Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 4. juni 2019
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2019


Resume

Sagsforløb: BS

Kvalitetsrapporten for Dagtilbudsområdet 2019 og foreslåede fokusområder fremsendes til drøftelse og godkendelse i Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

Børne- og skoleudvalget skal sikre, at alle dagtilbud lever op til dagtilbudslovens krav om at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring. Desuden skal udvalget sikre, at Den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde og at dagtilbuddene, i relation til den pædagogiske opgave, ledes alene med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan og i overensstemmelse med den pædagogiske læreplans børnesyn og brede læringsforståelse, jf. stk. 3 og 4.

Den pædagogiske læreplan og således den nye lovgivning på dagtilbudsområdet danner grundlaget for denne kvalitetsrapport.

Kvalitetsrapporten er både et bagudrettet blik på den samlede kvalitet i Brønderslev Kommunes dagtilbud og et fremadrettet blik på det videre arbejde med at styrke kvaliteten i dagtilbuddene.

Rammen for beskrivelsen af kvaliteten i dagtilbuddene, er den nye dagtilbudslovgivning, institutionernes samarbejde med forsker de sidste to år i projekt "Høj kvalitet i dagtilbud" og udviklingssamtalerne på fagforvaltningen tilsynsbesøg primo 2019.

På baggrund af årets tilsyn kan fagforvaltningen konstatere, at der er stort fokus på arbejdet med en bredere læringsforståelse og udvikling af læringsmiljøer godt i tråd med elementerne i den nye lovgivning. De nye nationale mål er omsat til konkrete mål for indsatser i det enkelte dagtilbud og der er mange øvrige indsatsområder i dagplejen og institutionerne. I kraft af at der er kommet ny lovgivning på området og derved nye rammer for det pædagogiske arbejde, er vi selvfølgelig ikke i mål endnu, men der arbejdes i alle dagtilbud med implementeringen af både de nationale og kommunale rammer på området.

Kvalitet i dagtilbud i Brønderslev kommune

For at kunne arbejde med at styrke kvaliteten i vores dagtilbud, skal vi vide, hvad høj kvalitet er og derfor har vi, i tæt samarbejde med en forsker, udarbejdet følgende fælles pejlemærker for høj kvalitet:

 • Et fælles dynamisk læringssyn
 • 6 parametre for højkvalitets-dagtilbud
 • Pædagogisk vejledning for den pædagogiske praksis i forhold til elementer i ny lovgivning
 • Ledelseskodeks

Alle pejlemærker er yderligere beskrevet i kvalitetsrapporten.

Fokus i fremtiden

På dagtilbudsområdet arbejder vi fortsat med at skabe den bedste kvalitet i vores dagpleje og i vores institutioner, så alle børn i kommunen får de bedste betingelser i deres opvækst. Derfor vil vi, udover at fortsætte arbejdet med implementeringen af elementerne i den nye lovgivning, fremover have fokus på primært to områder:

 1. Styrkelse af ledelse af dagtilbuddene

Med fokus på at skabe læringsmiljøer af høj kvalitet, at skabe en professionel evaluerings- og læringskultur og at styrke forældresamarbejdet

 1. Opbygning af en stærk evalueringskultur i dagplejen og i de enkelte institutioner

Med fokus på

 • at integrere det nye pædagogiske grundlag i den pædagogiske praksis
 • selvevaluering af det pædagogiske grundlag i praksis, i dialog med forældrene lokalt
 • evaluering af den pædagogiske praksis i dialogen med det politiske niveau
 • metodik og systematik i organisationen i arbejdet med læreplanerne

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet til efterretning og godkender de to foreslåede fokusområder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget konstaterer med tilfredshed, at de enkelte tilsynsrapporter kan ses på kommunens hjemmeside.

Udvalget ønker at rapporten fremover indeholder flere objektive kriterier.

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Rammebeskrivelse for styring af Dagtilbud


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfteog godkende Rammebeskrivelse for styring af Dagtilbud og beslutte, hvilke af de foreslåede tematikker, der skal arbejdes videre med.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 5. marts 2019 at sende forslaget til en Rammebeskrivelse for styring af Dagtilbud til høring i bestyrelser og MED-udvalg. Dagtilbudslovgivningen foreskriver, at kommunerne skal udarbejde en rammebeskrivelse, der blandt andet skal indeholde en beskrivelse af, hvordan der arbejdes med Den Pædagogiske læreplan og forskellige retningslinjer på dagtilbudsområdet.

Formålet med høringsperioden er helt overordnet at understøtte kvaliteten i vores dagtilbud og at kvalificere rammebeskrivelsen.

Rammebeskrivelsen for styring af dagtilbud udgør rammen for drift, styring og organisering af kommunale dagtilbud i Brønderslev kommune. Rammebeskrivelsen gælder også for private institutioner og private pasningsordninger. Det er første gang, at styringsgrundlaget beskrives samlet, og formålet er dels at understøtte en tydelig retning for dagtilbuddenes arbejde og dels at sikre sammenhæng mellem Dagtilbudsloven og Den Pædagogiske Læreplan.

Rammebeskrivelsen skal sikre, at dagtilbuddene i Brønderslev Kommune fremmer børns trivsel, læring og udvikling samt dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Rammebeskrivelsen har været i høring i perioden 8. marts til 16. maj i forældrebestyrelser og MED-system i dagtilbuddene. Alle høringssvar kan ses i bilagene.

Ændringer til rammebeskrivelsen

På baggrund af de indkomne høringssvar fra forældrebestyrelser og MED-udvalg i dagtilbuddene, foreslår forvaltningen følgende ændringer til rammebeskrivelsen:

 • Der tilføjes oplysninger om antal vuggestuepladser, samt normering i vuggestuer
 • Punktet ”Tilrettelægger åbningstider i institutionen indenfor de overordnede rammer” som en af forældrebestyrelsens opgaver tages ud. Det er ikke en mulighed bestyrelserne har, da institutionernes åbningstider er politisk vedtaget i kommunen
 • Styrelsesvedtægterne justeres efter ny lovgivning og organisering og bliver en del af Rammeaftalen
 • Godkendelseskriterier for private institutioner justeres og bliver en del af Rammeaftalen

Forslag til tematikker, der bør drøftes på Børne- og skoleudvalgets møder i efteråret 2019

På baggrund af de tematikker, der er fremkommet i høringssvarene, foreslår forvaltningen, at følgende tematikker drøftes:

 • Ressourcetildelingen
  - Social normering
  - Lønsumsstyring og høj kvalitet
 • Udvidelse af rammen for afholdelse af faglige udviklingsdage på hverdage for personalet
 • Normering og høj kvalitet i dagtilbud, minimumsnormering
 • Børnesammensætning i den enkelte institution
 • Barnets alder ved opstart i børnehave

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender de foreslåede ændringer og træffer beslutning om, hvilke tematikker der skal arbejdes videre med.

Indstilling

.

Beslutning

Udvalget godkender rammebeskrivelsen og at følgende tematikker fremlægges til drøftelse for udvalget i efteråret:

 • Ressourcetildelingen
 • Normering og høj kvalitet i dagtilbud, minimumsnormering

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Omorganisering Dagtilbudsområdet


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal godkende implementeringen af områdeledelse på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde d. 13. november 2018, efter en høringsproces i forældrebestyrelser og MED-system, at der skulle arbejdes videre med områdeledelse, og at følgende temaer skulle belyses:

 1. Flytning af landsbyordningerne til dagtilbudsområdet
 2. Præcisering af forståelsen af begrebet serviceniveau
 3. Præcisering af muligheden for forskellige profiler
 4. Nærhedsprincippet i forbindelse med bestyrelsesarbejdet
 5. En nærmere belysning af økonomien i forslaget, herunder et løft af kvaliteten
 6. Belysning af vikarforbruget

Temaerne er nu blevet belyst og er uddybet i notat II, som er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og træffer beslutninger om følgende:

 • at der etableres områdeledelse på dagtilbudsområdet pr. 1. januar 2020
 • at udvalget afgør, om man ønsker 1, 2 eller 4 områder.
 • at landsbyordningerne i Thise og Flauenskjold nedlægges og der oprettes en SFO og en børnehave hvert sted. Børnehaven vil indgå i dagtilbudsorganiseringen. Det betyder ændringer i både styrelsesvedtægten for skole- og dagtilbudsområdet.
 • at der etableres en to-delt forældrebestyrelse, således der forsat er et lokalt fokus.
 • at der efter omorganiseringen forsat er plads til børnehavernes forskellige profiler og indsatsområder
 • at der i omorganiseringsprocessen er fokus på serviceniveauet, således normeringen til børnene fastholdes på det nuværende niveau.

Fagforvaltningen har derudover en særlig opmærksomhed på, at serviceniveauet fastholdes.

Tidsplan for etablering af områdeledelse

August-september:

Møder for bestyrelser med fokus på inspiration og afklaring, samt dialog med de faglige organisationer

Oktober/november:

Tilretning i styrelsesvedtægt til udtalelse i forældrebestyrelser og godkendelse i Børne- og Skoleudvalget

Ansættelsesproces af områdeledere

1. januar 2020:

Opstart af ny struktur

Personale

Ledere og medarbejdere i landsbyordningerne berøres, som de eneste, i forhold til en organisatorisk omplacering

Beslutning

Udvalget indstiller godkendt:

 • at der etableres områdeledelse på dagtilbudsområdet pr. 1. januar 2020
 • at der etableres 2 områder
 • at landsbyordningerne i Thise og Flauenskjold nedlægges og der oprettes en SFO og en børnehave hvert sted. Børnehaven vil indgå i dagtilbudsorganiseringen. Det betyder ændringer i både styrelsesvedtægten for skole- og dagtilbudsområdet
 • at der etableres en to-delt forældrebestyrelse, således der forsat er et lokalt fokus
 • at der efter omorganiseringen forsat er plads til børnehavernes forskellige profiler og indsatsområder
 • at der i omorganiseringsprocessen er fokus på serviceniveauet, således normeringen til børnene fastholdes på det nuværende niveau

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Analyse og Udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS

Byrådet har i Budget 2019 afsat:

 • 1 mio. kr. til særlig indsats på skolerne
 • 1 mio. kr. til strukturtilpasninger på skoler, herunder specialundervisning

Byrådet har den 27. marts 2019 frigivet 337.000 kr. til udarbejdelse af en Analyse og en Udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune.

Børne og Skoleudvalget får fremlagt analysearbejdet fra SMAK arkitekt og skal drøfte den fremtidige udviklingsplan for skolerne.

Søren Bolding Christiansen, arkitekt og partner fra SMAK architects og skolechef, Carsten Otte deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Analyse og udviklingsplan for 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har indbudt firmaet SMAK architects til at udarbejde en Analyse og en Udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune. Firmaet har erfaring med at løse lignende opgaver for andre kommuner.

Følgende er en beskrivelse af SMAK architects ydelser i forbindelse med udarbejdelsen af en samlet udviklingsplan for 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune. Udviklingsplanen vil tage sit afsæt i en analyse af eksisterende forhold og komme med forslag til ændringer og tiltag med afsæt i den pædagogiske praksis og generelle vurderinger af læringsmiljøerne.

Udviklingsplanen kommer med anbefalinger for:

 • Udviklingen af skolens generelle læringsmiljøer med afsæt i en holistisk analyse af skolens bygningsmasse, sammenholdt med pædagogisk praksis samt elevprognoser. Herunder optimering af m2
 • Udviklingen af skolernes faglokaler. Er faglokalerne tidssvarende, og kan de rumme de didaktiske og pædagogiske processer, der skal til for at understøtte faget bedst?
 • Muligheder for placering af specialklasserækker. Herunder en optimering af m2, nedlæggelse af barakkerne i Klokkerholm, samt en plan for bedre integration mellem heldagsskole og almen-område

Fase 1: Opstart og planlægning

I fase 1 afholdes der 1 – 2 møder med skoleområdet i Brønderslev Kommune med henblik på en yderligere afklaring af processen og målet med opgaven. På disse møder skal der også defineres en række pædagogiske og didaktiske principper for, hvordan udviklingsplanerne skal effektueres. Det er også i denne fase, at SMAK architects bliver ”klædt på” med den nødvendige mængde data i forhold til elevprognoser, eksisterende tegningsgrundlag osv.

Den endelige procesplan godkendes, og samtlige møder/besigtigelser sættes i kalenderen.

Fase 2: Besigtigelse og registrering

Til besigtigelsen vil SMAK architects blive vist rundt af skoleleder eller skolens pædagogiske leder samt teknisk serviceleder. På besigtigelsen skal man rundt og se hele skolen, og SMAK architects vil under besigtigelsen registrere med både fotos og notater på eksisterende plangrundlag.

Fase 3: Analyse og udviklingsplan

På baggrund af fase 1 og 2 udarbejdes der en udviklingsplan for skolerne. Udviklingsplanen beskriver overordnede organiseringsforslag, der understøtter den pædagogiske praksis samt skolernes fremskrivning for elevtal.

Udviklingsplanen kommer med anbefalinger for punkt a, b, og c. og afleveres som en samlet A3-mappe med beskrivelser og relevant tegningsmateriale. Materialet vil komme med forslag til ændringer og optimeringer af skolernes læringsmiljøer, hvoraf nogle kan finansieres af skolerne selv. Det foreslås derfor at afholde et præsentationsmøde med ledelsen på den enkelte skole, hvor udviklingsplanerne overleveres mundtligt.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2019:

SMAK architects fremlægger analysen og forslag til den fremtidige udviklingsplan for skolerne for udvalget.

Fagforvaltningenfor Børn og Kultur foreslår, at Børne og Skoleudvalget drøfter udviklingsplanen og det fremadrettede arbejde med planen.

Byrådet orienteres om Analysen og Udviklingsplanen på et temamøde i juni måned.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget drøfter udviklingsplanens muligheder igen på mødet i august.

Til toppen


7. Proces for skoleområdets arbejde med kvalitetsrapport


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og tage stilling til forslag om det videre arbejde med skoleområdets kvalitetsrapport.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager i drøftelse af dette punkt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 13. november 2018 sammenlægningen af de skolepolitiske målsætninger og kvalitetsrapporten for skoleområdet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur ønsker i det videre arbejde med sammenkoblingen mellem de skolepolitiske målsætninger og kvalitetsrapporten at inddrage politikere, ledere, elever, MED-udvalg og skolebestyrelser.

Der stilles en række lovgivningsmæssige krav til kvalitetsrapporten, men der er en høj grad af metodefrihed. De lovgivningsmæssige krav er følgende:

– Karaktergivning ved 9.-klasseprøver og socioøkonomiske referencer

– Resultater af nationale test i dansk og matematik

– Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse

– Resultater af den obligatoriske trivselsmåling

– Klager til Klagenævnet for Specialundervisning

– Kompetencedækning

– Inklusion – andel af elever der undervises i almenområdet

– Handlingsplan for områder som skal forbedres og opfølgning på tidligere handlingsplaner fra sidste kvalitetsrapport

– Kvalitetsrapporten skal godkendes politisk senest 31. marts 2020

Fagforvaltningen for Børn og Kultur ønsker, at udvikle en rapport, der er mere målrettet, inddragende og tættere på skolernes hverdag. Rapporten skal i højere grad bruges naturligt i skolernes hverdag til opfølgning på lokale indsatser.

Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal Brønderslev Kommune udpege konkrete indsatsområder for skoleområdet. Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår en proces, hvor elevrådene inddrages i processen omkring udpegning af fælles kommunale indsatsområder i dialog med politikere og skoledistrikternes bestyrelser. Derudover vil fagforvaltningen besøge hvert skoledistrikt, hvor også repræsentanter for ledelsen og medarbejdere vil være en del af dialogen omkring udviklingen på skolerne.

Med baggrund i den foreslåede inddragelsesproces har Fagforvaltningen for Børn og Kultur opstillet følgende hensigter med kvalitetsrapporten:

· Elevernes stemme skal være tydeligere

· Skolebestyrelserne skal tættere på arbejdet med kvalitetsrapporten

· Skolerne skal have et større ejerskab over kvalitetsrapporten

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender forslaget til hensigter samt inddragelsesproces for kvalitetsrapporten på skoleområdet.

Beslutning

Godkendt.

Lars Bisgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


8. Henvendelse fra Skolebestyrelsen ved distrikt Hjallerup


Resume

Sagsforløb: BS

Skolebestyrelsen for distrikt Hjallerup har fremsendt et brev til Børne- og Skoleudvalget med ønsket om, at der snarest igangsættes en proces for renovering af toiletforholdene på Hjallerup Skole således, at toiletterne bliver tidssvarende.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen for distrikt Hjallerup har fremsendt et brev til formanden for Børn- og Skoleudvalget med anmodning om, at det drøftes på et kommende møde i Børne- og Skoleudvalget.

I brevet anmoder skolebestyrelsen for distrikt Hjallerup om, at der snarest bliver gjort tiltag til at iværksætte renovering af toiletforholdene på Hjallerup Skole således, at toiletterne bliver tidssvarende. Desuden anmoder skolebestyrelsen om, at der frigives midler så snart som muligt til renoveringen.

Brev fra Skolebestyrelsen for distrikt Hjallerup og medfølgende bilag er vedlagt dette dagsordenspunkt med henblik på en orientering af Børne- og Skoleudvalget.

Fagforvaltningen for Børn- og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter henvendelsen fra skolebestyrelsen i distrikt Hjallerup.

Beslutning

Oversendes til Økonomiudvalget.

Lars Bisgaard og Line Vanggaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Henvendelse fra Integrationsrådet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS

Integrationsrådet i Brønderslev Kommune har fremsendt et brev til Byrådet med anmodning om, at Brønderslev Kommune sikrer, at flygtningebørn får modersmålsundervisning fra deres ankomst til Danmark til afrejse igen ved hjemsendelse.

Brev fra Integrationsrådet til Byrådet vedlægges til orientering og drøftelse i Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter henvendelsen fra Integrationsrådet.

Beslutning

Udvalget kan ikke imødekomme Integrationsrådets ønske.

Bettina Bøcker Kjeldsen og Peter H.S. Kristensen støtter op om Integrationsrådets ønske.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019


Resume

Sagsforløb: BS/BE/ÆO/SS/BY

I hver valgperiode skal der udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Under inddragelse af bl.a. kommunale høringssvar har Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdet en sundhedsaftale, som forelægges til godkendelse.

I forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen er der derudover behov for at udpege politiske repræsentanter til de politiske klynger, som er en del af organiseringen omkring sundhedsaftalen.

Byrådet skal tage stilling til, om Sundhedsaftalen kan godkendes og udpege politiske repræsentanter til de politiske klynger.

Sagsfremstilling

Baggrund

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet den fremsendte version af Sundhedsaftale for perioden 2019-2023, som fremsendes til godkendelse i de 11 nordjyske kommuner og hos Region Nordjylland. Sundhedsaftalen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra de nordjyske kommuner i forbindelse med en høring i december 2018 – januar 2019.

Kommunalt har sundhedsaftalen derudover været behandlet politisk i både Sundhedspolitisk Dialogforum og KKR. KKR behandlede den 26. april 2019 sundhedsaftalen og besluttede at anbefale Sundhedsaftalen til godkendelse i de nordjyske kommuner.

Kort om sundhedsaftalens indhold

Visionen i sundhedsaftalen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem”. Der skal arbejdes henimod visionen gennem 5 politiske pejlemærker:

1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne

2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdspartner

3. Større lighed i sundhed

4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår

5. Mindre rygning vil give flere raske leveår

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri. I aftalen er der derudover opstillet indikatorer, som vil indgå i den løbende opfølgning på sundhedsaftalen (indikatorsættet vil blive udbygget i løbet af sundhedsaftaleperioden).

Sundhedsaftalens målgruppe er hele den nordjyske befolkning, men aftalen har særlig fokus på tre målgrupper i form af børn og unge med særlige udfordringer, borgere med psykisk sygdom samt borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger.

I arbejdet med at indfri den kommende sundhedsaftale er der i sundhedsaftalen opstillet en række bærende principper. Principperne er den fælles grundforståelse, som parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig bl.a. om lokalt ejerskab, en respektfuld samarbejdskultur og bedst mulig ressourceudnyttelse (herunder opgaveoverdragelse).

I modsætning til den nuværende sundhedsaftale opstiller aftalen ikke på forhånd konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil i stedet blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i et samarbejde mellem parterne og med bred inddragelse.

Udpegning til politisk organisering

Sundhedsaftalen fastlægger ligeledes den politiske organisering for sundhedsaftalen. Der lægges op til en organisering, hvor de nuværende lokale politiske klynger bibeholdes men suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum kaldet ”Sundhedspolitisk Samling”.

Da det første møde i den politiske del af organiseringen allerede vil blive afholdt den 20. september 2019, anmodes der om, at der i forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen udpeges politiske repræsentanter til de politiske klynger. Der forventes repræsentation af udvalgsformænd/næstformænd fra social-, sundheds- og evt. beskæftigelsesområdet samt fra den kommunale del af Sundhedskoordinationsudvalget (dvs. i alt 2-4 politiske repræsentanter fra hver kommune).

Videre proces

Når Sundhedsaftalen er godkendt af alle 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland vil Sundhedsaftalen senest ved udgangen af juni 2019 blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen. Den nye sundhedsaftale vil træde i kraft den 1. juli 2019. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil derefter blive igangsat – bl.a. med en politisk drøftelse på møde i Sundhedspolitisk Samling den 20. september 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019 og udpeger politiske repræsentanter til de politiske klynger.

Indstilling

Ældrerådet, 7. maj 2019, pkt. 1:

Samlet set finder Ældrerådet, at Sundhedsaftalen er et godt og velbeskrevet redskab. Rapporten er drøftet med følgende bemærkninger:

Ældrerådet har en formodning om, at det sundhedsfaglige personale ved Brønderslev Kommune er indforståede med, hvad Leon-princippet er.

Ligeledes ser Ældrerådet frem til, at de IT baserede værktøjer tages i brug som beskrevet i rapporten, således samarbejdet også styrkes mellem region og andre kommuner.

Hertil gør Ældrerådet opmærksom på, at omkring 20 % af befolkningen endnu ikke har adgang til IT.

Ældrerådet vil følge og være opmærksom på, at der etableres akutstuer, således Brønderslev Kommune er forberedt på tidlig hjemsendelse fra sygehus og ligeledes forebygge indlæggelser.

Knud Jørgensen og Erik Nielsen var fraværende.

Direktionen, 7. maj 2019, pkt. 7:

Direktionen anbefaler forslaget og anbefaler, at alle de udvalg, som er berørt af aftalen, repræsenteres i de politiske klynger.

Ældreomsorgsudvalget, 8. maj 2019, pkt. 12:

Sundhedsaftalen indstilles godkendt.

Udvalget anbefaler, at alle udvalg, som er berørt af aftalen, repræsenteres i de politiske klynger.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. maj 2019, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Udvalget anbefaler, at alle udvalg, som er berørt af aftalen, repræsenteres i de politiske udvalg.

Lars Bisgaard var fraværende.

Økonomiudvalget, 15. maj 2019, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Handicaprådet, 21. maj 2019, pkt. 7:

Til efterretning.

Jonna Jacobsen, Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Peter Baggesgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Suppleanterne Lars Peter Pedersen og Ulla Bech var mødt.

Byrådet, 22. maj 2019, pkt. 13:

Udsat.

Fraværende:

Poul Erik Andreasen (Kurt Kristensen mødt)

Lars Bisgaard (Birger Lyngholm mødt)

Supplerende sagsfremstilling til fornyet udvalgsbehandling:

Udvalget anmodes om at drøfte det endelige forslag til Sundhedsaftale og indstille en politisk repræsentant til de politiske klynger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Udvalget peger på formanden Lone Lex.

Lars Bisgaard og Line Vanggard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning
 • Steen Søgaard om projktet Digital Run
 • Lone Lex om møde for plejefamilier

Lars Bisgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


12. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 3. juli 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer