Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 20. august 2019
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Lars Bisgaard var fraværende.

Steen Søgaard var fraværende i punkterne 9-14.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Stabsforvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Udvalget ønsker forslag til konsekvenser ved opbremsning på udvalgte konti præsenteret på næste møde.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2020 - høringssvar af råderumspuljer


Resume

Sagsforløb: BS

Høringssvar til forslag til råderumspulje, der er indkommet fra relevante råd, nævn og udvalg, fremsendes til orientering.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte de indkomne høringssvar.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udsendte forslag fra fagudvalgene til råderumspuljer til høring i relevante råd, nævn og udvalg i juni 2019.

Det blev understreget under høringsprocessen, at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag, herunder prioritering af disse.

Høringssvar behandles på fagudvalgenes møder i august måned og på Økonomiudvalgets møde den 28. august 2019.

Stabsforvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter de indkomne høringssvar.

Beslutning

Udvalget drøftede de indkomne høringssvar i forhold til udarbejdelsen af Budget 2020.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2020 - drøftelse af opmærksomhedslisten


Resume

Sagsforløb: BS

Ifølge budgetprocessen for budget 2020 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2020 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen således der opretholdes uændret serviceniveau.

Når økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er indgået, kommer der nye skøn for pris- og lønfremskrivningen som betyder, at nogle af tallene på opmærksomhedslisten vil blive justeret i forhold til de nye pris- og lønfremskrivninger.

Punkterne fra opmærksomhedslisten indarbejdes ikke i budgettet inden 1. behandlingen, men vil indgå i den videre politiske proces.

Stabsforvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisen.

Beslutning

De opførte opmærksomhedspunkter på Skoler og Dagtilbud på opmærksomhedslisten indstilles medtaget i Budget 2020.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Analyse og Udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS

Byrådet har i Budget 2019 afsat:

 • 1 mio. kr. til særlig indsats på skolerne
 • 1 mio. kr. til strukturtilpasninger på skoler, herunder specialundervisning

Byrådet har den 27. marts 2019 frigivet 337.000 kr. til udarbejdelse af en Analyse og en Udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune.

Børne og Skoleudvalget får fremlagt analysearbejdet fra SMAK arkitekt og skal drøfte den fremtidige udviklingsplan for skolerne.

Skolechef Carsten Otte deltager i drøftelse af punktet.

Sagsfremstilling

Analyse og udviklingsplan for 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har indbudt firmaet SMAK architects til at udarbejde en Analyse og en Udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune. Firmaet har erfaring med at løse lignende opgaver for andre kommuner.

Følgende er en beskrivelse af SMAK architects ydelser i forbindelse med udarbejdelsen af en samlet udviklingsplan for 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune. Udviklingsplanen vil tage sit afsæt i en analyse af eksisterende forhold og komme med forslag til ændringer og tiltag med afsæt i den pædagogiske praksis og generelle vurderinger af læringsmiljøerne.

Udviklingsplanen kommer med anbefalinger for:

 • Udviklingen af skolens generelle læringsmiljøer med afsæt i en holistisk analyse af skolens bygningsmasse, sammenholdt med pædagogisk praksis samt elevprognoser. Herunder optimering af m2
 • Udviklingen af skolernes faglokaler. Er faglokalerne tidssvarende, og kan de rumme de didaktiske og pædagogiske processer, der skal til for at understøtte faget bedst?
 • Muligheder for placering af specialklasserækker. Herunder en optimering af m2, nedlæggelse af barakkerne i Klokkerholm, samt en plan for bedre integration mellem heldagsskole og almen-område

Fase 1: Opstart og planlægning

I fase 1 afholdes der 1 – 2 møder med skoleområdet i Brønderslev Kommune med henblik på en yderligere afklaring af processen og målet med opgaven. På disse møder skal der også defineres en række pædagogiske og didaktiske principper for, hvordan udviklingsplanerne skal effektueres. Det er også i denne fase, at SMAK architects bliver ”klædt på” med den nødvendige mængde data i forhold til elevprognoser, eksisterende tegningsgrundlag osv.

Den endelige procesplan godkendes, og samtlige møder/besigtigelser sættes i kalenderen.

Fase 2: Besigtigelse og registrering

Til besigtigelsen vil SMAK architects blive vist rundt af skoleleder eller skolens pædagogiske leder samt teknisk serviceleder. På besigtigelsen skal man rundt og se hele skolen, og SMAK architects vil under besigtigelsen registrere med både fotos og notater på eksisterende plangrundlag.

Fase 3: Analyse og udviklingsplan

På baggrund af fase 1 og 2 udarbejdes der en udviklingsplan for skolerne. Udviklingsplanen beskriver overordnede organiseringsforslag, der understøtter den pædagogiske praksis samt skolernes fremskrivning for elevtal.

Udviklingsplanen kommer med anbefalinger for punkt a, b, og c. og afleveres som en samlet A3-mappe med beskrivelser og relevant tegningsmateriale. Materialet vil komme med forslag til ændringer og optimeringer af skolernes læringsmiljøer, hvoraf nogle kan finansieres af skolerne selv. Det foreslås derfor at afholde et præsentationsmøde med ledelsen på den enkelte skole, hvor udviklingsplanerne overleveres mundtligt.

Fagforvaltningenfor Børn og Kultur foreslår, at Børne og Skoleudvalget drøfter udviklingsplanen og det fremadrettede arbejde med planen.

Byrådet orienteres om Analysen og Udviklingsplanen på et temamøde i juni måned.

Personale

Ingen.

Indstilling

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2019:

SMAK architects fremlægger analysen og forslag til den fremtidige udviklingsplan for skolerne for udvalget.

Børne- og Skoleudvalget, 4. juni 2019, pkt. 6:

Udvalget drøfter udviklingsplanens muligheder igen på mødet i august.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 20. august 2019:

Udvalget besluttede på mødet den 4. juni 2019 at drøfte udviklingsplanens muligheder igen med henblik på stillingtagen til udviklingsplanens behandling i forbindelse med budget 2020.

Beslutning

Udvalget besluttede på mødet den 4. juni 2019 at drøfte udviklingsplanens muligheder igen med henblik på stillingtagen til udviklingsplanens behandling i forbindelse med budget 2020.

Udvalget ønsker:

 • konsekvenserne af en flytning af 10. klasse fra Hedegårdsskolen til Søndergades Skole belyst
 • at opgradering af skolerne ses i en sammenhæng for den enkelte skole med hensyn til det generelle læringsmiljø og udvikling af faglokaler. Der ønskes forslag til en prioritering af, hvilke skoler arbejdet skal igangsættes på samt et økonomisk overslag over projektet
 • forslag om løsningsforslag til den påtrængende forbedring af de fysiske rammer for Heldagsklassen og K-klasserne, herunder et økonomisk overslag
 • at forslagene kan indgå i en mere langsigtet udvikling af hele skoleområdet

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


7. Kapacitet og struktur i børnehaver og vuggestuer


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte kapacitet og struktur for dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Skolechef Carsten Otte deltager i drøftelse af punktet.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har gennemgået ventelister og tilgængelige pladser i vuggestuer og børnehaverne. Efter dialog med dagtilbudsledelserne er der foretaget enkelte ændringer i forhold til børnehavernes kapacitet. På baggrund af stigende børnetal, har Fagforvaltningen for Børn og Kultur undersøgt børnetalsudviklingen i tre distrikter, Hjallerup, Jerslev og Øster Brønderslev. Der er en opmærksomhed på det stigende børnetal i disse tre områder. Beregningerne af børnetalsudviklingen fremgår af bilag 3, 4 og 5.

Hjallerup distrikt

Børnetalsudviklingen er stigende i Hjallerup. Til juni 2019 giver det udfordringer med børnehavepladser i Hjallerup jævnfør bilag 3. Fagforvaltningen for Børn og Kultur vurderer, at børnetallet fortsat vil være stigende i Hjallerup distrikt, grundet de nye udstykninger i området.

Se bilag 3, hvor den første tabel viser de børn der er indmeldte eller står på ventelisten til børnehaverne i Hjallerup området. Imens den sidste tabel er det antal børn, der er i Hjallerup distrikt. De 3 børnehaver i Hjallerup har en samlet kapacitet på 241 børn. Denne kapacitet overskrides allerede til juni 2019. Tallene viser, at børnetallet er stigende og børnehaverne i Hjallerup mangler plads til de kommende børn.

Derudover viser befolkningsprognosen, at Hjallerup er den by i kommunen, som vi oplever størst vækst med op imod 20 % i 2032.

Børnehaven Livstræet, Jerslev

Fra januar 2020 bliver der kapacitetsudfordringer i forhold til børnehavepladser i børnehaven Livstræet i Jerslev. Se bilag 4, der viser en fortsat stigning i børnetal i Jerslev. Børnehaven Livstræet er beregnet til en kapacitet på 96 børn. Fagforvaltningen vurderer, at der ikke er plads til 96 børn i de to bygninger, der udgør børnehaven Livstræet. Der er b.la. kun garderober til 79 børn i børnehaven Livstræet. I juni 2020 vil der være 97 børn der skal indskrives i børnehaven. Børnetalsudviklingen er fortsat stigende i 2020 og 2021.

Prognosen fra Jerslev området viser, at befolkningstallet vil være svagt faldende.

Børnehaven Troldehøj, Øster Brønderslev

Der er en opmærksomhed i Øster Brønderslev i forhold til udviklingen i børnetallet. I slutningen af 2020 stiger børnetallet og den udregnede kapacitet på 59 børn i børnehaven Troldehøj overskrides.

Se bilag 5, der viser at fra juni 2020 overskrides kapacitetstallet i børnehaven Troldehøj.

Derudover viser prognosen fra Øster Brønderslev området, at befolkningstallet vil være forholdsvis stabilt. Idet prognoserne viser, at befolkningstallet vil være stabilt, vurderer fagforvaltningen, at børnetallet fortsat vil overskride kapacitetstallet i Troldehøj.

Tallene i bilagene beskriver en politisk vedtaget normering samt en kapacitet, som er udarbejdet i samarbejde med Ejendomsservice. Kapaciteten er udregnet efter BFA branchevejledning, der blandt andet foreskriver 1 toilet pr. 10 børn samt 3 kvalitetsniveauer. I bilagene er der taget udgangspunkt i max. kapaciteten, idet kvalitetsniveau C (svarende til lovens minimum) er beregnet ved et frit gulvareal på mindst 2 m2 pr. barn i en børnehave.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender normeringstal for børnehaverne og vuggestuerne.

Børne og skoleudvalget bedes drøfte, hvilke forslag fagforvaltningen skal iværksætte med henblik på en videre proces for Hjallerup, Jerslev og Øster Brønderslev områderne.

Fagforvaltningen ser følgende tre muligheder:

 1. En udvidelse af kapaciteten, der kan realiseres via en tilbygning, en ny børnehave eller opsætning af pavilloner.
 2. Etablering af førskolegruppe.
 3. Henvisning til andre børnehaver.
Personale

Ingen.

Økonomi

Der er lavet en beregning på førskolegruppe. Der skal være 2 voksne tilstede i den tid der er åbnet. Udgiften er 64.100 kr. pr. måned. for 2 voksne. Forældrebetaling pr. måned for et barn med fuldtidstakst er 1.647 kr.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 7. maj 2019, pkt. 7:

Udvalget peger på:

Hjallerup

En permanent løsning og ønsker bl.a. undersøgt mulighederne for at etablere en ny børnehave evt. set i sammenhæng med en udvidelse af skolen, tilbygning til Petra eller genindretning af Familiehuset Hegely til børnehave.

Jerslev

Søges i første omgang løst med førskolegruppe på skolen, og det undersøges om en evt. permanent løsning skal være i sammenhæng med etablering af en mellemgang.

Øster Brønderslev

Løses indtil videre med førskolegruppe, og der ønskes forslag til tilbygning til børnehaven.

Steen Søgaard Pedersen og Lars Bisgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 20. august 2019:

Siden behandlingen i Børn- og Skoleudvalget på mødet den 7. maj 2019, har fagforvaltningen for Børn og Kultur anmodet forældrebestyrelser og MED-udvalg i børnehaverne i de 3 områder om deres udtalelse til de nævnte løsninger.

Bygningsafdelingen har udarbejdet et notat, der belyser de bygningsmæssige muligheder og økonomiske udgifter forbundet med de skitserede ændringsforslag.

Beslutning

Drøftes igen på udvalgets møde i september.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning om opnormering - Børnehuset Stjernestunden


Resume

Sagsforløb: BS

Drøftelse af ansøgning om udvidelse af børnenormeringen i den Private Institution Børnehuset Stjernestunden.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den Private Institution Børnehuset Stjernestunden søger om godkendelse til ændring af børnenormering med 6 børn i alderen 0 - 2,8 år, så institutionen fremover råder over 16 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser.

Den Private Institution Børnehuset Stjernestunden blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2015. Den 6. februar 2018 godkendte Børne- og Skoleudvalget en normering med 8 børn i alderen 0 - 2,8 år og 42 børn i alderen 2,9 - til skolestart med mulighed for overbelægning med 2 børn for hver aldersinddeling (0 - 2,8 år og 2,9 - skolestart), i alt 54 børn.

Børnehuset Stjernestunden ønsker, at den ændrede normering på i alt 60 børn træder i kraft fra 1. september 2019.

Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med godkendelse af en privat institution, efter dagtilbudsloven § 20, stk. 2, stille krav om en driftsgaranti på et beløb, der svarer til ½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn jf. dagtilbudslovens §§ 36-38, samt eventuelt forudbetalt drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn jf. dagtilbudslovens §§ 36-38.

I Brønderslev Kommune modtager private institutioner et forudbetalt tilskud svarende til én måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. normeret barn. Dermed kan Brønderslev Kommune stille krav om driftsgaranti på 1½ måneds drift pr. barn, jf. dagtilbudsloven §§ 36-38.

For Børnehuset Stjernestunden vil driftsgarantien - svarende til 1½ måneds driftstilskud pr. barn - for 60 børn udgøre 462.613 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender, at Den Private Institution Børnehuset Stjernestunden normeres med 16 børn i alderen 0 - 2,8 år og 44 børn i alderen 2,9 - til skolestart under forudsætning af, at institutionen kan stille den nødvendige driftsgaranti, og at de fysiske rammer lever op til bygningsreglementet.

Beslutning

Udvalget udtrykker bekymring omkring de fysiske rammer.

Godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Ny model for honorering af plejefamilier


Resume

Sagsforløb: BE/BS

KL anbefaler kommunerne at benytte en ny honoreringsmodel for plejefamilier på kontrakt med kommunen.

På baggrund af det fremsendte materiale skal Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget drøfte indførelse af en ny model med baggrund i ”gennemsnitsmodellen”.

Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager i drøftelse af punktet.

Sagsfremstilling

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2019 blev regeringen og KL enige om at afdække kommunernes praksis for og erfaringer med forskellige honoreringsmodeller for familieplejere. Baggrunden var et fælles ønske om at skabe ordnede forhold for plejefamilierne og skabe ro omkring de anbragte børn.

KL har nu afsluttet afdækningen, som viser, at gennemsnitsmodellen giver plejefamilien en større sikkerhed om indkomsten og tillader plejefamilien at fokusere på barnets progression uden at blive sat ned i honorering, og at konfliktniveauet mellem plejefamilie og kommune mindskes.

Afdækningen viser også med nogen usikkerhed, at anvendelsen af gennemsnitsmodellen er stort set udgiftsneutral sammenlignet med KL's nuværende honoreringsmodel. Forudsætningen for at skabe sammenhæng i økonomien i de kommuner, der er overgået til gennemsnitsmodellen, har været at tilpasse honoreringsmodellen til de lokale behov og rammer, herunder fx. et lokalt tilpasset honoreringsniveau.

KL's bestyrelse har på baggrund af afdækningen besluttet, at KL vejledende kan anbefale kommunerne at benytte en ny honoreringsmodel "gennemsnitsmodellen" til honorering af plejefamilier, dog således

 • at det er frivilligt for den enkelte kommune, om den vil overgå til ny honoreringsmodel, og
 • at den enkelte kommune, hvis den overgår, har mulighed for at tilpasse honoreringsniveauer til den lokale praksis

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget tilkendegiver, om arbejdet med en ny honoreringsmodel baseret på ”gennemsnitsmodellen” kan igangsættes, og hvilke ønsker udvalget har til en tids- og handleplan i forhold til implementering af en ny model.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt. Repræsentanter for plejefamilierne inddrages i processen.

Lars Bisgaard og Steen Søgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Opfølgning Varige Spor


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om opfølgning på fordeling af indsatser vedrørende Varige Spor.

Børn og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 6. juni 2017, at der skulle ske opfølgning på Baseline for Varige Spor hvert kvartal.

Med udrulningen af Varige Spor i Brønderslev Kommune er målet at opnå, at:

 • opgaveløsningen iværksættes tidligere med inddragelse af fagprofessionelle, frontpersonale, foreninger, fritidsliv og private netværk - Effektmål: At antallet af anbragte børn nedbringes
 • børn får en tidlig, helhedsorienteret og effektiv indsats - Effektmål: At kommunens ressourcer på det specialiserede børneområde frigøres til forebyggelse
 • det tværfaglige samarbejde styrkes, så der bygges bro til den tidlige og forebyggende indsats på almenområdet - Effektmål: At metodeudvikle den eksisterende tilbudsvifte med inddragelse af almenområdet, netværk og frivillige

Opfølgning er en rapport over fordelingen af indsatserne pr. 30. juni 2019.

Opfølgningen er dækkende for Børne- og Familieafdelingen og UngeCentret, og dækker de sager, hvor Brønderslev Kommune er handlekommune.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager opfølgningsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker, at opfølgningen fremover behandles halvårligt.

Til efterretning.

Lars Bisgaard og Steen Søgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Kvartalsrapport fra UU for 2. kvartal 2019


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune har udarbejdet en rapport for 2. kvartal 2019, som giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24 årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2019 viser blandt andet, at:

 • 98 % af de 15-17 årige med bopæl i Brønderslev Kommune er indenfor uddannelsessystemet. Af resterende 2 % af denne målgruppe (35 unge), der ikke er i gang med en uddannelse, deltager størstedelen i forberedende og udviklende aktiviteter. Disse aktiviteter har til formål at gøre dem parate til uddannelse og job.
 • 79 % af de 18-24 årige med bopæl i Brønderslev Kommune har enten gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. De resterende 22 % (573 unge), som ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, fordeler sig i følgende kategorier.
  • 267 er i job eller i gang med udviklende aktiviteter som kurser (fx VUC), produktionsskole, praktik, højskole eller udenlandsophold
  • 114 går på eller er tilmeldtpåbegyndelse af en uddannelse
  • 16 deltager ikke i registreret aktivitet, og som UU ikke kan få kontakt til
  • 176 er på offentlig forsørgelse

Kvartalsrapporten viser derudover, at andelen af unge, som er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse, er uændret fra 2. kvartal 2018 til 2. kvartal 2019. I 2. kvartal 2019 var andelen af unge, som er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse på 34 %.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard og Steen Søgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om:

 • Ungekongres flyttes til den 28. november 2019. Begrundelse for flytning af ungekongressen er, at tidligere meddelt dato falder sammen med aktiviteter på skolerne.
Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard og Steen Søgaard var fraværende.

Til toppen


13. Lukket punkt: Anbringelse


Til toppen


14. Lukket punkt: Anbringelse


Til toppen

Opdateret 26. august 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer