Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 8. oktober 2019
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Lone Birkmose Lex og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lone Birkmose Lex og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen


3. Kapacitet og struktur i børnehaver og vuggestuer


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte kapacitet og struktur for dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Skolechef Carsten Otte deltager i drøftelse af punktet.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har gennemgået ventelister og tilgængelige pladser i vuggestuer og børnehaverne. Efter dialog med dagtilbudsledelserne er der foretaget enkelte ændringer i forhold til børnehavernes kapacitet. På baggrund af stigende børnetal, har Fagforvaltningen for Børn og Kultur undersøgt børnetalsudviklingen i tre distrikter, Hjallerup, Jerslev og Øster Brønderslev. Der er en opmærksomhed på det stigende børnetal i disse tre områder. Beregningerne af børnetalsudviklingen fremgår af bilag 3, 4 og 5.

Hjallerup distrikt

Børnetalsudviklingen er stigende i Hjallerup. Til juni 2019 giver det udfordringer med børnehavepladser i Hjallerup jævnfør bilag 3. Fagforvaltningen for Børn og Kultur vurderer, at børnetallet fortsat vil være stigende i Hjallerup distrikt, grundet de nye udstykninger i området.

Se bilag 3, hvor den første tabel viser de børn, der er indmeldte eller står på ventelisten til børnehaverne i Hjallerup området. Imens den sidste tabel er det antal børn, der er i Hjallerup distrikt. De 3 børnehaver i Hjallerup har en samlet kapacitet på 241 børn. Denne kapacitet overskrides allerede til juni 2019. Tallene viser, at børnetallet er stigende og børnehaverne i Hjallerup mangler plads til de kommende børn.

Derudover viser befolkningsprognosen, at Hjallerup er den by i kommunen, som vi oplever størst vækst i med op imod 20 % i 2032.

Børnehaven Livstræet, Jerslev

Fra januar 2020 bliver der kapacitetsudfordringer i forhold til børnehavepladser i børnehaven Livstræet i Jerslev. Se bilag 4, der viser en fortsat stigning i børnetal i Jerslev. Børnehaven Livstræet er beregnet til en kapacitet på 96 børn. Fagforvaltningen vurderer, at der ikke er plads til 96 børn i de to bygninger, der udgør børnehaven Livstræet. Der er b.la. kun garderober til 79 børn i børnehaven Livstræet. I juni 2020 vil der være 97 børn, der skal indskrives i børnehaven. Børnetalsudviklingen er fortsat stigende i 2020 og 2021.

Prognosen fra Jerslev området viser, at befolkningstallet vil være svagt faldende.

Børnehaven Troldehøj, Øster Brønderslev

Der er en opmærksomhed i Øster Brønderslev i forhold til udviklingen i børnetallet. I slutningen af 2020 stiger børnetallet og den udregnede kapacitet på 59 børn i børnehaven Troldehøj overskrides.

Se bilag 5, der viser, at fra juni 2020 overskrides kapacitetstallet i børnehaven Troldehøj.

Derudover viser prognosen fra Øster Brønderslev området, at befolkningstallet vil være forholdsvis stabilt. Idet prognoserne viser, at befolkningstallet vil være stabilt, vurderer fagforvaltningen, at børnetallet fortsat vil overskride kapacitetstallet i Troldehøj.

Tallene i bilagene beskriver en politisk vedtaget normering samt en kapacitet, som er udarbejdet i samarbejde med Ejendomsservice. Kapaciteten er udregnet efter BFA branchevejledning, der blandt andet foreskriver 1 toilet pr. 10 børn samt 3 kvalitetsniveauer. I bilagene er der taget udgangspunkt i max. kapaciteten, idet kvalitetsniveau C (svarende til lovens minimum) er beregnet ved et frit gulvareal på mindst 2 m2 pr. barn i en børnehave.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender normeringstal for børnehaverne og vuggestuerne.

Børne- og skoleudvalget bedes drøfte, hvilke forslag fagforvaltningen skal iværksætte med henblik på en videre proces for Hjallerup, Jerslev og Øster Brønderslev områderne.

Fagforvaltningen ser følgende tre muligheder:

 1. En udvidelse af kapaciteten, der kan realiseres via en tilbygning, en ny børnehave eller opsætning af pavilloner
 2. Etablering af førskolegruppe
 3. Henvisning til andre børnehaver
Personale

Ingen.

Økonomi

Der er lavet en beregning på førskolegruppe. Der skal være 2 voksne tilstede i den tid, der er åbnet. Udgiften er 64.100 kr. pr. måned. for 2 voksne. Forældrebetaling pr. måned for et barn med fuldtidstakst er 1.647 kr.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 7. maj 2019, pkt. 7:

Udvalget peger på:

Hjallerup

En permanent løsning og ønsker bl.a. undersøgt mulighederne for at etablere en ny børnehave evt. set i sammenhæng med en udvidelse af skolen, tilbygning til Petra eller genindretning af Familiehuset Hegely til børnehave.

Jerslev

Søges i første omgang løst med førskolegruppe på skolen, og det undersøges, om en evt. permanent løsning skal være i sammenhæng med etablering af en mellemgang.

Øster Brønderslev

Løses indtil videre med førskolegruppe, og der ønskes forslag til tilbygning til børnehaven.

Steen Søgaard Pedersen og Lars Bisgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 20. august 2019:

Siden behandlingen i Børne- og Skoleudvalget på mødet den 7. maj 2019, har fagforvaltningen for Børn og Kultur anmodet forældrebestyrelser og MED-udvalg i børnehaverne i de 3 områder om deres udtalelse til de nævnte løsninger.

Bygningsafdelingen har udarbejdet et notat, der belyser de bygningsmæssige muligheder og økonomiske udgifter forbundet med de skitserede ændringsforslag.

Børne- og Skoleudvalget, 20. august 2019, pkt. 7:

Drøftes igen på udvalgets møde i september.

Lars Bisgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2019:

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 20. august 2019 at drøfte sagen igen på mødet i september.

Børne- og Skoleudvalget, 10. september 2019, pkt. 5:

Udvalget ønsker tidsperspektivet for etablering af en ny børnehave i Hjallerup belyst. Afhængig af tidsperspektivet og den økonomi, der kan afsættes i forbindelse med Budget 2020, ønsker udvalget alternativt Hegely genetableret som børnehave.

Fagforvaltningen bedes undersøge mulighederne og tidsperspektivet for at genetablere Hegely i andre lokaler samt udgifter hertil.

Derudover ønsker udvalget en plan for, hvordan den øjeblikkelige situation kan aflastes i samarbejde med børnehaverne i Hjallerup.

Line Vanggaard Pedersen ønsker situationen løst hurtigst muligt ved genetablering af Hegely som børnehave.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 8. oktober 2019:

Der er udarbejdet et notat fra Bygningsafdelingen, der belyser tidsperspektivet for etablering af ny børnehave i Hjallerup. Tidsperspektivet afhænger delvist af, hvilken byggegrund, der er tale om. I notatet er herudover, som ønsket, angivet et tidsperspektiv for genetablering af børnehave på Hegely 142. Notatet fra Bygningsafdelingen er vedlagt som bilag 15.

Der er udarbejdet en plan for, hvordan den øjeblikkelige situation kan aflastes i samarbejde med børnehaverne i Hjallerup. Planen er vedlagt som bilag 16.

Der er den 1. oktober 2019 modtaget en henvendelse fra forældrebestyrelsen i Børnehaven Livstræet og en fælles henvendelse fra forældrebestyrelserne i Børnehaven Møllegården og Børnehuset Petra. Henvendelserne er vedlagt som bilag 17 og 18.

Beslutning

Udvalget godkender fagforvaltningens forslag som midlertidig løsning på imødekommelse af behovet for børnehavepladser i Hjallerup.

Lone Birkmose Lex og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Retningslinier for optagelse af børn i dagtilbud ift. børnenes etnicitet


Resume

Sagsforløb: BS

Der er i august og september sendt henvendelser til Børne- og Skoleudvalget fra bestyrelserne i Børnehuset Brundur og Børnehuset Fasanen, med bekymring over andelen af tosprogede børn.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte, om der skal udarbejdes forslag til kommunale retningslinier for optagelse i kommunale dagtilbud, som tilgodeser en bestemt sammensætning af børnene i den enkelte institution i forhold til børnenes etnicitet/tosprogethed.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal, jævnfør dagtilbudslovens § 27, fastsætte retningslinier for optagelse af børn.

Det følger af forarbejderne til dagtilbudsloven, at kommunen inden for rammerne af pasningsgarantien, i retningslinjerne for optagelse af børn kan lægge vægt på hensyn som f.eks.:

 • Forældre tilknyttet arbejdsmarkedet, ledige forældre, der får arbejde og forældre, som er under uddannelse.
 • At søskende kan komme i samme dagtilbud.
 • Børn der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller astma/allergi har behov for en plads i et specielt indrettet dagtilbud.
 • Sammensætning af børnegrupperne med hensyn til alder, køn og etnicitet/tosprogethed.
 • Dagtilbuddets geografiske placering i forhold til familiens bopæl, arbejdsplads mv.

Det følger videre af lovens forarbejder, at kommunen ikke kan fastsætte retningslinier, der udelukker grupper af børn fra at få en plads i et dagtilbud. Byrådet skal derfor ved fastsættelse af retningslinier sikre, at disse er i overensstemmelse med forvaltningsretlige grundsætninger, herunder lighedsprincippet. Kommunen skal administrere optagelsen af børn efter lovlige kriterier, hvilket indebærer, at kriterierne ikke må diskriminere visse grupper af børn.

Det fremgår endvidere af dagtilbudslovens § 27, stk. 1, at Byrådet inden for rammerne af de fastsatte retningslinier skal sikre, at forældre, der står på venteliste til en plads i et dagtilbud, og som tilkendegiver fortsat interesse for pladsen, anvises plads efter anciennitet. Det indebærer, at kravet om, at ventelister skal administreres efter anciennitetsprincippet ikke går forud for kommunens øvrige retningslinier for optagelse, men skal ses i sammenhæng med disse.

Dette gør sig f.eks. gældende i forhold til de retningslinier, som er fastlagt i Rammebeskrivelsen for dagtilbud i Brønderslev Kommune, hvor det er besluttet, at der skal være søskendefordel i forbindelse med pladsanvisning til dagtilbuddene. Det betyder, at søskende til børn, der allerede er indmeldt i den pågældende insititution, tilbydes plads i daginstitutionen, selvom der er andre børn, som har stået på venteliste til institutionen i længere tid.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 13. november 2018 i forbindelse med behandling af kriterier for optagelse af børn på venteliste til dagtilbud, at kriterier for optagelse af tosprogede børn skulle drøftes igen i forbindelse med den kommende rammebeskrivelse af hele dagtilbudsområdet.

Børne- og Skoleudvalget godkendte på møde den 4. juni 2019 Rammebeskrivelse for styring af dagtilbud. Heri blev ikke taget stilling til, om der i Brønderslev Kommunes retningslinier for optagelse på venteliste til dagtilbud, skal indgå et ønske om et bestemt sammensætning af børnene i dagtilbuddet i forhold til etnicitet/tosprogethed.

På baggrund af de fremsendte bekymringshenvendelser over andelen af tosprogede børn fra bestyrelserne i dels Børnehuset Brundur og dels Børnehuset Fasanen, sættes emnet vedrørende retningslinier for optagelse af børn på venteliste til dagtilbud på til udvalgets drøftelse igen.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter om der skal udarbejdes retningslinier for optagelse af børn i dagtilbud, som tilgodeser en bestemt sammensætning af børn i de enkelte dagtilbud i forhold til børnenes etnicitet/tosprogethed.

Beslutning

Udvalget ønsker, at fagforvaltningen udarbejder forslag til en faglig begrundelse for udarbejdelse af en retningslinje, som tilgodeser en bestemt sammensætning af børn i de enkelte dagtilbud i forhold til børnenes etnicitet/tosprogethed.

Udvalget ønsker, at bestyrelserne for kommunens dagtilbud og Integrationsrådet udtaler sig om forslaget før næste behandling i udvalget.

Lone Birkmose Lex og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelseskriterier for private daginstitutioner


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte beskrivelse af kriterier samt ny procedure i forbindelse med godkendelse af private daginstitutioner i Brønderslev Kommune.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under punktet.

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud (Dagtilbudsloven) § 19, stk. 4 er det muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette institutioner i privat regi.

Kommunen skal fastlægge godkendelseskriterier, som den private leverandør skal leve op til for at blive godkendt. Godkendelseskriterierne er desuden rammen for det kommunale tilsyn med de private institutioner.

Godkendelseskriterierne fastsættes med udgangspunkt i de generelle krav til de kommunale daginstitutioner. Kommunens godkendelseskriterier for private institutioner må ikke være mere restriktive end de krav, der stilles til kommunens øvrige dagtilbud.

I forlængelse af vedtagelsen af rammebeskrivelsen for styring af dagtilbud i Børne- og Skoleudvalget i første halvår 2019, har fagforvaltningen for Børn og Kultur udarbejdet forslag til ny procedure samt beskrevet godkendelseskriterierne for de private daginstitutioner i Brønderslev Kommune. Forvaltningen har taget udgangspunkt dels i de hidtidige godkendelseskriterier for private dagtilbud i Brønderslev Kommune og dels i beskrivelser og procedurer, som er udarbejdet i andre kommuner.

Der er udarbejdet et notat, der udførligt beskriver godkendelseskriterierne for de private daginstitutioner i Brønderslev Kommune. I notatet er blandt andet indsat henvisninger til de kommunale målsætninger og politikker på børneområdet, som man som privat daginstitution skal efterleve samt beskrivelser af øvrige krav, som stilles til de private daginstitutioner i forhold til blandt andet økonomiske forhold og fysiske rammer. Det er desuden beskrevet, hvordan samarbejdet med fagforvaltningen og øvrige samarbejdspartnere i kommunen vil foregå, når man bliver godkendt som privat daginstitution.

Der er også udarbejdet et ansøgningsskema, som skal indsendes til forvaltningen, hvis man ønsker at søge om at blive godkendt som privat daginstitution i Brønderslev Kommune. Skemaet skal også anvendes, hvis en allerede godkendt daginstitution søger om at få godkendt en ændring i normeringen. Skemaet skal sikre, at fagforvaltningen har de oplysninger, der skal bruges forud for forelæggelse af ansøgningen for Børne- og Skoleudvalget, blandt andet i forhold til de fysiske og pædagogiske rammer for tilbuddet. Til sidst i ansøgningsskemaet fremgår, hvilke bilag, der skal medsendes når man søger om godkendelse som eller udvidelse af normeringen i en privat daginstitution.

Som noget nyt i Brønderslev Kommune lægges op til at stille krav om, at en ekstern, certificeret virksomhed skal godkende legepladsen i den private daginstitution som minimum hvert andet år. I forbindelse med ansøgning om godkendelse eller opnormering skal fremsendes dokumentation herfor.

Notat der beskriver godkendelseskriterier for de private daginstitutioner i Brønderslev Kommune samt ansøgningsskema, vil blive lagt på kommunens hjemmeside - og indarbejdet i Rammebeskrivelsen for styring af Dagtilbud i Brønderslev Kommune, hvis Børne- og Skoleudvalget godkender det udarbejdede materiale.

Fagforvaltningen for Børn- og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter den udarbejdede beskrivelse af godkendelseskriterierne for de private daginstitutioner i Brønderslev Kommune samt ansøgningsskemaet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendelseskriterierne godkendt. Hvis ikke implementeringen kan lykkes inden for de seks måneder, bringes sagen for Børne- og Skoleudvalget.

Lone Birkmose Lex og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Analyse og Udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS

Byrådet har i Budget 2019 afsat:

 • 1 mio. kr. til særlig indsats på skolerne
 • 1 mio. kr. til strukturtilpasninger på skoler, herunder specialundervisning

Byrådet har den 27. marts 2019 frigivet 337.000 kr. til udarbejdelse af en Analyse og en Udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune.

Børne og Skoleudvalget får fremlagt analysearbejdet fra SMAK arkitekt og skal drøfte den fremtidige udviklingsplan for skolerne.

Skolechef Carsten Otte deltager i drøftelse af punktet.

Sagsfremstilling

Analyse og udviklingsplan for 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har indbudt firmaet SMAK architects til at udarbejde en Analyse og en Udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune. Firmaet har erfaring med at løse lignende opgaver for andre kommuner.

Følgende er en beskrivelse af SMAK architects ydelser i forbindelse med udarbejdelsen af en samlet udviklingsplan for 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune. Udviklingsplanen vil tage sit afsæt i en analyse af eksisterende forhold og komme med forslag til ændringer og tiltag med afsæt i den pædagogiske praksis og generelle vurderinger af læringsmiljøerne.

Udviklingsplanen kommer med anbefalinger for:

 • Udviklingen af skolens generelle læringsmiljøer med afsæt i en holistisk analyse af skolens bygningsmasse, sammenholdt med pædagogisk praksis samt elevprognoser. Herunder optimering af m2
 • Udviklingen af skolernes faglokaler. Er faglokalerne tidssvarende, og kan de rumme de didaktiske og pædagogiske processer, der skal til for at understøtte faget bedst?
 • Muligheder for placering af specialklasserækker. Herunder en optimering af m2, nedlæggelse af barakkerne i Klokkerholm, samt en plan for bedre integration mellem heldagsskole og almen-område

Fase 1: Opstart og planlægning

I fase 1 afholdes der 1 – 2 møder med skoleområdet i Brønderslev Kommune med henblik på en yderligere afklaring af processen og målet med opgaven. På disse møder skal der også defineres en række pædagogiske og didaktiske principper for, hvordan udviklingsplanerne skal effektueres. Det er også i denne fase, at SMAK architects bliver ”klædt på” med den nødvendige mængde data i forhold til elevprognoser, eksisterende tegningsgrundlag osv.

Den endelige procesplan godkendes, og samtlige møder/besigtigelser sættes i kalenderen.

Fase 2: Besigtigelse og registrering

Til besigtigelsen vil SMAK architects blive vist rundt af skoleleder eller skolens pædagogiske leder samt teknisk serviceleder. På besigtigelsen skal man rundt og se hele skolen, og SMAK architects vil under besigtigelsen registrere med både fotos og notater på eksisterende plangrundlag.

Fase 3: Analyse og udviklingsplan

På baggrund af fase 1 og 2 udarbejdes der en udviklingsplan for skolerne. Udviklingsplanen beskriver overordnede organiseringsforslag, der understøtter den pædagogiske praksis samt skolernes fremskrivning for elevtal.

Udviklingsplanen kommer med anbefalinger for punkt a, b, og c. og afleveres som en samlet A3-mappe med beskrivelser og relevant tegningsmateriale. Materialet vil komme med forslag til ændringer og optimeringer af skolernes læringsmiljøer, hvoraf nogle kan finansieres af skolerne selv. Det foreslås derfor at afholde et præsentationsmøde med ledelsen på den enkelte skole, hvor udviklingsplanerne overleveres mundtligt.

Fagforvaltningenfor Børn og Kultur foreslår, at Børne og Skoleudvalget drøfter udviklingsplanen og det fremadrettede arbejde med planen.

Byrådet orienteres om Analysen og Udviklingsplanen på et temamøde i juni måned.

Personale

Ingen.

Indstilling

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2019:

SMAK architects fremlægger analysen og forslag til den fremtidige udviklingsplan for skolerne for udvalget.

Børne- og Skoleudvalget, 4. juni 2019, pkt. 6:

Udvalget drøfter udviklingsplanens muligheder igen på mødet i august.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 20. august 2019:

Udvalget besluttede på mødet den 4. juni 2019 at drøfte udviklingsplanens muligheder igen med henblik på stillingtagen til udviklingsplanens behandling i forbindelse med budget 2020.

Børne- og Skoleudvalget, 20. august 2019, pkt. 6:

Udvalget besluttede på mødet den 4. juni 2019 at drøfte udviklingsplanens muligheder igen med henblik på stillingtagen til udviklingsplanens behandling i forbindelse med budget 2020.

Udvalget ønsker:

 • konsekvenserne af en flytning af 10. klasse fra Hedegårdsskolen til Søndergades Skole belyst
 • at opgradering af skolerne ses i en sammenhæng for den enkelte skole med hensyn til det generelle læringsmiljø og udvikling af faglokaler. Der ønskes forslag til en prioritering af, hvilke skoler arbejdet skal igangsættes på samt et økonomisk overslag over projektet
 • forslag om løsningsforslag til den påtrængende forbedring af de fysiske rammer for Heldagsklassen og K-klasserne, herunder et økonomisk overslag
 • at forslagene kan indgå i en mere langsigtet udvikling af hele skoleområdet

Lars Bisgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 8. oktober 2019:

Udviklingsplanen er blevet tilføjet med anbefalinger i 3 spor samt helhedsplaner indeholdende et økonomisk overslag.

Beslutning

De fremsendte anbefalinger blev drøftet og tages med som baggrund for forhandlingerne om Budget 2020.

Lone Birkmose Lex og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Etablering af Makerspace 2.0


Resume

Sagsforløb: FK/BS

Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget skal drøfte Brønderslev Ungdomsskoles idé og ønske om etablering af et Makerspace 2.0 til undervisning af kommunens elever og på sigt til erhvervsliv, foreninger og kunstnere m.m.

Sagsfremstilling

Et Makerspace 2.0 vil

 • kunne bidrage til opfyldelse af de nye krav til valgfagsundervisning - særligt faget Håndværk & Design
 • øge og styrke undervisningsmulighederne for elever og lærere i forhold til entreprenørskab og STEM-fagene. STEM-fagene (Science, Technology, Engineering and Mathematics) har fået større betydning i hverdagen og i arbejdet - og alt tyder på, at det i fremtiden får endnu større betydning. Dette stiller større krav til de kompetencer, som børn og unge skal have med fra skolen
 • bidrage til, at Brønderslev Kommune konkret kan omsætte min. tre af FNs 17 klimamål; Mål 4 Kvalitetsuddannelse, Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion samt Mål 17 Partnerskaber for handling

Kommunen og folkeskolerne står over for en stor opgave for at opfylde kravene omkring faglokaler - både pladsmæssigt og indholdsmæssigt. Et Makerspace 2.0 vil ikke kun give overbygningselever et spændende og entreprenant rum til valgfag, men vil desuden give mulighed for, at også elever fra 3. klasse og op får en introduktion til at arbejde innovativt i anderledes undervisningsforløb og får mulighed for at koble håndværk, fag og idéudvikling i en større sammenhæng.

I anvendelsen af et Makerspace 2.0 vil der være særligt fokus på at skabe bæredygtige og værdiskabende partnerskaber mellem skolevæsen, erhvervsliv, organisationer og institutioner samt private aktører som fx. foreninger og kunstnere. Partnerskaber kan fx. indgås om undervisningsforløb for børn og unge, fremvisninger eller lignende. Makerspace 2.0 er således også en unik mulighed for at bygge bro mellem folkeskolerne og erhvervslivet.

I Makerspace 2.0 og i partnerskaberne lægges der op til et bevidst fokus og valg i forhold til bæredygtigt forbrug og produktion. Vigtigheden af en bæredygtig produktionskæde og viden om materialers og produkters livscyklus er nogle af de kernekompetencer, som Makerspace 2.0 skal bidrage til at kultivere hos børn og unge samt arbejdet med re- og upcycling og cirkulær økonomi. Gennem undervisningsforløb - og på sigt samarbejder og partnerskaber med erhvervsliv, kunstnere og andre - skal børn og unge opleve og selv arbejde med materialer og produkter for derigennem at blive bevidste om, hvordan genanvendelse og nytænkning kan mindske både ressourceforbrug og det samlede fodaftryk på natur og klima.

Denne sidste del – inddragelse af FN's verdensmål, - er det som gør, at det ikke blot er et makerspace som i andre kommuner – men et Makerspace 2.0, som vil være et fyrtårn ikke blot for Brønderslev Kommune men i hele Nordjylland.

Lokation

P. N. Beslagfabrik - placeret i Brønderslev midtby - er i disse år inde i en periode med omlægning. Dette gør, at de har tomme lokaler til rådighed, som kan lejes af Brønderslev Ungdomsskole. Placeringen ved tog- og busstation og de rå industrielle lokaler er de helt perfekte rammer for at indkapsle elever og erhvervsliv den entreprenørånd, som det kræves af et Makerspace.

De tomme lokaler udgør i alt 1800 kvadratmeter fordelt på tre rum. Anvendelse af lokalerne i almindelig skoletid vil give flere skoler mulighed for at køre forskellige undervisningsforløb samtidigt - også på tværs af årgange. Uden for skoletid (eftermiddag og aften) vil flere virksomheder, iværksættere, foreninger mv. ligeledes kunne anvende lokalerne samtidigt, hvilket vil gøre udnyttelsen af lokalerne optimal.

En fordel ved at etablere sig i lejede lokaler er, at lejemålet til enhver tid kan opsiges, og inventar, maskiner, materialer mv. kan fordeles og placeres på kommunens skoler.

Procesplan og fremtidsperspektiver

Etableringen af Makerspace 2.0 skal ses som en treårig proces.

År 1

(oktober 2019-august 2020)

Klar til anvendelse for kommunens skoler

Folkeskolerne har et konkret behov i forhold til faglokaler pr. august 2020. Etablering af lokaler og materiel, så lokaliteterne kan anvendes af skolerne pr. august 2020, er første milepæl.

År 2

(september 2020-juni 2021)

Konkrete partnerskaber er indgået

I år 2 skal muligheden for partnerskaber afsøges og aftaler skal indgås. Dette skal ske gennem et opsøgende arbejde og tætte relationer til erhvervslivet og lokale aktører. Erhvervsliv, kunstnere og andre skal have mulighed for at deltage aktivt i videreudviklingen af lokalerne og deres anvendelse.

År 3

(september 2021-juni 2022)

Fokus indtægter og involvering af frivillige (videreudvikling af hus og mulighed)

Driftsomkostningerne skal søges dækket ind ved indtægtsdækket virksomhed og gennem involvering af frivillige til bl.a. drift af lokalerne mv. uden for almindelig skoletid.

Lokalernes mangfoldige anvendelsesmuligheder skal bredes ud, så Brønderslev Kommune får ikke blot et innovativt undervisningstilbud til folkeskolerne - læringsrum til eleverne, - men et levende, arbejdende værksted og showroom for både erhvervsliv, iværksættere, udøvende og up-coming kunstnere og meget mere.

Økonomi

Der er lavet foreløbige beregninger af henholdsvis etableringsomkostninger og driftsomkostninger.

Etableringsomkostninger - anslået

1.850.000 kr.

Driftsomkostninger år 1 - anslået

407.000 kr.

Driftsomkostninger år 2 - anslået

1.450.000 kr.

Driftsomkostninger år 3 - anslået

1.450.000 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget drøfter Brønderslev Ungdomsskoles idé og ønske om etablering af et Makerspace 2.0.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 22. august 2019, pkt. 11:

Udvalget finder projektet spændende, men afventer behandlingen i Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Skoleudvalget, 10. september 2019, pkt. 9:

Udvalget finder projektet spændende med mulighed og potentiale og ønsker derfor ansøgningen drøftet i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2020.

De fire skoledistrikter høres om muligheden for medfinansiering af skolernes egne midler.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 8. oktober 2019:

De fire skoledistrikter er hørt om muligheden for medfinansiering af projektet fra skolernes egne midler.

Beslutning

Sagen er fremsendt til forhandlingerne om Budget 2020.

Lone Birkmose Lex og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Pulje til projekt 'Bevæg dig for livet'


Resume

Sagsforløb: DIR

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte forslag til afsættelse af pulje til 'Bevæg dig for livet'.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har fokus på bevægelse, der arbejdes med bevægelse for at skabe bedre folkesundhed og mere lighed i sundhed i kommunen. Samtlige politiske udvalg med borgmesteren i spidsen er optaget af, at bevægelse, fællesskab og sundhed er en sag for hele kommunen på tværs af aktører. Som visionskommune vil Brønderslev Kommune bevidst i hele kommunens virke arbejde for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målet om 2500 flere aktive borgere og 1250 flere borgere i forpligtende foreningsfællesskaber.

Visionen og målsætningen for DGI og DIF – 'Bevæg dig for Livet' om mere bevægelse og foreningsaktivitet er i tråd med kommunens overordnede strategier, politikker og planer. I Brønderslev Kommunes kommunevision og på politikker på Børne- og Skoleområdet, Sundhedsområdet, Fritids- og Kulturområdet tegner sig et ønske om at give borgerne gode redskab til at styrke deres eget liv og i samarbejde med borgerne, sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber, hvor man herunder sikrer rammer for det gode og sunde liv.

Derfor er ønsket at skabe en pulje til arbejdet med Bevæg dig for livet, der skal tilgodese og muliggøre:

 • Samarbejde mellem forvaltningsområder omkring konkrete bevægelsestiltag – f.eks. 'Sundhed på Tværs hvor et samarbejde mellem Sundhedscentret og Fritid og Kultur har haft fokus på brobygning fra sundhedscenter til foreningstilbud
 • Særlig prioritering af bevægelsesrettede indsatser på et eller flere forvaltningsområder – f.eks. indsats omkring øget fokus på bevægelse på arbejdspladserne, udvikling af faciliteter og nærmiljøer
 • Samarbejde med kommunale institutioner eller centre der vil sætte fokus på bevægelse – f.eks. fokus på bevægelse på skoler, plejehjem eller lignende
 • Samarbejde med etablerede idrætsforeninger, spejdere, selvorganiserede fællesskaber, frivillige sociale foreninger, organisationer eller lignende, der vil være med til at gøre flere borgere aktive via nye foreningstilbud, events, aktiviteter eller andet
 • Samarbejde med private aktører, der kan og vil gøre flere borgere i Brønderslev Kommune aktive

Puljen skal tilgodese tilbud og tiltag målrettet de prioriterede målgrupper i Visionsaftalen:

 • Børn og unge
 • Inaktive voksne
 • Inaktive 60+’ere
 • Fysisk og psykisk sårbare

Der kan f.eks. søges støtte til:

 • Nye initiativer, udviklingsarbejde og enkeltstående aktiviteter til ovenstående målgrupper, der ellers ikke ville blive igangsat.
 • Markedsføring og synlighed af initiativ
 • Aktiviteter der gør, at foreninger eller aktiviteter kan favne specifikke målgrupper med lav idrætsdeltagelse, og/eller at foreningerne eller fællesskaber kan favne de grupper, der står uden for forenings- og samfundsfællesskabet i øvrigt – det kan være socialt, familiemæssigt, arbejdsmæssigt osv.
 • Udviklingsinitiativer, der styrker foreningernes/fællesskabernes betydning i lokalområdet, f.eks. gennem nye tværgående samarbejder
 • Udgifter/instruktørhonorar m.m. som hænger sammen med opstart af Bevæg dig for livet initiativet/projektet

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at der på Budget 2020 afsættes en pulje til initiativer i relation til 'Bevæg dig for Livet'.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen er fremsendt til forhandlingerne om Budget 2020.

Lone Birkmose Lex og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen


9. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Til efterretning

Lone Birkmose Lex og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 9. oktober 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer