Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 3. marts 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen ændringer.

Til toppen


3. Realisering af udviklingsplanen for skoleanlæg


Resume

Sagsforløb: BS

Børne og Skoleudvalget har på møder i 2019 fået fremlagt analysearbejde og et forslag til en udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune fra arkitektfirmaet Nerd Architects. I budget 2020 er der afsat anlægningsmidler til realisering af udviklingsplanen. Børne- og Skoleudvalget skal drøfte en realisering af udviklingsplanens forslag.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte samt repræsentanter fra arkitektfirmaet deltager under drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

Firmaet Nerd Architects (tidligere SMAK architects) har i 2019 udarbejdet en analyse og et forslag til en udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune. I forbindelse med budgetforlig 2020 blev der afsat anlægsmidler til realisering af planen. Børne- og skoleudvalget besluttede på mødet i november, at udviklingsplanen for skolerne skulle drøftes igen på december mødet, og at arkitektgruppen skulle inviteres til mødet.

Udviklingsplanen for skoleanlæg kommer med anbefalinger for:

 • Udviklingen af skolens generelle læringsmiljøer med afsæt i en holistisk analyse af skolens bygningsmasse, sammenholdt med pædagogisk praksis samt elevprognoser. Herunder optimering af m2
 • Udviklingen af skolernes faglokaler. Er faglokalerne tidssvarende, og kan de rumme de didaktiske og pædagogiske processer, der skal til for at understøtte faget bedst?
 • Muligheder for placering af specialklasserækker. Herunder en optimering af m2, nedlæggelse af barakkerne i Klokkerholm, samt en plan for bedre integration mellem heldagsskole og almen-område

På baggrund af udvalgets drøftelser på tidligere møder blev udviklingsplanen til mødet i september, tilføjet anbefalinger i 3 spor samt helhedsplaner indeholdende et økonomisk overslag.

Den opdaterede udviklingsplan er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter realiseringen af udviklingsplanen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 3. december 2019, pkt. 8:

Drøftet.

Udvalget er enige om af følgende problemstilling skal indgå i de videre drøftelser:

 • Heldagsskolen skal flyttes
 • K-Klasserne skal ud af pavillonerne
 • Specialklasserne skal tilknyttes almenområdet på hensigtsmæssig måde
 • Alle scenarier skal indarbejde at faglokaler og læringsmiljøer skal opkvalificeres efter samlet tværgående plan
 • At der skal ske en hensigtsmæssig inddragende proces når principper og prioriteringer er udstukket

Sagen genoptages på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne- og Skoleudvalget den 3. marts 2019:

På baggrund af drøftelserne i Børne og Skoleudvalget har Fagforvaltningen for Børn og Kultur fået udarbejdet et notat af Nerd Architects, der beskriver effekterne af udvalgte scenarier i forbindelse med skolemoderniseringen i Brønderslev Kommune. Desuden er udarbejdet et notat, der beskriver et scenarie 2 vedrørende omorganisering af specialområdet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og godkender udviklingsplanen og sender den i høring.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget ønsker et temamøde vedrørende specialområdet med deltagelse af ledere og skolebestyrelser. Mødet afvikles i forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets møde i april.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur udarbejder en prioriteret liste over renovering af faglokaler til Børne- og Skoleudvalgets møde i april.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur igangsætter planlægningsprocessen for byggeprocesserne.

Et flertal i Børne- og Skoleudvalget beslutter, at Helddagsklassen placeres i Brønderslev på enten Hedegårdsskolen eller Søndergades Skole samt K-klasserne på Hjallerup Skole, og sender beslutning og udviklingsplanerne gældende for disse skoler i høring hos skolebestyrelserne og handicaprådet.

Et mindretal bestående af Dennis Kvesel (V) og Line Vangaard Pedersen (K) kan ikke tilslutte sig beslutningen, da de også ønsker muligheden for, at K-klasserne kan placeres i Dronninglund Skoledistrikt.

Bilag

Til toppen


4. Behandling af skoleindskrivning 2020-2021


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til oprettelse af antal børnehaveklasser i skoleåret 2020-2021.

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelsesvedtægten for skoleområdet i Brønderslev Kommune foregår indskrivning til skolestart centralt.

Skolen er forpligtet til at optage elever fra et andet distrikt eller anden kommune, så længe elevtallet i den enkelte klasse ikke overstiger det fastlagte klassedelingstal. Skoleåret starter med max. 26 elever i 0. klasse. jævnfør budgetbeslutning 4. oktober 2017.

Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse på en anden skole end distriktsskolen, er følgende kriterier i prioriteret rækkefølge retningsgivende for, hvilke børn der optages først:

 1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner
 2. Søskende til elever på skolen går forud for andre
 3. Elever, der bor tættere på skolen, går forud for elever, der bor længere væk
 4. Fører ovenstående ikke til en prioriteret rækkefølge afgøres fordelingen ved lodtrækning

Forældrene kan frit vælge, hvilket undervisningssted inden for distriktet, de ønsker, at deres barn skal gå på. Det er en forudsætning, at eleven ikke udløser en ekstra klasse.

Ud fra elevgrundlag i hvert skoledistrikt sammenlignet med ønsker om frit skolevalg, kan alle ønsker imødekommesindenfor den fastsatte klassedannelse.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender skoleindskrivningen for skoleåret 2020-2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Skoleindskrivningen godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Kvalitetsrapport 2018-19 for skoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS/BY

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og godkende kvalitetsrapporten samt ny fokusområder for skolevæsenet.

Skole- og dagtilbudschefen Carsten Otte deltager i drøftelse af dette punkt.

Sagsfremstilling

I kvalitetsrapporten for 2019 ses der tilbage på skoleåret 2018-19. Formålet med kvalitetsrapporten er bl.a. at give byrådet et indtryk af, hvordan skoleåret har udformet sig.

Med denne kvalitetsrapport har Fagforvaltningen for Børn og Kultur lavet et nyt design for både processen og selve kvalitetsrapporten, hvor inddragelse af elever, medarbejdere og skolebestyrelser skal stå tydeligt. På den baggrund iværksatte fagforvaltningen i 2019 en plan for mere inddragelse i forhold til nye fokusområder. Principperne er følgende:

 • Elevernes stemme skal være tydeligere
 • Skolebestyrelserne skal tættere på arbejdet med kvalitetsrapporten
 • Skolerne skal have et større ejerskab over kvalitetsrapporten

Samlet helhedsvurdering af kvaliteten på skoleområdet

På baggrund af data i kvalitetsrapportens bilag samt løbende dialog med skolerne, er det forvaltningens samlede vurdering, at skolerne i Brønderslev Kommune leverer en høj kvalitet for de ressourcer, der anvendes på området.

På langt de fleste områder, der er målfastsat i skolereformen, ligger skolerne i Brønderslev Kommune på niveau med landsgennemsnittet eller bedre. Dette må bl.a. tilskrives en meget stor arbejdsindsats af både ledere og medarbejdere i skolevæsenet.

Samlet set er det tilfredsstillende, at der generelt set leveres gode resultater, uanset om der er tale om:

 • Karaktergennemsnit ved afgangsprøverne
 • Elevernes resultater ved de nationale tests
 • Udviklingen i kompetencedækning
 • Elevfravær

Forslag til fokusområder/skolepolitiske mål

Børne- og Skoleudvalget besluttede i 2019 at sammenkoble de skolepolitiske målsætninger med kvalitetsrapporten. Det betyder, at de tre skolepolitiske mål; læring, trivsel og den varierede skoledag fortsætter som rammen for det fælles kommunale skolevæsen. Med udgangspunkt i data og dialog med elever, medarbejdere, ledere, skolebestyrelser samt politikere har fagforvaltningen udpeget et fokusområde under hvert af de skolepolitiske mål.

 1. Læring – læse- og skrivekompetencer

Data fra skoleåret 2018-2019 samt Nationale Test i læsning viser et fald i andelen af elever med gode læseresultater i indskolingen og på mellemtrinnet i sammenligning med landsgennemsnittet. Konklusion på data fra læse- og skriveevalueringer er derfor, at elevernes læse- og skrivekompetencer i alle fag skal højnes. Dette skal også ses i lyset af, at en stor del af kommunikationen mellem mennesker i dag foregår via skriftsproget, hvorfor det er vigtigt for eleverne at tilegne sig gode læse- og skrivekompetencer – både for at kunne klare sig i skolen og uddannelsessystemet, da sproget og læsning er et redskab til læring, men også for at blive aktive og deltagende medborgere i et moderne samfund.

Målet er at øge elevernes læse- og skrivekompetencer i alle fag ved at arbejde med sproglig udvikling i fagene i form af en mere varierende og ligelig fordeling af lytte-, læse-, skrive- og taleaktiviteter i forbindelse med at forstå fagenes tekster.

 1. Trivsel – elevinddragelse i forhold til elevernes læring

Efter en gennemgang af de obligatoriske trivselsmålinger konstateres der en lille nedgang i forhold til faglig trivsel, social trivsel og støtte, og inspiration, at resultaterne ligger lidt under landsgennemsnittet. I efteråret af 2019 besøgte elevrådene forvaltningen til en drøftelse af den gode skoledag. Under denne proces gav eleverne entydigt udtryk for, at de ønsker mere indflydelse på undervisningen i hverdagen.

Målet er, at eleverne i endnu højere grad trives gennem elevernes aktive deltagelse i egen læring.

 1. Den varierede skoledag – tilrettelæggelse af en varieret undervisning

Under forvaltningens proces med elevrådene kom det frem at eleverne generelt synes, at undervisningen og hverdagen er for ensartet. Den varierede skoledag handler for eleverne ikke blot om fysisk aktivitet i timerne, men om at undervisningsformen kan være mere inspirerende. Dette kalder på en bredere drøftelse af skolernes hverdag, arbejdsform og organisering. Innovation og entreprenørskab er et tværgående tema i Folkeskoleloven, som der skal arbejdes med i alle fag. Innovation og entreprenørskab vil være et vigtigt afsæt i forhold til at variere skoledagen og styrke elevernes kompetencer til fremtidens arbejdsmarked.

Målet er, at skoledistrikterne styrker elevernes læring gennem eksperimenterende og innovative tilgange, og dermed understøtter en skole, der åbner op for en varierende tilrettelæggelse af undervisningen.

Med de tre ovenstående fokusområder har fagforvaltningen sat fokus på nogle specifikke temaer, velvidende at læring, trivsel og den varierede skoledag indeholder mere end det som der sættes fokus på. De tre specifikke fokusområder vil bl.a. være med til at binde skolevæsenet sammen de næste to skoleår og danne grundlag for en fælleskommunal opfølgning.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur vil følge op på ovenstående initiativer løbende frem mod næste kvalitetsrapport ved dialog med ledere, medarbejdere, elever og skolebestyrelser.

Udtalelser

Kvalitetsrapporten har været til udtalelse i skolebestyrelserne samt MED-udvalg i perioden 15. januar til 17. februar 2020.

Her følger nogle af de mest centrale udsagn fra skolebestyrelserne:

 • Der bakkes op omkring de forslået fokusområder i kvalitetsrapporten
 • Mål- og indholdsbeskrivelse af SFO-området inkluderes i kvalitetsrapporten
 • Enighed omkring at elevernes stemme skal være tydeligere
 • Kvalitetsrapporten kan ikke stå alene i forhold til at måle kvalitet i skolevæsenet
 • De fysiske rammer og ressourcer vil være en hindring for opnåelse af målene

Fagforvaltningen tilslutter sig tankerne om at tilføje mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området til kvalitetsrapporten. Beskrivelsen vil komme til at indgå som en del af bilagsmaterialet til kvalitetsrapporten.

Under høringsprocessen har flere tilkendegivet, at de er usikre på, hvordan der skal arbejdes med de nye fokusområder i distrikterne og hvordan rollefordelingen i det kommende arbejde. Til det foreslår fagforvaltningen, at det skal drøftes i Fælles Rådgivende Organ i løbet af foråret. Arbejdet med opfølgningen på kvalitetsrapporten er en del af den kommunale pædagogiske tilsyn jf. folkeskolelovens §40 stk. 2.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne og Skoleudvalget drøfter og godkender kvalitetsrapporten for skoleområdet, og bakker op om de foreslåede fokusområder skitseret i sagsfremstillingen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Kvalitetsrapporten og de foreslåede fokusområdet indstilles til godkendelse i Byrådet.

Bilag

Til toppen


6. Kapacitet og struktur i børnehaver og vuggestuer


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om kapacitet for vuggestuer og børnehaver og skal godkende normeringen.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har gennemgået ventelister og tilgængelige pladser i vuggestuer og børnehaverne.

Tallene i bilag 1 viser den politisk vedtagne normering samt den kapacitet, der kan være i børnehaverne, som er udarbejdet i samarbejde med Ejendomsservice.

Ejendomsservice har i efteråret 2019 besøgt de kommunale børnehaver og vuggestuer i Brønderslev Kommune, hvor de har udarbejdet en opgørelse over frit gulvareal i de enkelte daginstitutioner. Efter dialog med dagtilbudsledelserne er der herefter foretaget enkelte ændringer i forhold til børnehavernes normerings- og kapacitetstal i forhold til de fremlagte tal i 2019. Ændringerne er markeret med røde tal i bilag 1.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har undersøgt børnetalsudviklingen i 5 distrikter i kommunen; Jerslev, Øster Brønderslev, Brønderslev by, Hjallerup og Dronninglund.

Der henvises til bilag 2, hvori fremgår en grafisk illustration af kapaciteten i børnehaverne holdt op imod antallet af børn, der er indskrevet i eller på venteliste til en børnehaveplads i distriktet og i forhold til udviklingen i antallet af børn i alderen 2 år og 10 måneder - skolealderen, som aktuelt er bosiddende i skoledistriktet.

Det fremgår af bilaget, hvorvidt der med udgangspunkt i den fysiske kapacitet i børnehaverne, vil være mangel på børnehavepladser i distrikterne, forudsat at alle børn bosiddende i distriktet, på mellem 2 år og 10 måneder og skolealderen skal have en børnehaveplads.

Der var i 2019 en opmærksomhed på det stigende børnetal i tre af områderne; Hjallerup, Jerslev og Øster Brønderslev med efterfølgende beslutning om anlægningsmidler til løsning af de udfordringer, der var her. Gennemgangen i 2020 viser, at der også i Dronninglund ser ud til at være en stigning i børnetallet, som påkalder sig opmærksomhed.

Det bemærkes, at der er tale om et øjebliksbillede, og at der ikke er taget højde for kommende til/fraflytning fra distrikterne og ej heller er foretaget en vurdering af, om der reelt bliver efterspurgt en børnehaveplads i distrikterne til alle børn i aldersgruppen.

Jerslev

Fra januar 2020 har der været kapacitetsudfordringer i forhold til børnehavepladser i børnehaven Livstræet i Jerslev.

Børnehaven Livstræet er beregnet til en kapacitet på 79 børn. I juni 2020 er 87 børn indskrevet børnehaven og yderligere 9 børn i distriktet er kommet i aldersgruppen til at skulle have en børnehaveplads, med forbehold for, at det ikke er alle børn i distriktet, der har behov for en børnehaveplads.

Kapacitetsudfordringerne er i 2020 løst ved en midlertidig etablering af en skovbørnehavegruppe fra januar til og med juni 2020.

Børne- og Skoleudvalget har i december 2019 truffet beslutning om prioritering af anlægsmidler på 870.000 kr. i 2020 til udvidelse af kapaciteten i Jerslev.

Øster Brønderslev

Kapaciteten i Børnehaven Troldehøj er på 53 pladser. Behovet for antal børnehavepladser, vurderet på baggrund af børnetallet i distriktet er på 68 i juni 2020, altså 10 pladser mere, end den fysiske kapacitet i børnehaven.

Efter skolestart i august 2020, er der fortsat mangel på 2 pladser i børnehaven, set ift. antallet af børn, der er indskrevet eller står på venteliste til en plads i børnehaven.

Set ift. børnetalsudviklingen, vil manglen på pladser stige yderligere i 2021 og 2022, hvor der forventes at mangle op imod 28 pladser i juni og juli måneder.

Der er i budget 2020 afsat anlægsmidler til udvidelse af kapaciteten i Øster Brønderslev. Børne- og skoleudvalget har prioriteret, at midlerne hertil skal udmøntes i 2021.

Brønderslev by

Kapaciteten i børnehaverne i Brønderslev by udgør i alt 546 pladser. Der er samlet set ikke flere børn indskrevet i børnehaverne i Brønderslev by, end denne kapacitetsgrænse.

Dog er der venteliste til nogle børnehaver, mens der er ledige pladser i andre børnehaver.

Børnetalsudviklingen i 2021 og 2022 tyder ikke på, at der de kommende år vil blive kapacitetsudfordringer samlet set i forhold til børnehavepladser i Brønderslev by.

I forhold til Brønderslev by bemærkes, at der fortsat er stort pres på ventelisterne til en vuggestueplads. Der er mulighed for at øge med 9 vuggestuepladser i de eksisterende integrerede institutioner, eller at der etableres en ny integreret institution i en af de nuværende børnehaver.

Hjallerup

Børnetalsudviklingen er stigende i Hjallerup. Der var udfordringer med børnehavepladser i 2019 og manglen på børnehavepladser gentager sig i 2020 og forventes forværret i 2021 og 2022.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur vurderer, at børnetallet fortsat vil være stigende i Hjallerup distrikt, grundet de nye udstykninger i området.

Kapacitetsudfordringerne er i 2020 løst delvist ved en udsættelse af børnehavestart indtil børnene fylder 3 år og derudover ved etablering af en førskolegruppe fra foråret 2020 og igen

i 2021. Den private børnehave i Hjallerup har desuden fået tilladelse til en opnormering på 66 børn i 2020 og 2021 i de måneder, hvor der er førskolegrupper.

Byrådet har i budget 2020 afsat midler til at etablere en ny børnehave i Hjallerup. Der foregår i øjeblikket et planarbejde vedrørende etableringen af denne.

Dronninglund

I Dronninglund ses også en stigning i børnetallet i børnehavealderen de kommende år. Fra foråret 2020 overstiger antallet af børn indskrevet eller på venteliste til en børnehaveplads normeringen i distriktet. Dette gentager sig fra januar måned 2021.

Kapacitetsmæssigt kan børnene dog rummes i børnehaverne i Dronninglund, dog med en opmærksomhed på børnetalsudviklingen i 2022, hvor der kan blive pres på børnehavekapaciteten i distriktet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om kapacitetstal for børnehaverne og vuggestuerne til efterretning og godkender normeringen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning og normeringen godkendes. Kapacitettallene inklusive ventelisten til de enkelte institutioner tages op på udvalgets møder halvårligt.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om etablering af frokostordning i Den Grønne Giraf


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om, at der fra den 1. august 2020 vil være en kommunal frokostordning for børnehavebørnene i daginstitutionen Den Grønne Giraf.

Sagsfremstilling

Ifølge dagtilbudsloven skal alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner have et sundt frokost måltid alle hverdage.

Hvert andet år har forældrebestyrelsen mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid. For at sikre at forældrebestyrelserne træffer valget på et oplyst grundlag, udarbejder og forelægger Brønderslev Kommune et beslutningsgrundlag med takster for den kommende periode.

I Brønderslev Kommune løber frokostordningerne over to år. Fravalg kan derfor kun ske hvert andet år, og muligheden for fravalg vil typisk ligge i efteråret i lige år.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i tråd med Brønderslev Kommunes vedtagne retningslinier vedrørende fravalg af frokostordninger, senest i efteråret 2018, foretaget en forespørgsel til forældrebestyrelserne i kommunens daginstitutioner om, hvorvidt de ønsker at fravælge en kommunal frokostordning. Samtlige forældrebestyrelser, bortset fra Børnehuset Brundur meddelte i 2018 forvaltningen, at de ønskede at fravælge en kommunal frokostordning.

Leder i daginstitutionen Den Grønne Giraf meddelte dog på dette tidspunkt forvaltningen, at det var aftalt med forældrebestyrelsen i dagtilbuddet, at de ventede med at tage stilling til spørgsmålet om frokostordning i børnehavedelen, til vuggestuedelen og det tilhørende køkken i Den Grønne Giraf var i drift.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har den 29. januar 2020 modtaget meddelelse om, at forældrebestyrelsen i Den Grønne Giraf nu har taget stilling til spørgsmålet om frokostordning. Forældrebestyrelsen ønsker ikke at fravælge en kommunal frokostordning for børnehavebørnene i institutionen. I Den Grønne Giraf vil alle børnehavebørn derfor fra den 1. august 2020 være omfattet af en kommunal frokostordning.

Der er i forvejen etableret køkkenfaciliteter i daginstitutionen i forbindelse med vuggestuedelen, og maden til børnehavebørnene vil blive produceret her. Fødevarestyrelsen har oplyst, at der intet er til hinder for at udvide madproduktionen i køkkenet til også at omfatte børnehavebørnene.

Taksten/forældrebetalingen for et frokostmåltid i 2020 er fastlagt til 565 kr. pr. måned og opkræves særskilt. Der kan ansøges om friplads efter gældende regler.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne og Skoleudvalget tager orienteringen om etableringen af et kommunalt arrangeret frokostmåltid for børnehavebørnene i Den Grønne Giraf, med virkning fra den 1. august 2020, til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Til toppen


8. Budget 2021 – drøftelse af råderum


Resume

Sagsforløb: BS

Der ønskes en indledende drøftelse af udvalgets arbejde med at finde råderum på udvalgets budgetområde.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på deres møde den 29. januar 2020 følgende:

Jf. budgetaftalen pålægges udvalgene at igangsætte en proces for at finde råderum for budget 2021, dette kan være via nye metoder, omlægninger, investeringer, effektiviseringer, besparelser o.l., med henblik på at fremlægge forslag/overvejelser på Byrådets temamøde i april.

Udgangspunktet er, at udvalgene vil blive godskrevet, hvis der iværksættes initiativer i perioden.

Økonomiudvalgets overordnede målsætning er, at alle 4 ”trafiklys” skal være grønne, samt at nye ønsker skal være finansieret indenfor denne ramme.

Staben foreslår, at udvalget foretager en indledende drøftelse af råderum til budget 2021.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 4. februar 2020, pkt. 4:

Drøftet. Punktet genoptages på kommende møder.

Beslutning

Drøftet. Punktet genoptages på kommende møder.

Til toppen


9. Opfølgning Varige Spor


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om opfølgning på fordeling af indsatser vedrørende Varige Spor.

Børn og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 6. juni 2017, at der skulle ske opfølgning på Baseline for Varige Spor hvert kvartal. På mødet 20. august 2019 ønskede Børne- og Skoleudvalget opfølgningen ændret til hvert halve år.

Med udrulningen af Varige Spor i Brønderslev Kommune er målet at opnå, at:

 • opgaveløsningen iværksættes tidligere med inddragelse af fagprofessionelle, frontpersonale, foreninger, fritidsliv og private netværk - Effektmål: At antallet af anbragte børn nedbringes
 • børn får en tidlig, helhedsorienteret og effektiv indsats - Effektmål: At kommunens ressourcer på det specialiserede børneområde frigøres til forebyggelse
 • det tværfaglige samarbejde styrkes, så der bygges bro til den tidlige og forebyggende indsats på almenområdet - Effektmål: At metodeudvikle den eksisterende tilbudsvifte med inddragelse af almenområdet, netværk og frivillige

Opfølgning er en rapport over fordelingen af indsatserne pr. 31. december 2019.

Opfølgningen er dækkende for Børne- og Familieafdelingen og UngeCentret, og dækker de sager, hvor Brønderslev Kommune er handlekommune.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager opfølgningsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Punket udsættes.

Bilag

Til toppen


10. Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget


Resume

Sagsforløb: BS/BE

Dagsorden for fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget kl. 16.30 - 17.30.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget
 1. Orientering om bestemmelser om anmodning om hjemgivelse, herunder den nyligt vedtagne lovændring, ved chef for Børn og Familie, Inge Gorm Andersen

 1. Fælles drøftelse af dagsordenspunktet til Børne- og Skoleudvalget den 3. marts og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 11. marts vedrørende Ny honoreringsmodel på familieplejeområdet (se seperat dagsordenspunkt herom)

Chef for Børn og Familie, Inge Gorm Andersen og chef for Ungecentret, Ole Ervolder, giver en introduktion til punktet

 1. Eventuelt
Beslutning
 1. Formanden for Børne- og Skoleudvalget bød velkommen.
 2. Orienteringen taget til efterretning.
 3. Drøftet.
 4. Intet til eventuelt.

Til toppen


11. Ny honoreringsmodel på familieplejeområdet


Resume

Sagsforløb: BS/BE

På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets beslutninger på møderne i august 2019, har forvaltningen arbejdet videre med mulige modeller for indførelse af ny honoreringsmodel baseret på gennemsnitsbetragtninger.

Udvalgene skal tage stilling til,

 • hvilken implementeringsmodel der skal danne udgangspunkt i forbindelse med det videre arbejde med implementering af gennemsnitsmodellen, og
 • hvilken takstmodel der skal danne udgangspunkt for vederlagsfastsættelsen.

Børn- og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Efter KL’s anbefaling planlægger flere af landets kommuner at indføre gennemsnitsmodellen, og nogle har allerede indført modellen. Flere af nabokommunerne til Brønderslev Kommune har indført gennemsnitsmodellen, eller er i en proces med at indføre den.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og UngeCenter Brønderslev har ladet sig inspirere af gennemsnitsmodellerne i Hjørring og Vesthimmerlands kommuner, hvor Hjørring Kommune har haft modellen i 2 år, og Vesthimmerlands Kommune lige har indført en gennemsnitsmodel.

Der er ikke estimeret på eventuelle økonomiske konsekvenser, men udgangspunktet er, at overgangen til en gennemsnitsmodel er udgiftsneutral.

Det betyder også, at uanset hvilken honoreringsmodel kommunen vælger, vil der være plejefamilier, der vil gå op eller ned i vederlag, mens andre vil være uændrede.

Der beskrives 3 modeller for implementering:

 • Model 1 – én samlet overgang, hvor alle plejefamilier overgår til den nye gennemsnitsmodel samme dato
 • Model 2 – løbende overgang, hvor hver plejeopgave overgår til den nye gennemsnitsmodel, når det er blevet tid for den årlige opfølgning på opgaven
 • Model 3 - to honoreringsmodeller i en overgangsfase, hvor kun nye plejeopgaver honoreres efter den nye gennemsnitsmodel, og de nuværende plejeopgaver forbliver på den nuværende honoreringsmodel til udløb af plejeopgaven – typisk ved det fyldte 18 år.

Alle implementeringsmodeller startes op med et eller flere informationsmøder for alle plejefamilier, således der er gennemsigtighed i forhold til principper, proces og iværksættelse.

Alle modeller forudsætter, at de gennemsnitlige plejevederlag i første omgang fastsættes af et fælles trinfastsættelsesudvalg for både UngeCenter og Børne- og Familieafdelingen, således der kan opnås fælles erfaring med indplacering på trinene.

Fastsættelse sker på baggrund af en gennemgang og vurdering af hver enkelt familieplejeanbragt barn, samt en vurdering af den gennemsnitlige plejeopgaves omfang. Denne fastsættelse indebærer, at der indhentes nye udtalelser og vurderinger fra de involverede parter.

Efterfølgende foreslås det, at fastsættelsen af vederlag ved nye anbringelser foregår i aldersafhængige udvalg.

Der er udarbejdet en beskrivelse af modellerne, en takstabel og forslag til implementering.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at udvalgene tager principiel stilling til, hvilke implementerings- og takstmodeller der skal danne udgangspunkt for det videre arbejde i forbindelse med implementering af gennemsnitsmodellen.

Efter der er taget principiel stilling, udsendes det i høring ved plejefamilierne, Socialpædagogernes Landsforbund (SL) og Plejefamiliernes Landsforening (PLF).

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 3. marts og mødet i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 11. marts 2020:

Materialet har været sendt i høring hos alle plejefamilier. Det udsendte høringsbrev, samt de modtage høringssvar er vedlagt som bilag. Desuden er vedlagt et notat, som Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet med en oversigt over nogle af de temaer, som indgår i høringsvarene.

Fagforvaltningen for Børn- og Kultur fremsætter hermed sagen til fornyet behandling i Børne- og Skoleudvalget og i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget med henblik på principiel stillingtagen til, hvilke implementerings- og takstmodeller, der skal danne udgangspunkt for det videre arbejde i forbindelse med implementering af gennemsnitsmodellen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at der gøres brug af gennemsnitsmodellen.

Udvalget indstiller at anvende implementeringsmodel 2. Dog skal der ske en vurdering af, om de ældste børn/unge skal køre færdig på den gamle model. Der skal ligeledes blødes op i formuleringen i forhold til, hvornår man kan tage sagen op til genbehandlingen i trinfastsættelsesudvalget.

Der er enighed om, at en overgang til en ny model skal være udgiftsneutral. Et flertal i Børne- og Skoleudvalget indstiller, at den af fagforvaltningen foreslåede taksttabel anvendes. Et mindretal bestående af Peter H. S. Kristensen (A) og Bettina Bøcker Kjeldsen (A) ønsker, at tage udgangspunkt i den af arbejdsgruppens foreslåede taksttabel.

Ovenstående indstillinger sendes i høring ved plejefamilierne, SL og PLF. I høringsperioden afholdes et møde for de høringsberettigede, hvor høringsmaterialet gennemgås.

Bilag

Til toppen


12. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Til toppen


13. Lukket punkt: Anbringelse


Til toppen


14. Lukket punkt: Anbringelse


Til toppen


15. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 5. marts 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer