Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 18. august 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Budgetopfølgningen indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2021 - drøftelse af opmærksomhedslisten


Resume

Sagsforløb: BS

Ifølge budgetprocessen for budget 2021 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2021 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer:

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen, således der opretholdes uændret serviceniveau.

Punkterne fra opmærksomhedslisten indarbejdes ikke i budgettet inden 1. behandlingen, men vil indgå i den videre politiske proces.

Staben foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisen.

Beslutning

De opførte opmærksomhedspunkter for Børne- og skoleudvalgets område indstilles medtaget i budget 2021. Børne- og skoleudvalget er klar over, at der indeholdt i merudgiften på 4,2 mio. kr.på anbringelsesområdet er en besparelse på 2,4 mio. kr. fra budget 2020.

Bilag

Til toppen


5. To-voksenordning i folkeskolen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte en eventuel indførelse af to-voksenordning i kommunens folkeskoler.

Skoler og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kvalitetsløft af folkeskolen besluttede Børne- og Skoleudvalget i forlængelse af budgetdrøftelserne den 9. juni 2020 at undersøge ressourcetrækket ved at prioritere en indsats til en to-voksenordning. To-voksenordningen handler om, at flere lektioner skal dækkes af to voksne, som enten kan være pædagoger eller lærere.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i samarbejde med Økonomiafdelingen udarbejdet en beregning med to-voksenordning i fem lektioner fra 0. til 9. klasse, som fremgår af bilaget. Tabellen i bilaget indeholder opdelte beregninger af to-voksenordning i indskoling, mellemtrin og udskoling med både pædagoger og lærere. En to-voksenordning med fem lektioner i indskolingen koster mellem ca. 4,9 mio. kr. og 7 mio. kr. For mellemtrinet vil det koste mellem ca. 4,1 mio. kr. og 6,4 mio. kr. Og for udskolingen vil det koste mellem ca. 3,3 mio.kr. og 5,2 mio. kr.

Dele af eller hele to-voksenordningen kan finansieres indenfor eget område.

I tabellen nedenfor peger fagforvaltningen på, at en del af finansieringen til to-voksenordningen kan prioriteres fra nationale puljemidler. Det handler om DUT-midlerne vedrørende Kvalitetsløft af folkeskolen, som er givet kommunerne i forbindelse med regulering af folkeskolereformen. Regeringen besluttede desuden i juni 2020 at afsætte midler til et generelt løft af folkeskolen, der skal udmøntes til ekstra personaler på skolerne. Disse midler giver Brønderslev Kommune ca. 15,9 mio. kr. fra 2020 til og med 2023. Derudover peger fagforvaltningen på muligheden for at prioritere midlerne fra et faldende elev-/klasseudvikling til to-voksenordningen. Det skal bemærkes, at disse midler normalt reguleres i forbindelse med budgetprocessen.

Oversigt over forslag til delfinansiering til to-voksenordning

2020/2021

2021/2022

2022/2023

2023/2024

Kvalitetsløft af folkeskolen - DUT-midler

500.000 kr.

475.000 kr.

470.000 kr.

274.000 kr.

Generelt løft af folkeskolen

3.454.000 kr.

3.617.000 kr.

5.133.000 kr.

3.675.000 kr.

Fald i klasser -sparet klassetakst i forhold til skoleåret 2019/20

3.000.000 kr.

1.800.000 kr.

600.000 kr.

1.800.000 kr.

I alt

6.954.000 kr.

5.892.000 kr.

6.203.000 kr.

5.749.000 kr.

Note: Det beregnede fald i klasserne hviler på børnetal for kommende skoleelever. Derfor er der også usikkerhed omkring, hvor mange klasser der bliver dannet de kommende skoleår, da man ikke ved præcist, hvilken skole den enkelte elev søger til.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter to-voksenordning.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at beregningen af tilskud til Kvalitetsløft i folkeskolen for årene 2020 - 2023 er udregnet på baggrund af Børne- og Undervisningsministeriets foreløbige fordelingsliste fordelt efter andel af folkeskoleelever i skoleåret 2018/2019. Brønderslev Kommunes andel af den samlet pulje udgør 0,784 %. Fald i antal klasser er medtaget på opmærksomhedslisten til Budget 2021 med 3,0 mio. kr.

Beslutning

Forslaget fremsendes til budgetforhandlingerne. Børne- og skoleudvalget ønsker 2,5 mio. kr. i budgetforhandlingerne til en to-voksen ordning fordelt på 50% lærere og 50% pædagoger. Børne- og Skoleudvalget beslutter at anvende midlerne fra generelt løft af folkeskolen og kvalitetsløft i folkeskolen på i alt 4. mio. kr. til to-voksens ordningen.

Bilag

Til toppen


6. Drøftelse af erhvervsklassen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte en eventuel udvidelse af Toftegårdsskolens erhvervsklasser.

Skoler og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2020 ønsker Byrådet, at det skal vurderes, om det er hensigtsmæssigt at udvide erhvervsklassetilbuddet ud over at omfatte 8. – 9. klassetrin.

I 2017 blev det muligt at udvide erhvervsklasserækken med 6. og 7. klasse ved bekendtgørelse nr. 1753 af 23. december 2016 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelsen blev udarbejdet med udgangspunkt i, at der var, og fortsat er et nationalpolitisk fokus på at få flere unge til at tage en erhvervsrettet uddannelse.

I det vedlagte bilag kan man finde en beskrivelse af erhvervsklasserne indeholdende en liste over praktiksteder samt en statistik, der viser overgangen til ungdomsuddannelserne.

Tidligere har fagforvaltningen undersøgt behovet for at udvide erhvervsklasserækken, så der etableres et 7. erhvervsklassespor på Toftegårdskolen. Et længere undervisningsforløb som erhvervsklassen vil understøtte den pædagogiske proces i forhold til at gøre eleverne uddannelsesparate og robuste til at gennemfører en erhvervsrettet uddannelse.

 • Der var. ca. 12-14 elever fra kommunens skoler – for hvem en udvidelse af erhvervsklassen kunne blive aktuelt.

En udvidelse af erhvervsklasserækken med et 7. klassespor med 10 elever vil give en merudgift på ca. 895.000 kr. Det er tidligere blevet drøftet at en del af finansieringen kan komme fra KICK-projekterne. Der er i 2019 anvendt 205.000 kr. til Kick-projekter. Desuden vil 10 elever give en reduktion på klassetaksten i almenområdet ca. 120.000 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter en eventuel udvidelse af erhvervsklasserne.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der ikke er taget højde for ovenstående i budgettet.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2020, pkt. 5:

Drøftet – punktet genoptages på augustmødet, hvor Fagforvaltningen for Børn og Kultur udarbejder forskellige muligheder for erhvervsklassens organisering samt statistik over elevgruppering, overgang til ungdomsuddannelse, målgruppebeskrivelse samt belysning af praktiksteder. Skolerne inddrages i arbejdet.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 18. august 2020:

På Børne- og Skoleudvalgsmødet den 9. juni drøftede udvalget en potentiel udvidelse af erhvervsklassen med et 7. klassespor. På udvalgsmødet besluttede udvalget, at der skulle indhentes yderligere oplysninger omkring erhvervsklassen samt udarbejdelse af forskellige muligheder for erhvervsklassens organisering, som tilgodeser samme målgruppe som den nuværende erhvervsklasse.

Udvalget bad Fagforvaltningen for Børn og Kultur om hjælp fra skolerne om følgende oplysninger om den nuværende erhvervsklasse:

 • Oplysninger om elevgrupperingen
 • Overgangen til en ungdomsuddannelse
 • Målgruppebeskrivelse
 • Praktiksteder

I vedhæftede notat er der oplysninger om ovennævnte punkter. Fagforvaltningen er ligeledes blevet bedt om at komme med andre forslag til erhvervsklassens organisering. Derfor har fagforvaltningen i samarbejde med skolerne udarbejdet tre alternative forslag til erhvervsklassens organisering. Disse tre forslag fremgår af bilagsmateriale.

Af tabellen nedenfor fremgår erhvervsklassens nuværende budget samt hvad det vil koste med et 7. klassespor. Den samlede merudgift ved et 7. klassespor er 770.000 kr.

Budget til 8. og 9. klasse

1.790.000 kr.

Budget til et 7. klassespor (895.000 - 125.000)

770.000 kr.

Samlet budget for 7., 8. og 9. klassespor

2.560.000 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og beslutter en fremtidig organisering af erhvervsklasserne.

Beslutning

Forslaget om en erhvervsklasse på 7. årgang fremsendes til budgetforhandlingerne.

Bilag

Til toppen


7. Budget 2021 - forslag til råderum


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget drøftede inden sommerferien forslag til råderumsskabelse på Børne- og Skoleudvalgets område.

Fagforvaltningen har arbejdet videre med beskrivelser af de fremlagte forslag.

Børne- og Skoleudvalget skal nu beslutte, hvilke råderumsforslag, der skal indgå i budgetforhandlingerne til budget 2021.

Sagsfremstilling

Med henblik på drøftelse i Børne- og Skoleudvalget har Fagforvaltningen for Børn og Kultur udarbejdet en oversigt over de forslag til investeringer, effektiviseringer og omlægninger, som tidligere har været drøftet i udvalget.

Oversigten er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter de beskrevne forslag og beslutter, hvilke forslag, der skal beskrives yderligere med henblik på budgetforhandlingerne i august måned.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2020, pkt. 4:

Fagforvaltningen arbejder videre med beskrivelser af de fremlagte forslag. Herudover udarbejdes en beregning på, hvad forskelle scenarier af to-medarbejderordninger vil koste.

Supplerende sagsfremstilling, den 18. august 2020:

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte forslag til råderum for budget 2021.

Beslutning

Råderumsforslagene fremsendes til budgetforhandlingerne.

Bilag

Til toppen


8. Drøftelse af specialområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og beslutte, hvorvidt der skal igangsættes en proces for specialområdet.

Skoler og dagtilbudschef Carsten Otte deltager i drøftelse af dette punkt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har på møder i 2019 fået fremlagt analysearbejde og et forslag til en udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune udført af arkitektfirmaet NERD Architects.

Udviklingsplanen tager udgangspunkt i eksisterende forhold og kommer med forslag til ændringer og tiltag med afsæt i den pædagogiske praksis og generelle vurderinger af læringsmiljøerne. Der er i udviklingsplanen oplæg til forskellige scenarier og prioriteringer.

Alle scenarier rummer forslag til investeringer ud fra tre fokusområder:

 1. Modernisering, kapacitet og sammenhæng ved klasselokaler og fællesområder
 2. Modernisering og sikring af kapacitet til faglokaler
 3. Modernisering af specialtilbud

Denne sagsfremstilling forholder sig til punkt 3 om en modernisering af specialtilbud i Brønderslev Kommune.

Børne- og Skoleudvalget har tidligere besluttet, at følgende opmærksomhedspunkter vedrørende specialområdet skal indgå i de videre drøftelser:

 • Heldagsskolen skal flyttes
 • K-klasserne skal ud af pavillonerne
 • Specialklasserne skal tilknyttes almenområdet på hensigtsmæssig måde
 • Strategi for inklusion på skoleområdet

I februar 2020 deltog Børne- og Skoleudvalget i en studietur til Aarhus og Syddjurs kommuner for at søge inspiration til en styrkelse af inklusionsindsatsen ved en anden organisering og placering af specialundervisningen.

Børne- og Skoleudvalget har ligeledes holdt dialogmøde den 9. juni 2020 med skolebestyrelser, MED-udvalg og skoleledere med det formål at kvalificere tanker om det specialiserede område.

På baggrund af ovenstående bedes Børne- og Skoleudvalget beslutte, om der ønskes igangsat en proces vedrørende en eventuel ændring af specialområdets organisering. Processen tilrettelægges som en inddragende proces for MED-udvalg, skolebestyrelser, skolelederne og de faglige organisationer.

Målet for processen vil ud fra tidligere drøftelser være:

 • At mindske forskellen mellem almen- og specialområdet
 • At eleverne går i skole i nærmiljøet og har større mulighed for at danne relationer i fritiden
 • At understøtte overgangen til en ungdomsuddannelse og mindske frafaldsprocenten
 • At flere elever går op til folkeskolens afgangsprøve
 • At udvikling i fællesskab bliver det bærende element med plads til diversitet
 • At kapacitetsopbygge og hjemtage visiterede elever fra andre kommuner

Involveringsprocessen vil skulle pege på fremtidens organisering af det kommunale specialundervisningstilbud i forhold til de politisk besluttede mål for processen. Det betyder, at de involverede interessenter skal være med at kvalificere og anbefale forskellige organisationsformer af specialklasserne i relation til den aktuelle bygningsanalyse, der bl.a. peger på to overordnede scenarier (med en mangfoldighed af varianter).

Involveringsprocessen vil skulle planlægges som et intensivt forløb i efteråret 2020, hvor både forældre, medarbejdere, ledere og naturligvis elever vil blive inddraget i processen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, om der skal igangsættes en proces for omorganisering af specialområdet, som beskrevet ovenfor.

Beslutning

Processen for omorganisering af specialområdet igangsættes ud fra de beskrevne mål.

Til toppen


9. Realisering af udviklingsplanen for skoleanlæg


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget har på møder i 2019 og i 2020 drøftet et analysearbejde og forslag til en udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune fra arkitektfirmaet Nerd Architects.

Et flertal i Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 3. marts, at Heldagsklassen placeres i Brønderslev på enten Hedegårdsskolen eller Søndergades Skole samt K-klasserne på Hjallerup Skole, og at beslutningen og udviklingsplanerne gældende for disse skoler skulle sendes i høring hos skolebestyrelserne og handicaprådet.

Beslutningen og udviklingsplanerne for disse skoler har været sendt i høring og Børne- og Skoleudvalget skal på baggrund af høringssvarene nu træffe endelig beslutning om en udvidelse af kapaciteten på de omfattede skoler.

Skoler og dagtilbudschef Carsten Ott deltager under drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

Firmaet Nerd Architects (tidligere SMAK architects) har i 2019 udarbejdet en analyse og et forslag til en udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune. I forbindelse med budgetforlig 2020 blev der afsat anlægsmidler til realisering af planen. Børne- og skoleudvalget besluttede på mødet i november, at udviklingsplanen for skolerne skulle drøftes igen på december mødet, og at arkitektgruppen skulle inviteres til mødet.

Udviklingsplanen for skoleanlæg kommer med anbefalinger for:

 • Udviklingen af skolens generelle læringsmiljøer med afsæt i en holistisk analyse af skolens bygningsmasse, sammenholdt med pædagogisk praksis samt elevprognoser. Herunder optimering af m2
 • Udviklingen af skolernes faglokaler. Er faglokalerne tidssvarende, og kan de rumme de didaktiske og pædagogiske processer, der skal til for at understøtte faget bedst?
 • Muligheder for placering af specialklasserækker. Herunder en optimering af m2, nedlæggelse af barakkerne i Klokkerholm, samt en plan for bedre integration mellem heldagsskole og almen-område

På baggrund af udvalgets drøftelser på tidligere møder blev udviklingsplanen til mødet i september, tilføjet anbefalinger i 3 spor samt helhedsplaner indeholdende et økonomisk overslag.

Den opdaterede udviklingsplan er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter realiseringen af udviklingsplanen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 3. december 2019, pkt. 8:

Drøftet.

Udvalget er enige om af følgende problemstilling skal indgå i de videre drøftelser:

 • Heldagsskolen skal flyttes
 • K-Klasserne skal ud af pavillonerne
 • Specialklasserne skal tilknyttes almenområdet på hensigtsmæssig måde
 • Alle scenarier skal indarbejde at faglokaler og læringsmiljøer skal opkvalificeres efter samlet tværgående plan
 • At der skal ske en hensigtsmæssig inddragende proces når principper og prioriteringer er udstukket

Sagen genoptages på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne- og Skoleudvalget den 3. marts 2020:

På baggrund af drøftelserne i Børne og Skoleudvalget har Fagforvaltningen for Børn og Kultur fået udarbejdet et notat af Nerd Architects, der beskriver effekterne af udvalgte scenarier i forbindelse med skolemoderniseringen i Brønderslev Kommune. Desuden er udarbejdet et notat, der beskriver et scenarie 2 vedrørende omorganisering af specialområdet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og godkender udviklingsplanen og sender den i høring.

Børne- og Skoleudvalget, 3. marts 2020, pkt. 3:

Børne- og Skoleudvalget ønsker et temamøde vedrørende specialområdet med deltagelse af ledere og skolebestyrelser. Mødet afvikles i forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets møde i april.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur udarbejder en prioriteret liste over renovering af faglokaler til Børne- og Skoleudvalgets møde i april.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur igangsætter planlægningsprocessen for byggeprocesserne.

Et flertal i Børne- og Skoleudvalget beslutter, at Helddagsklassen placeres i Brønderslev på enten Hedegårdsskolen eller Søndergades Skole samt K-klasserne på Hjallerup Skole, og sender beslutning og udviklingsplanerne gældende for disse skoler i høring hos skolebestyrelserne og handicaprådet.

Et mindretal bestående af Dennis Kvesel (V) og Line Vanggaard Pedersen (K) kan ikke tilslutte sig beslutningen, da de også ønsker muligheden for, at K-klasserne kan placeres i Dronninglund Skoledistrikt.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 18. august 2020:

Beslutning om flytning af Heldagsskolen til Hedegårdsskolen eller Søndergades Skole samt K-klasserne til Hjallerup Skole samt udviklingsplanen gældende for disse skoler har været sendt i høring hos skolebestyrelserne og Handicaprådet. Der er modtaget 9 høringssvar, som er vedlagt som bilag. Der er desuden udarbejdet et opsummerende notat over indholdet i de modtagne høringssvar, som ligeledes er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen bemærker, at udviklingsplanerne for ovennævnte skoler kan igangsættes, uagtet om Børne- og Skoleudvalget ønsker en evt. ændring af specialklasseområdet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget på baggrund af høringssvarene og med henblik på igangsætning af byggeriet, træffer endelig beslutning om en udvidelse af kapaciteten på de omfattede skoler.

Beslutning

Børne- og skoleudvalget beslutter, at heldagsskolen skal placeres på Hedegaardsskolen. Byggeprocessen på Hedegaardsskolen igangsættes. Byggeprocessen igangsættes på Hjallerup Skole. Udvalget venter med en endelig beslutning af K-klassernes placering, da man ønsker at afvente drøftelsen af specialområdet. Udvalget fremsender et ønske til budgetforhandlingerne om en fremrykning af anlægsinvesteringerne på skoleområdet fra overslagsårene.

Bilag

Til toppen


10. Opfølgning Varige Spor


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om opfølgning på fordeling af indsatser vedrørende Varige Spor.

Børn og familiechef Inge Gorm Andersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 6. juni 2017, at der skulle ske opfølgning på Baseline for Varige Spor hvert kvartal. På mødet 20. august 2019 ønskede Børne- og Skoleudvalget opfølgningen ændret til hvert halve år.

Med udrulningen af Varige Spor i Brønderslev Kommune er målet at opnå, at:

 • opgaveløsningen iværksættes tidligere med inddragelse af fagprofessionelle, frontpersonale, foreninger, fritidsliv og private netværk - Effektmål: At antallet af anbragte børn nedbringes
 • børn får en tidlig, helhedsorienteret og effektiv indsats - Effektmål: At kommunens ressourcer på det specialiserede børneområde frigøres til forebyggelse
 • det tværfaglige samarbejde styrkes, så der bygges bro til den tidlige og forebyggende indsats på almenområdet - Effektmål: At metodeudvikle den eksisterende tilbudsvifte med inddragelse af almenområdet, netværk og frivillige

Opfølgning er en rapport over fordelingen af indsatserne pr. 30. juni 2020.

Opfølgningen er dækkende for Børne- og Familieafdelingen og UngeCentret, og dækker de sager, hvor Brønderslev Kommune er handlekommune.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager opfølgningsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Ny honoreringsmodel på familieplejeområdet


Resume

Sagsforløb: BS/BE/ØK

Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har tidligere drøftet at indføre en gennemsnitsmodel til honorering af plejefamilier. Udvalgene besluttede på deres møder henholdsvis den 3. marts og den 11. marts 2020 at sende indstilling om at benytte en gennemsnitsmodel, samt at anvende implementeringsmodel 2 og den af fagforvaltningen foreslåede taksttabel i høring hos plejefamilier, SL og PLF.

Forvaltningen har i tråd med den politiske beslutning på møderne i marts blødt op i formuleringen om genbehandling i trinfastsættelsesudvalget og sammensætningen af udvalget i forslaget til honoreringsmodel på Familieplejeområdet, inden materialet blev sendt i høring. Der er afholdt informations- og dialogmøder med plejefamilierne den 22. og 23. juni med deltagelse af de to udvalgsformænd.

På baggrund af høringssvarene skal udvalgene tage endelig stilling til, om der skal gøres brug gennemsnitmodellen og hvilken taksttabel samt implementeringsmodel, der i så fald skal anvendes.

Børn og familiechef Inge Gorm Andersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Efter KL’s anbefaling planlægger flere af landets kommuner at indføre gennemsnitsmodellen og nogle har allerede indført modellen. Flere af nabokommunerne til Brønderslev Kommune har indført gennemsnitsmodellen, eller er i en proces med at indføre den.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og UngeCenter Brønderslev har ladet sig inspirere af gennemsnitsmodellerne i Hjørring og Vesthimmerlands Kommuner, hvor Hjørring Kommune har haft modellen i 2 år, og Vesthimmerlands Kommune lige har indført en gennemsnitsmodel.

Der er ikke estimeret på eventuelle økonomiske konsekvenser, men udgangspunktet er, at overgangen til en gennemsnitsmodel er udgiftsneutral.

Det betyder også, at uanset hvilken honoreringsmodel kommunen vælger, vil der være plejefamilier, der vil gå op eller ned i vederlag, mens andre vil være uændrede.

Der beskrives 3 modeller for implementering:

 • Model 1 – én samlet overgang, hvor alle plejefamilier overgår til den nye gennemsnitsmodel samme dato.
 • Model 2 – løbende overgang, hvor hver plejeopgave overgår til den nye gennemsnitsmodel, når det er blevet tid for den årlige opfølgning på opgaven.
 • Model 3 - to honoreringsmodeller i en overgangsfase, hvor kun nye plejeopgaver honoreres efter den nye gennemsnitsmodel, og de nuværende plejeopgaver forbliver på den nuværende honoreringsmodel til udløb af plejeopgaven – typisk ved det fyldte 18. år.

Alle implementeringsmodeller startes op med et eller flere informationsmøder for alle plejefamilier, således der er gennemsigtighed i forhold til principper, proces og iværksættelse.

Alle modeller forudsætter, at de gennemsnitlige plejevederlag i første omgang fastsættes af et fælles trinfastsættelsesudvalg for både UngeCenter og Børne- og Familieafdelingen, således der kan opnås fælles erfaring med indplacering på trinene.

Fastsættelse sker på baggrund af en gennemgang og vurdering af hvert enkelt familieplejeanbragte barn, samt en vurdering af den gennemsnitlige plejeopgaves omfang. Denne fastsættelse indebærer, at der indhentes nye udtalelser og vurderinger fra de involverede parter.

Efterfølgende foreslås det, at fastsættelsen af vederlag ved nye anbringelser foregår i aldersafhængige udvalg.

Der er udarbejdet en beskrivelse af modellerne, en takstabel og forslag til implementering.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager principiel stilling til, hvilke implementerings- og takstmodeller der skal danne udgangspunkt for det videre arbejde i forbindelse med implementering af gennemsnitsmodellen.

Efter der er taget principiel stilling, udsendes det i høring ved plejefamilierne, Socialpædagogernes Landsforbund (SL) og Plejefamiliernes Landsforening (PLF).

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 14. januar 2020, pkt. 4:

Materialet sendes ud til høring til alle plejefamilier. Punktet genoptages i marts mødet.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 15. januar 2020, pkt. 10:

Materialet sendes ud til høring til alle plejefamilier. Punktet genoptages i marts mødet.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 3. marts og mødet i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 11. marts 2020:

Materialet har været sendt i høring hos alle plejefamilier. Det udsendte høringsbrev, samt de modtagne høringssvar er vedlagt som bilag. Desuden er vedlagt et notat, som Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet med en oversigt over nogle af de temaer, som indgår i høringssvarene.

Forvaltningen fremsætter hermed sagen til fornyet behandling i Børne- og Skoleudvalget og i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget med henblik på principiel stillingtagen til, hvilke implementerings- og takstmodeller, der skal danne udgangspunkt for det videre arbejde i forbindelse med implementering af gennemsnitsmodellen.

Børne- og Skoleudvalget, 3. marts 2020, pkt. 11:

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at der gøres brug af gennemsnitsmodellen.

Udvalget indstiller at anvende implementeringsmodel 2. Dog skal der ske en vurdering af, om de ældste børn/unge skal køre færdig på den gamle model. Der skal ligeledes blødes op i formuleringen i forhold til, hvornår man kan tage sagen op til genbehandlingen i trinfastsættelsesudvalget.

Der er enighed om, at en overgang til en ny model skal være udgiftsneutral. Et flertal i Børne- og Skoleudvalget indstiller, at den af fagforvaltningen foreslåede taksttabel anvendes. Et mindretal bestående af Peter H. S. Kristensen (A) og Bettina Bøcker Kjeldsen (A) ønsker, at tage udgangspunkt i den af arbejdsgruppens foreslåede taksttabel.

Ovenstående indstillinger sendes i høring ved plejefamilierne, SL og PLF. I høringsperioden afholdes et møde for de høringsberettigede, hvor høringsmaterialet gennemgås.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 11. marts 2020, pkt. 9:

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget indstiller, at der gøres brug af gennemsnitsmodellen.

 • Udvalget indstiller at anvende implementeringsmodel 2. Dog skal der ske en vurdering af, om de ældste børn/unge skal køre færdig på den gamle model. Der skal ligeledes blødes op i formuleringen i forhold til, hvornår man kan tage sagen op til genbehandlingen i trinfastsættelsesudvalget.
 • Der er enighed om, at en overgang til en ny model skal være udgiftsneutral. Et flertal i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget indstiller, at den af fagforvaltningen foreslåede taksttabel anvendes. Et mindretal bestående af Eskild Sloth Andersen (A) og Bettina Bøcker Kjeldsen (A) ønsker at tage udgangspunkt i den af arbejdsgruppen foreslåede taksttabel.
 • Ovenstående indstillinger sendes i høring ved plejefamilierne, SL og PLF. I høringsperioden afholdes et møde for de høringsberettigede, hvor høringsmaterialet gennemgås.

Økonomiudvalget, 31. marts 2020, pkt. 15:

Taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne- og Skoleudvalget den 18. august og til møde i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 19. august:

Indstilling om at benytte en gennemsnitsmodel, samt at anvende implementeringsmodel 2 og den af fagforvaltningen foreslåede taksttabel har været sendt i høring hos plejefamilier, SL og PLF.

Forvaltningen har i tråd med den politiske beslutning på møderne i marts blødt op i formuleringen om genbehandling i trinfastsættelsesudvalget i honoreringsmodel på Familieplejeområdet, inden materialet blev sendt i høring. Høringsmaterialet til plejefamilier, SL og PLF er vedlagt som bilag.

Der er modtaget 12 høringssvar i høringsrunde to. Der er udarbejdet et notat, der skitserer temaerne i de modtagne høringssvar. Høringssvar samt notat fra høringsrunde et og høringsrunde to er vedlagt som bilag.

Der er afholdt informations- og dialogmøder med plejefamilierne den 22. og 23. juni med deltagelse af de to udvalgsformænd.

På dialogmøderne blev fremsat følgende forslag, som forvaltningen foreslår indarbejdes i den endelige gennemsnits honoreringsmodel:

 • Ændring i afsnittet "Efterskole i forbindelse med anbringelse": der skal tilføjes, hvor lang sagsbehandlingstiden vil være i forbindelse med en genindplacering, hvis et efterskoleophold afbrydes.
 • Ændring i afsnittet "Genindplacering": der skal tilføjes, hvor lang sagsbehandlingstiden vil være, hvis forvaltningen eller plejefamilien fremsætter ønske om genindplacering.
 • Ændring i afsnittet "Implementering": det skal fremgå, at hvis plejefamilier ønsker et dialogmøde, mødes man ikke med hele trinfastsættelsesudvalget, men med faglig leder og afdelingsleder for Familieafdelingen eller faglig koordinator og afdelingsleder for UngeCentret.
 • Trinfastsættelsesudvalget omdøbes til Honoreringsudvalget.

På dialogmødet fremførtes også, at beskrivelsen af barnets støttebehov i "taksttabellen" er for løst formuleret.

På baggrund af høringssvarene foreslår Fagforvaltningen for Børn og Kultur, at Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager endelig stilling til,

 • om gennemsnits honoreringsmodellen og den af forvaltningen foreslåede takstmodel skal implementeres
 • om forvaltningens ændringsforslag skal indarbejdes i Gennemsnits honoreringsmodel for Familieplejeområdet
 • om implementeringsmodel 2 skal anvendes ved implementeringen.
Beslutning

Gennemsnits honoreringsmodellen, de foreslåede ændringsforslag samt implementeringsmodel 2 godkendes. I forhold til taksttabellen kommer fagforvaltningen med et nyt forslag – en Brønderslevmodel. Udgangspunktet er stadig en udgiftsneutral model.

Bilag

Til toppen


12. PPR på Sporet - Forankring af udvalgte indsatser


Resume

Sagsforløb: BS/BE

Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøftede på møder i maj og juni måned 2020 midtvejsevalueringen for PPR på Sporet. Der blev på mødet i Børne- og Skoleudvalget tilkendegivet et ønske om en nærmere drøftelse af forankring af satspuljeprojektet PPR på Sporet og konkret viden om betydningen af de igangsatte indsatser.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og beslutte en eventuel forankring af udvalgte indsatser i PPR.

Børn og familiechef Inge Gorm Andersen deltager i drøftelse af dette punkt.

Sagsfremstilling

PPR i Brønderslev Kommune har deltaget i et af Socialstyrelsens satspuljeprojekter i snart 3 år. Kommunen fik tildelt 11,4 mio. kr. over en 3-årig periode, hvilket har betydet ansættelse af to psykologer og to pædagogisk psykologiske konsulenter samt kompetenceudvikling til alle PPR-medarbejdere. Satspuljemidlerne udløber ved udgangen af 2020.

Projektet har bekræftet PPRs potentiale i at have en specialiseret funktion og position i forhold til at være tæt på de almene læringsmiljøer - børn og unges hverdagsliv. Dette kombineret med særlig viden om det specialiserede område har styrket opsporingen. Det har lettet muligheden og adgangen til såvel støtte i det brede læringsmiljø, som støtte til det enkelte barn/den unge.

Der efterspørges blandt medarbejderne i skole og dagtilbud et PPR, der både kan agere konsultativt, men også deltage aktivt i børnenes læringsmiljø. Børn og unge, der har behov for et lettere behandlingstilbud, vil have en lettere adgang, så mere indgribende foranstaltninger undgås. Helt overordnet betyder det, at flere børn forbliver i de almene læringsmiljøer.

Styregruppen, bestående af direktør for Børn og Kultur som formand, skole- og dagtilbudschef, ungecenterchef, børn- og familiechef samt afdelingsleder i PPR har drøftet det politiske ønske om en tydeliggørelse af effekten af de igangsatte indsatser, og der er enighed om, at PPR på Sporet kan forankres gennem nedenstående indsatser.

Indsats

Effekten

Forankring

Økonomi

Konsultative og intervenerende indsats

 • Færre indstillinger til PPR
 • Færre børn/unge visiteres til specialtilbud
 • Færre børn/unge henvises til psykiatrien
 • Understøtte stærke læringsfællesskaber i Skole og Dagtilbud
 • Koordineret og målrettet indsats
 • Fald i antallet af børn/unge med behov for skoleudsættelse
 • Sammenhængende indsatser der sikrer at børnene bliver i almene læringsmiljøer
 • Rette indsats til rette tid
 • Tværfaglige sparring mellem fagprofessionelle
 • Forebyggende indsatser og arbejdet med tidlig opsporing

2 projektstillinger i 2 år

10-15% af en årgang vil profitere af denne indsats.

Samtaleforløb af kortere varighed/letter behandlingstilbud i PPR (denne indsats har primært været anvendt af de 12 - 18-årige)

Færre børn/unge henvises til psykiatrien

Færre indgribende foranstaltninger

Øget parathed til Ungdomsuddannelse

Færre børn/unge med angst og depression

Samtaleforløb igangsættes tidligere

Behandlingstilbud tæt på barnets hverdag

Rette indsats til rette tid - ex. 10Y kan fortsætte

Positiv påvirkning af læringsmiljøet

Ansættelse af psykolog i PPR

60 børn/unge på et år + elever i 10Y.

Årsagsafdækning ved bekymrende fravær og skolevægring

Forebyggelse af bekymrende fravær

Bedre progression i forbedring af fremmøde

Forebyggelse af indgribende foranstaltninger

Tilrettelægge kvalificeret tiltag for eleven

Kvalificeret viden om opretholdende faktorer

Mindske antallet af elever med skolevægring.

Fortsætter efter projektperiodens udløb som en del af PPR´s nuværende ressourcer.

Indsatsen vil være en del af proceduren "Glad i skole igen".

Anbragte børns læringsmiljø

Flere anbragte børn/unge gennemfører folkeskolens afgangseksamen

Færre anbragte børn segregeres

Tilpasning af læringsmiljøer for de anbragte børn gennem en målrettet individuel indsats

Fortsætter efter projektperiodens udløb som en del af PPR´s nuværende ressourcer.

Indsatsen "børn med tegn på traume" lukkes ned ved projektets udløb, da der ikke har vist sig efterspørgsel efter indsatsen.

For nærmere uddybning se vedlagte bilag.

Økonomi:

Fagforvaltningen for Børn og Kultur anslår udgiften til forankring af PPR på Sporet fra 1. januar 2021:

Det konsultative og intervenerende arbejde

Budget 2021

Budget 2022

2 projektstillinger i en 2-årig periode

1.300.000 kr.

1.300.000 kr.

I projektperioden skal der arbejdes med en omlægning af ressourcerne, så indsatsen på længere sigt bliver en del af PPR´s kerneopgave.

Udvidelse af PPR - Samtaleforløb/behandlingstilbud

Budget 2021 og overslagsårene

1 psykolog

650.000 kr.

Det bemærkes, at udvidelse af PPR´s kerneopgave ikke er begrænset til 2 budgetår og forventes finansieret ud i overslagsårene.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og tager stilling til en eventuel fremtidig forankring af PPR på Sporet. Børne- og Skoleudvalgets beslutning sendes til orientering i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Personale

En forankring af PPR på Sporet vil betyde ansættelse af 2 projektstillinger i en 2-årig periode og en udvidelse af PPR med en psykolog.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der ikke er budget til de 2 projektstillinger i en 2-årig periode i årene 2021 og 2022 eller til 1 ny psykologstilling fra budgetår 2021 og overslagsårene.

Beslutning

Forslaget om ansættelse af en psykolog til samtaleforløb fremsendes til budgetforhandlingerne.

Bilag

Til toppen


13. Ansøgning om deltagelse i Partnerskabsprojekt


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om Familieafdelingens ansøgning om deltagelse i Socialstyrelsens Partnerskabsprojekt vedrørende systematisk fokus på barnets progression i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieområdet har de senere år arbejdet målrettet på at sikre udsatte børn og unge rette indsats til rette tid. Familieafdelingen ønsker at understøtte dette arbejde og har ansøgt om deltagelse i Socialstyrelsens satspulje vedrørende systematisk fokus på barnets progression i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet. Ansøgningsfristen var den 30. juni 2020, og kommunen kan forvente svar på ansøgningen i august 2020.

Satspuljeaftalen er et partnerskab med en række kommuner, hvor formålet er at udvikle, beskrive og implementere konkrete praksisser, der kan understøtte fokus på systematik og progression. Rambøll Management Consulting og Professionshøjskolen Absalon har udviklet et fælles fagligt grundlag, som indkredser fire kerneelementer samt fire organisatoriske forudsætninger, som understøtter et systematisk fokus på barnets progression i sagsbehandlingen. To kommuner er allerede i gang, og Socialstyrelsen inviterer nu yderligere 2-3 kommuner med i et 2-årigt partnerskab.

Som partnerskabskommune får man mulighed for at udvikle, udfordre og afprøve det fælles faglige grundlag i egen praksis. Hertil får man udviklings- og implementeringsstøtte tilpasset ud fra egne behov og mulighed for at indgå i fælles udviklingsaktiviteter og videndeling med de andre partnerskabskommuner samt et bredt netværk af referencekommuner. Desuden får man som partnerskabskommune mulighed for at præge videns udviklingen og sætte retning for sagsbehandlingsområdet nationalt de kommende år. Målet er, at Partnerskabet resulterer i en håndbog, der beskriver, hvordan kommuner kan arbejde målrettet og systematisk med progression for barnet, så der skabes de bedst mulige betingelser for at understøtte barnets udvikling og trivsel.

Partnerskabet gennemføres i tre faser:

 1. 3. kvartal 2020 Etablering af partnerskab - herunder bl.a. fastlæggelse af opgaver og milepæle samt præcisering af roller, ansvar og forventet ressourceallokering.
 2. 4. kvartal 2020 Analyse af egen praksis - Der gennemføres en lokal analyse af praksis. Analysen har til formål at identificere den enkelte kommunes foreløbige progressionserfaringer samt ønsker til det fremadrettede udviklingsfokus.
 3. 4. kvartal 2020 - 4. kvartal 2022 Udvikling og afprøvning - På baggrund af den lokale analyse udvikles, udfordres og afprøves det fælles faglige grundlag. Formålet er at nuancere og videreudvikle kernelementer og organisatoriske forudsætninger samt at omsætte dem til en form, der er konkret og praktisk anvendelig på tværs af landets kommuner. Udviklings- og afprøvningsfasen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem lokale afprøvninger i kommunerne med efterfølgende viden- og erfaringsdeling på tværs af partnerskabskommunerne. Der gennemføres tre regionale netværksmøder imellem de lokale afprøvninger. Desuden lanceres der en e-læringsportal, som formidler viden til medarbejderne. E-læringsressourcerne er f.eks. korte instruerende videoer, der introducerer kerneelementer, lovgivning, litteratur og refleksionsøvelser m.m.

Socialstyrelsen yder ikke økonomisk tilskud til partnerskabskommunerne, men ydelser fra Socialstyrelsen og dennes leverandører er gratis i hele projektperioden f.eks. analysearbejde, implementeringsstøtte og fælles udviklingsaktiviteter.

Som partnerskabskommune skal kommunen bidrage med ressourcer til:

 • Nedsættelse af styregruppe og et kvalitetsteam til udviklingsarbejdet
 • Relevante ledere og medarbejdere skal deltage i projektets aktiviteter
 • Bidrage til dokumentation og indhentning af data til analyse lokalt
 • Have løbende dialog og koordinering med Socialstyrelsen, Rambøll Management Consulting og Professionshøjskolen Absalon - herunder udnævne en fast kontaktperson i kommunen
 • Sørge for lokaler og forplejning i forbindelse med de lokale aktiviteter i projektperioden

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Til toppen


14. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Til toppen


15. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 19. august 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer