Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 12. november 2019
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende under punkt 9.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen


3. Mødekalender 2020 for Børne- og Skoleudvalget


Resume

Sagsforløb: BS

Byrådet har den 9. oktober 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2020.

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2020 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 9. oktober 2019 godkendt forslag til mødekalender for 2020.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i Børne- og Skoleudvalget. Mødedagen er fastsat til tirsdage, kl. 14.00 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42). I uge 26 og 33 må der ikke være møder i de stående udvalg.

Der må ikke være udvalgsmøder de dage, hvor der er temamøde i Byrådet.

De stående udvalgs møder skal ligge senest i ugen før Økonomiudvalgets møder, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden.

Staben foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender mødekalender 2020 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Mødet den 10. marts 2020 flyttes til den 3. marts 2020, og mødet den 10. november 2020 flyttes til den 3. november 2020.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Studietur den 4. februar 2020


Resume

Sagsforløb: BS

Drøftelse og godkendelse af program for studietur den 4. februar 2020.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har ønsket at få mere viden om, hvordan andre kommuner understøtter inklusionsindsatsen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har derfor tilrettelagt en studietur den 4. februar 2020 i forbindelse med et allerede planlagt møde i Børne- og Skoleudvalget.

Studieturen forløber som et heldagsarrangement den 4. februar 2020 kl. 08.00-20.00. Børne- og Skoleudvalget skal i første omgang besøge Søndervangsskolen i Viby ved Aarhus for at få viden om skolens gode erfaringer med indretning af forskellige læringsmiljøer. Dernæst skal udvalget besøge Syddjurs Kommune for at få viden om deres gode erfaringer med udarbejdelse og implementering af en ny inklusionspolitik.

Skolechef Carsten Otte planlægger og deltager i studieturen.

Fagforvaltningen for Børn- og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender programmet for studieturen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Opfølgning på budget 2020


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte forventninger til Budget 2020.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Direktøren for Børne- og Kulturområdet ønsker en drøftelse med Børne- og Skoleudvalget om intentioner og forventninger til Budget 2020 gældende for udvalgets område, herunder særligt de afsatte midler til anlægsarbejder på både skoleområdet og dagtilbudsområdet.

Beslutning

Budgettekst og afsatte anlægsmidler drøftet. Udvalget ønsker mulige placeringer for ny børnehave i Hjallerup forelagt på decembermødet.

Løsningsmuligheder for børnehaverne i Jerslev og Øster Brønderslev behandles og besluttes på mødet i december.

Udviklingsplanen for skolerne drøftes igen på decembermødet. Arkitektgruppen inviteres til mødet.

Der arrangeres et særskilt møde for udvalget om udviklingsplanen på skolerne.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Sundhedspolitik - 1. høring


Resume

Sagsforløb: FR/TM/HAR/ÆR/FK/BS/BE/ÆO/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af temadrøftelser i Social- og Sundhedsudvalget udarbejdet 1. udkast til Sundhedspolitik og pejlemærker.

Social- og Sundhedsudvalget fremsender 1. udkast til Sundhedspolitik til høring i relevante fagudvalg, udvalg og råd.

Sagsfremstilling

Kommunen er den vigtigste offentlige aktør i forhold til at fremme sundhed og forebygge sygdom i borgerens nærmiljø. Alle borgere er på forskellige tidspunkter i deres liv i kontakt med kommunen f.eks. sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, socialområdet, jobcentre og ældreplejen – og alle borgere bruger kultur- og fritidstilbud, færdes i byrummet og i naturen og lever deres liv i vores fælles samfund. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af drøftelser i Social- og Sundhedsudvalget udarbejdet 1. udkast til en Sundhedspolitik med tilhørende pejlemærker.

Høringsversionens indeholder

Sundhedspolitikken har til formål at sætte retning for arbejdet med at øge sundheden blandt borgerne i kommunen. Politikken kommer til at indeholde en række pejlemærker, som skal sætte en fælles retning for hvordan vi kan gøre en forskel for borgernes sundhed.

Social- og Sundhedsudvalget har prioriteret en proces, hvor det i høj grad er muligt for høringsparterne at komme med relevante input inden der foreligger endelig version til politisk godkendelse. Fagudvalg, udvalg og råd bedes derfor kommentere på politikkens indhold i forhold til ønsker og problematikker, som de gerne ser, at politikken tager højde for, samt hvorvidt pejlemærkerne er relevante og fyldestgørende.

Høringsversionens 6 pejlemærker:

1. Gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv

2. Lighed i sundhed

3. En sund start på livet

4. En plads i fællesskabet

5. Byens rum fremmer det sunde valg

6. Mindre rygning og et reduceret alkoholforbrug vil give flere raske leveår

Videre proces frem mod godkendelse af ny Sundhedspolitik

Social- og sundhedsudvalget drøfter efter høringsrunden alle kommentarer og inputs og Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udarbejder endeligt udkast til Sundhedspolitik. Politikken sendes til høring igen inden endelig godkendelse i Byrådet.

Sundhedspolitikken gælder for alle borgere i Brønderslev Kommune og der er fokus på brede sundhedsfremmende tiltag som gavner alle borgere, men samtidig er der et underliggende fokus på borgergrupper, som i perioder kan have brug for en ekstra indsats eller er særligt udsatte.

Sundhedspolitikken står ikke alene og skal tænkes sammen med Byrådet vision 2025 – et godt sted at leve, bevæg dig for livet og Sundhedsaftalen 2019-2023.

Frist for høringssvar er torsdag den 21. november 2019 kl. 12:00.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Børne- og skolevalget drøfter og giver sparring på udkast til pejlemærker og sundhedspolitik.

Beslutning

Udvalget anbefaler udkastet.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Forlængelse af boligsocial helhedsplan


Resume

Sagsforløb: BS/BE/ØK

Boligforeningen P.M. har udarbejdet en ny boligsocial helhedsplan i Brønderslev for 2020 til 2023. Der søges om tilskud til helhedsplanen fra Landsbyggefonden og Brønderslev Kommune. Derudover indgår Brønderslev Kommune i en samarbejdsaftale om gennemførelse af helhedsplanen.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage i den boligsociale helhedsplan.

Sagsfremstilling

Siden 2008 har der eksisteret en boligsocial helhedsplan for boligforeningen P.M.s afdeling 1, 11 og 15 i Brønderslev, hvor Landsbyggefonden og Brønderslev Kommune har bidraget med tilskud. Den nuværende helhedsplan udløber i 2019.

Boligforeningen P.M. har i regi af det boligsociale projekt Mælkebøtten udarbejdet en ansøgning til Landsbyggefonden om fortsat støtte til den boligsociale indsats i Brønderslev Kommune i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023. Det er et krav for at opnå støtte fra Landbyggefonden, at kommune og boligorganisation indgår en samarbejdsaftale med fælles mål for indsatsen. Boligforeningen anmoder derfor Brønderslev Kommune om politisk godkendelse af helhedsplanen, herunder samarbejdsaftalen og en medfinansiering på 1,8 mio. kr. over den 4-årige periode.

Visionen for helhedsplanen for 2020 til 2023 er, at beboerne i Brønderslev Kommune - gennem frivilligt arbejde, deltagelse i sundhedsfremmende forløb og fastholdelse i uddannelse - får en bredere forståelse for det omkringliggende samfund, kommer til at trives bedre i boligområdet, får et bedre hverdagsliv og på længere sigt bliver jobparate. Visionen er i tråd med Brønderslev Kommunes vision om, at kommunen skal være et godt sted at leve.

Der er i helhedsplanen fokus på 4 områder, som er i overensstemmelse med Landsbyggefondens krav til indsatsområder:

Indsatsområde

Aktiviteter

Tryghed og trivsel

Økonomivejledning, beboercaféer, fællesspisning og andre sociale aktiviteter, der skal hjælpe beboerne i svære økonomiske situationer, imødekomme ensomhed og fordre et godt naboskab, så eventuelle konflikter undgås.

Kriminalpræventiv indsats

Løbende identifikation af unge, der er kriminalitetstruede, og i samarbejde med relevante fagpersoner - SSP, skoler, fritidsguide, UngeCenter - støtte de unge i at gennemføre folkeskole og ungdomsuddannelse, opnå fritidsjob, et aktivt fritidsliv og opbygge sunde relationer.

Uddannelse og beskæftigelse

Fokus på indsatser for beboere, der er udenfor arbejdsstyrken, herunder unge, flygtninge og psykisk sårbare, i samarbejde med relevante parter og projekter som bydelsmødre. Derudover sundhedsambassadør, beskæftigelsesmentor og praktikpladser i Mælkebøtten.

Forebyggelse og forældreansvar

Etablering af forældregrupper, der udveksler tanker om børneopdragelse, familieforhold og arbejde. Afholdelse af arrangementer, hvor skole, demokrati og samfund drøftes. Understøttelse af kommunens indsats for forebyggelse og forældreansvar i boligområdet.

Ledelsesrepræsentanter for Boligforeningen P.M. og Brønderslev Kommune indgår i en styregruppe, der har det overordnede ansvar for gennemførelse og koordinering af indsatserne i helhedsplanen.

Helhedsplanen omfatter fem ansættelser fordelt på to fuldtidsstillinger, en deltidsstilling og to fleksjob.

I ansøgningen til Landsbyggefonden er der søgt om følgende finansiering af den 4-årige helhedsplan fra 2020 til 2023:

Landsbyggefonden

7.600.000 kr.

Medfinansiering fra Boligforeningen P.M.

1.110.000 kr.

Medfinansiering fra Brønderslev Kommune

1.845.000 kr.

Samlet budget 2020 - 2023

10.555.000 kr.

Brønderslev Kommunes medfinansiering omfatter en del af lønudgiften til medarbejdere, herunder fleksjob. Medfinansieringen er bevilget under forudsætning af, at det rummelige arbejdsmarked indtænkes i ansættelsen af medarbejdere i helhedsplanen.

Landsbyggefonden forventes at godkende boligforeningen P.M.s ansøgning. Endeligt tilsagn herom forventes den 7. november 2019.

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget godkender Brønderslev Kommunes deltagelse i helhedsplanen.

Personale

Ingen.

Økonomi

I Budget 2020 og overslagsår er der hvert år indregnet 361.000 kr.

Herudover er der p.t. ansat 3 fleksjobbere hos Mælkebøtten.

Beslutning

Udvalget foreslår et temamøde for Byrådet om indsats og de resultater, der er opnået hidtil med projektet.

Udvalget ønsker en opfølgning på de opsatte succeskriterier primo 2022.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Ændring af styrelsesvedtægter


Resume

Sagsforløb: BS/BY

Børne- og Skoleudvalget skal godkende ændringer af styrelsesvedtægterne på skole- og dagtilbudsområdet på baggrund af udvalgets beslutning den 10. september 2019. Styrelsesvedtægten har været i høring på dagtilbudsområdet og i de berørte skoledistrikter.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager i drøftelse af dette punkt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 6. juni 2019 at nedlægge landsbyordningerne i Flauenskjold og Thise og at der oprettes SFO og børnehave hvert sted. Derudover besluttede udvalget at omorganisere dagtilbudsområdet til områdeledelse.

Fagforvaltningen har på baggrund af Børne- og Skoleudvalgets beslutning foretaget følgende justeringer af styrelsesvedtægterne:

 • Mindre justeringer af styrelsesvedtægten for skoleområdet. LBO-ordningen skrives ud af styrelsesvedtægten
 • Gennemgående justeringer af styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet på baggrund af Børne- og Skoleudvalgets beslutning om en todelt bestyrelse. I styrelsesvedtægten tilføjes et nyt afsnit om områdebestyrelsernes virke og kompetence. Styrelsesvedtægten vil fremadrettet indgå som en del af dokumentet ’Rammebeskrivelsen for dagtilbud i Brønderslev Kommune.

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 10. september, at fagforvaltningens forslag til ændringer af styrelsesvedtægterne for skole- og dagtilbudsområdet blev sendt i høring.

På baggrund af høringssvarene foreslås udover ovenstående ændringer følgende ændringer i styrelsesvedtægten på dagtilbudsområdet:

 • Navne på bestyrelserne:

Forældrebestyrelse ændres til Institutionsbestyrelse, således den todelte bestyrelse benævnes:

  • - Institutionsbestyrelse (tidligere forældrebestyrelse)
  • - Områdebestyrelse
 • Kapitel 3, §10:

Punkt 4 "Dagtilbud/hjem samtaler” udgår.

Punkt 5 ændres til: Fastsætte principper for dialogen omkring børnenes læring.

 • Kapitel 5, §17:

Forældrebestyrelsen i Himmelblå ønsker en særskilt forældrerepræsentant fra specialgruppen, således der er to forældrerepræsentanter fra hhv. almen og specialgruppen. Dette tilføjes i styrelsesvedtægterne.

 • Kapitel 8, §30:

Teksten ”en repræsentant for institutionsledere og formændene for de enkelte forældrebestyrelser” ændres til: ”Formanden og næstformanden for områdebestyrelsen, FTR for BUPL, FTR for FOA og de to områdeledere”

Skolebestyrelserne forslår følgende ændringer i Styrelsesvedtægten for Skoleområdet:

 • At elevtallet rettes til 3 elever i Distrikt Hjallerup
 • At der for Flauenskjold undervisningssted er 3 forældrevalgte
 • At der for Thise undervisningssted er 2 forældrevalgte

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår på baggrund af høringssvarene, at Børne- og Skoleudvalget godkender ovenstående forslag til ændringer af styrelsesvedtægterne for skole- og dagtilbudsområdet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Institutionsbestyrelse ændres til dagtilbudsbestyrelse.

Godkendt.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Dialogmøde med plejefamilier


Resume

Sagsforløb: BS

Der gennemføres dialogmøde med repræsentanter for en række plejefamilier, som har kontrakt med Brønderslev Kommune. Dialogmødet afholdes kl. 16.00.

Sagsfremstilling

Efter aftale med udvalgsformand Lone Lex er repræsentanter for en række plejefamilier - arbejdsgruppen - inviteret til dialog med Børne- og Skoleudvalgetden 12. november 2019 kl. 16.

Der vil på mødet være mulighed for at drøfte indholdet i arbejdsgruppens seneste henvendelse og det videre forløb i forhold til at styrke samarbejdet mellem plejefamilier og Brønderslev Kommune, herunder implementering af en ny honoreringsmodel for plejefamilier.

Seneste henvendelse fra arbejdsgruppen er vedlagt sagen som bilag. Direktørens kvitteringssvar i forhold til henvendelsen er ligeledes vedlagt som bilag.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det videre samarbejde drøftes igen på mødet i januar.

Mødet gennemført.

Bettina Bøcker Kjeldsen og Line Vanngaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om:

 • Børn- og Unge Topmøde 2020

Tilmelding kan ske via Sekretariat for Børn og Kultur (sekretariatsleder Susanne Nyholm) senest torsdag den 28. november.

Beslutning

Til efterretning.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Lukket punkt: Anbringelse


Til toppen

Opdateret 13. november 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer