Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 3. december 2019
Lokale: Familiehuset Hegely
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget bemærker den positive udvikling i udgifterne til udsatte børn fra regnskab 2018 til forventet regnskab 2019. Der vil være speciel tæt opfølgning på udviklingen i 2020.

Det ønskes belyst hvorledes udvikling i advokatudgifter har været de seneste år.

Udvalget bemærker den positive udvikling i børnetallet.

Det ønskes at der kigges nærmere på vikarudgifter på dagplejeområdet, herunder gæstedagplejehus som afhjælpning heraf.

Bilag

Til toppen


4. Kvartalsrapport fra UU for 3. kvartal 2019


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune har udarbejdet en rapport for 3. kvartal 2019, som giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Ungechef Ole Ervolder deltager under dette punkt.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24 årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2019 viser blandt andet, at:

 • 95 % af de 15-17 årige med bopæl i Brønderslev Kommune er indenfor uddannelsessystemet. Af de resterende 5 % af denne målgruppe (75 unge), der ikke er i gang med en uddannelse, deltager størstedelen i forberedende og udviklende aktiviteter. Disse aktiviteter har til formål at gøre dem parate til uddannelse og job.
 • 80 % af de 18-24 årige med bopæl i Brønderslev Kommune har enten gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. De resterende 20 % (508 unge), der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, fordeler sig i følgende kategorier.
  • 328 er i job eller i gang med udviklende aktiviteter som kurser (fx VUC, AMU), forberedende grunduddannelse (FGU), praktik, højskole og udenlandsophold
  • 26 er tilmeldt påbegyndelse af en uddannelse
  • 29 deltager ikke i registreret aktivitet, men opsøges af UU
  • 2 er i øvrige (straf, værnepligt, orlov mm.)
  • 123 er på offentlig forsørgelse

Kvartalsrapporten viser derudover, at 5 % af eleverne, der forlod folkeskolen i sommeren 2019 efterfølgende, har fravalgt/omvalgt deres efterfølgende uddannelse til en anden uddannelsesmulighed indenfor de første 3 måneder. Kvartalsrapporten viser også, at elever fra de gymnasiale uddannelser har det største frafald/omvalg indenfor 3 måneder sammenlignet med de øvrige uddannelsesmuligheder i 2019. Størstedelen af disse elever skifter fra en gymnasial uddannelse til en anden gymnasial uddannelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Det anbefales at STU elever trækkes ud af ”Midlertidige aktiviteter”.

Bilag

Til toppen


5. Ansøgning om udvidelse af normering i Vuggestuen Troldehøj


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Vuggestuen Troldehøj om en udvidelse af normeringen fra 18 til 20 børn pr. 1. august 2020.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Vuggestuen Troldehøj blev i september 2017 godkendt med en normering på 15 børn. Børne- og Skoleudvalget godkendte den 13. februar 2019 en opnormering til 18 børn. Teknik og Miljø oplyste på daværende tidspunkt, at bygningen har den fysiske kapacitet til den forøgede normering på 18 børn.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har nu modtaget en ansøgning fra Vuggestuen Troldehøj om en yderligere udvidelse af vuggestuens normering til 20 børn pr. 1. august 2020.

Fagforvaltningen har på baggrund af de godkendelseskriterier, som er vedtaget af Børne- og Skoleudvalget på mødet den 10. september gennemgået den fremsendte ansøgning samt de bilag, som vuggestuen tidligere har fremsendt.

Grundlaget for en udvidelse af normeringen i Vuggestuen Troldehøj findes opfyldt indenfor rammerne af beslutningen fra Børne- og Skoleudvalget i september måned om, at de nye godkendelsesikriterier skal være fuldt implementeret indenfor 6 måneder.

Byrådet kan efter dagtilbudslovens § 20 stk. 2 i forbindelse med godkendelse af en privat institution stille krav om, at en privat daginstitution stiller en driftsgaranti, som udgør, hvad der svarer til ½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn jf. dagtilbudslovens §§ 36-38, samt eventuelt forudbetalt drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn jf. dagtilbudslovens §§ 36-38.

I Brønderslev Kommune modtager private institutioner et forudbetalt tilskud svarende til en måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. normeret barn. Dermed kan Brønderslev Kommune stille krav om driftsgaranti på 1½ måneds drift pr. barn, jf. dagtilbudslovens §§ 36-38.

For Vuggestuen Troldehøj vil driftsgarantien - svarende til 1½ måneds driftstilskud pr. barn - for yderligere 2 børn udgøre 22.292 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at normering for Vuggestuen Troldehøj pr. 1. august 2020 godkendes til 20 børn under forudsætning af, at Vuggestuen Troldehøj fremsender dokumentation for en driftsgaranti på yderligere 22.292 kr.

Personale

Ingen.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Mulighed for anvendelse af branchevejledningens arealkrav som godkendelseskriterier skal undersøges.

Peter H.S. Kristensen udtrykker bekymring i.f.t. opfyldelse af branchevejledningens anbefaling.

Til toppen


6. Placering af ny børnehave i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: BS

I forbindelse med budgetforlig 2020 blev der afsat anlægsmidler til etablering af en ny børnehave i Hjallerup. Børne- og Skoleudvalget skal beslutte placeringen af den nye børnehave.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har på udvalgsmøder i maj, august, september og oktober 2019 drøftet udfordringer med kapaciteten på børnehaveområdet i Hjallerup, Jerslev og Øster Brønderslev.

I budget 2020 er der afsat i alt 12 mio. kr. over en toårig periode til etablering af en ny børnehave i Hjallerup.

Børne- og Skoleudvalget skal beslutte placeringen af den nye børnehave i Hjallerup.

Til udvalgsmødet den 8. oktober 2019 var udarbejdet et notat fra Bygningsafdelingen, der belyser tidsperspektivet for etablering af ny børnehave i Hjallerup. Af notatet fremgik også forslag til placering af børnehaven i Hjallerup. Der er andre kommunale arealer i området, som kan indgå i overvejelserne i forhold til placeringen, herunder grunden, hvor der i dag er etableret tennisbaner.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne og Skoleudvalget træffer beslutning om, hvor den nye børnehave i Hjallerup skal placeres.

Beslutning

Udvalget peger på mulig placering af kommende børnehave i området omkring hal og skole, herunder

 • ”Tennisbanerne”
 • ”Pukkelpisten”
 • ”Østergade enden af boldbanerne” evt. med kompensation på den grønne kile

Placeringsmulighederne sendes i kort kommentering hos interessenter i området.

Bilag

Til toppen


7. Prioritering af anlægsmidler på dagtilbudsområdet


Resume

Sagsforløb: BS

I budget 2020 er der afsat anlægsmidler til udvidelse af kapaciteten på børnehaveområdet i Jerslev og Øster Brønderslev. Børne- og Skoleudvalget skal beslutte, hvordan midlerne skal prioriteres.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har på udvalgsmøder i maj, august, september og oktober 2019 drøftet udfordringer med kapaciteten på børnehaveområdet i Hjallerup, Jerslev og Øster Brønderslev.

I budget 2020 er der afsat 2 mio. kr. over en toårig periode til udvidelse af børnehavekapaciteten i Jerslev og Øster Brønderslev.

Børne- og Skoleudvalget skal træffe beslutning om, hvorledes midlerne skal prioriteres mellem de to områder.

Børne og Skoleudvalget har fået forelagt muligheder for udvidelse af børnehavekapaciteten i Øster Brønderslev og Jerslev i et notat fra Bygningsafdelingen, som var bilag til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 20. august 2019.

De prognoser, der blev fremlagt for Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2019 viste, at der allerede fra januar 2020 ville være kapacitetsudfordringer i forhold til børnehavepladser i Jerslev.

Beregningerne har vist sig at holde stik, idet der aktuelt er indskrevet 80 børn i Børnehaven Livstræet og pr. 1. maj 2020 stiger dette til 85 børn. Børnehavens normering er 78 børn, mens den fysiske kapacitet er beregnet til 96 børn. Fagforvaltningen vurderer, at der ikke er plads til 96 børn i de to bygninger, der udgør børnehaven Livstræet. Der er b.la. kun garderober til 79 børn i Børnehaven Livstræet. Der er som følge af de aktuelle kapacitetsudfordringer i Jerslev, lavet en midlertidig plan fra 1. januar 2020 frem til sommerferien, hvor en skovbørnehavegruppe fire dage om ugen skal være i en lejet spejderhytte på Bakkevej.

For Øster Brønderslev området viste beregningerne tidligere på året, at der fra juni 2020 ville være kapacitetsudfordringer. Børnehaven Troldehøj har en normering på 50 børn og en beregnet fysisk kapacitet på 59 børn. Der er aktuelt indskrevet 43 børn i børnehaven. Dette stiger til 56 pr. 1. maj 2020 og der er indtil videre 1 barn yderligere på venteliste til start i børnehaven pr. 1. juni 2020.

Idet kapacitetsudfordringerne således på nuværende tidspunkt er størst i Jerslev, foreslår Fagforvaltningen for Børn og Kultur, at der i første omgang prioriteres anlægsmidler på 870.000 kr. til udvidelsen af kapaciteten i Jerslev, jævnfør bilaget til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 20. august 2019.

Fagforvaltningen vil få udarbejdet et forslag til imødekommelse af kapacitetsbehovet i Øster Brønderslev.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om prioritering af anlægsmidlerne til udvidelse af børnehavekapaciteten i Jerslev og Øster Brønderslev.

Efter udvalgets beslutning vil fagforvaltningen gå i dialog med bestyrelserne for de to børnehaver om udmøntningen af midlerne.

Beslutning

Projektet til 870.000 kr. på Livstræet indstilles igangsættes snarest.

Til toppen


8. Realisering af udviklingsplanen for skoleanlæg


Resume

Sagsforløb: BS

Børne og Skoleudvalget har på møder i 2019 fået fremlagt analysearbejde og et forslag til en udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune fra arkitektfirmaet Nerdarchitects. I budget 2020 er der afsat anlægningsmidler til realisering af udviklingsplanen. Børne- og Skoleudvalget skal drøfte en realisering af udviklingsplanens forslag.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte samt repræsentanter fra arkitektfirmaet deltager under drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

Firmaet Nerdarchitects (tidligere SMAK architects) har i 2019 udarbejdet en analyse og et forslag til en udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune. I forbindelse med budgetforlig 2020 blev der afsat anlægsmidler til realisering af planen. Børne- og skoleudvalget besluttede på mødet i november, at udviklingsplanen for skolerne skulle drøftes igen på december mødet, og at arkitektgruppen skulle inviteres til mødet.

Udviklingsplanen for skoleanlæg kommer med anbefalinger for:

 • Udviklingen af skolens generelle læringsmiljøer med afsæt i en holistisk analyse af skolens bygningsmasse, sammenholdt med pædagogisk praksis samt elevprognoser. Herunder optimering af m2
 • Udviklingen af skolernes faglokaler. Er faglokalerne tidssvarende, og kan de rumme de didaktiske og pædagogiske processer, der skal til for at understøtte faget bedst?
 • Muligheder for placering af specialklasserækker. Herunder en optimering af m2, nedlæggelse af barakkerne i Klokkerholm, samt en plan for bedre integration mellem heldagsskole og almen-område

På baggrund af udvalgets drøftelser på tidligere møder blev udviklingsplanen til mødet i september, tilføjet anbefalinger i 3 spor samt helhedsplaner indeholdende et økonomisk overslag.

Den opdaterede udviklingsplan er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter realiseringen af udviklingsplanen.

Beslutning

Drøftet.

Udvalget er enige om af følgende problemstilling skal indgå i de videre drøftelser:

 • Heldagsskolen skal flyttes
 • K-Klasserne skal ud af pavillonerne
 • Specialklasserne skal tilknyttes almenområdet på hensigtsmæssig måde
 • Alle scenarier skal indarbejde at faglokaler og læringsmiljøer skal opkvalificeres efter samlet tværgående plan
 • At der skal ske en hensigtsmæssig inddragende proces når principper og prioriteringer er udstukket

Sagen genoptages på næste møde.

Bilag

Til toppen


9. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om henvendelse fra formanden for Integrationsrådet af 18. november 2019.

Beslutning
 • Besøg på 10 kl. på Hedegårdsskolen på mandag den 9. december 2019 kl. 15.15
 • FGU skolen i Brønderslev

Til toppen


10. Lukket punkt: Orientering fra Visitationsudvalget


Til toppen


11. Lukket punkt: Orientering fra Børne- og Ungeudvalg


Til toppen

Opdateret 4. december 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer