Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 10. september 2019
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Betinna Bøcker Kjeldsen var fraværende i punkterne 1-4.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Punkt 7 ”Digital RUN” tages af dagsorden.

Betinna Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Stabsforvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 20. august 2019, pkt. 3:

Udvalget ønsker forslag til konsekvenser ved opbremsning på udvalgte konti præsenteret på næste møde.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning

Udvalget ønsker, at fagforvaltningnen udviser tilbageholdenhed med hensyn til udgifter i den resterende del af året.

Betinna Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2020 - drøftelse af opmærksomhedslisten


Resume

Sagsforløb: BS

Ifølge budgetprocessen for budget 2020 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2020 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen således der opretholdes uændret serviceniveau.

Når økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er indgået, kommer der nye skøn for pris- og lønfremskrivningen som betyder, at nogle af tallene på opmærksomhedslisten vil blive justeret i forhold til de nye pris- og lønfremskrivninger.

Punkterne fra opmærksomhedslisten indarbejdes ikke i budgettet inden 1. behandlingen, men vil indgå i den videre politiske proces.

Stabsforvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 20. august 2019, pkt. 5:

De opførte opmærksomhedspunkter på Skoler og Dagtilbud på opmærksomhedslisten indstilles medtaget i Budget 2020.

Lars Bisgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget 10. september 2019:

Udvalget har ønsket sagen behandlet igen med henblik på udvalgets opsamlede ønsker i løbet af 2019.

Beslutning

Udvalget har ønsket sagen behandlet igen med henblik på udvalgets opsamlede ønsker i løbet af 2019.

Udvalget har gennem 2019 drøftet ønsket om yderligere midler til elev-IT og midler til anlæg til skoler og dagtilbud.

Derudover er udvalget opmærksom på ønsker om etablering af gæstedagplejehus, normering i dagtilbud, 7. erhvevsklasse og Makerspace.

Betinna Bøcker Kjeldsen var fraværende

Til toppen


5. Kapacitet og struktur i børnehaver og vuggestuer


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte kapacitet og struktur for dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Skolechef Carsten Otte deltager i drøftelse af punktet.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har gennemgået ventelister og tilgængelige pladser i vuggestuer og børnehaverne. Efter dialog med dagtilbudsledelserne er der foretaget enkelte ændringer i forhold til børnehavernes kapacitet. På baggrund af stigende børnetal, har Fagforvaltningen for Børn og Kultur undersøgt børnetalsudviklingen i tre distrikter, Hjallerup, Jerslev og Øster Brønderslev. Der er en opmærksomhed på det stigende børnetal i disse tre områder. Beregningerne af børnetalsudviklingen fremgår af bilag 3, 4 og 5.

Hjallerup distrikt

Børnetalsudviklingen er stigende i Hjallerup. Til juni 2019 giver det udfordringer med børnehavepladser i Hjallerup jævnfør bilag 3. Fagforvaltningen for Børn og Kultur vurderer, at børnetallet fortsat vil være stigende i Hjallerup distrikt, grundet de nye udstykninger i området.

Se bilag 3, hvor den første tabel viser de børn, der er indmeldte eller står på ventelisten til børnehaverne i Hjallerup området. Imens den sidste tabel er det antal børn, der er i Hjallerup distrikt. De 3 børnehaver i Hjallerup har en samlet kapacitet på 241 børn. Denne kapacitet overskrides allerede til juni 2019. Tallene viser, at børnetallet er stigende og børnehaverne i Hjallerup mangler plads til de kommende børn.

Derudover viser befolkningsprognosen, at Hjallerup er den by i kommunen, som vi oplever størst vækst i med op imod 20 % i 2032.

Børnehaven Livstræet, Jerslev

Fra januar 2020 bliver der kapacitetsudfordringer i forhold til børnehavepladser i børnehaven Livstræet i Jerslev. Se bilag 4, der viser en fortsat stigning i børnetal i Jerslev. Børnehaven Livstræet er beregnet til en kapacitet på 96 børn. Fagforvaltningen vurderer, at der ikke er plads til 96 børn i de to bygninger, der udgør børnehaven Livstræet. Der er b.la. kun garderober til 79 børn i børnehaven Livstræet. I juni 2020 vil der være 97 børn, der skal indskrives i børnehaven. Børnetalsudviklingen er fortsat stigende i 2020 og 2021.

Prognosen fra Jerslev området viser, at befolkningstallet vil være svagt faldende.

Børnehaven Troldehøj, Øster Brønderslev

Der er en opmærksomhed i Øster Brønderslev i forhold til udviklingen i børnetallet. I slutningen af 2020 stiger børnetallet og den udregnede kapacitet på 59 børn i børnehaven Troldehøj overskrides.

Se bilag 5, der viser, at fra juni 2020 overskrides kapacitetstallet i børnehaven Troldehøj.

Derudover viser prognosen fra Øster Brønderslev området, at befolkningstallet vil være forholdsvis stabilt. Idet prognoserne viser, at befolkningstallet vil være stabilt, vurderer fagforvaltningen, at børnetallet fortsat vil overskride kapacitetstallet i Troldehøj.

Tallene i bilagene beskriver en politisk vedtaget normering samt en kapacitet, som er udarbejdet i samarbejde med Ejendomsservice. Kapaciteten er udregnet efter BFA branchevejledning, der blandt andet foreskriver 1 toilet pr. 10 børn samt 3 kvalitetsniveauer. I bilagene er der taget udgangspunkt i max. kapaciteten, idet kvalitetsniveau C (svarende til lovens minimum) er beregnet ved et frit gulvareal på mindst 2 m2 pr. barn i en børnehave.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender normeringstal for børnehaverne og vuggestuerne.

Børne- og skoleudvalget bedes drøfte, hvilke forslag fagforvaltningen skal iværksætte med henblik på en videre proces for Hjallerup, Jerslev og Øster Brønderslev områderne.

Fagforvaltningen ser følgende tre muligheder:

 1. En udvidelse af kapaciteten, der kan realiseres via en tilbygning, en ny børnehave eller opsætning af pavilloner
 2. Etablering af førskolegruppe
 3. Henvisning til andre børnehaver
Personale

Ingen.

Økonomi

Der er lavet en beregning på førskolegruppe. Der skal være 2 voksne tilstede i den tid, der er åbnet. Udgiften er 64.100 kr. pr. måned. for 2 voksne. Forældrebetaling pr. måned for et barn med fuldtidstakst er 1.647 kr.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 7. maj 2019, pkt. 7:

Udvalget peger på:

Hjallerup

En permanent løsning og ønsker bl.a. undersøgt mulighederne for at etablere en ny børnehave evt. set i sammenhæng med en udvidelse af skolen, tilbygning til Petra eller genindretning af Familiehuset Hegely til børnehave.

Jerslev

Søges i første omgang løst med førskolegruppe på skolen, og det undersøges, om en evt. permanent løsning skal være i sammenhæng med etablering af en mellemgang.

Øster Brønderslev

Løses indtil videre med førskolegruppe, og der ønskes forslag til tilbygning til børnehaven.

Steen Søgaard Pedersen og Lars Bisgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 20. august 2019:

Siden behandlingen i Børne- og Skoleudvalget på mødet den 7. maj 2019, har fagforvaltningen for Børn og Kultur anmodet forældrebestyrelser og MED-udvalg i børnehaverne i de 3 områder om deres udtalelse til de nævnte løsninger.

Bygningsafdelingen har udarbejdet et notat, der belyser de bygningsmæssige muligheder og økonomiske udgifter forbundet med de skitserede ændringsforslag.

Børne- og Skoleudvalget, 20. august 2019, pkt. 7:

Drøftes igen på udvalgets møde i september.

Lars Bisgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2019:

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 20. august 2019 at drøfte sagen igen på mødet i september.

Beslutning

Udvalget ønsker tidsperspektivet for etablering af en ny børnehave i Hjallerup belyst. Afhængig af tidsperspektivet og den økonomi, der kan afsættes i forbindelse med Budget 2020, ønsker udvalget alternativt Hegely genetableret som børnehave.

Fagforvaltningen bedes undersøge mulighederne og tidsperspektivet for at genetablere Hegely i andre lokaler samt udgifter hertil.

Derudover ønsker udvalget en plan for, hvordan den øjeblikkelige situation kan aflastes i samarbejde med børnehaverne i Hjallerup.

Line Vanggaard Pedersen ønsker situationen løst hurtigst muligt ved genetablering af Hegely som børnehave.

Bilag

Til toppen


6. Ændring af styrelsesvedtægter


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal godkende forslag til udtalelsesproces om ændringer af styrelsesvedtægterne på skole- og dagtilbudsområdet på baggrund af udvalgets beslutning den 6. juni 2019

Skole- og Dagtilbudschef Carsten Otte deltager i drøftelse af dette punkt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 6. juni 2019 at nedlægge landsbyordningerne i Flauenskjold og Thise og at der oprettes SFO og børnehave hvert sted. Derudover besluttede udvalget at omorganisere dagtilbudsområdet til områdeledelse.

Fagforvaltningen har på baggrund af Børne- og Skoleudvalgets beslutning foretaget følgende justeringer af styrelsesvedtægterne:

 • Mindre justeringer af styrelsesvedtægten for skoleområdet. LBO-ordningen skrives ud af styrelsesvedtægten
 • Gennemgående justeringer af styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet på baggrund af Børne- og Skoleudvalgets beslutning om en todelt bestyrelse. I styrelsesvedtægten tilføjes et nyt afsnit om områdebestyrelsernes virke og kompetence. Styrelsesvedtægten vil fremadrettet indgå som en del af dokumentet ’Rammebeskrivelsen for dagtilbud i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen foreslår, at justeringen af styrelsesvedtægten for skoleområdet bliver sendt til udtalelse i Distrikt Nord og Distrikt Hjallerup, som bliver berørt af omstruktureringen.

Fagforvaltningen foreslår ligeledes, at styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet bliver sendt til udtalelse i de kommunale daginstitutionernes forældrebestyrelser.

Fagforvaltnings forslag til ændring af styrelsesvedtægterne for skole- og dagtilbudsområdet er vedhæftet som bilag.

Tidsplan for høringsproces

September:

Styrelsesvedtægterne for både skole og dagtilbud sendes til udtalelse i bestyrelserne fra den 11. september til den 15. oktober.

Oktober:

Senest 1. oktober skal forældrebestyrelserne på dagtilbudsområdet have afholdt valg.

November:

Styrelsesvedtægterne behandles på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 12. november.

Januar:

Senest ved udgangen af januar 2020 skal de nye forældrebestyrelserne på dagtilbudsområdet have afholdt valg.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender forslag om udtalelsesproces for ændringer af styrelsesvedtægterne for skole- og dagtilbudsområdet.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Digital Run


Resume

Sagsforløb: BS

Udvalgsmedlem Steen Søgaard Petersen har ønsket, at udvalget drøfter muligheden for atdeltage i udviklingen af projekt ”Digital Run” som en del af indsatsen på anbringelsesområdet.

Direktør Henrik Toftgaard fra LifeXite deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Firmaet ”Lifexite ApS” har fremsendt ”Business-case RUN - Brønderslev 2018”, som er en beskrivelse af en videreudvikling af metoden RUN til et digitalt App- og webbaseret program/platform, der vil skabe markante forbedringer for den udsatte, familien, samt kommunen og de fagprofessionelle. Projektet er under udvikling. I uddrag skriver firmaet følgende:

"Kommuners arbejde med at yde den lovgivningsbestemte støtte har ikke den optimale effekt. Vi oplever at kommunerne ikke i tilstrækkelig grad har overblikket over hvilke metoder, anbringelsestyper eller behandlingssteder, der leverer de bedste resultater og sikrer høj trivsel blandt hverken hos de anbragte, udsatte eller hos det socialfaglige personale, der arbejder med denne komplekse og skrøbelige målgruppe.

Der har været alt for mange episoder, hvor udsatte og anbragte børn og familier bliver svigtet af ”systemet” og er i stor mistrivsel.

Vi tolker ikke, at dette skyldes ”ond vilje” fra kommunerne, men en mangel på nye tværgående værktøjer, ressourcer og uhensigtsmæssige bureaukratiske arbejdsgange, som ikke i tilstrækkelig grad involverer den unge selv og de relevante fagpersoner.

Vi vil i LifeXite ApS derfor videreudvikle metoden RUN til et digitalt App- og webbaseret program/platform, der vil skabe markante forbedringer for den udsatte, familien, samt kommunen og de fagprofessionelle. Læs mere om RUN på www.lifexite.com

Digital RUN vil igennem en nem og intuitiv mobil brugerflade invitere og inddrage den unge til at blive den centrale aktør og talerør i eget liv og progression, samt tilbyde en digital fælles og systematiseret videns- og dialogplatform, til alle relevante personer omkring den udsatte og familien. Dette for at sikre hurtigere og mere valid vidensdeling og skabe mere hensigtsmæssige overgange for de unge.

Digital RUN kan ydermere igennem en visuel monitorering af progressionen med den unges anbringelsesproces og trivsel, hjælpe kommunens sagsbehandlere med at have ”fingeren på pulsen” og derved kunne træffe beslutninger på et mere validt vidensgrundlag.

Digital RUN indsamler og systematiserer anbringelses- og trivselsdata fra dag til dag- modsat nuværende praksis på området, hvor kommunen typisk har to årlige statusmøder.

Formålet med Digital RUN er;

 • At tilbyde landets kommuner/sagsbehandlere en mulighed for betydelig reducering af anbringelsesudgifter
 • At tilbyde landets sagsbehandlere (Igennem web-/ APP adgang til en ”Cloud”), at have en løbende opdateret resultatdokumentation og dermed tættere samarbejde med deres samarbejdsinstitutioner og unge i anbringelser.
 • At skabe et visuelt dialogredskab, medvirkende til en øget faglighed og effektivitet på anbringelsesstederne.
 • Skabe en visuel dokumentation af anbringelsesprocessen, som har fundament i en evidensbaseret og international anerkendt metode (ICS: http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/sagsbehandling-born-og-unge/ics/om-ics), der medvirker til inddragelse den unge og pårørende i anbringelsesindsatsen samt mulighed for en oplevelse af ejerskab og deraf motivation for behandlingen. Dette således, at der i langt højere grad end nu, kan genetableres de nødvendige familierelationer mellem den anbragte ung og forældre/pårørende, der medvirker til mere selvhjulpne unge.

RUN vil gøre sagsbehandlernes arbejde væsentligt lettere da de, i langt højere grad end tidligere, vil kunne følge den enkelte unges anbringelsesproces og skride til de nødvendige tiltag i tide.

De vil have større mulighed for at udvise rettidig omhu før det ender med gentagelser af de uhyggelige sager, vi har hørt og læst om de sidste år - jf. bl.a. ”Tøndersagen”, ”Brønderslevsagen”, ”Mernsagen” m.fl. I alle disse sager havde kommunerne ikke formået at yde et tilstrækkeligt tilsyn/ fingeren på pulsen i anbringelserne.

Økonomisk estimat.

Ved anvendelse af Digital RUN opnås flere betydelige effektiviseringsmuligheder og -gevinster. Det økonomiske effektiviseringspotentiale vil være på minimum 8%, svarende til et fald i den gennemsnitlig anbringelsestid på min. 1 måned pr. ung.

Effektiviseringspotentiale på døgninstitutioner/opholdssteder og plejefamilier.

Ud fra den landsgennemsnitlig månedspris på 93.462 pr. anbragt i døgntilbud samt en gennemsnitlig månedspris på 34.785 kr. i plejefamilier og med en reduktion på anbringelsestiden med 1 måned pr. barn/ung (8%), vil den årlige økonomisk effektivisering/besparelse være på min. 6.9 mio. kr.

Dette uden at indregne de økonomiske gevinster, der er ved at RUN vil skabe betydelig nemmere og hurtigere arbejdsgange i kommunerne og på døgninstitutionerne.

Yderligere beskrivelse kan findes i det vedhæftede bilag."

Beslutning

Punktet taget af dagsordenen.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning om ændring af skoledistrikt


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte ansøgning fra en forælder til to skolesøgende børn i Brønderslev Kommune, bosiddende Stadevej 163, Brønderslev, om at få ændret bopælens tilknytning til skoledistrikt fra Toftegårdsskolen til Hedegårdsskolen.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget en ansøgning fra en far til to skolesøgende børn i Brønderslev Kommune, om ændring af skoledistrikt for deres ejendom, som er beliggende Stadevej 163, Brønderslev. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Ejendommen Stadevej 163 er beliggende i Toftegårdsskolens skoledistrikt og er som den eneste ejendom på Stadevej tilhørende Toftegårdsskolen. Ejendommene nord for Stadevej 163 tilhører Hedegårdsskolen og ejendommene syd for tilhører Skolegade Skole.

Ansøger har to skolesøgende børn i hhv. 1. og 3. klasse, som begge går på Hedegårdsskolen. Familien har således benyttet sig af det frie skolevalg, hvilket de begrunder med, at de intet naturligt forhold har til Jerslev og Toftegårdsskolen. Motorvejen går mellem Stadevej og Toftegårdsskolen og danner rent geografisk en naturlig skillelinie mellem skoledistrikterne. Toftegårdsskolen ligger ca. 12 km. fra familiens bopæl på Stadevej, mens Hedegårdsskolen ligger 6,5 km fra familiens bopæl.

Forældrene har hidtil selv sørget for transporten af deres to børn frem og tilbage til Hedegårdsskolen, bortset fra to dage om ugen, hvor børnene har taget bussen hjem.

I indeværende skoleår er børnenes skema på skolen dog ændret, således at børnene har fri kl. 13.15 flere dage om ugen. Det betyder, at familien ikke længere har mulighed for at hente dem alle de dage, hvor de får fri kl. 13.15, hvormed børnene skal vente mere end 60 minutter på en bus hjem, som først går kl. 14.20.

Kommunen er ikke forpligtet til at sørge for befordring for elever, når der er valgt en anden skole, end den de er tilknyttet til i skoledistriktet. Forældrene har mulighed for at få modregnet de befordringsudgifter, som kommunen måtte have haft til distriktsskolen, hvis de vælger en anden skole, hvortil der også er behov for befordring.

Familien søger nu om ændring af skoledistrikt, således at ejendommen tilknyttes Hedegårdsskolens skoledistrikt.

Begrundelsen for at familien søger om at få ændret skoledistriktet er, at det ikke er logisk, at Stadevej 163 hører til Toftegårdskolen, hvis man ser rent geografisk på det, hvor motorvejen danner en naturlig skillelinie i forhold til skoledistrikterne.

Derudover peger ansøger på, at det ville blive dyrere for kommunen, hvis de havde valgt, at deres børn skulle gå på Toftegårdsskolen, da der er 12 km fra hjemmet til Toftegårdsskolen og børnene dermed ville være berettiget til fri befordring i samtlige skoleår. Da der ikke er offentlig transport fra Stadevej til Toftegårdsskolen, vil der ydermere skulle sættes taxa ind fra bopælen Stadevej 163 til nærmeste busstoppested. Begrundelsen for dette er, at Stadevej ikke er trafiksikker, da det er en forholdsvis smal vej med meget tung trafik. Der ligger en genbrugsplads på vejen, hvortil der er meget tung trafik. Vejen er ikke forsvarlig at sende børn ud på, hvorfor Byrådet har en særlig forpligtigelse til at sørge for børnenes transport.

I henhold til lovgivningen skal Byrådet sørge for befordring af børn og unge mellem distriktsskolen og hjemmet eller dettes nærhed, når afstanden er mere end 2,5 km for elever i 0.-3. klasse. Afstandskriterierne stiger, jo ældre børnene bliver, og er således 6 km for elever i 4.-6. klasse, 7 km. for elever i 7.-9. klasse; og 9 km. for elever i 10. klasse. Desuden gælder for elever i 0.-6. klasse, at hvis skolevejen er erklæret trafikfarlig, skal Byrådet sørge for befordring.

Forpligtelsen til at sørge for befordring kan opfyldes ved at henvise eleverne til kollektiv trafik, taxikørsel m.v. eller ved at godtgøre deres udgifter til egen befordring. Ventetiden på skolen i forbindelse med en af Byrådet etableret befordring må normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid, jf. §5 i Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen.

Hvis Hedegårdsskolen godkendes som distriktsskole for Stadevej 163, vil Byrådet - med en afstand på 6,5 km. fra hjemmet til Hedegårdsskolen - være forpligtet til at sørge for transport frem og tilbage til Hedegårdsskolen, indtil børnene går ud 6. klasse.

Transporten mellem hjemmet og Hedegårdsskolen kan foregå med bus nr. 643. Om eftermiddagen stopper bussen ved adressen Stadevej 163. Det vil kræve en ændring af ruten, hvis bussen også skal stoppe udenfor ejendommen på Stadevej 163 om morgenen. Morgentransport til Hedegårdsskolen er dog ikke aktuelt et behov for familien. Om eftermiddagen går bussen først fra Hedegårdsskolen kl. 14.20, hvilket betyder, at de dage, hvor eleverne får fri kl. 13.15, er der 65 minutters ventetid på bussen. Ventetiden på skolen vil således være mere end de 60 minutter, som Byrådet er forpligtet til at sørge for. Dette kan evt. medføre et behov for at indsætte en særskilt transport de dage, hvor ventetiden er mere end 60 minutter og familien ikke har mulighed for selv at hente deres børn. Ansøger oplyser, at de aktuelt har behov for hjælp til hjemtransport fra Hedegårdsskolen til Stadevej 163 tre dage om ugen.

Forvaltningen har undersøgt, hvilke udgifter der vil være forbundet med at sørge for transport med taxa fra Hedegårdsskolen til Stadevej 163 tre dage om ugen. Beløbet udgør 600 kr. pr. uge. Dertil kommer buskort til 2 zoner pr. barn.

Udgiften for taxa fra Hedegårdsskolen til Stadevej 163 tre dage om ugen skal holdes op imod den udgift, det ville være for Byrådet at sørge for befordring fra Stadevej 163 til den nuværende distriktsskole, Toftegårdsskolen.

Transporten mellem hjemmet og Toftegårdsskolen kan foregå med bus nr. 77, som har stoppested i Bredgade. Der vil hver dag som minimum skulle indsættes taxa om morgenen fra hjemmet til busstoppestedet, og ligeledes om eftermiddagen fra stoppestedet til hjemmet på Stadevej 163. Om eftermiddagen er der imidlertid først busforbindelse fra Toftegårdsskolen til Brønderslev (rute 77) kl. 15.10 og ringetiderne er for børnene i 1. og 3. klasse på Toftegårdsskolen kl. 13.05 og kl. 13.55. Det vil således aktuelt være nødvendigt at etablere anden transportordning, eksempelvis taxa, hjem fra Toftegårdsskolen alle eftermiddage. I tilfælde af at børnene på et senere tidspunkt ikke har fri på samme tid, kan der blive behov for at indsætte taxa fra skolen til hjemmet to gange om eftermiddagen.

Forvaltningen har undersøgt, hvad udgiften er for kørsel fra Stadevej 163 og til busstoppestedet Bredgade om morgenen med taxa og hjem fra Toftegårdsskolen til Stadevej 163 med taxa om eftermiddagen. Beløbet udgør 2000 kr. pr uge. Dertil kommer buskort til 2 zoner pr. barn.

Hvis den nuværende tilknytning til Toftegårdsskolens skoledistrikt for Stadevej 163 fastholdes, og familien fortsat vælger, at deres børn skal have skolegang på Hedegårdsskolen, er kommunen ikke forpligtet til at sørge for befordring, herunder indsætte ekstra kørsel ved ændring af elevernes skema. Familien vil således fortsat kunne få dækket udgifter til børenes buskort, men har ikke krav på, at Byrådet sørger for befordring mellem hjem og skole, ej heller hvis ventetiden er mere end 60 minutter.

Fagforvaltningen for Børn- og Kultur foreslår, at udvalget tager stilling til ansøgningen om ændring af skoledistrikt for ejendommen beliggende på Stadevej 163 fra Toftegårdsskolen til Hedegårdsskolen.

Beslutning

Ansøgningen imødekommet.

Bilag

Til toppen


9. Etablering af Makerspace 2.0


Resume

Sagsforløb: FK/BS

Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget skal drøfte Brønderslev Ungdomsskoles idé og ønske om etablering af et Makerspace 2.0 til undervisning af kommunens elever og på sigt til erhvervsliv, foreninger og kunstnere m.m.

Sagsfremstilling

Et Makerspace 2.0 vil

 • kunne bidrage til opfyldelse af de nye krav til valgfagsundervisning - særligt faget Håndværk & Design
 • øge og styrke undervisningsmulighederne for elever og lærere i forhold til entreprenørskab og STEM-fagene. STEM-fagene (Science, Technology, Engineering and Mathematics) har fået større betydning i hverdagen og i arbejdet - og alt tyder på, at det i fremtiden får endnu større betydning. Dette stiller større krav til de kompetencer, som børn og unge skal have med fra skolen
 • bidrage til, at Brønderslev Kommune konkret kan omsætte min. tre af FNs 17 klimamål; Mål 4 Kvalitetsuddannelse, Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion samt Mål 17 Partnerskaber for handling

Kommunen og folkeskolerne står over for en stor opgave for at opfylde kravene omkring faglokaler - både pladsmæssigt og indholdsmæssigt. Et Makerspace 2.0 vil ikke kun give overbygningselever et spændende og entreprenant rum til valgfag, men vil desuden give mulighed for, at også elever fra 3. klasse og op får en introduktion til at arbejde innovativt i anderledes undervisningsforløb og får mulighed for at koble håndværk, fag og idéudvikling i en større sammenhæng.

I anvendelsen af et Makerspace 2.0 vil der være særligt fokus på at skabe bæredygtige og værdiskabende partnerskaber mellem skolevæsen, erhvervsliv, organisationer og institutioner samt private aktører som fx. foreninger og kunstnere. Partnerskaber kan fx. indgås om undervisningsforløb for børn og unge, fremvisninger eller lignende. Makerspace 2.0 er således også en unik mulighed for at bygge bro mellem folkeskolerne og erhvervslivet.

I Makerspace 2.0 og i partnerskaberne lægges der op til et bevidst fokus og valg i forhold til bæredygtigt forbrug og produktion. Vigtigheden af en bæredygtig produktionskæde og viden om materialers og produkters livscyklus er nogle af de kernekompetencer, som Makerspace 2.0 skal bidrage til at kultivere hos børn og unge samt arbejdet med re- og upcycling og cirkulær økonomi. Gennem undervisningsforløb - og på sigt samarbejder og partnerskaber med erhvervsliv, kunstnere og andre - skal børn og unge opleve og selv arbejde med materialer og produkter for derigennem at blive bevidste om, hvordan genanvendelse og nytænkning kan mindske både ressourceforbrug og det samlede fodaftryk på natur og klima.

Denne sidste del – inddragelse af FN's verdensmål, - er det som gør, at det ikke blot er et makerspace som i andre kommuner – men et Makerspace 2.0, som vil være et fyrtårn ikke blot for Brønderslev Kommune men i hele Nordjylland.

Lokation

P. N. Beslagfabrik - placeret i Brønderslev midtby - er i disse år inde i en periode med omlægning. Dette gør, at de har tomme lokaler til rådighed, som kan lejes af Brønderslev Ungdomsskole. Placeringen ved tog- og busstation og de rå industrielle lokaler er de helt perfekte rammer for at indkapsle elever og erhvervsliv den entreprenørånd, som det kræves af et Makerspace.

De tomme lokaler udgør i alt 1800 kvadratmeter fordelt på tre rum. Anvendelse af lokalerne i almindelig skoletid vil give flere skoler mulighed for at køre forskellige undervisningsforløb samtidigt - også på tværs af årgange. Uden for skoletid (eftermiddag og aften) vil flere virksomheder, iværksættere, foreninger mv. ligeledes kunne anvende lokalerne samtidigt, hvilket vil gøre udnyttelsen af lokalerne optimal.

En fordel ved at etablere sig i lejede lokaler er, at lejemålet til enhver tid kan opsiges, og inventar, maskiner, materialer mv. kan fordeles og placeres på kommunens skoler.

Procesplan og fremtidsperspektiver

Etableringen af Makerspace 2.0 skal ses som en treårig proces.

År 1

(oktober 2019-august 2020)

Klar til anvendelse for kommunens skoler

Folkeskolerne har et konkret behov i forhold til faglokaler pr. august 2020. Etablering af lokaler og materiel, så lokaliteterne kan anvendes af skolerne pr. august 2020, er første milepæl.

År 2

(september 2020-juni 2021)

Konkrete partnerskaber er indgået

I år 2 skal muligheden for partnerskaber afsøges og aftaler skal indgås. Dette skal ske gennem et opsøgende arbejde og tætte relationer til erhvervslivet og lokale aktører. Erhvervsliv, kunstnere og andre skal have mulighed for at deltage aktivt i videreudviklingen af lokalerne og deres anvendelse.

År 3

(september 2021-juni 2022)

Fokus indtægter og involvering af frivillige (videreudvikling af hus og mulighed)

Driftsomkostningerne skal søges dækket ind ved indtægtsdækket virksomhed og gennem involvering af frivillige til bl.a. drift af lokalerne mv. uden for almindelig skoletid.

Lokalernes mangfoldige anvendelsesmuligheder skal bredes ud, så Brønderslev Kommune får ikke blot et innovativt undervisningstilbud til folkeskolerne - læringsrum til eleverne, - men et levende, arbejdende værksted og showroom for både erhvervsliv, iværksættere, udøvende og up-coming kunstnere og meget mere.

Økonomi

Der er lavet foreløbige beregninger af henholdsvis etableringsomkostninger og driftsomkostninger.

Etableringsomkostninger - anslået

1.850.000 kr.

Driftsomkostninger år 1 - anslået

407.000 kr.

Driftsomkostninger år 2 - anslået

1.450.000 kr.

Driftsomkostninger år 3 - anslået

1.450.000 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget drøfter Brønderslev Ungdomsskoles idé og ønske om etablering af et Makerspace 2.0.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 22. august 2019, pkt. 11:

Udvalget finder projektet spændende, men afventer behandlingen i Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning

Udvalget finder projektet spændende med mulighed og potentiale og ønsker derfor ansøgningen drøftet i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2020.

De fire skoledistrikter høres om muligheden for medfinansiering af skolernes egne midler.

Bilag

Til toppen


10. Ny vision for Brønderslev Kommune. Konkretisering af mål og retning for fagudvalgets område


Resume

Sagsforløb: BS

Byrådet godkendte i juni måned en ny vision for Brønderslev Kommune. Det blev samtidigt besluttet, at de enkelte fagudvalg skal arbejde videre med konkretisering af visionen og visionens fire pejlemærker på Børne- og Skoleudvalgets område.

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, hvilke områder der skal være særligt fokus på fremadrettet. Herunder om der kan synliggøres sammenhæng med eksisterende faglige politikker og planer, og om visionen giver anledning til nye fokusområder på udvalgets område.

Konsulent Jeppe Østergaard deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Formålet med den nye vision for Brønderslev Kommune (vedlagt) er at sætte en fælles politisk retning for den fremtidige udvikling af kommunen.

Visionen udgør et styringsredskab for Byrådet og administrationen, og den skal danne udgangspunkt for kommende politikker og planer samt implementeres i fagudvalgenes arbejde og det daglige arbejde, som kommunens medarbejdere udfører sammen med borgere, virksomheder og foreninger.

Ved godkendelse af visionen blev det besluttet at igangsætte en proces i fagudvalgene, hvor de enkelte udvalg skal konkretisere visionen, tage stilling til, hvilke områder, der skal have særligt fokus og sætte retning for det fremadrettede arbejde i de respektive fagområder.

For at konkretisere visionen på Børne- og Skoleudvalgets område, skal udvalget drøfte visionen og visionens fire pejlemærker med udgangspunkt i følgende overoverordnede punkter:

 • Synliggøre sammenhæng med eksisterende politikker, planer og indsatser

Hvordan passer visionen sammen med igangværende indsatser og arbejdsgrundlaget i de nuværende faglige politikker, planer og strategier på udvalgets område, og kan der synliggøres sammenhæng?

Vedlagt findes en kortlægning af målsætninger fra eksisterende politikker og planer.

 • Evt. nye fokusområder som følge af visionen

Giver visionen anledning til revision eller udbygning af det eksisterende arbejdsgrundlag for udvalgets område?

Er der områder eller pejlemærker i visionen, som ikke i tilstrækkelig grad dækkes i eksisterende målsætninger?

 • Kan der under hver af visionens fire pejlemærker identificeres 3-4 faglige målsætninger (eksisterende eller nye), som kan udgøre retningen for udvalgsområdets fremtidige udvikling?

Vedlagt er eksempler på sammenhæng mellem visionens pejlemærker og målsætninger fra kommunens eksisterende planer og politikker

Formålet med drøftelsen og konkretisering af visionen er at skabe et arbejdsgrundlag for fagudvalgets og fagområdernes fremtidige arbejde og udvikling. Resultatet af drøftelsen skal efterfølgende implementeres på administrativt niveau.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og konkretiserer den nye vision for Brønderslev Kommune for udvalgets område.

Beslutning

Udvalget drøftede arbejdet med Visionen i udvalgets område. Umiddelbart arbejdes der med at få Visionen levendegjort for forældre og børn/unge. Evt. kan Ungekongres og møder i Fælles Rådgivende Organ indtænkes.

Bilag

Til toppen


11. Frivilligstrategi i Børn og Kultur


Resume

Sagsforløb: BS/FK

Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget orienteres om Fagforvaltningen for Børn og Kulturs nye Frivilligstrategi.

Sagsfremstilling

I Fagforvaltningen for Børn og Kultur arbejdes der ud fra Den Sammenhængende Børnepolitik, hvor ambitionen er at skabe et sammenhængende børne- og ungeliv, hvor forskellige fagligheder supplerer hinanden. Barnets familie, kommunale aktører samt netværk og civilsamfund er alle medansvarlige for at sikre, at alle børn trives, udvikles og lærer. Fagforvaltningen for Børn og Kultur tror dermed på, at den frivillige sektor netop er den samarbejdspartner, der kan være med til at realisere den høje ambition om et godt sammenhængende børne- og ungeliv, fordi den frivillige sektor skaber gode og inkluderende fællesskaber.

Foruden Den Sammenhængende Børnepolitik som arbejdsgrundlag har Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget på en fælles temadag i marts 2019 besluttet, at frivillighed skal være en fælles trædesten for fremtiden.

For at styrke samarbejdet mellem den frivillige sektor og Fagforvaltningen for Børn og Kultur er der blevet udarbejdet en praksisrettet frivilligstrategi. Denne frivilligstrategi skal formidles via en plakat, som skal inspirere og motivere kommunale aktører samt frivillige foreninger til at styrke deres samarbejde. I frivilligstrategien er det konkret defineret, hvad frivillige i foreninger samt leder, medarbejder, frivilligkoordinator og foreningskonsulent i Fagforvaltningen for Børn og Kultur skal gøre for at styrke samarbejdet. Under udarbejdelsen af frivilligstrategien har der været en høj grad af brugerinvolvering, så de konkrete arbejdsindsatser, som er defineret i frivilligstrategien, er således blevet defineret af den enkelte målgruppe selv.

Frivilligstrategien opstiller derforuden overordnede principper for Fagforvaltningen for Børn og Kulturs samarbejde med den frivillige sektor, samt hvilke resultater dette samarbejde medfører.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget tager Frivilligstrategien til efterretning.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning
 • Ønske om status på samarbejdet med plejefamilierne.
 • Formanden inviteret i Brundur den 23. september kl. 14.00.

Til efterretning.

Til toppen


13. Lukket punkt: Anbringelse


Til toppen

Opdateret 11. september 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer