Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 5. marts 2019
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Ændring af bilag til Styrelsesvedtægt for skoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Drøftelse af indkomne høringssvar fra skolebestyrelser.

Sagsfremstilling

Af Byrådets aftaletekst for Budget 2019 fremgår: "Byrådet besluttede i Budget 2018, at der maximalt optages 26 elever i 0. klasse fra skoleåret 2018/2019. Der er enighed om, at ordningen videreføres successivt således, at der fremover vil blive et maksimalt elevantal på 26 pr. klasse for 0.-3. klasse".

Med budgetvedtagelsen har det betydet følgende ændringer i bilaget til Styrelsesvedtægt for skoleområdet:

Fagforvaltningen for Børn og Kultur ønsker desuden, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslag til reduktion af klassetakst i forbindelse med aldersintegreret undervisning. Det foreslås, at der tilføjes følgende tekst i afsnit 21 i bilag til Styrelsesvedtægten for skoleområdet i Brønderslev Kommune i underafsnittet: Midler til kerneydelsen, klasse- og elevtakst

 • Der reduceres med en klassetakst, hvis der i indskolingen (0. til 3. klasse) kun er 28 elever eller derunder på tre sammenhængende klassetrin.

Dette er påtænkt fra skoleåret 2019/2020.

Hvis forslag om ændret klassetakst godkendes, skal forslag til ændring af bilag til styrelsesvedtægten til udtalelse hos Skolebestyrelserne. Høringsfristen tilrettelægges således, at der kan træffes politisk beslutning på Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. marts 2019 med henblik på, at ændringer indarbejdes med virkning fra skoleåret 2019/20.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og beslutter, om der reduceres med en klassetakst, hvis der i indskolingen (0. til 3. klasse) kun er 28 elever eller derunder på tre sammenhængende klassetrin.

Desuden foreslår Fagforvaltningen for Børn og Kultur, at orienteringen om ændringer i bilaget til styrelsesvedtægten tages til efterretning.

Personale

Ingen

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 15. januar 2019, pkt. 4:

Orienteringen om ændringen i forhold til elevoptaget i 0. klasse taget til efterretning.

Udvalget ønsker fagforvaltningens forslag sendt til udtalelse.

Dennis Kvesel var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 5. marts 2019:

Fagforvaltningens forslag om at reducere med en klassetakst, hvis der i indskolingen kun er 28 elever eller derunder på tre sammenhængende klassetrin, har været sendt til udtalelse. De indkomne udtalelser vedlægges som bilag til sagen.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag gennemføres ikke.

Bilag

Til toppen


4. Skoleindskrivning 2019-2020


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til oprettelse af antal børnehaveklasser i skoleåret 2019-2020.

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelsesvedtægten for skoleområdet i Brønderslev Kommune foregår indskrivningen til skolestart centralt.

Skolen er forpligtet til at optage elever fra et andet distrikt eller anden kommune, så længe elevtallet i den enkelte klasse ikke overstiger det fastlagte klassedelingstal. Skoleåret starter som udgangspunkt aldrig med mere end 26 elever i 0. -3. klasse og 28 elever i klassen for 4. – 10. klasse. Dog kan der i perioden efter skolernes ressourcetildeling pr. 1. april og frem til sommerferien samt i det efterfølgende skoleår være elever, der tager bopæl i distriktet, og som skal optages i klassen, selv om den er oppe på henholdsvis 26 og 28 elever.

Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse på en anden skole end distriktsskolen, er følgende kriterier i prioriteret rækkefølge retningsgivende for, hvilke børn der optages først:

 1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner
 2. Søskende til elever på skolen går forud for andre
 3. Elever, der bor tættere på skolen, går forud for elever, der bor længere væk
 4. Fører ovenstående ikke til en prioriteret rækkefølge afgøres fordelingen ved lodtrækning

Forældrene kan frit vælge, hvilket undervisningssted inden for distriktet, de ønsker, at deres barn skal gå på. Det er en forudsætning, at eleven ikke udløser en ekstra klasse.

Ud fra elevgrundlag i hvert skoledistrikt sammenlignet med ønsker om frit skolevalg, kan alle imødekommes med undtagelse af Søndergades Skole, hvor der jf. Styrelsesvedtægten skal gives afslag til 3 elever, for ikke at udløse en ekstra klasse.

Fagforvaltningen for Børn- og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling oprettelse af antal børnhaveklasser i skoleåret 2019-2020.

Personale

Ingen

Beslutning

Der gives afslag til tre elever, som søger Søndergades Skole.

Godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Kvartalsrapport fra UU for 4. kvartal 2018


Resume

Sagsforløb: BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune har udarbejdet en rapport for 4. kvartal 2018, som giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune

Sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24 årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2018 viser blandt andet, at

 • 97 % af de 15-17 årige med bopæl i Brønderslev Kommune er indenfor uddannelsessystemet. De resterende 3 % af denne målgruppe (43 unge), der ikke er i gang med en uddannelse, deltager i forberedende og udviklende aktiviteter. Disse aktiviteter har til formål at gøre dem parate til uddannelse og job
 • 79 % af de 18-24 årige med bopæl i Brønderslev Kommune har enten gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. De resterende 21 % (539 unge), som ikke er i gang med eller har en ungdomsuddannelse, fordeler sig i følgende kategorier:
  • 305 er i job eller i gang med udviklende aktiviteter som kurser (fx VUC), produktionsskole, praktik, højskole og udenlandsophold
  • 58 er tilmeldt påbegyndelse af en uddannelse
  • 47 deltager ikke i registreret aktivitet, og som UU ikke kan få kontakt til. UU har iværksat en særlig indsats overfor denne gruppe
  • 3 er i øvrige aktiviteter (straf, værnepligt, orlov mm.)
  • 126 er på offentlig forsørgelse og modtager aktiviteter efter LAB-loven

I kvartalsrapporten for 4. kvartal 2018 er der desuden sat fokus på uddannelsesparathedsvurderingerne for elever i 8. klasse. Oversigten viser, at andelen, der i 8. klasse (2019) er vurderet ikke-uddannelsesparat, er steget med 6 procentpoint sammenlignet med 2018. Størstedelen af disse elever opfylder ikke karakterkravene.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Rapporten drøftet. Bemærkninger medtages til fællesmødet med Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Bilag

Til toppen


6. Forslag til rammebeskrivelse for Dagtilbudsområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte forslaget til rammebeskrivelse for dagtilbudsområdet i Brønderslev Kommune.

Forslaget sendes efterfølgende til udtalelse i forældrebestyrelserne og daginstitutionernes MED-udvalg.

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgsmødet den 5. februar 2019 blev der givet en orientering om den nye dagtilbudslov. Dagtilbudslovgivningen foreskriver, at kommunerne skal udarbejde en rammebeskrivelse, der blandt andet skal indeholde en beskrivelse af, hvordan der arbejdes med Den Pædagogiske Læreplan og forskellige retningslinjer på dagtilbudsområdet.

Rammebeskrivelsen for styring af dagtilbud udgør, sammen med relevante bilag, rammen for drift, styring og håndtering af kommunale og private dagtilbud i Brønderslev Kommune. Rammebeskrivelsen skal desuden understøtte en tydelig retning for dagtilbuddenes arbejde og sikre sammenhæng mellem dagtilbudsloven og den pædagogiske læreplan.

Brønderslev Kommune skal tilbyde familier med bopæl i kommunen valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud, så de så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker. Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget sender Rammebeskrivelse for styring af dagtilbud og bilag til udtalelse i Bestyrelser og MED-udvalg i perioden 11. marts - 16. maj med henblik på godkendelse på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 4. juni 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Visionsaftale - Bevæg dig for livet


Resume

Sagsforløb: TM/BE/BS/ÆO/FK/SS

Byrådet besluttede i forbindelse med Budgetaftalen for 2019, at der skal indgås aftale med DGI og DIF om, at Brønderslev Kommune i perioden fra 2019 til og med 2023 er Visionskommune i regi af projektet ”Bevæg dig for livet”.

Arbejdsgruppen, som er nedsat af Byrådet, fremsender til orientering forslag til Visionskommuneaftale med DGI og DIF.

Sagsfremstilling

Den nedsatte arbejdsgruppe er nu så langt i processen, at fagudvalgene kan orienteres om forslaget til Visionskommuneaftalen.

Forslaget til aftale er søgt grundigt beskrevet i følgende afsnit:

 • Brønderslev Kommune – Bevæg Dig For Livet Visionskommune
 • Overordnet datagrundlag
 • Målsætninger
 • Ressourcer
 • Indsatsområder
 • Kommunikation
 • Organisering
 • Mislighold af aftalen

Visionsaftalen skal skabe en ramme for arbejdet i de kommende 5 år, og indeholder følgende overordnede målsætninger og indsatsområder.

Målsætninger:

 • Øge antallet af fysisk aktive fra de nuværende 68 % til 75 %, svarende til ca. 2.500 flere aktive.
 • Øge antallet der er fysisk aktive i foreningsregi med 1.250 borgere. Det betyder, at halvdelen af de flere fysiske aktive skal løftes af foreningslivet i Brønderslev Kommune, hvilket også vil sikre en foreningsdeltagelse omkring de 50 %.

Indsatsområder
Der skal arbejdes på:

 • Rammevilkårene for et aktivt foreningsliv
 • Rammevilkårene for rum og rammer til fysisk aktivitet
 • Rammevilkårene for kommunens institutioner
 • Rammevilkårene for sundhed

Derudover skal der arbejdes på målgrupperne:

 • Børn og Unge
 • De inaktive voksne
 • De inaktive 60+'ere
 • Fysisk og Psykisk sårbare

Eventuelle bemærkninger kan sendes til Fritids- og Kulturområdet, senest den 15. marts 2019.

Forslaget vil blive behandlet af arbejdsgruppen den 14.-15. marts 2019 med henblik på fremsendelse til Byrådets behandling og godkendelse den 27. marts 2019.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning om udvidelse af normering i Agersted Fribørnehave


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Agersted Fribørnehave om udvidelse af normering fra 50 børn til 60 børn, med mulighed for overbelægning på 4 børn i månederne op til sommerferien og derudover om en fastsættelse af driftsgarantien for Agersted Fribørnehave svarende til den nye normering.

Sagsfremstilling

Agersted Fribørnehave blev i maj 2018 godkendt med en normering på 45 børn, herunder mulighed for overbelægning med 4 børn i perioden op mod sommerferien. Godkendelsen indebar en opnormering fra 1. januar 2019 til 50 børn med mulighed for overbelægning på 4 børn i månederne april, maj, juni og juli.

Ved etableringen af Agersted Fribørnehave blev der stillet driftsgaranti svarende til 25 børn.

Opnormeringen til 45 - og fra 1. januar 2019 50 børn - forudsatte, at de bygningsmæssige forhold var i orden og at der blev stillet driftsgaranti svarende til 50 børn pr. 1. januar 2019. Dette har Agersted Fribørnehave oplyst om er tilfældet.

Agersted Fribørnehave ønsker nu en yderligere opnormering til 60 børn, herunder mulighed for overbelægning med 4 børn i perioderne op mod sommerferien og frem til skolestart i august.

Der er givet en foreløbig administrativ godkendelse af opnormeringen til 60 børn + 4 børn i overbelægning, gældende fra 1. marts 2019 til og med juni 2019, under forudsætning af at bygningen har den fysiske kapacitet til den forøgede normering på 60 + 4 børn.

Brønderslev Kommune har hidtil stillet krav om en driftsgaranti på 3 måneder i forbindelse med godkendelse af en privat institution.

Med den nye dagtilbudslovs ikrafttræden fra 1. januar 2019 må den driftsgaranti, som kommunalbestyrelsen kan stille krav om, i forbindelse med godkendelse af en privat institution, efter dagtilbudsloven § 20, stk. 2, maksimalt udgøre, hvad der svarer til ½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn jf. dagtilbudslovens §§ 36-38, samt eventuelt forudbetalt drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn jf. dagtilbudslovens §§ 36-38.

I Brønderslev Kommune modtager private institutioner et forudbetalt tilskud svarende til én måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. normeret barn.

Dermed kan Brønderslev Kommune stille krav om driftsgaranti på 1½ måneds drift pr. barn, jf. dagtilbudsloven §§ 36-38.

For Agersted Fribørnehave vil driftsgarantien - svarende til 1½ måneds driftstilskud pr. barn - for 60 børn udgøre 394.762 kr.

Agersted Fribørnehave anmoder Børne- og Skoleudvalget om at tage stilling til, hvilken nytte et krav om garantistillelse har for kommunen, bl.a. henset til beløbets nu lavere størrelse.

Fagforvaltningen vurderer, at krav om driftsgaranti bør stilles med henblik på at opnå leverancesikkerhed, idet Brønderslev Kommune har forsyningsforpligtelsen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at normering og overbelægning for Agersted Fribørnehave pr. 1. juli 2019 godkendes til 60 + 4 børn og at driftsgarantien for Agersted Fribørnehave fastsættes svarende til 1½ måneds driftstilskud pr. barn. Garantien skal stilles inden 1. juli 2019.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning om udvidelse af normering i Vuggestuen Troldehøj


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Vuggestuen Troldehøj om udvidelse af normering fra 15 børn til 18 børn og derudover om en fastsættelse af driftsgarantien for Vuggestuen Troldehøj svarende til den nye normering.

Sagsfremstilling

Vuggestuen Troldehøj blev i september 2017 godkendt med en normering på 15 børn.

Vuggestuen Troldehøj har den 13. februar 2019 fremsendt ansøgning om en opnormering til 18 børn.

Ansøger har sammen med ansøgning fremsendt budgetoverslag med 18 børn.

Teknik og Miljø har oplyst, at bygningen har den fysiske kapacitet til den forøgede normering på 18 børn.

Brønderslev Kommune har hidtil stillet krav om en driftsgaranti på 3 måneder i forbindelse med godkendelse af en privat institution. Med den nye dagtilbudslovs ikrafttræden fra den 1. januar 2019 må den driftsgaranti, som Byrådet kan stille krav om, i forbindelse med godkendelse af en privat institution, efter dagtilbudslovens § 20 stk. 2, maksimalt udgøre, hvad der svarer til ½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn jf. dagtilbudslovens §§ 36-38, samt eventuelt forudbetalt drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn jf. dagtilbudslovens §§36-38.

I Brønderslev Kommune modtager private institutioner et forudbetalt tilskud svarende til en måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. normeret barn. Dermed kan Brønderslev Kommune stille krav om driftsgaranti på 1½ måneds drift pr. barn, jf. dagtilbudslovens §§36-38.

For Vuggestuen Troldehøj vil driftsgarantien - svarende til 1½ måneds driftstilskud pr. barn - for 18 børn udgøre 194.760 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at normering for Vuggestuen Troldehøj pr. 1. april 2019 godkendes til 18 børn og at driftsgarantien for Vuggestuen Troldehøj fastsættes til 1½ måneds driftstilskud pr. barn.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Peter H.S Kristensen og Bettina Bøcker Kjeldsen tager forbehold i forhold til at godkende udvidelsen pga. tvivl om det faglige indhold og de normeringsmæssige forhold.

Bilag

Til toppen


10. Frigivelse af anlægsbevilling til Analyse og Udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet har i Budget 2019 afsat:

 • 1 mio. kr. til særlig insat på skolerne
 • 1 mio kr. til strukturtilpasninger skoler, herunder specialundervisning

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har indhentet tilbud på udarbejdelse af en Analyse og en Udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune. Byrådet anmodes om frigivelse af 337.000 kr. til betaling for ydelsen.

Sagsfremstilling

Analyse og udviklingsplan for 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har indbudt firmaet SMAK architects til at udarbejde en Analyse og en Udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune. Firmaet har erfaring med at løse lignende opgaver for andre kommuner.

Følgende er en beskrivelse af SMAK architects ydelser i forbindelse med udarbejdelsen af en samlet udviklingsplan for 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune. Udviklingsplanen vil tage sit afsæt i en analyse af eksisterende forhold og komme med forslag til ændringer og tiltag med afsæt i den pædagogiske praksis og generelle vurderinger af læringsmiljøerne.

Udviklingsplanen kommer med anbefalinger for:

 • Udviklingen af skolens generelle læringsmiljøer med afsæt i en holistisk analyse af skolens bygningsmasse, sammenholdt med pædagogisk praksis samt elevprognoser. Herunder optimering af m2
 • Udviklingen af skolernes faglokaler. Er faglokalerne tidssvarende, og kan de rumme de didaktiske og pædagogiske processer, der skal til for at understøtte faget bedst?
 • Muligheder for placering af specialklasserækker. Herunder en optimering af m2, nedlæggelse af barakkerne i Klokkerholm, samt en plan for bedre integration mellem heldagsskole og almen-område

Fase 1: Opstart og planlægning

I fase 1 afholdes der 1 – 2 møder med skoleområdet i Brønderslev Kommune med henblik på en yderligere afklaring af processen og målet med opgaven. På disse møder skal der også defineres en række pædagogiske og didaktiske principper for, hvordan udviklingsplanerne skal effektueres. Det er også i denne fase, at SMAK architects bliver ”klædt på” med den nødvendige mængde data i forhold til elevprognoser, eksisterende tegningsgrundlag osv.

Den endelige procesplan godkendes, og samtlige møder/besigtigelser sættes i kalenderen.

Fase 2: Besigtigelse og registrering

Til besigtigelsen vil SMAK architects blive vist rundt af skoleleder eller skolens pædagogiske leder samt teknisk serviceleder. På besigtigelsen skal man rundt og se hele skolen, og SMAK architects vil under besigtigelsen registrere med både fotos og notater på eksisterende plangrundlag.

Fase 3: Analyse og udviklingsplan

På baggrund af fase 1 og 2 udarbejdes der en udviklingsplan for skolerne. Udviklingsplanen beskriver overordnede organiseringsforslag, der understøtter den pædagogiske praksis samt skolernes fremskrivning for elevtal.

Udviklingsplanen kommer med anbefalinger for punkt a, b, og c. og afleveres som en samlet A3-mappe med beskrivelser og relevant tegningsmateriale. Materialet vil komme med forslag til ændringer og optimeringer af skolernes læringsmiljøer, hvoraf nogle kan finansieres af skolerne selv. Det foreslås derfor at afholde et præsentationsmøde med ledelsen på den enkelte skole, hvor udviklingsplanerne overleveres mundtligt.

Procesplan og honorar:

Dato/periode

Opgave

Honorar

Primo april 2019

Fase 1, Opstart og Planlægning

29.000 kr.

Planlægningsmøder med fagforvaltning

Rammesætning af opgave

Registrering af projektgrundlag, herunder tegningsmateriale

Tilretning af procesplan

Medio april 2019

Fase 2, Besigtigelse og registrering

76.800 kr.

Besigtigelse og registrering af 12 skoler. Der afsættes gennemsnitligt 3 timer pr. skole. Der afholdes et møde på den enkelte skole med ledelsen, som beskriver, vision, pædagogisk praksis og generelle udfordringer. To arkitektrådgivere fra SMAK vil forestå registrering og besigtigelse

Primo maj 2019

Fase 3, Analyse og Udviklingsplan

231.200 kr.

Udarbejdelse af udviklingsplan i samlet A3-mappe

Afholdelse af møder med fagforvaltningen

Præsentationsmøde for skolelederne

Primo juni 2019

Aflevering

Præsentationsmøde for Børne- og Skoleudvalget

I alt

337.000 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver 337.000 kr. til Analysen og Udviklingsplanen fra puljen til strukturtilpasninger på skoler, specialundervisning og børnepasning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der i anlægsbudgettet er afsat 1. mio. kr. i 2019 og i 2020 til strukturtilpasninger på skoler, specialundervisning og børnepasning samt 1. mio. kr. i 2019 og i hvert af overslagsårene til bygningsvedligehold i forhold til en særlig indsats på folkeskoleområdet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


11. Budget 2020 - forslag til råderum


Resume

Sagsforløb: BS

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2020” på mødet den 13. februar 2019, igangsættes processen med hensyn til beskrivelse af forslag til råderum på 1 % i alle fagudvalg.

Sagsfremstilling

Der igangsættes en proces, hvor der findes plads til råderum svarende til 1 % af alle serviceudgifter på alle fagområder.

Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere forslag til råderum.

Økonomiudvalget orienteres på deres møde den 15. maj 2019, hvorefter forslagene sendes i høring.

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med råderum igangsættes, og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets forslag til råderum.

Beslutning

Drøftes igen på aprilmødet.

Til toppen


12. Fællesmøde mellem Beskæftigelses -og Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget


Resume

Sagsforløb: BS/BE

Der er aftalt to årlige fællesmøder, hvor de to udvalg drøfter forskellige forhold vedrørende de overgange eller snitflader, der er mellem de to udvalgs forvaltningsområder.

På dette møde deltager repræsentanter fra UngeCentret, Skoleområdet og Midtvendsyssel Lærerkreds.

Fællesmødet holdes i lokale 272 fra kl. 16.00 til 17.00.

Sagsfremstilling

På dette møde ønskes en drøftelse af:

 • Status på implementeringen af FGU
 • Det fremtidige samarbejde omkring elever til FGU
 • Kvartalsrapport fra UU for 4. kvartal 2018
 • Kan vejledningsarbejdet i grundskolen styrkes
Personale

Ingen.

Beslutning

Mødet gennemført.

Peter H.S Kristensen var fraværende.

Til toppen


13. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning
 • Om flytning af børnehaven i Asaa til Rusen
 • Bevillingssag vedr. Den Grønne Giraf er sat i gang

Til efterretning.

Til toppen

Opdateret 6. marts 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer