Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 12. maj 2020
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen ændringer.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. UU Kvartalsrapport, 1. kvartal 2020


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune har udarbejdet en rapport for 1. kvartal 2020, som giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

UngeChef Ole Ervolder deltager i drøftelsen af punktet fra mødets start kl. 14.00.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24 årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Kvartalsrapporten for 1. kvartal viser blandt andet, at:

 • 96 % af de 15-17 årige med bopæl i Brønderslev Kommune er indenfor uddannelsessystemet. Af de resterende 4 % af denne målgruppe (62 unge), der ikke er i gang med en uddannelse, deltager størstedelen i forberedende og udviklende aktiviteter. Disse aktiviteter har til formål at gøre dem parate til uddannelse og job.
 • 79 % af de 18-24 årige med bopæl i Brønderslev Kommune har enten gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. De resterende 21 % (519 unge), der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse fordeler sig i følgende kategorier:
  • 314 er i job eller i gang med udviklende aktiviteter som kurser (fx VUC, AMU), Forberedende Grunduddannelse (FGU), praktik, højskole og udenlandsophold
  • 52 går på eller er tilmeldt påbegyndelse af en uddannelse
  • 17 deltager ikke i registreret aktivitet, men opsøges af UU
  • 6 er i øvrige aktiviteter (straf, værnepligt, orlov mm.)
  • 130 er på offentlig forsørgelse.

En af de uddannelsespolitiske målsætninger i 2030 er, at mindst 90 % af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse. På landsplan viser den seneste måling fra efteråret 2019, at 85 % af de unge, som gik i 9. klasse i 2018, forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse, inden de bliver 25 år. For Brønderslev Kommune gør det sig gældende for 86 %.

I kvartalsrapporten for 1. kvartal 2020 har UU desuden sat fokus på grundskoleelevers søgning til ungdomsuddannelser efter 9. og 10. klasse. For elever med bopæl i Brønderslev Kommune har 62 % søgt ind på en gymnasial uddannelse, 29 % har søgt ind på en erhvervsuddannelse, 4 % har søgt ind på Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og øvrige uddannelser og 5 % har søgt ind på andre aktiviteter (ungdomshøjskole, udenlandsophold, arbejde mv.).

I Beskæftigelsesplanen for 2020 er målsætningen, at andelen af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse i 2020 minimum skal være 30 %. Søgetallet på 29 % vurderes derfor som et tilfredsstillende resultat. Det landspolitiske mål for 2020 er 25 %, hvor Brønderslev Kommune ligger over.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Frigivelse af anlægsmidler til ny legeplads ved Rusen 5, Asaa


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget anmodes om en anlægsbevilling på i alt 300.000 kr. fra puljen Særlig indsats på skoleområdet(Politikområde 103), til etablering af en ny legeplads ved Rusen 5, Asaa.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med sammenlægningen af Asaa skoles SFO og Asaa børnehave (strukturtilpasning i Asaa), er legepladsen ved Rusen 5 blevet renoveret.

Den tidligere legeplads var udateret, den var ikke egnet til børnehavebørn og flere af legeredskaberne blev kasseret ved tilsyn af legepladsen.

Af de grunde blev det besluttet at etablere en ny legeplads som både henvender sig til børnehaven og SFO´en.

Der burde fra projektets start have været afsat midler til etablering af en ny legeplads ved Rusen 5 i forbindelse med sammenlægningen af SFO’en og børnehaven. Dette var desværre ikke tilfældet.

Grundet en presset tidsplan, var det vigtigt at legepladsen stod klar til børnehavens flytning fra Bolværksvej til Rusen før påsken, så anlægsmaskinerne var færdige inden indflytningen.

På vedhæftede bilag er legepladsen visualiseret. Legepladsen består af en parkourbane, et stort område med i alt 5 gynger, et legetårn med underlag af gummimåtter, 2 sandkasser, samt en svævebane.

Staben foreslår, at Børne- og Skoleudvalget frigiver 300.000 kr. til etablering af den nye legeplads.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2020 er der 2 mio. kr. i anlægspuljen "Særlig indsats på skoleområdet" - dette er inkl. overførsel af 1 mio. kr. fra budget 2019.

Frigives beløbet på 0,3 mio. kr. til ny legeplads, er der 1,7 mio. kr. tilbage i puljen i 2020.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget ser sig nødsaget til at frigive midlerne, da byggeriet af legepladsen er påbegyndt. Udvalget rejser en kritik af sagsbehandlingsforløbet.

Bilag

Til toppen


6. Omprioritering af anlægsmidler til børnehaverne i Jerslev og Øster Brønderslev


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

I budget 2020 blev der afsat anlægsmidler på samlet 2 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i børnehaverne i Jerslev og Øster Brønderslev.

Den 3. december 2019 besluttede Børne- og Skoleudvalget at prioritere midlerne således, at der i første omgang skulle igangsættes et byggeprojekt i Jerslev til 870.000 kr.

Herefter skulle udarbejdes et forslag til imødekommelse af børnetalsudviklingen i Øster Brønderslev.

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til et forslag om omprioritering af anlægsmidlerne.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte og områdeleder Michael Høyer Johansen deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget traf den 3. december 2019 beslutning om at igangsætte et byggeprojekt til 870.000 kr. til udvidelse af kapaciteten i Børnehaven Livstræet i Jerslev.

Projektet var baseret på et idéoplæg fra Bygningsafdelingen, som Børne- og Skoleudvalget fik præsenteret i august 2019 og bestod i en sammenbygning af de to eksisterende bygninger i børnehaven med en svalegang, som udelukkende har funktion af at være en forbindelsesgang mellem de to bygninger. Projektet fremgår af vedlagte bilag under betegnelsen "idéoplæg A".

I forbindelse med realiseringen af projektet er forslaget til udvidelse af Børnehaven Livstræet i Jerslev gennemgået med den nytiltrådte områdeleder på dagtilbudsområdet.Dette har afstedkommet udarbejdelse af et nyt forslag fra Bygningsafdelingen til udvidelsen, som i endnu højere grad end idéoplæg A imødekommer behovet for at løse pladsudfordringen i børnehaven.

Det nye idéoplæg til udvidelse af børnehaven i Jerslev, er skitseret ved "idéoplæg B" i vedlagte bilag.

I idéoplæg B er der ligeledes tale om en sammenbygning, men modsat idéoplæg A, vil tilbygningen have en funktion som "hjerte" i børnehaven. Sammenbygningen vil således fungere både som forbindelsesgang og som entré og garderobe. Der frigives hermed 2 lokaler i den ene bygning og 1 lokale i den anden bygning, som bliver ekstra lokaler i børnehaven.

Udgiften til realisering af idéoplæg B i Børnehaven Troldehøj er estimeret til 1,5 mio. kr., hvilket er mere end udgiften til realisering af idéoplæg A.

Ændringen kræver derfor politisk beslutning om omprioritering af anlægsmidlerne til udvidelse af kapaciteten i børnehaverne i Øster Brønderslev og Jerslev.

I forhold til børnehavekapaciteten i Børnehaven Troldehøj, som er beliggende i Øster Brønderslev, er der på Øster Brønderslev Skole etableret et førskolelokale. Dette lokale er tilstrækkeligt til fremadrettet at kunne rumme førskolebørnene og derved vil der kunne frigives plads til børnehavebørnene i Børnehaven Troldehøj.

Det resterende beløb fra de 2 mio. kr., som Byrådet afsatte i Budget 2020, foreslås derfor, hvis Børne- og Skoleudvalget godkender realisering af Idéoplæg B i Børnehaven Livstræet, benyttet til etablering af et uderum i Børnehaven Troldehøj. Et uderum vil medføre, at institutionen i højere grad kan benytte udearealet hele året. Det er dagtilbudsledelsens vurdering, at den aktuelle børnetalsudvikling i ØB afhjælpes i en kombination af brug af lokale på skolen samt uderum. Det var ikke forventeligt, at behovet for børnehavepladser i Øster Brønderselv ville kunne løses, indenfor den oprindelige økonomi, der var afsat til projektet.

Ledelsen på dagtilbudsområdet har på denne baggrund anmodet om, at Børne- og Skoleudvalget forelægges et forslag om en omprioritering af anlægsmidlerne til at imødekomme de aktuelle udfordringer i henholdsvis Jerslev og Øster Brønderslev. Forslaget er, at idéoplæg B realiseres i Børnehaven Livstræet i Jerslev i stedet for idéoplæg A, mens pladsudfordringen i Børnehaven Troldehøj i Øster Brønderslev løses i samarbejde med skolen og ved etablering af et uderum i børnehaven.

Hvis Børne- og Skoleudvalget ikke tiltræder dagtilbudsledelsens forslag, vil byggeprojektet i idéoplæg A blive igangsat i Børnehaven Livstræet, som oprindeligt besluttet.

Forældrebestyrelsen fra Børnehaven Livstræet har fremsendt kommentar til bygningsforslaget, som er vedlagt som bilag. Bestyrelsen anbefaler en realisering af idéoplæg B.

Forældrebestyrelsen i Børnehaven Troldehøj er også blevet hørt og deres udtalelse er ligeledes vedhæftet som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Byrådet, at anlægsmidlerne til udvidelse af børnehavekapaciteten i Øster Brønderslev og Jerslev omprioriteres, så idéoplæg B for udvidelse af Børnehaven Livstræet til 1,5 mio. kr. kan igangsættes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Idéoplæg B for udvidelse af børnehaven Livstræet i Jerslev godkendes. På junimødet genoptages sagen i forhold til handlemuligheder for Troldehøj i Øster Brønderslev.

Bilag

Til toppen


7. Retningslinier for optagelse af børn i dagtilbud i forhold til børnenes etnicitet


Resume

Sagsforløb: BS

På mødet 8. oktober 2019 drøftede Børne- og Skoleudvalget henvendelser fra bestyrelserne i Børnehuset Brundur og Børnehuset Fasanen med bekymring over andelen af tosprogede børn.

Børne- og Skoleudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes forslag til kommunale retningslinier for optagelse i kommunale dagtilbud, som tilgodeser en bestemt sammensætning af børnene i den enkelte institution i forhold til børnenes etnicitet/tosprogethed. Udvalget ønskede desuden, at bestyrelserne for kommunens dagtilbud og Integrationsrådet skulle udtale sig om forslaget inden næste behandling i Børne- og Skoleudvalget.

Sagen blev drøftet i Integrationsrådet den 26. november 2019, hvor Integrationsrådet anmodede om, at der blev udarbejdet en faglig begrundelse der tilgodeser en bestemt sammensætning af børn i de enkelte dagtilbud i forhold til børnenes etnicitet/tosprogethed. Fagforvaltningen har på den baggrund udarbejdet en retningslinie "Stærke læringsmiljøer for alle", som har været til udtalelse hos Integrationsrådet og dagtilbuddenes bestyrelser og MED-udvalg.

Børne- og Skoleudvalget skal godkende, at retningslinien indarbejdes i Rammebeskrivelsen for styring af dagtilbud og at der arbejdes videre med den praktiske implementering af retningslinien.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal, jævnfør dagtilbudslovens § 27, fastsætte retningslinier for optagelse af børn.

Det følger af forarbejderne til dagtilbudsloven, at kommunen inden for rammerne af pasningsgarantien i retningslinjerne for optagelse af børn kan lægge vægt på hensyn som f.eks.:

 • Forældre tilknyttet arbejdsmarkedet, ledige forældre, der får arbejde og forældre, som er under uddannelse.
 • At søskende kan komme i samme dagtilbud.
 • Børn der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller astma/allergi har behov for en plads i et specielt indrettet dagtilbud.
 • Sammensætning af børnegrupperne med hensyn til alder, køn og etnicitet/tosprogethed.
 • Dagtilbuddets geografiske placering i forhold til familiens bopæl, arbejdsplads mv.

Det følger videre af lovens forarbejder, at kommunen ikke kan fastsætte retningslinier, der udelukker grupper af børn fra at få en plads i et dagtilbud. Byrådet skal derfor ved fastsættelse af retningslinier sikre, at disse er i overensstemmelse med forvaltningsretlige grundsætninger, herunder lighedsprincippet. Kommunen skal administrere optagelsen af børn efter lovlige kriterier, hvilket indebærer, at kriterierne ikke må diskriminere visse grupper af børn.

Det fremgår desuden af dagtilbudslovens § 27, stk. 1, at Byrådet inden for rammerne af de fastsatte retningslinier skal sikre, at forældre, der står på venteliste til en plads i et dagtilbud, og som tilkendegiver fortsat interesse for pladsen, anvises plads efter anciennitet. Det indebærer, at kravet om, at ventelister skal administreres efter anciennitetsprincippet ikke går forud for kommunens øvrige retningslinier for optagelse, men skal ses i sammenhæng med disse.

Dette gør sig f.eks. gældende i forhold til de retningslinier, som er fastlagt i Rammebeskrivelsen for dagtilbud i Brønderslev Kommune, hvor det er besluttet, at der skal være søskendefordel i forbindelse med pladsanvisning til dagtilbuddene. Det betyder, at søskende til børn, der allerede er indmeldt i den pågældende institution, tilbydes plads i daginstitutionen, selvom der er andre børn, som har stået på venteliste til institutionen i længere tid.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 13. november 2018 i forbindelse med behandling af kriterier for optagelse af børn på venteliste til dagtilbud, at kriterier for optagelse af tosprogede børn skulle drøftes igen i forbindelse med den kommende rammebeskrivelse af hele dagtilbudsområdet.

Børne- og Skoleudvalget godkendte på møde den 4. juni 2019 Rammebeskrivelse for styring af dagtilbud. Heri blev ikke taget stilling til, om der i Brønderslev Kommunes retningslinier for optagelse på venteliste til dagtilbud, skal indgå et ønske om en bestemt sammensætning af børnene i dagtilbuddet i forhold til etnicitet/tosprogethed.

På baggrund af de fremsendte bekymringshenvendelser over andelen af tosprogede børn fra bestyrelserne i dels Børnehuset Brundur og dels Børnehuset Fasanen, sættes emnet vedrørende retningslinier for optagelse af børn på venteliste til dagtilbud på til udvalgets drøftelse igen.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter om der skal udarbejdes retningslinier for optagelse af børn i dagtilbud, som tilgodeser en bestemt sammensætning af børn i de enkelte dagtilbud i forhold til børnenes etnicitet/tosprogethed.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 8. oktober 2019, pkt. 4:

Udvalget ønsker, at fagforvaltningen udarbejder forslag til en faglig begrundelse for udarbejdelse af en retningslinje, som tilgodeser en bestemt sammensætning af børn i de enkelte dagtilbud i forhold til børnenes etnicitet/tosprogethed.

Udvalget ønsker, at bestyrelserne for kommunens dagtilbud og Integrationsrådet udtaler sig om forslaget før næste behandling i udvalget.

Lone Birkmose Lex og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne- og Skoleudvalget den 14. april 2020:

Integrationsrådet ønskede ved deres drøftelse af sagen den 26. november 2019, at Fagforvaltningen for Børn og Kultur udarbejdede en faglig begrundelse, der tilgodeser en bestemt sammensætning af børn i de enkelte dagtilbud i forhold til børnenes etnicitet/tosprogethed.

Fagforvaltningen har på den baggrund udarbejdet retningslinjen 'Stærke læringsmiljøer for alle', hvor formålet er at understøtte udviklingen af faglige og stærke læringsmiljøer i alle kommunens institutioner. Forslaget til retningslinie er vedlagt som bilag.

Integrationsrådet har haft forslaget til retningslinien "Stærke læringsmiljøer for alle" til udtalelse på deres møde den6. februar 2020 med den tilføjelse, at Fagforvaltningen for Børn og Kultur på baggrund af en dialog med lederne på dagtilbudsområdet, var blevet opmærksom på, at retningslinien også skulle omfatte indskrivningskriterier til vuggestuer.

Integrationsrådet udtalte på mødet den 6. februar 2020, at Integrationsrådet tilslutter sig forslaget og anbefaler, at dialogen med forældrene foregår ved personligt møde.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har efterfølgende sendt forslaget til retningslinien "Stærke læringsmiljøer for alle" i høring ved dagtilbuddenes bestyrelser og MED-udvalg.

Forvaltningen har modtaget i alt 19 høringssvar, som er vedlagt sagen som bilag sammen med et notat, der opsamler temaerne i høringssvarene (bilag 2).

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne og Skoleudvalget godkender,

 • At "retningslinjen om stærke læringsmiljøer for alle" indsættes i Rammebeskrivelsen for styring af dagtilbud.
 • At det indarbejdes i retningslinjen om stærke læringsmiljøer for alle, at den også gælder ved tildeling af vuggestuepladser.
 • At sekretariatet udarbejder indstillingsskema til de reserverede pladser, som skal benyttes ved den praktiske implementering af retningslinien.
 • At de samlede anvisningskriterier tydeliggøres i et notat om retningslinier for optagelse af børn i dagtilbud.

Børne- og Skoleudvalget, 14. april 2020, pkt. 4:

Punktet udsættes til næste møde.
Forvaltningen arbejder videre med en beskrivelse af vurderingskriterierne af læringsmiljøerne og udarbejder retningslinjer til håndteringen af proceduren i praksis.

Kriteriebeskrivelser og retningslinjerne fremlægges sammen med punktet til godkendelse på maj mødet.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. maj 2020:

Fagforvaltningen har udarbejdet notatet ”Stærke læringsmiljøer for alle”, som er vedhæftet som bilag. Notatet indeholder vurderingskriterier af læringsmiljøer i dagtilbud og retningslinjer for håndtering af proceduren i praksis. Dagsordenspunktet fremsættes hermed til genoptaget behandling.

Beslutning

Forslaget godkendes.

Bilag

Til toppen


8. Overblik og indblik i forebyggende indsatser og foranstaltninger for børn, unge og familier i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS

Med udgangspunkt i supportmodellen for dagtilbud og skoler præsenteres Børne- og Skoleudvalget for arbejdet indenfor Børne- og Familieområdet. Udvalget vil få et overblik over og et økonomisk estimat på fordelingen af indsatser og foranstaltninger.

Børn- og Familiechef Inge Gorm deltager og fremlægger punktet.

Fritids- og Kulturchef Lotte Holt Worup og Skole- og Dagtilbudschef Carsten Otte deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Udvikling i Fællesskaber og senere ved implementeringen af Varige spor er der etableret forskellige tværfaglige platforme, som har fokus på opsporing og tidlig indsats, som skal styrke det tværfaglige samarbejde og bidrage til sammenhængende indsatser for børn, unge og deres familier. Fokus i dette arbejde er altid, at løsninger findes i et koordineret, tværfagligt samarbejde så tæt på børnenes hverdagsliv som muligt.

Det samlede Børne - og Familieområde har en koordinerende og aktiv rolle heri, og indsatsviften og de fagprofessionelles deltagelse breder sig fra den tidlige opsporing og forebyggelse i almenområdet over forebyggelse og myndighed til ydelser og foranstaltninger på specialområdet. Det handler således om sparring, rådgivning og vejledning til børn, unge og familier samt til de fagprofessionelle i almenområdet, men også om foranstaltninger iværksat på baggrund af børnefaglig undersøgelse og handleplan.

På Børne- og Familieområdet arbejder man efter værdier og mål i Kommunens Sammenhængende Børnepolitik, og har fokus på, at alle børn har ret til et sundt hverdagsliv, hvor de oplever omsorg og nærvær, sammenhæng og kontinuitet i deres liv. Arbejdet i Børne- og Familieområdet består derfor af indsatser inden for alle fire værdibaserede overskrifter i børnepolitikken; Barnet i fokus, Fælles ansvar, Udvikling i fællesskaber og Klar til verden.

Med udgangspunkt i supportmodellen for dagtilbud og skoler præsenteres Børne- og Skoleudvalget på mødet for det mangfoldige og varierede arbejde indenfor Børne- og Familieområdet. Gennem en rejse - fra det forebyggende arbejde i samarbejde med almenområdet til sagsarbejdet i en Myndighedsafdeling - vil udvalget blive præsenteret for indblik i indsatser og foranstaltninger samt samarbejdsrelationer på tværs af fagområder. Udvalget vil få et overblik over og et økonomisk estimat på fordelingen af indsatser og foranstaltninger.

Til formålet er der udarbejdet et bilag, som beskriver Børne- og Familieområdet bidrag i indsatser og tværfagligt samarbejde på både almenområdet og specialområdet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at bilaget kun er et udsnit af det samlede budget for Børne- og Familieområdet.

På mødet vil bilaget blive præsenteret ved en PowerPoint og visualiseret ved eksempler og historier fra den hverdag og praksis, som Børne- og Familieområdets medarbejdere møder i sit daglige arbejde.

Nyttige links:

Den digitale værktøjskasse - link

Arbejdsgrundlag Varige spor - link

Supportmodel Dagtilbud og skoler - link

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om de forebyggende indsatser og foranstaltninger for børn, unge og familier i Brønderslev Kommune, til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 14. april 2020, pkt. 8:

Punktet udsættes til et kommende udvalgsmøde.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Midtvejsevaluering af PPR på sporet


Resume

Sagsforløb: BS/BE

PPR i Brønderslev Kommune har deltaget i et af Socialstyrelsens satspuljeprojekter i snart 3 år. Kommunen fik tildelt 11,4 mio. kr. over en 3-årig periode, hvilket har betydet fire ekstra stillinger og kompetenceudvikling til alle PPR-medarbejdere. Satspuljemidlerne udløber ved udgangen af 2020.

Børne- og Skoleudvalget får fremlagt Midtvejsevaluering af projektet, som lokalt kaldes; PPR på sporet. Midtvejsevalueringen beskriver projektets fokus, initiativer og resultater, og indeholder opgørelser over ressourcetrækket i PPR for de enkelte initiativer. Derudover så foreligger bilag om forankring af PPR på sporet. Bilaget viser et sammendrag af resultater og dokumentation, og sammenfatter potentialet for det fortsatte arbejde i PPR.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte midtvejsevalueringen med henblik på PPR´s fremtidige indsatser og forankring af satspuljeprojektet "PPR på sporet".

Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager i drøftelse af punktet.

Sagsfremstilling

PPR i Brønderslev Kommune har i snart tre år deltaget i Socialstyrelsens satspuljeprojekt; Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. I Brønderslev Kommune kaldes det; PPR på sporet.

Brønderslev Kommune har modtaget 11,4 mio. kr. i satspuljemidler fra Socialstyrelsen. Midlerne har været øremærket fire fuldtidsstillinger samt kompetenceudvikling af alle PPR-medarbejdere over den 3-årige periode. Satspuljemidlerne udløber ved udgangen af 2020.

Der er udarbejdet Midtvejsevaluering af PPR på sporet. Midtvejsevalueringen beskriver det fokus og de initiativer, der er igangsat i projektet samt resultater som antal, effekt og brugeroplevet kvalitet. Midtvejsevalueringen indeholder desuden opgørelser over ressourcetrækket i PPR for de enkelte initiativer.

De fire stillinger og kompetenceudviklingen har muliggjort, at PPR har kunnet arbejde langt mere konsultativt og tæt på praksisfeltet, og de nuværende resultater af PPR på sporet viser, at PPR i dag yder et afgørende bidrag og supplement til det tværfaglige set up, som Brønderslev Kommune har etableret i forbindelse med Udvikling i Fællesskaber og Varige spor. Her er det forebyggende arbejde, børnenes hverdagsliv samt de sammenhængende og målrettede indsatser i fokus.

Via PPR på sporet (kompetenceudvikling og indsatser) kan PPR i dag desuden tilbyde børn/familier behandlende indsatser både individuelt og i gruppebaserede forløb. Af nye initiativer tilbyder PPR i dag f.eks Individuelle samtaleforløb af kortere varighed, Årsagsafdækning ved bekymrende fravær eller skolevægring, Konsultation og sparring i forbindelse med anbragte børns læringsmiljø. De gruppebaserede forløb har f.eks været temapakker og skilsmissegrupper i dagtilbud og skoler.

PPR har børn/unges trivsel og udvikling på sinde, og PPR ønsker fortsat at bidrage til kvalitative og udviklende børnefællesskaber, forebyggelse af segregering samt behandlende tilbud, som bidrager til børn/unges trivsel. Resultaterne af midtvejsevalueringen viser, at PPR på sporet er et afgørende bidrag og supplement til det tværfaglige set up, som Brønderslev Kommune har etableret i forbindelse med Udvikling i Fællesskaber og Varige spor. Bilaget Forankring af PPR på sporet viser et sammendrag af resultater og dokumentation, og sammenfatter potentialet for det fortsatte arbejde i PPR med:

 1. Konsultativ bistand og deltagelse ind i det tværfaglige rum (supportmodellerne)
 2. Individuelle samtaleforløb af kortere varighed
 3. Årsagsafdækning ved bekymrende fravær og skolevægring
 4. Anbragte børns læringsmiljø

Projektet og satspuljemidlerne til de fire ekstra fuldtidsstillinger i PPR udløber ved udgangen af 2020. Således bortfalder stillingerne, hvis ikke Brønderslev Kommune selv finder ressourcer til en opnormering af PPR pr. 1. januar 2021.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter Midtvejsevalueringen for "PPR på Sporet" med henblik på PPRs fremtidige indsatser og forankring af Satspuljeprojektet.

Personale

Personalemæssigt bemærkes det, at fire stillinger udløber ved udgangen af 2020. Medarbejdere i stillingerne har været projektansatte.

Økonomi

Staben bemærker, at forbruget i årene 2018 og 2019 er afholdt inden for det tildelte budget for perioden.

Beslutning

Midtvejsevalueringen drøftet.

Bilag

Til toppen


10. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om:

 • Midlertidige regler om uddannelsesparathedsvurdering som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19.

Brev fra Børne- og Undervisningsministeriet af 24. april 2020 er vedhæftet.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 13. maj 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer