Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 9. juni 2020
Lokale: Mødelokale 4, Hedegårdsskolen
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen ændringer.

Til toppen


3. Status for udmøntning af budget 2020 på Familieområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Der gives en orientering om status for udmøntningen af budgetbesparelserne i 2020 på Familieområdet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2020 blev der på Børne- og Skoleudvalgets område vedtaget besparelser på Familieområdet.

Børne- og Skoleudvalget fik på deres møde den 4. februar 2020 præsenteret de initiativer, der ville blive igangsat på området med henblik på at realisere disse besparelser.

I vedlagte oversigt fremgår en status for de igangsatte initiativer til udvalgets orientering.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om status på initiativer som følge af budget 2020 på Familieområdet til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2021 - forslag til råderum


Resume

Sagsforløb: BS

Jævnfør aftale om budgetproces skal fagudvalgene op til sommerferien drøfte, hvilke råderumsforslag, der skal indgå i budgetforhandlingerne på møderne i august.

Sagsfremstilling

Med henblik på drøftelse i Børne- og Skoleudvalget har Fagforvaltningen for Børn og Kultur udarbejdet en oversigt over de forslag til investeringer, effektiviseringer og omlægninger, som tidligere har været drøftet i udvalget.

Oversigten er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter de beskrevne forslag og beslutter, hvilke forslag, der skal beskrives yderligere med henblik på budgetforhandlingerne i august måned.

Beslutning

Fagforvaltningen arbejder videre med beskrivelser af de fremlagte forslag. Herudover udarbejdes en beregning på, hvad forskelle scenarier af to-medarbejderordninger vil koste.

Bilag

Til toppen


5. Drøftelse af erhvervsklassen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte en eventuel udvidelse af Toftegårdsskolens erhvervsklasser.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2020 ønsker Byrådet, at det skal vurderes, om det er hensigtsmæssigt at udvide erhvervsklassetilbuddet ud over at omfatte 8. – 9. klassetrin.

I 2017 blev det muligt at udvide erhvervsklasserækken med 6. og 7. klasse ved bekendtgørelse nr. 1753 af 23. december 2016 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelsen blev udarbejdet med udgangspunkt i, at der var, og fortsat er et nationalpolitisk fokus på at få flere unge til at tage en erhvervsrettet uddannelse.

I det vedlagte bilag kan man finde en beskrivelse af erhvervsklasserne samt de økonomiske forudsætninger for erhvervsklassernes virke.

Tidligere har fagforvaltningen undersøgt behovet for at udvide erhvervsklasserækken, så der etableres et 7. erhvervsklassespor på Toftegårdskolen. Et længere undervisningsforløb som erhvervsklassen vil understøtte den pædagogiske proces i forhold til at gøre eleverne uddannelsesparate og robuste til at gennemfører en erhvervsrettet uddannelse.

 • Der var. ca. 12-14 elever fra kommunens skoler – for hvem en udvidelse af erhvervsklassen kunne blive aktuelt.

En udvidelse af erhvervsklasserækken med et 7. klassespor med 10 elever vil give en merudgift på 895.407 kr. Det er tidligere blevet drøftet at en del af finansieringen kan komme fra KICK-projekterne. Der er i 2019 anvendt 205.000 kr. til Kickprojekter.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter en eventuel udvidelse af erhvervsklasserne.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der ikke er taget højde for ovenstående i budgettet.

Beslutning

Drøftet – punktet genoptages på augustmødet, hvor Fagforvaltningen for Børn og Kultur udarbejder forskellige muligheder for erhvervsklassens organisering samt statistik over elevgruppering, overgang til ungdomsuddannelse, målgruppebeskrivelse samt belysning af praktiksteder. Skolerne inddrages i arbejdet.

Bilag

Til toppen


6. Ferieplan for folkeskolen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og beslutte fagforvaltningens forslag til ferieplan for skoleåret 2022-23.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I henhold til bilag til styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommunes skoler skal der udarbejdes ferieplan, der gælder minimum for 1 skoleår udover indeværende skoleår.

Fagforvaltningen har udarbejdet forslag til ferieplan for skoleåret 2022-23, som har været i administrativ høring i skoledistrikterne.

Skoleåret planlægges altid med 200 skoledage.

Feriekalender for skoleåret 2022-23

Sommerferie: 25. juni til 7. august 2022 (skolestart 8. august 2022)

Efterårsferie: 15. oktober – 23. oktober 2022

Juleferie: 21. december 2022 – 2. januar 2023

Vinterferie: 18. februar – 26. februar 2023

Påskeferie: 1. april – 10. april 2023

Bededagsferie: 5. maj – 7. maj 2023

Kristi Himmelfartsferie: 18. maj – 21. maj 2023

Pinseferie: 27. maj – 29. maj 2023

Grundlovsdag: 5. juni 2023

Sommerferie: 24. juni 2023- (sidste skoledag 23. juni 2023)

Skoledistriktsbestyrelserne tilslutter sig fagforvaltningens forslag til feriekalender for skoleåret 2022-23.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender forslag til ferieplan for skoleåret 2022-23.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ferieplanen godkendes.

Bilag

Til toppen


7. Renovering af faglokaler


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget skal på baggrund af analyser fra NERD Architects træffe beslutning om en prioriteret rækkefølge af renovering af folkeskolernes faglokaler.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har på møder i 2019 og 2020 fået fremlagt analysearbejde og et forslag til en udviklingsplan for de 12 skoleanlæg I Brønderslev Kommune. Folkeskolernes faglokaler indgår også som en del af analysearbejdet.

På Børne- og Skoleudvalgsmøde den 3. marts 2020 blev det besluttet, at fagforvaltningen skal udarbejde en prioriteret liste over renovering af faglokaler.

På baggrund af beslutningen har fagforvaltningen bedt NERD Architects om at udarbejde et særskilt notat omkring renovering af de mest slidte faglokaler.

Der vil blive peget på faglokalerne håndværk og design på Klokkerholm Skole, håndværk og design Søndergade Skole og madkundskab og musik på Dronninglund Skole.

Modernisering af de fire faglokaler på Dronninglund Skole, Klokkerholm Skole og Søndergade Skole forventes at kunne ske parallelt i alle faser og efter følgende overordnet tidsplan:

 • Juni-august 2020: Udarbejdelse af skitser i samarbejde med ledelse og faglærere på skolerne
 • September-oktober 2020: Projektering og indhentning af tilbud ved hovedentreprenør
 • November 2020 -juni 2021: Udførelse og aflevering af faglokalerne

De nye faglokaler vil dermed kunne stå klar til brug ved skoleåret sommeren 2021.

De samlede udgifter til modernisering af faglokalerne budgetteret til 8.178.125 kr. eksklusiv moms. Faglokalerne finansieres med 1,7 mio. kr. fra puljen 'særlig indsats skoler' og det resterende finansieres fra puljen 'samlet plan for investeringer på skoleområdet', hvor der er afsat 14 mio. kr. i budget 2020.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget beslutter at igangsætte renovering af de nævnte faglokaler med en finansiering ved at frigive midler fra ovennævnte puljer til formålet.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2020 er der 1,7 mio. kr. i anlægspuljen "Bygningsvedligehold, særlig indsats på skoler" samt 14 mio. kr. i anlægspuljen "Samlet plan for investeringer på skoleområdet".

Beslutning

Det indstilles, at der frigives en ramme på 8,2 mio. kr. til faglokaler. De 1,7 mio. indstilles frigivet fra anlægspuljen ”Bygningsvedligehold, særlig indsats for skoler” og 6,5 mio. indstilles frigivet fra anlægspuljen ”Samlet plan for investeringer på skoleområdet.” Ejendomsservice og Fagforvaltningen for Børn og kultur igangsætter en konkret beregning af de fire nævnte faglokaler. Børne- og skoleudvalget inddrages i det videre forløb.

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af kommunal sprogstrategi for 0-16-årige


Resume

Sagsforløb: BS

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet en 'Sprogstrategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge i alderen 0-16 år', med det formål at:

 • Skabe høj kvalitet i børn og unges sprog- og skriftsproglige udvikling, hvor sidstnævnte betegnelse dækker over både læsning og skrivning
 • Skabe sammenhæng i indsatser i overgange fra dagtilbud til skole
 • Styrke det tværfaglige samarbejde mellem fagprofessionelle i dagtilbud, skole, sundhedspleje, PPR, kulturskolen og folkebiblioteket
 • Iværksætte tidlige og målrettede indsatser i dagtilbud, der styrker børns sproglige kompetencer, hvilket har afgørende betydning for sprogtilegnelse, den senere læse- og skrivetilegnelse, og dermed generelt en betydning for læring i skolen og for senere uddannelses- og livsmuligheder

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og godkende Sprogstrategi for 0-16 årige.

Læsekonsulent Annette Hylander og skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Sprog er noget af det vigtigste børn og unge kan få med videre i livet, da forskningen viser, at der i 0-6 års alderen dannes et vigtigt grundlag for børns sprogudvikling. Eksempelvis har sproglige kompetencer i specielt 0-3 års alderen afgørende betydning for, hvordan børn og unge klarer sig i skolen og deres muligheder videre i livet. Derfor er en tidlig og målrettet indsats mellem fagprofessionelle i tilknytning til dagtilbud - i et samarbejde med forældre, et af de vigtigste omdrejningspunkter i den kommunale sprogstrategi.

Visionen for arbejdet med udvikling af børn og unges talte og skrevne sprog i sprogstrategien er:

 • At give børn og unge mulighed for at blive så dygtige, som de kan, og mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
 • At styrke og udvikle børn og unges sprog og skriftsproglige kompetencer, så de kan tilegne sig faglig viden, gennemføre en uddannelse og være aktive samfundsborgere i et demokratisk samfund

Med baggrund i visionen tydeliggøres følgende i sprogstrategien:

 • Rammerne for samarbejde og sprogindsatser på tværs af sundhedsplejen, dagtilbud, skole, PPR, kulturskolen og biblioteket
 • En ensartet praksis i forhold til at vurdere og følge sprogudviklingen for det enkelte barn og børnegrupper over tid ved, at dagtilbud og skole anvender sprogvurderingsværktøjer fra Rambøll Sprog - også kaldet Hjernen&Hjertet.

I henhold til dagtilbudslovens § 11, stk. 4 er det blevet muligt at rykke den obligatoriske sprogvurdering af 3-årige til at omfatte de 2-årige, og dermed rykke alderen for identifikation af sprogvanskeligheder til 2 år, hvilket understøtter mulighederne for en tidlig og forebyggende indsats. Derfor implementerer Fagforvaltningen for Børn og Kultur sprogvurderingsværktøjet SprogTrappen til de 0-3 årige i dagtilbud.

Sprogstrategien tager afsæt i den nyeste forskning om børns sprog- og skriftsprogstilegnelse, kommunens sammenhængende børnepolitik, kommunal strategi for læsning, den styrkede pædagogiske læreplan for dagtilbudsområdet, Fælles Mål for folkeskolen og dagtilbudsloven.

Den enkelte skole og det enkelte dagtilbud skal med afsæt i den kommunale sprogstrategi udarbejde en lokal sprogstrategi, der beskriver procedurer, indsatser og tiltag, der udvikler og styrker børn og unges sprog- og skriftsproglige kompetencer.

Til orientering skal nævnes, at der i den forbindelse er nedsat en arbejdsgruppe fra dagtilbuds- og skoleområdet, der sammen med fagforvaltningens dagtilbudskonsulent og læsekonsulent skal samarbejde om udarbejdelsen af de lokale sprogstrategier.

Der er i sprogstrategien udpeget fire hovedområder for de fagprofessionelles arbejde med at udvikle det talte og skrevne sprog hos børn og unge i alderen 0-16 år.

Hovedområderne er:

 • Samarbejde med forældre
 • Børns sprogudvikling i dagtilbud og skole
 • Skriftsproglig udvikling i dagtilbud og skole (læse og skrive)
 • Alle børn og unge skal blive så dygtige som muligt

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender forslaget om en kommunal sprogstrategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge 0-16 år.

Personale

Ingen.

Beslutning

Forslaget godkendes.

Bilag

Til toppen


9. Møde i Fælles Rådgivende Organ


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal godkende nyt tidspunkt for møde i Fælles Rådgivende Organ for Skoler og Dagtilbud.

Sagsfremstilling

Mødet i Fælles Rådgivende Organ for Skoler og Dagtilbud den 9. juni 2020 blev grundet Covid-19 aflyst.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, der laves nyt møde med fokus på læringen i en Covid19-tid

Mødet foreslås afholdt således:

Tirsdag den 8. september 2020:

Fælles Rådgivende Organ for Skoler: kl. 16.00 - 18.00

Fælles Rådgivende Organ for Dagtilbud: kl. 19.00 - 21.00

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender forslaget om nyt tidspunkt for møde i Fælles Rådgivende Organ for Skoler og Dagtilbud.

Personale

Ingen.

Beslutning

Forslaget godkendes.

Til toppen


10. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Orientering tages til efterretning.

Til toppen


11. Lukket punkt: Anlæg af ny børnehave i Hjallerup


Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering fra Visitationsudvalget


Til toppen


13. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 10. juni 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer