Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 14. april 2020
Lokale: Mødelokale 1, Hedegårdsskolen
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Punkt 8 udsættes til næste møde.

Til toppen


3. Udmøntning af midler til løft af normeringer på dagtilbudsområdet 2020


Resume

Sagsforløb: BS/ØK

Brønderslev Kommune har den 25. marts 2020 modtaget brev fra Børne- og Undervisningsministeriet om til-/framelding til statslig pulje til normeringer i 2020.

I budget 2020 besluttede Byrådet, at centrale midler til minimumsnormeringer skulle sikres til en styrkelse af normeringen på dagtilbudsområdet. Aftalepunkter fra budgetaftalen 2020 var: de centrale midler, der forventes tilført fra staten til forbedring af normering m.v. vil blive direkte tilført til området.

Sagsfremstilling

I finansloven for 2020 er der afsat 500 mio. til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Aftalen indebærer, at beløbet til minimumsnormeringer stiger de kommende år.

Den 17. februar 2020 blev indgået aftale om udmøntningen af midlerne i 2020.

Aftalen indebærer, at den afsatte reserve i 2020 udmøntes som tilskud til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn i 2020, dog således, at den enkelte kommune har mulighed for at frabede sig tilskuddet. Fristen for til-/ framelding er 15. april 2020. Information om tilmeldingsproceduren og fakta om puljen fremgår af vedlagte bilag.

Ifølge den foreløbige fordelingsliste, som er medsendt fra Børne- og Undervisningsministeriet vil Brønderslev Kommune modtage 3,228 mio. kr. fra puljen i 2020. Beløbet kan blive større, hvis der er kommuner, som meddeler, at de ikke ønsker at modtage tilskuddet.

Følgende fremgår i brevet fra Børne og Undervisningsministeriet om pulje til normeringer i 2020:

Puljens formål

Tildelingspuljens formål er at påbegynde arbejdet med det normerings-løft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer.

Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene, i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner.

Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssig baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser).

Tilskuddets anvendelse

Tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 på dagtilbudsområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud.

Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale i følgende typer af daginstitutioner:

 • Kommunale daginstitutioner (§ 19, stk. 2)
 • Selvejende daginstitutioner (§ 19, stk. 3)
 • Udliciterede daginstitutioner (§ 19, stk. 4)
 • Puljeordninger (Etableret efter tidligere regler for dagtilbud, jf. § 101 og § 102)

Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt de omfattede dagsinstitutionstyper og de enkelte daginstitutioner.

Tilskuddet skal anvendes til:

 • Løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale, som varetager en funktion i direkte tilknytning til børnene, i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Lønudgiften skal svare til de faktisk afholdte lønudgifter, der kan henføres til medarbejderne, og som vil kunne dokumenteres via lønsedler og eventuel tidsregistrering.

Tilskuddet kan desuden anvendes til:

 • Relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale i form af overhead så som husleje, it, kompetenceudvikling mv., dog maksimalt svarende til 20 pct. af løn- og pensionsudgifterne.
 • Udgifter til revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen (gælder ved tilsagn om tilskud på 500.000 kr. og derover).

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, atBørne- og Skoleudvalget

 • tager til efterretning, at Brønderslev Kommune meddeler, at kommunen ønsker at modtage midler i 2020 fra den statslige pulje til normeringer i dagtilbud.
 • godkender, at midlerne fordeles baggrund af børnetallet (inklusiv selvejende og puljeordninger).
 • godkender, at de lokale bestyrelser beslutter udmøntningen i de aktuelle dagtilbudsområder i forlængelse af anvendelseskravene fra ministeriet.
Beslutning

1. Taget til efterretning

2. Godkendt i forhold til midlerne der bevilges i 2020

3. Godkendt i forhold til midlerne der bevilges i 2020

Punktet genoptages når midlerne tildeles og skal fordeles for 2021. Dette skal ses i sammenhæng med tildeling af midlerne til dagtilbudsområdet som helhed.

Bilag

Til toppen


4. Retningslinier for optagelse af børn i dagtilbud i forhold til børnenes etnicitet


Resume

Sagsforløb: BS/IR

På mødet 8. oktober 2019 drøftede Børne- og Skoleudvalget henvendelser fra bestyrelserne i Børnehuset Brundur og Børnehuset Fasanen med bekymring over andelen af tosprogede børn.

Børne- og Skoleudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes forslag til kommunale retningslinier for optagelse i kommunale dagtilbud, som tilgodeser en bestemt sammensætning af børnene i den enkelte institution i forhold til børnenes etnicitet/tosprogethed. Udvalget ønskede desuden, at bestyrelserne for kommunens dagtilbud og Integrationsrådet skulle udtale sig om forslaget inden næste behandling i Børne- og Skoleudvalget.

Sagen blev drøftet i Integrationsrådet den 26. november 2019, hvor Integrationsrådet anmodede om, at der blev udarbejdet en faglig begrundelse der tilgodeser en bestemt sammensætning af børn i de enkelte dagtilbud i forhold til børnenes etnicitet/tosprogethed. Fagforvaltningen har på den baggrund udarbejdet en retningslinie "Stærke læringsmiljøer for alle", som har været til udtalelse hos Integrationsrådet og dagtilbuddenes bestyrelser og MED-udvalg.

Børne- og Skoleudvalget skal godkende, at retningslinien indarbejdes i Rammebeskrivelsen for styring af dagtilbud og at der arbejdes videre med den praktiske implementering af retningslinien.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal, jævnfør dagtilbudslovens § 27, fastsætte retningslinier for optagelse af børn.

Det følger af forarbejderne til dagtilbudsloven, at kommunen inden for rammerne af pasningsgarantien i retningslinjerne for optagelse af børn kan lægge vægt på hensyn som f.eks.:

 • Forældre tilknyttet arbejdsmarkedet, ledige forældre, der får arbejde og forældre, som er under uddannelse.
 • At søskende kan komme i samme dagtilbud.
 • Børn der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller astma/allergi har behov for en plads i et specielt indrettet dagtilbud.
 • Sammensætning af børnegrupperne med hensyn til alder, køn og etnicitet/tosprogethed.
 • Dagtilbuddets geografiske placering i forhold til familiens bopæl, arbejdsplads mv.

Det følger videre af lovens forarbejder, at kommunen ikke kan fastsætte retningslinier, der udelukker grupper af børn fra at få en plads i et dagtilbud. Byrådet skal derfor ved fastsættelse af retningslinier sikre, at disse er i overensstemmelse med forvaltningsretlige grundsætninger, herunder lighedsprincippet. Kommunen skal administrere optagelsen af børn efter lovlige kriterier, hvilket indebærer, at kriterierne ikke må diskriminere visse grupper af børn.

Det fremgår desuden af dagtilbudslovens § 27, stk. 1, at Byrådet inden for rammerne af de fastsatte retningslinier skal sikre, at forældre, der står på venteliste til en plads i et dagtilbud, og som tilkendegiver fortsat interesse for pladsen, anvises plads efter anciennitet. Det indebærer, at kravet om, at ventelister skal administreres efter anciennitetsprincippet ikke går forud for kommunens øvrige retningslinier for optagelse, men skal ses i sammenhæng med disse.

Dette gør sig f.eks. gældende i forhold til de retningslinier, som er fastlagt i Rammebeskrivelsen for dagtilbud i Brønderslev Kommune, hvor det er besluttet, at der skal være søskendefordel i forbindelse med pladsanvisning til dagtilbuddene. Det betyder, at søskende til børn, der allerede er indmeldt i den pågældende institution, tilbydes plads i daginstitutionen, selvom der er andre børn, som har stået på venteliste til institutionen i længere tid.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 13. november 2018 i forbindelse med behandling af kriterier for optagelse af børn på venteliste til dagtilbud, at kriterier for optagelse af tosprogede børn skulle drøftes igen i forbindelse med den kommende rammebeskrivelse af hele dagtilbudsområdet.

Børne- og Skoleudvalget godkendte på møde den 4. juni 2019 Rammebeskrivelse for styring af dagtilbud. Heri blev ikke taget stilling til, om der i Brønderslev Kommunes retningslinier for optagelse på venteliste til dagtilbud, skal indgå et ønske om en bestemt sammensætning af børnene i dagtilbuddet i forhold til etnicitet/tosprogethed.

På baggrund af de fremsendte bekymringshenvendelser over andelen af tosprogede børn fra bestyrelserne i dels Børnehuset Brundur og dels Børnehuset Fasanen, sættes emnet vedrørende retningslinier for optagelse af børn på venteliste til dagtilbud på til udvalgets drøftelse igen.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter om der skal udarbejdes retningslinier for optagelse af børn i dagtilbud, som tilgodeser en bestemt sammensætning af børn i de enkelte dagtilbud i forhold til børnenes etnicitet/tosprogethed.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 8. oktober 2019, pkt. 4:

Udvalget ønsker, at fagforvaltningen udarbejder forslag til en faglig begrundelse for udarbejdelse af en retningslinje, som tilgodeser en bestemt sammensætning af børn i de enkelte dagtilbud i forhold til børnenes etnicitet/tosprogethed.

Udvalget ønsker, at bestyrelserne for kommunens dagtilbud og Integrationsrådet udtaler sig om forslaget før næste behandling i udvalget.

Lone Birkmose Lex og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne- og Skoleudvalget den 14. april 2020:

Integrationsrådet ønskede ved deres drøftelse af sagen den 26. november 2019, at Fagforvaltningen for Børn og Kultur udarbejdede en faglig begrundelse, der tilgodeser en bestemt sammensætning af børn i de enkelte dagtilbud i forhold til børnenes etnicitet/tosprogethed.

Fagforvaltningen har på den baggrund udarbejdet retningslinjen 'Stærke læringsmiljøer for alle', hvor formålet er at understøtte udviklingen af faglige og stærke læringsmiljøer i alle kommunens institutioner. Forslaget til retningslinie er vedlagt som bilag.

Integrationsrådet har haft forslaget til retningslinien "Stærke læringsmiljøer for alle" til udtalelse på deres møde den6. februar 2020 med den tilføjelse, at Fagforvaltningen for Børn og Kultur på baggrund af en dialog med lederne på dagtilbudsområdet, var blevet opmærksom på, at retningslinien også skulle omfatte indskrivningskriterier til vuggestuer.

Integrationsrådet udtalte på mødet den 6. februar 2020, at Integrationsrådet tilslutter sig forslaget og anbefaler, at dialogen med forældrene foregår ved personligt møde.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har efterfølgende sendt forslaget til retningslinien "Stærke læringsmiljøer for alle" i høring ved dagtilbuddenes bestyrelser og MED-udvalg.

Forvaltningen har modtaget i alt 19 høringssvar, som er vedlagt sagen som bilag sammen med et notat, der opsamler temaerne i høringssvarene (bilag 2).

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne og Skoleudvalget godkender,

 • At "retningslinjen om stærke læringsmiljøer for alle" indsættes i Rammebeskrivelsen for styring af dagtilbud.
 • At det indarbejdes i retningslinjen om stærke læringsmiljøer for alle, at den også gælder ved tildeling af vuggestuepladser.
 • At sekretariatet udarbejder indstillingsskema til de reserverede pladser, som skal benyttes ved den praktiske implementering af retningslinien.
 • At de samlede anvisningskriterier tydeliggøres i et notat om retningslinier for optagelse af børn i dagtilbud.
Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.
Forvaltningen arbejder videre med en beskrivelse af vurderingskriterierne af læringsmiljøerne og udarbejder retningslinjer til håndteringen af proceduren i praksis.

Kriteriebeskrivelser og retningslinjerne fremlægges sammen med punktet til godkendelse på maj mødet.

Bilag

Til toppen


5. Kvartalsrapport fra UU for 4. kvartal 2019


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune har udarbejdet en rapport for 4. kvartal 2019, som giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24 årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Kvartalsrapporten for 4. kvartal viser blandt andet, at

 • 96 % af de 15-17 årige med bopæl i Brønderslev Kommune er indenfor uddannelsessystemet. Af de resterende 4 % af denne målgruppe (65 unge), der ikke er i gang med en uddannelse, deltager størstedelen i forberedende og udviklende aktiviteter. Disse aktiviteter har til formål at gøre dem parate til uddannelse og job
 • 80 % af de 18-24 årige med bopæl i Brønderslev Kommune har enten gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. De resterende 20 % (502 unge), der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse fordeler sig i følgende kategorier:
  • 310 er i job eller i gang med udviklende aktiviteter som kurser (fx VUC, AMU), Forberedende Grunduddannelse (FGU), praktik, højskole og udenlandsophold
  • 54 er tilmeldt påbegyndelse af en uddannelse
  • 16 deltager ikke i registreret aktivitet, men opsøges af UU
  • 122 er på offentlig forsørgelse

I kvartalsrapporten for 4. kvartal 2019 har UU desuden sat fokus på uddannelsesparathedsvurderingerne for elever i 8. klasse. Oversigten viser, at andelen af elever i 8. klasse, der er vurderet ikke-uddannelsesparat, udgør 48 %. Ikke-uddannelsesparate elever og deres forældre inviteres til en samtale, hvor der bliver udarbejdet en vejledningsplan. Her byder både hjemmet, skolen og UU ind med de tiltag og initiativer, der må være relevante i forhold til at støtte eleven i at blive uddannelsesparat. I den nye regeringens forståelsespapir "Retfærdig retning for Danmark" fremgår det, at den nye regering ønsker at afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 5. februar 2020, pkt. 3:

Der laves en ny oversigt over Ikke-uddannelsesparate elever, hvor elever i specialklasser ikke medregnes.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om tiltag for de ikke-uddannelsesparate elever


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om tiltag for de ikke-uddannelsesparate elever.

Skole- og Dagtilbudschef Carsten Otte deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der er politisk bevågenhed omkring uddannelsesparathedsvurdering både nationalt og kommunalt. For at imødekomme den interesse der er omkring gruppen af elever, som er vurderet ikke-uddannelsesparate, har Fagforvaltningen for Børn og Kultur i samarbejde med skolerne udarbejdet vedlagte notat. Det indeholder oplysninger om både antallet af ikke-uddannelsesparate elever, men også de initiativer som sættes i gang på den lokale overbygningsskole.

I notatet kan man se, at antallet af ikke-uddannelsesparate elever er højt i 8. klasse og falder i 9. klasse. Dette fald skyldes skolernes og UU’s arbejde med elevernes social, personlig og faglige kompetencer. For hver af kommunes overbygningsfolkeskoler; Hedegårdsskolen, Toftegårdsskolen, Skolegade Skole, Søndergade Skole, Hjallerup Skole, Klokkerholm Skole og Dronninglund Skole kan man se, hvilke initiativer, som er iværksat for at gøre eleverne uddannelsesparate.

En arbejdsgruppe har i skoleåret 2018/19 arbejdet på nye fælleskommunale tiltag, udover de lokale tiltag, der i forvejen arbejdes med lokalt på skolerne. Ungecentret tilbyder supplerende tiltag, som arbejdsgruppen mener, vil kunne nedbringe antallet af ikke-uddannelsesparate elever. De nye tiltag bliver implementeret i skoleåret 2020/21.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om tiltag for de ikke-uddannelsesparate elever i 8. og 9. klasse til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Opfølgning Varige Spor


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om opfølgning på fordeling af indsatser vedrørende Varige Spor.

Børn og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 6. juni 2017, at der skulle ske opfølgning på Baseline for Varige Spor hvert kvartal. På mødet 20. august 2019 ønskede Børne- og Skoleudvalget opfølgningen ændret til hvert halve år.

Med udrulningen af Varige Spor i Brønderslev Kommune er målet at opnå, at:

 • Opgaveløsningen iværksættes tidligere med inddragelse af fagprofessionelle, frontpersonale, foreninger, fritidsliv og private netværk - Effektmål: At antallet af anbragte børn nedbringes
 • Børn får en tidlig, helhedsorienteret og effektiv indsats - Effektmål: At kommunens ressourcer på det specialiserede børneområde frigøres til forebyggelse
 • Det tværfaglige samarbejde styrkes, så der bygges bro til den tidlige og forebyggende indsats på almenområdet - Effektmål: At metodeudvikle den eksisterende tilbudsvifte med inddragelse af almenområdet, netværk og frivillige

Opfølgning er en rapport over fordelingen af indsatserne pr. 31. december 2019.

Opfølgningen er dækkende for Børne- og Familieafdelingen og UngeCentret, og dækker de sager, hvor Brønderslev Kommune er handlekommune.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager opfølgningsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 3. marts 2020, pkt. 9:

Punktet udsættes.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Overblik og indblik i forebyggende indsatser og foranstaltninger for børn, unge og familier i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS

Med udgangspunkt i supportmodellen for dagtilbud og skoler præsenteres Børne- og Skoleudvalget for arbejdet indenfor Børne- og Familieområdet. Udvalget vil få et overblik over og et økonomisk estimat på fordelingen af indsatser og foranstaltninger.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Udvikling i Fællesskaber og senere ved implementeringen af Varige spor er der etableret forskellige tværfaglige platforme, som har fokus på opsporing og tidlig indsats, som skal styrke det tværfaglige samarbejde og bidrage til sammenhængende indsatser for børn, unge og deres familier. Fokus i dette arbejde er altid, at løsninger findes i et koordineret, tværfagligt samarbejde så tæt på børnenes hverdagsliv som muligt.

Det samlede Børne - og Familieområde har en koordinerende og aktiv rolle heri, og indsatsviften og de fagprofessionelles deltagelse breder sig fra den tidlige opsporing og forebyggelse i almenområdet over forebyggelse og myndighed til ydelser og foranstaltninger på specialområdet. Det handler således om sparring, rådgivning og vejledning til børn, unge og familier samt til de fagprofessionelle i almenområdet, men også om foranstaltninger iværksat på baggrund af børnefaglig undersøgelse og handleplan.

På Børne- og Familieområdet arbejder man efter værdier og mål i Kommunens Sammenhængende Børnepolitik, og har fokus på, at alle børn har ret til et sundt hverdagsliv, hvor de oplever omsorg og nærvær, sammenhæng og kontinuitet i deres liv. Arbejdet i Børne- og Familieområdet består derfor af indsatser inden for alle fire værdibaserede overskrifter i børnepolitikken; Barnet i fokus, Fælles ansvar, Udvikling i fællesskaber og Klar til verden.

Med udgangspunkt i supportmodellen for dagtilbud og skoler præsenteres Børne- og Skoleudvalget på mødet for det mangfoldige og varierede arbejde indenfor Børne- og Familieområdet. Gennem en rejse - fra det forebyggende arbejde i samarbejde med almenområdet til sagsarbejdet i en Myndighedsafdeling - vil udvalget blive præsenteret for indblik i indsatser og foranstaltninger samt samarbejdsrelationer på tværs af fagområder. Udvalget vil få et overblik over og et økonomisk estimat på fordelingen af indsatser og foranstaltninger.

Til formålet er der udarbejdet et bilag, som beskriver Børne- og Familieområdet bidrag i indsatser og tværfagligt samarbejde på både almenområdet og specialområdet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at bilaget kun er et udsnit af det samlede budget for Børne- og Familieområdet.

På mødet vil bilaget blive præsenteret ved en PowerPoint og visualiseret ved eksempler og historier fra den hverdag og praksis, som Børne- og Familieområdets medarbejdere møder i sit daglige arbejde.

Nyttige links:

Den digitale værktøjskasse - link

Arbejdsgrundlag Varige spor - link

Supportmodel Dagtilbud og skoler - link

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om de forebyggende indsatser og foranstaltninger for børn, unge og familier i Brønderslev Kommune, til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Punktet udsættes til et kommende udvalgsmøde.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om Børnesagsbarometret


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om resultatet af Ankestyrelsens undersøgelse af sagsbehandlingen af et udvalg af børnesager fra Brønderslev Kommune.

Den endelige rapport forventes offentliggjort i løbet af foråret 2020.

Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Med satspuljeforhandlingerne for 2019 blev der afsat midler til, at Ankestyrelsen over de næste tre år skal give et aktuelt billede af kommunernes lovmedholdelighed i forhold til sagsbehandlingen for de udsatte børn og unge.

Ankestyrelsen udgav i november 2019 den første undersøgelse. Der var her tale om en pilot-undersøgelse.

Alle kommuner skal over den næste årrække deltage, således at der årligt vil ske en undersøgelse af i alt 750 børnesager fordelt på 33 kommuner.

Brønderslev Kommune blev i foråret 2019 anmodet om at indsende 14 sager fra Familieafdelingen og Ungecentret, heraf 9 sager fra Familieafdelingen.

Ankestyrelsen har kunnet bruge de 8 af disse til deres undersøgelse.

Ankestyrelsen havde på forhånd kriterier for, hvilke sager de ønskede tilsendt. Ankestyrelsen har i denne undersøgelse haft særligt fokus på håndtering af underretninger.

Til belysning af sagerne har Ankestyrelsen haft fokus på lovmedholdelighed i forhold til:

 • Børnefaglige undersøgelser
 • Handleplaner
 • Børnesamtaler
 • Opfølgning

Brønderslev Kommune modtog i november 2019 Ankestyrelsens undersøgelse af de indsendte sager i høring. Den endelige rapport forventes udgivet i løbet af foråret.

Denne orientering er således på baggrund af undersøgelsen, som er sendt i høring. Ankestyrelsen har meddelt, at der ikke ændres ved deres undersøgelse.

Ankestyrelsen har i alle sager vurderet, at kommunen har iværksat den relevante og tilstrækkelige støtte til barnet/den unge, at der i sagerne er gode socialfaglige vurderinger.

Ankestyrelsen har fundet sagsbehandlingsfejl i 6 af de 8 sager.

Der er tale om formelle og tekniske fejl samt lovmæssigt bestemte tidsfrister, der ikke er blevet overholdt.

Såvel i Sekretariatet som i Familieafdelingen tages Ankestyrelsens undersøgelse til efterretning og der sættes særligt fokus på datadisciplin, systematik og lovbestemte tidsfrister.

Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe af medarbejdere, der reviderer Familieafdelingens interne instrukser og tilføjer tjekliste i forhold til datadisciplin og systematik i sagsbehandlings-systemet DUBU.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne -og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Til toppen


10. Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/BS/ÆO

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 2019. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent er på 36 %, hvilket er 3 procentpoint højere end på landsplan.

Ankestyrelsen har i alt afgjort 154 sager i Brønderslev Kommune. Her er 89 stadfæstet, i 17 sager er afgørelsen ophævet/ændret, i 33 tilfælde er sagen blevet hjemvist og i 15 tilfælde er sagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2019 afgjort 154 sager fra Brønderslev Kommune på social- og beskæftigelsesområdet.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Der er afgjort 11 klager inden for LAB-loven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 7 af sagerne. I 2 sager er kommunens afgørelse blevet sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen, i 1 sag er kommunens afgørelse blevet ændret og 1 sag er blevet afvist.

Lov om aktiv socialindsats (LAS)

Der er afgjort 26 klagesager inden for aktivloven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 19 af sagerne. I 3 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, 3 sager er blevet sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen og 1 sag er blevet afvist.

Lov om social pension (PL)

Inden for lov om social pension er der afgjort 2 klager over kommunens afgørelse. I begge sager er kommunens afgørelser blevet stadfæstet.

Sygedagpenge (SDP)

Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 30 klagesager. I 3 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, 4 sager er sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen, og 3 sager er blevet afvist. I de resterende 20 sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunens afgørelser.

Serviceloven (SL)

Inden for servicelovens område er der afgjort 76 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 37 af sagerne, 10 afgørelser er blevet ændret, 24 er sendt tilbage kommunen til fornyet behandling og 5 sager er afvist.

Foruden ovenstående har der været 9 klager indenfor kategorien "øvrige", der dækker over almenboligloven, andre love (tidligere nævnsområder), boligstøtteloven, dagtilbudsloven, integrationsloven, kontantydelsesloven, lom om kompensation for handicappede i erhverv, repatrieringsloven og seniorjobloven. Her er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 4 af sagerne, og i de resterende 5 er klagen afvist.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune 3 procentpoint højere end på landsplan. Brønderslev Kommune har en omgørelsesprocent på 36 og for hele landet er omgørelsesprocenten 33 i 2019. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Lukket punkt: Orientering fra Visitationsudvalget


Til toppen


12. Lukket punkt: Ny børnehave i Hjallerup


Til toppen


13. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 15. april 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer