelse af Sundhedsaftale 2019" behandlet med følgende bemærkninger:

Udvalget får sundhedsaftalen til formel behandling på mødet i januar, og har på nuværende tidspunkt følgende bemærkninger:

 • Der ønskes en belysning af, hvordan ”fys på recept” og ”psykolog på recept” kan foldes ud, og hvilke perspektiver der kan være i det.
 • Formål 5 er meget stramt formuleret, og der efterlyses en blødere formulering, som ikke risikere at udstille gruppen af rygere. Formuleringen må til gengæld gerne omfatte misbrug.

Der holdes møde mellem Sundhedskoordinationsudvalgets formandskab, Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 14. januar 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget afgiver eventuelle bemærkninger til høringsversionen af Sundhedsaftale 2019-2023.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget er orienteret om høringssvar fra de ledende sundhedsplejersker. Udvalget har derudover ikke bemærkninger til aftalen.

Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om:

 • KL´s Børne- og Undervisningsområde har været til politisk møde i Region Nordjylland den 28. november 2018 - opsamling fra dagens møder er vedlagt som bilag.
Beslutning

Ønske om drøftelse af screening for ordblindhed på mødet i februar.

Til efterretning.

Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Lukket punkt: Anbringelser november 2018


Til toppen

Opdateret 16. januar 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer