Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 2. april 2019
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Peter H.S. Kristensen og Lone Birkmose Lex var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Peter H.S. Kristensen og Lone Birkmose Lex var fraværende.

Til toppen


3. Budget 2020 - forslag til råderum


Resume

Sagsforløb: BS

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2020” på mødet den 13. februar 2019 igangsættes processen med beskrivelse af forslag til råderum på 1 % i alle fagudvalg.

Sagsfremstilling

Der igangsættes en proces, hvor der findes plads til råderum svarende til 1 % af alle serviceudgifter på alle fagområder.

Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere forslag til råderum.

Økonomiudvalget orienteres på deres møde den 15. maj 2019, hvorefter forslagene sendes i høring.

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med råderum igangsættes, og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets forslag til råderum.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 5. marts 2019, pkt. 11:

Drøftes igen på aprilmødet.

Beslutning

Drøftet.

Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Bisgaardser ikke et behov for at der findes besparelsesforslag.

Peter H.S. Kristensen og Lone Birkmose Lex var fraværende.

Til toppen


4. Frigivelse af anlægsmidler til indretning af børnehaveafdeling i SFO-bygningen Rusen i Asaa


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling på 717.000 kr. til indretning af børnehaveafdeling i SFO-bygningen, Rusen i Asaa.

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte i forbindelse med godkendelsen af Budget 2019 717.000 kr. på politikområde 301 til indretning af børnehaveafdeling i SFO-bygningen, Rusen i Asaa.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 21. august 2018, at samle Børnehave og SFO i Rusen.

Børnehave og SFO samles i Rusen

I Rusen er indregnet renovering af toiletområder herunder etablering af puslebord, således der bliver plads til 30 børnehavebørn. Desuden opgraderes garderober og grupperum til denne anvendelse.

I bygningen er der ikke etableret mekanisk ventilation. Dette vil være nødvendigt ved ændret brug (øget belastning) til børnehave for at opretholde en luftkvalitet i henhold til gældende arbejdsmiljøregler.

Udvendig er eksisterende hegn af træ defekt og nedslidt, hvorfor en udskiftning til nyt trådhegn, som sikkerhed for børnehavebørn, er nødvendig.

Til opbevaring af udvendige legeredskaber til brug for børnehavebørn, skal der etableres et skur i tilknytning til eksisterende skur med udvidelse af flisebelægningen.

Der flyttes udvendige legeredskaber og indvendigt inventar fra Asaa Børnehave til Rusen, således legepladsen, garderober og inventar i Rusen bliver anvendelig for børnehavebørn. Udgiften vil overslagsmæssigt udgøre ca. 60.000 kr.

Til afvikling af Asaa Børnehave (oprydning og rømning mm. af Asaa børnehave, så børnehaven står klar til salg eller anden brug) anslås en udgift på ca. 50.000 kr.

Etableringsomkostninger:

Et samlet budgetoverslag udgør ca. 717.000 kr., hvoraf ventilationsudgiften udgør 230.000 kr. og udgifter til flytning af legeredskaber og rømning af Asaa Børnehave udgør 110.000 kr.

Der vil ved sammenlægning ske en øget driftsudgift i Rusen, som anslås til ca. 75.000 kr.

Besparelse ved nedlægning at Asaa Børnehave der flyttes til Rusen udgør i alt 150.810 kr., når den øgede udgift, der genereres i Rusen, er modregnet. Besparelsen forudsætter desuden, at Asaa Børnehave afhændes.

Børnetal i Asaa Børnehave:

Indmeldt

1/6- 2019

Til skole

August 2019

Indmeldt

1/8-2019

Indmeldt

Fremtil 1/12-2019

Indmeldt

1/12-2019

Potentielle

- ikke på venteliste

32

10

22

2

24

12

Personale

Flytningen af børnehaven indebærer, at personalet i i børnehaven fysisk flytter arbejdsplads. Der vurderes ikke at være personalerationale i forbindelse med flytningen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver anlægsbevilling på 717.000 kr. afsat på politikområde 301 til indretning af børnehaveafdeling i SFO-bygningen, Rusen i Asaa.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der i budget 2019 er afsat en anlægsbevilling på 717.000 kr. til strukturtilpasning i Asaa.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Peter H.S. Kristensen og Lone Birkmose Lex var fraværende.

Til toppen


5. Opfølgning på ny procedure for overdragelse af unge fra Børn og Familie til Ungecentret


Resume

Sagsforløb: BS/BE

Udvalgsformand Lone Birkmose Lex ønsker, at Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter erfaringer med de nye procedurer for overdragelse af unge borgere fra Børn og Familie til Ungecentret.

Børn og familiechef Inge Gorm Andersen, direktør Lene Faber, ungechef Ole Ervolder og afdelingsleder i UngeCentret Pernille Høgh deltager i drøftelse af punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget havde fællesmøde den 12. september 2018, hvor fokus var på PWCs analyse af anbringelsesområdet på børne- og familieområdet.

Anbefalingen var:

 • at sagsbehandlerne i Børne- og Familieafdelingen altid skal indkalde den nye sagsbehandler i UngeCentret til et overleveringsmøde, før den unge fylder 14½ år
 • at der skal holdes regelmæssige samarbejdsmøder mellem sagsbehandlerne i Børne- og Familieafdelingen og UngeCentret, hvis der er en delesag mellem de to afdelinger

Med baggrund i disse anbefalinger har der været afholdt møde mellem Børne- og Familieafdelingen og UngeCentret, og der er aftalt nye procedurer for overdragelse.

På mødet den 12. september 2018 blev der givet en orientering om de nye procedurer og begge afdelingers arbejde med ”Varige Spor”.

Fagforvaltningerne for Børn- og Kultur og Beskæftigelse foreslår, at Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter den nye procedure for overdragelse af de unge borgere fra Børn og Familieafdelingen til Ungecentret.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen drøftet.

Udvalget kan konstatere, at overdragelsen fungerer tilfredsstillende.

Peter H.S. Kristensen og Lone Birkmose Lex var fraværende.

Til toppen


6. Opfølgning Varige Spor


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om opfølgning på fordeling af indsatser vedrørende Varige Spor.

Børn og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 6. juni 2017, at der skulle ske opfølgning på Baseline for Varige Spor hvert kvartal.

Med udrulningen af Varige Spor i Brønderslev Kommune er målet at opnå:

 • opgaveløsningen iværksættes tidligere med inddragelse af fagprofessionelle, frontpersonale, foreninger, fritidsliv og private netværk - Effektmål: At antallet af anbragte børn nedbringes
 • børn får en tidlig, helhedsorienteret og effektiv indsats - Effektmål: At kommunens ressourcer på det specialiserede børneområde frigøres til forebyggelse
 • det tværfaglige samarbejde styrkes, så der bygges bro til den tidlige og forebyggende indsats på almenområdet - Effektmål: At metodeudvikle den eksisterende tilbudsvifte med inddragelse af almenområdet, netværk og frivillige

Opfølgning er en rapport over fordelingen af indsatserne pr. 31. december 2018.

Opfølgningen er dækkende for Børne- og Familieafdelingen, og dækker de sager, hvor Brønderslev Kommune er handlekommune.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager opfølgningsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen og Lone Birkmose Lex var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Evaluering af pilotindsatsen Varige Spor Øst - En særlig indsats


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget drøfter slutevalueringen af Pilotindsatsen Varige Spor Øst.

Konsulent Louise Krogsgaard Nielsen præsenterer evalueringen, mens Børn og Familiechef Inge Gorm Andersen og Skole og Dagtilbudschef Carsten Otte deltager i drøftelsen af dette punkt.

Sagsfremstilling

I april 2015 godkendte Byrådet en ny indsats for kommunens sårbare og udsatte børn og familier kaldet Varige Spor - En særlig indsats.

Denne pilotindsats løb i perioden august 2015 til august 2018 og har været etableret i Dronninglund skoledistrikt.

Varige Spors særlige indsats har fokus på:

 • Tidlig opsporing– som handler om at identificere børn i sårbare og udsatte positioner tidligt ift. alder og problemudvikling
 • Sagsbehandlingen– som handler om myndighedsudøvelsen og det sagsrelaterede arbejde med at hjælpe børn og deres familier, hvor der er behov for særlig støtte
 • Tværfagligt samarbejde– som handler om, hvordan samarbejdet på tværs af almen- og specialområdet styrkes og koordineres
 • Inddragelse – forældre, børn, netværk mv.– som handler om at inddrage barnets og familiens ressourcer og motivere barnet og familien til at understøtte en positiv forandring

Pilotindsatsens overordnede målsætninger samt de opnåede resultater er følgende:

Mål 1: At Brønderslev Kommunes opgaveløsning iværksættes tidligere med inddragelse af fagprofessionelle, frontpersonale, foreninger/fritidsliv og private netværk

Effektmål:

At antallet af anbragte børn nedbringes

 • Udgangspunkt 2012: 16,74 0-14-årige ud af 1000
 • Ønsket mål pr. august 2018: %-sats svarende til landsgennemsnittet (10,7 ud af hver 1000 0-14-årige)
 • Opnåede resultat pr. august 2018: 15,88 0-14-årige ud af 1000

Mål 2: At børn får en tidlig, helhedsorienteret og effektiv indsats

Effektmål:

At kommunens ressourcer på det specialiserede område frigøres til forebyggelse

 • Udgangspunkt ved projektstart ult. 2014: forebyggelse 22 % - anbringelser 78 %
 • Ønsket mål pr. august 2018: forebyggelse 40 % - anbringelser 60 %
 • Opnåede resultat pr. august 2018: forebyggelse 27 % - anbringelser 73 %

Mål 3: At styrke det tværfaglige samarbejde så der bygges bro til den tidlige og forebyggende indsats på almenområdet

Effektmål: At metodeudvikle den eksisterende tilbudsvifte med inddragelse af almenområdet, netværk og frivillige

Opnåede resultat: Brønderslev Kommune har indgået et partnerskab med Mødrehjælpen, og der er dermed kommet endnu et tilbud i tilbudsviften, den eksisterende tilbudsvifte er ligeledes blevet udviklet både i familieplejeafdelingen og på Familiehuset Hegely, og så er der taget initiativ til at arbejde tættere og bedre sammen med civilsamfundet ved at ansætte en frivilligkoordinator.

Udgangspunktet for effektmål 1 og 2 er for hele kommunen - altså ikke kun for Dronninglund skoledistrikt. Derfor tager slutevalueringen ligeledes udgangspunkt i udviklingen for hele kommunen, hvor Dronninglund skoledistrikt har arbejdet ud fra Varige Spors principper siden august 2015, mens kommunens tre resterende skoledistrikter har arbejdet efter Varige Spors principper siden januar 2017. Pilotindsatsen selvstændige udvikling i forhold til de tre effektmål kan ikke dokumenteres, men det er nødvendigt at forholde sig til den eksisterende tilgængelige data.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager evalueringen til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Evalueringen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen og Lone Birkmose Lex var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Orientering om adoption uden samtykke


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om børne- og familieområdets arbejde med adoption uden samtykke.

Børn og familiechef Inge Gorm Andersen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ved lovændring oktober 2015 blev reglerne omkring adoption uden samtykke lempet. Efter oktober 2015 skal det sandsynliggøres og ikke, som tidligere, godtgøres, at forældrene varigt er uden forældreevne og bestemmelserne om adoption er ikke længere aldersbegrænset.

Bestemmelserne omkring adoption uden samtykke fremgår af Lov om Social Service (SEL) § 68d samt Adoptionslovens § 9, stk. 2-4. Af disse bestemmelser fremgår det, at der i en anbringelsessag skal tages stilling til, om anbringelsesgrundlaget er omfattet af SEL § 58, stk. 1 - det vil sige, om der er åbenbar risiko for, at barnet vil lide alvorlig skade ved ophold hos forældremyndighedsindehaver på grund af dennes/disses utilstrækkelige omsorg for og behandling af barnet. Hvis dette er tilfældet, skal der dernæst tages stilling til, om en bortadoption er til barnets bedste i forhold til en opvækst med kontinuitet og stabilitet – på den lange bane.

Ved anbringelser, hvor barnet har været anbragt i mere end tre år gælder reglerne i Adoptionslovens § 9, stk. 4. Her har plejeforældrene mulighed for at adoptere det anbragte barn, hvis det vil være skadeligt for barnet at bryde tilknytningen til plejeforældrene.

På baggrund af bl.a. et rådgivningsforløb fra VISO i foråret 2018 udarbejdede forvaltningen instruks i forhold til bortadoption.

Ultimo 2018 var der foretaget en socialfaglig vurdering i forhold til adoption i alle anbringelsessagerne.

Vurderingen/status d.d. er, at der er tale om 8 børn, der er i målgruppen i forhold til Adoptionslovens § 9 stk. 4 – altså børn anbragt i mere end tre år. Som et led i den videre proces skal der i forhold til disse børn foretages en psykologisk undersøgelse af bl.a. barnets tilknytning til plejeforældrene. Plejeforældrenes eventuelle ønske om at adoptere barnet skal nødvendigvis undersøges som det første skridt.

Ønsker plejeforældrene ikke at adoptere, skal den fremadrettede sagsbehandling, redegørelse og indstilling ske efter Adoptionslovens § 9, stk. 2.

Børn som har været anbragt i mindre end tre år og ufødte skal vurderes i forhold til Adoptionslovens § 9, stk. 2. I skrivende stund er der 6 anbragte og to ufødte, der er vurderet i målgruppen til bortadoption. Af de 8 sager arbejdes der lige nu med det nødvendige udredningsarbejde – særligt i form af psykologiske undersøgelser. Den første sag er klar til, at der skal berammes møde i Børn – og Ungeudvalget.

Med hensyn til de 8 børn, som har været anbragt i mere end 3 år, er der tale om en særlig situation, særligt for plejefamilier. Der er planlagt en proces, hvor man forsøger at sikre, at plejefamilierne er tilstrækkeligt oplyste (det er socialrådgivernes opgave) og at der er den nødvendige støtte (det er socialrådgiveren og familieplejekonsulentens opgave) til plejefamilierne. Der er tilrettelagt en proces, hvor socialrådgiver og familieplejekonsulent præsenterer plejeforældrene for vurderingen i forhold til bortadoption. Dernæst inviteres alle de berørte plejefamilier til et ”fyraftensmøde”, hvor lovgivning og baggrund præsenteres.

Efter en tænketid på tre uger skal plejefamilien give en tilbagemelding på, om de ønsker at adoptere plejebarnet. I hele perioden er der tilbud til plejeforældrene om støtte, rådgivning og sparring.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen og Lone Birkmose Lex var fraværende.

Til toppen


9. Finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland


Resume

Sagsforløb: BS/SS/ØK/BY

Den fireårig forpligtende finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland gældende for 2016-2019 udløber den 31. december 2019.

Et flertal i KKR Nordjylland indstiller til de 11 kommunalbestyrelser, at man ikke indgår en fælles finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Byrådet skal desuden tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal indgå en bilateral aftale med Aalborg Kommune om forbrug på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Sagsfremstilling

Der har i efteråret 2018 været drøftelser på administrativt niveau vedrørende ny finansieringsaftale for Taleinstituttet/ Hjerneskadecenter Nordjylland. Aalborg Kommune har i den forbindelse fremlagt to modeller for en ny finansieringsaftale. Model A: ”Nuværende aftale” og model B ”ingen aftale”. De to modeller gennemgås i bilag 1.

Et flertal i KKR Nordjylland anbefaler, at man går videre med model B, hvilket betyder følgende:

 • Der indgås ikke en finansieringsaftale og Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjyllands kapacitet justeres således, at det primært er et Aalborg Kommune tilbud
 • Alene hvis der er ledig kapacitet, vil der kunne købes enkeltydelser på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland og i dette tilfælde til aftalt VISO-takst. Bilaterale aftaler – hvor en eller flere kommuner – fortsætter som aftagere af ydelserne fra Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland kan forhandles, hvis enkelte kommuner fremsender ønske herom.
 • Kommunerne er ikke garanteret, at der ikke kan forekomme ventelister
 • Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland udgår af det forstærkede samarbejde, men vil fortsat være en del af det almindelige rammeaftalesamarbejde

På baggrund af anbefalingen i KKR Nordjylland tilkendegav Borgmester Thomas Kastrup Larsen, at Aalborg Kommune herefter vil tilpasse tilbuddet til egne borgere og til de kommuner der måtte ønske at indgå bilaterale aftaler jf. bilag 2.

Aalborg Kommune understreger, at vælger kommunerne model B, så bliver der tale om et tilbud, der som udgangspunkt udelukkende er for Aalborg-borgere. De kommuner, der måtte ønske at tilkøbe enkeltydelser på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland kan alene gøre dette, hvis der er ledig kapacitet, og er dette tilfældet, så vil det blive til fastlagt VISO-takst.

Der henvises desuden til bilag 2: ”Fakta ark om Taleinstituttet/hjerneskadecenter Nordjylland”, som beskriver de faglige, lovgivningsmæssige og driftsmæssige forhold omkring tilbuddet.

Der er mulighed for, at kommunerne kan indgå en bilateral aftale med Aalborg Kommune om forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, jf. bilag 3 - Brev til de nordjyske borgmestre vedr. TI og HCN samt bilag 4 - "Takstoversigten". Som udgangspunkt er det muligt, indenfor fem ydelsespakkekategorier, at indgå en bilateral aftale af enten 2 eller 4 års varighed. Varigheden af aftalen skal for de valgte ydelseskategorier være overensstemmende, mens det ønskede årlige timetal kan fastsættes frit, så længe dette minimum ligger på 50 timer pr. år.

Brønderslev Kommune har i 2018 haft en trækningsret på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland, som i alt har været på 1.351.533 kr. fordelt med 675.766 kr. til henholdsvis børn og voksne. Forbruget har i 2018 samlet set svaret til budgettet.

På børneområdet ønskes indgået en 4-årig aftale mellem Brønderslev Kommune og Taleinstituttet fra 2020 og frem, omfattende 500 timer/år, svarende til en årlig udgift på 499.000 kr.

På voksenområdet ønskes indgået en 4-årig aftale mellem Brønderslev Kommune og Taleinstituttet på 450 timer/år, svarende til en årlig udgift på 449.000 kr.

Budgettet på 1.351.533 kr. ønskes bibeholdt, således at der er midler til at dække et evt. merbehov, der i givet fald vil kunne afregnes til VISO-takst (1.196 kr. pr. time (2018-prisniveau)).

Fagforvaltningerne for Børn- og Kultur og Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet

 1. Tiltræder indstillingen fra KKR Nordjylland om ikke at indgå en fælles finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland og
 2. Godkender at Brønderslev Kommune indgår en 4-årig bilateral aftale med Aalborg Kommune om forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.
Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at udgiften kan holdes indenfor budgettet til specialpædagogisk bistand til børn og voksne.

Beslutning

Fagforvaltningernes forslag godkendt.

Peter H.S. Kristensen og Lone Birkmose Lex var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om:

 • Ungekongres er planlagt til torsdag den 7. november 2019
 • Projektudvikling af MakerSpace - et samarbejde mellem Ungdomsskole og Skoler
Beslutning
 • Om test af ordblindhed i specialklasserne
 • Om projektet ”Run”. Kan der arrangeres en orientering?

Til efterretning.

Peter H.S. Kristensen og Lone Birkmose Lex var fraværende.

Til toppen


11. Lukket punkt: Anbringelse februar 2019 - Børn- og Ungeudvalget


Til toppen

Opdateret 3. april 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer