Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 7. maj 2019
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Steen Søgaard Pedersen og Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Steen Søgaard Pedersen og Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Budgetopfølgningen på udvalgets område findes i vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Opfølgningen taget til efterretning.

Udvalget ønsker en nærmere belysning af fordele og muligheder ved oprettelse af et gæstedagplejehus i den østlige del af kommunen.

Steen Søgaard Pedersen og Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2020 - forslag til råderum


Resume

Sagsforløb: BS

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2020” på mødet den 13. februar 2019 igangsættes processen med beskrivelse af forslag til råderum på 1 % i alle fagudvalg.

Sagsfremstilling

Der igangsættes en proces, hvor der findes plads til råderum svarende til 1 % af alle serviceudgifter på alle fagområder.

Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere forslag til råderum.

Økonomiudvalget orienteres på deres møde den 15. maj 2019, hvorefter forslagene sendes i høring.

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med råderum igangsættes, og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets forslag til råderum.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 5. marts 2019, pkt. 11:

Drøftes igen på aprilmødet.

Børne- og Skoleudvalget, 2. april 2019, pkt. 3:

Drøftet.

Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Bisgaardser ikke et behov for at der findes besparelsesforslag.

Peter H.S. Kristensen og Lone Birkmose Lex var fraværende.

Beslutning

Forslag til råderum oversendes til Økonomiudvalget.

Bettina Bøcker Kjeldsen og Peter H.S. Kristensen ser ikke behov for, at der findes besparelsesforslag.

Steen Søgaard Pedersen og Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere - skoleåret 2019-20


Resume

Sagsforløb: BS/ØK

Børne- og Skoleudvalget orienteres om, aftale indgået mellem Midtvendsyssel Lærerkreds og Brønderslev Kommune om en arbejdsaftale for lærer- og børnehaveklasseledere.

Kirsten Tranekær fra Midtvendsyssel Lærerkreds og Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under punktet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med aftalen omkring budget 2019 opfordrede Byrådet til en tæt dialog omkring synspunkter og forslag, der kan lede til en ny arbejdstidsaftale inden de næste overenskomstforhandlinger. Fra aftaleteksten fremgår følgende: ’’Byrådet er orienteret om, at der har været et tæt samarbejde mellem kommunen og den lokale lærerkreds om implementeringen af tidligere arbejdstidsaftaler og lovgivninger om lærernes arbejdstid. Byrådet ønsker det konstruktive samarbejde fortsat og opfordrer til tæt dialog om synspunkter og forslag, der kan fremsendes og indgå i kommissionsarbejdet, som skal frembringe forslag til en ny arbejdstidsaftale inden de næste overenskomstforhandlinger.’

Midtvendsyssel Lærerkreds og Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i efteråret 2018 besøgt skoledistrikternes ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter med henblik på at afdække lokale arbejdsforhold for lærer og børnehaveklasseledere i kommunen. Desuden har fagforvaltningen, lederne og lærerkredsen arbejdet tæt sammen om forståelsen af skolernes kerneopgaven indenfor rammerne af begrebet professionel kapital. Begrebet dækker over et værdigrundlag som består af 4 nøgleprincipper: Tillid, retfærdighed, samarbejde og professionel dømmekraft. Professionel kapital vil fremover være et værktøj i dialogen mellem fagforvaltningen, ledere og medarbejdere på skoleområdet i Brønderslev Kommune.

På baggrund af de lokale dialogmøder og arbejdet med professionel kapital har en arbejdsgruppe bestående af fagforvaltningen, skolelederne og Midtvendsyssel Lærerkreds forhandlet en ny lokal lærertidsaftale på plads den 25. marts 2019.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager lokalaftalen mellem Midtvendsyssel Lærekreds og Brønderslev Kommune til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Steen Søgaard Pedersen og Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


6. Orientering om justering af folkeskolereformen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om at forligskredsen bag folkeskolereformen er på vej til at justere folkeskolereformen.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under punktet og præsenterer justeringer.

Sagsfremstilling

Den 30. januar 2019 indgik forligspartierne en aftale om at justere folkeskolereformen fra 2013. Aftalen er ikke endeligt godkendt af Folketinget, da 3. behandling af lovforslaget først ventes vedtaget inden sommerferien. Aftalen vil dog allerede træde i kraft med virkning for næste skoleår.

Justeringerne af folkeskolereformen består følgende 13 aftalepunkter:

 1. Kortere skoleuge i indskolingen
 • Skoledagen afkortes med 2 ¼ klokketime ugentligt inkl. pauser fra børnehaveklassen til og med 3. klasse
 1. Forenkling og klare rammer for anvendelsen af § 16 b
 • Folkeskolelovens § 16 b, som giver mulighed for at konvertere understøttende undervisning til to-voksenundervisning, er uklar. Derfor skal justeringen være med til at skabe mere klarhed omkring brugen af § 16 b
 1. Kvalitetsløft af den understøttende undervisning
 • Den understøttende undervisning skal hænge bedre sammen med og understøtte folkeskolens formål, skolens undervisning i fagene og obligatoriske emner og sikre en mere varieret skoledag, med bevægelse og hvor det omgivende samfund inddrages
 1. Prioritering af udvalgte fag
 • Der tilføres 90 ekstra fagtimer pr. skoleår til prioritering af opstart af 2. fremmedsprog, billedkunst og historie fra skoleåret 2020/2021
 1. Igangsættelse af læseindsats
 • Der skal være flere stærke læsere i folkeskolen. Derfor lanceres der en 3-årig læseindsats, som skal reducere antallet af svage læsere ved at øge læselyst og sætte fokus på læseundervisning og faglig læsning
 1. Reduktion af nuværende faglige bindinger for undervisningen
 • Der igangsættes et arbejde med at kortlægge, hvordan de faglige bindinger for de tværgående temaer it og medier samt innovation og entreprenørskab kan reduceres ved at temaerne f.eks. målrettes færre fag
 1. Færre vikarer og justeret kompetencemålsætning
 • Der igangsættes en undersøgelse, som skal afdække hvilke årsager, der ligger til grund for skolernes brug af vikarer og undersøge skolernes registreringspraksis af vikarforbruget
 1. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfællesskab
 • Kendskabet til Rigsfællesskabet skal styrkes. Rigsfællesskabet skal indgå som en obligatorisk del af folkeskolens undervisning. Det skal ske ved en tilføjelse til den eksisterende historiekanon
 1. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder
 • Forældreinddragelsen og civilsamfundets stemme i skoledriften skal styrkes
 1. Mulighed for toårig valgperiode for forældrerepræsentanterne i skolebestyrelser
 • Der skal være en højere grad af fleksibilitet til lokalt at kunne træffe beslutning om at nedsætte valgperioden til to år for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske dette
 1. Forenkling af elevplanen
 • Elevplanen i folkeskolen skal forenkles, og de eksisterende planer i udskolingen skal så vidt muligt skal integreres, så tiden bruges på undervisning fremfor registreringer
 1. Evaluering af de nationale test
 • I 2018 blev der igangsat en evaluering af de nationale test. Når evalueringen er færdig, så skal der tages stilling til, om der skal foretages justeringer
 1. Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen
 • Didaktiske bindinger skal løsnes i folkeskolen, så didaktisk frihed, pædagogisk ekspertise og professionel dømmekraft står centralt

Til at indfri justeringen af folkeskolereformen afsætter staten 206 mio. kr. i 2019 og 495 mio. kr. fra 2020 og frem til kommunerne.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om justeringer af folkeskolereformen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Steen Søgaard Pedersen og Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


7. Kapacitet og struktur i børnehaver og vuggestuer


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte kapacitet og struktur for dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har gennemgået ventelister og tilgængelige pladser i vuggestuer og børnehaverne. Efter dialog med dagtilbudsledelserne er der foretaget enkelte ændringer i forhold til børnehavernes kapacitet. På baggrund af stigende børnetal, har Fagforvaltningen for Børn og Kultur undersøgt børnetalsudviklingen i tre distrikter, Hjallerup, Jerslev og Øster Brønderslev. Der er en opmærksomhed på det stigende børnetal i disse tre områder. Beregningerne af børnetalsudviklingen fremgår af bilag 3, 4 og 5.

Hjallerup distrikt

Børnetalsudviklingen er stigende i Hjallerup. Til juni 2019 giver det udfordringer med børnehavepladser i Hjallerup jævnfør bilag 3. Fagforvaltningen for Børn og Kultur vurderer, at børnetallet fortsat vil være stigende i Hjallerup distrikt, grundet de nye udstykninger i området.

Se bilag 3, hvor den første tabel viser de børn der er indmeldte eller står på ventelisten til børnehaverne i Hjallerup området. Imens den sidste tabel er det antal børn, der er i Hjallerup distrikt. De 3 børnehaver i Hjallerup har en samlet kapacitet på 241 børn. Denne kapacitet overskrides allerede til juni 2019. Tallene viser, at børnetallet er stigende og børnehaverne i Hjallerup mangler plads til de kommende børn.

Derudover viser befolkningsprognosen, at Hjallerup er den by i kommunen, som vi oplever størst vækst med op imod 20 % i 2032.

Børnehaven Livstræet, Jerslev

Fra januar 2020 bliver der kapacitetsudfordringer i forhold til børnehavepladser i børnehaven Livstræet i Jerslev. Se bilag 4, der viser en fortsat stigning i børnetal i Jerslev. Børnehaven Livstræet er beregnet til en kapacitet på 96 børn. Fagforvaltningen vurderer, at der ikke er plads til 96 børn i de to bygninger, der udgør børnehaven Livstræet. Der er b.la. kun garderober til 79 børn i børnehaven Livstræet. I juni 2020 vil der være 97 børn der skal indskrives i børnehaven. Børnetalsudviklingen er fortsat stigende i 2020 og 2021.

Prognosen fra Jerslev området viser, at befolkningstallet vil være svagt faldende.

Børnehaven Troldehøj, Øster Brønderslev

Der er en opmærksomhed i Øster Brønderslev i forhold til udviklingen i børnetallet. I slutningen af 2020 stiger børnetallet og den udregnede kapacitet på 59 børn i børnehaven Troldehøj overskrides.

Se bilag 5, der viser at fra juni 2020 overskrides kapacitetstallet i børnehaven Troldehøj.

Derudover viser prognosen fra Øster Brønderslev området, at befolkningstallet vil være forholdsvis stabilt. Idet prognoserne viser, at befolkningstallet vil være stabilt, vurderer fagforvaltningen, at børnetallet fortsat vil overskride kapacitetstallet i Troldehøj.

Tallene i bilagene beskriver en politisk vedtaget normering samt en kapacitet, som er udarbejdet i samarbejde med Ejendomsservice. Kapaciteten er udregnet efter BFA branchevejledning, der blandt andet foreskriver 1 toilet pr. 10 børn samt 3 kvalitetsniveauer. I bilagene er der taget udgangspunkt i max. kapaciteten, idet kvalitetsniveau C (svarende til lovens minimum) er beregnet ved et frit gulvareal på mindst 2 m2 pr. barn i en børnehave.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender normeringstal for børnehaverne og vuggestuerne.

Børne og skoleudvalget bedes drøfte, hvilke forslag fagforvaltningen skal iværksætte med henblik på en videre proces for Hjallerup, Jerslev og Øster Brønderslev områderne.

Fagforvaltningen ser følgende tre muligheder:

 1. En udvidelse af kapaciteten, der kan realiseres via en tilbygning, en ny børnehave eller opsætning af pavilloner.
 2. Etablering af førskolegruppe.
 3. Henvisning til andre børnehaver.
Personale

Ingen.

Økonomi

Der er lavet en beregning på førskolegruppe. Der skal være 2 voksne tilstede i den tid der er åbnet. Udgiften er 64.100 kr. pr. måned. for 2 voksne. Forældrebetaling pr. måned for et barn med fuldtidstakst er 1.647 kr.

Beslutning

Udvalget peger på:

Hjallerup

En permanent løsning og ønsker bl.a. undersøgt mulighederne for at etablere en ny børnehave evt. set i sammenhæng med en udvidelse af skolen, tilbygning til Petra eller genindretning af Familiehuset Hegely til børnehave.

Jerslev

Søges i første omgang løst med førskolegruppe på skolen, og det undersøges om en evt. permanent løsning skal være i sammenhæng med etablering af en mellemgang.

Øster Brønderslev

Løses indtil videre med førskolegruppe, og der ønskes forslag til tilbygning til børnehaven.

Steen Søgaard Pedersen og Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning om opnormering i børnehaven ved Nørreådal Friskole


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til ansøgning fra børnehaven ved Nørreådal Friskole om udvidelse af normering fra 28 børn til 40 børn og derudover om en fastsættelse af driftsgarantien for børnehaven ved Nørreådal Friskole svarende til den nye normering.

Sagsfremstilling

Børnehaven ved Nørreådal Friskole blev i maj 2015 godkendt med en normering på 28 børn.

Ved etableringen af børnehaven ved Nørreådal Friskole blev der stillet driftsgaranti svarende til 28 børn.

Børnehaven ved Nørreådal Friskole ønsker nu en yderligere opnormering til 40 børn.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur forudsætter, at bygningen har den fysiske kapacitet til den forøgede normering på 40 børn.

Brønderslev Kommune har hidtil stillet krav om en driftsgaranti på 3 måneder i forbindelse med godkendelse af en privat institution.

Med den nye dagtilbudslovs ikrafttræden fra 1. januar 2019 må den driftsgaranti, som Byrådet kan stille krav om, i forbindelse med godkendelse af en privat institution, efter dagtilbudsloven § 20, stk. 2, maksimalt udgøre, hvad der svarer til ½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn jf. dagtilbudslovens §§ 36-38, samt eventuelt forudbetalt drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn jf. dagtilbudslovens §§ 36-38.

I Brønderslev Kommune modtager private institutioner et forudbetalt tilskud svarende til én måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. normeret barn.

Dermed kan Brønderslev Kommune stille krav om driftsgaranti på 1½ måneds drift pr. barn, jævnfør dagtilbudslovens §§ 36-38.

For børnehaven ved Nørreådal Friskole vil driftsgarantien - svarende til 1½ måneds driftstilskud pr. barn - for 40 børn udgøre 263.175 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at normering for børnehaven ved Nørreådal Friskole godkendes til 40 børn og at driftsgarantien for børnehaven ved Nørreådal Friskole fastsættes svarende til 1½ måneds driftstilskud pr. barn. Garantien skal stilles inden 1. juli 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ansøgningen godkendt.

Steen Søgaard Pedersen og Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Opfølgning Varige Spor


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om opfølgning på fordeling af indsatser vedrørende Varige Spor.

Børn og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 6. juni 2017, at der skulle ske opfølgning på Baseline for Varige Spor hvert kvartal.

Med udrulningen af Varige Spor i Brønderslev Kommune er målet at opnå:

 • opgaveløsningen iværksættes tidligere med inddragelse af fagprofessionelle, frontpersonale, foreninger, fritidsliv og private netværk - Effektmål: At antallet af anbragte børn nedbringes
 • børn får en tidlig, helhedsorienteret og effektiv indsats - Effektmål: At kommunens ressourcer på det specialiserede børneområde frigøres til forebyggelse
 • det tværfaglige samarbejde styrkes, så der bygges bro til den tidlige og forebyggende indsats på almenområdet - Effektmål: At metodeudvikle den eksisterende tilbudsvifte med inddragelse af almenområdet, netværk og frivillige

Opfølgning er en rapport over fordelingen af indsatserne pr. 31. marts 2019.

Opfølgningen er dækkende for Børne- og Familieafdelingen og Ungecentret, og dækker de sager, hvor Brønderslev Kommune er handlekommune.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager opfølgningsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Opfølgningen taget til efterretning.

Steen Søgaard Pedersen og Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og sundhedsområdet


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/BS/ÆO

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 2018. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent ligger lidt over niveauet på landsplan.

Ankestyrelsen har i alt afgjort 153 sager i Brønderslev Kommune. Her er 93 stadfæstet, i 20 sager er afgørelsen ændret/ophævet, i 32 tilfælde er sagen blevet hjemvist, og i 8 tilfælde er sagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2018 afgjort 153 klagesager fra Brønderslev Kommune på social- og beskæftigelsesområdet.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Der er afgjort 14 klager inden for LAB-loven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 11 af sagerne. I 2 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, og 1 sag er blevet sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen.

Lov om aktiv socialindsats (LAS)

Der er afgjort 24 klagesager inden for aktivloven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 14 af sagerne. I 9 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, og 1 sag er blevet sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen.

Lov om social pension (PL)

Inden for lov om social pension er der afgjort 5 klager over kommunens afgørelse. I alle 5 sager er kommunens afgørelser blevet stadfæstet.

Sygedagpenge (SDP)

Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 27 klagesager. I 2 af sagerne er kommunens afgørelse blevet ændret, og 3 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen. I de resterende 22 sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunens afgørelser.

Serviceloven (SL)

Inden for servicelovens område er der afgjort 77 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 38 af sagerne, 4 er blevet ændret, 27 er sendt tilbage kommunen til fornyet behandling og 8 sager er afvist.

Foruden ovenstående har der været 6 klager indenfor kategorien "øvrige", der dækker over almenboligloven, andre love (tidligere nævnsområder), boligstøtteloven, dagtilbudsloven, integrationsloven, kontantydelsesloven, lom om kompensation for handicappede i erhverv, repatrieringsloven og seniorjobloven. Her er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 3 af tilfældene, og i de resterende 3 sager er kommunens afgørelse blevet ændret.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune over niveauet på landsplan. Brønderslev Kommune har en omgørelsesprocent på 36, og for hele landet er omgørelsesprocenten 30. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktionen, 30. april 2019, pkt. 6:

Taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Steen Søgaard Pedersen og Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Intet.

Steen Søgaard Pedersen og Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 8. maj 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer