Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 4. februar 2020
Lokale:
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Opfølgning på budget 2020


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte udmøntningen af budget 2020.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2020 blev der bl.a. vedtaget besparelser på Børne- og Skoleudvalgets område.

Børne- og Skoleudvalget skal sikre, at disse besparelser bliver indfriet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalget drøfter status for udmøntningen af budgetbesparelserne til budget 2020 på udvalgets område.

Beslutning

Drøftet.Børne- og Skoleudvalget præsenteres for mulige reduktioner og handlinger på et kommende møde.

Til toppen


4. Budget 2021 – drøftelse af råderum


Resume

Sagsforløb: BS

Der ønskes en indledende drøftelse af udvalgets arbejde med at finde råderum på udvalgets budgetområde.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på deres møde den 29. januar 2020 følgende:

Jf. budgetaftalen pålægges udvalgene at igangsætte en proces for at finde råderum for budget 2021, dette kan være via nye metoder, omlægninger, investeringer, effektiviseringer, besparelser o.l., med henblik på at fremlægge forslag/overvejelser på Byrådets temamøde i april.

Udgangspunktet er, at udvalgene vil blive godskrevet, hvis der iværksættes initiativer i perioden.

Økonomiudvalgets overordnede målsætning er, at alle 4 ”trafiklys” skal være grønne, samt at nye ønsker skal være finansieret indenfor denne ramme.

Staben foreslår, at udvalget foretager en indledende drøftelse af råderum til budget 2021.

Beslutning

Drøftet. Punktet genoptages på kommende møder.

Til toppen


5. Planlægning af møde i det Fælles Rådgivende Organ


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til møder i Fælles Rådgivende Organ for Skoler og Dagtilbud i 2020.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet nedenstående forslag til mødeplan for Det Fælles Rådgivende Organ.

Onsdag den 3. juni 2020:

Fælles Rådgivende Organ for Skoler: kl. 16.00 - 18.00

Fælles Rådgivende Organ for Dagtilbud: kl. 19.00 - 21.00

Onsdag den 11. november 2020:

Fælles Rådgivende Organ for Skoler: kl. 16.00 - 18.00

Fælles Rådgivende Organ for Dagtilbud: kl. 19.00 - 21.00

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender mødeplanen for Det Fællesrådgivende Organ for Skoler og Dagtilbud i 2020.

Personale

Ingen

Beslutning

Møderne flyttes til tirsdag d. 9. juni og 3. november. Udvalgsmøderne starter kl. 13 de to pågældende dage.

Til toppen


6. Plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DIR/BS/BE/FK/BY

SSP-gruppen i Brønderslev Kommune har udarbejdet en plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet i Brønderslev Kommune.

Formålet med planen er at prioritere det kriminalitetsforebyggende arbejde i kommunen og sikre sammenhæng i indsatsen på tværs.

Sagen fremsendes til Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

SSP-styregruppen i Brønderslev Kommune - som består af repræsentanter fra skoleområdet, UngeCentret og lokalpolitiet - har udarbejdet en plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet. Kommunerne er ifølge serviceloven forpligtet til at udarbejde en plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet.

Den udarbejdede plan tager afsæt i Brønderslev Kommunes Sammenhængende Børnepolitik fra 2017 og visionen om at sikre det gode børne- og ungdomsliv i kommunen. Med planen sættes fokus på at sikre, at børnepolitikkens mål også gælder for børn og unge, der er i risiko for at udvikle eller allerede har udviklet en kriminel adfærd.

Forebyggelse af ungdomskriminalitet er en tværorganisatorisk og tværfaglig opgave. Det betyder, at forebyggelsen ikke er forankret i en enkelt afdeling, og at ansvaret for forebyggelsen er et fælles ansvar, der går på tværs af afdelinger og enheder. Det fælles ansvar er forankret i en række samarbejdsflader og tværgående organiseringer og strategier. Det gælder for eksempel kommunens investeringer i en tidlig og fremrykket indsats for udsatte børn og unge (Varige spor for de 0-14-årige børn og investeringsstrategien i UngeCentret for 15-18-årige), "PPR på sporet" og ikke mindst samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi (SSP).

Den tværgående indsats for forebyggelse af ungdomskriminalitet er opdelt i tre niveauer:

  • Opbyggende niveau
  • Forebyggende niveau
  • Indgribende niveau

Socialstyrelsen anbefaler en tidlig indsats i forebyggelsen af ungdomskriminalitet, hvilket Brønderslev Kommune følger med tiltag i børnehaver og op igennem folkeskolen, der sigter på at styrke trivsel og social kapital hos kommunens børn og unge. Planen angiver derudover en række tiltag, som træder i kraft på det indgribende niveau, når børn eller unge har begået kriminalitet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender planen for forebyggelse af ungdomskriminalitet i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 21. januar 2020, pkt. 6:

Godkendt.

Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt. Børne- og Skoleudvalget vil på et senere møde følge op på de konkrete tiltag planen afstedkommer.

Bilag

Til toppen


7. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om

  • Opfølgning på diverse henvendelser på skoleområdet
Beslutning

Orienteringerne taget til efterretning.

  • Tilkørselsforholdene til ny børnehave i Hjallerup drøftet med henblik på at benytte Østermarken.

Til toppen


8. Lukket punkt: Orientering fra Visitationsudvalget


Til toppen


9. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 5. februar 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer