Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 8. september 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Line Vangaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Line Vangaard Pedersen og Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Sammendrag af projekt Sundhedsplejen på sporet


Resume

Sagsforløb: BS

Sundhedsplejen fik i 2017 andel i satspuljen "Tidlig indsats for sårbare familier på Sundhedsområdet". Projektet løber frem til marts 2021.

Til orientering for og drøftelse i Børne- og Skoleudvalget foreligger sammendrag af projektet, som viser gode resultater for de indsatser, som Sundhedsplejen har arbejdet med.

Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen og afdelingsleder for Sundhedsplejen Pernille Buhelt deltager.

Sagsfremstilling

Sundhedsplejen i Brønderslev Kommune fik i 2017 andel i satspuljen "Tidlig indsats for sårbare familier på Sundhedsområdet", som løber fra marts 2018 til marts 2021. Sundhedsplejen er over en 3-årig periode tildelt 2.250.000 kr. Midlerne skal anvendes til personaleressourcer samt kompetenceløft i småbørnssundhedsplejen.

Satspuljens formål er at mindske ulighed i sundhed og negativ social arv gennem en styrket sundhedsplejeindsats over for sårbare og udsatte børn og familier.

Der er fastsat tre overordnede mål for puljen:

 1. At udvikle og afprøve indsatser, der matcher udsatte og sårbare børn og familiers behov, og som virker i forhold til opsporing og fastholdelse af målgruppen
 2. At styrke den opsøgende indsats fra sundhedsplejen til målgruppen
 3. At målrette de eksisterende ressourcer på området, så der er større fokus på udsatte og sårbare børn og familier

Lokalt hedder projektet "Sundhedsplejen på sporet". Med projektet har Sundhedsplejen udvidet servicetilbuddet i projektperioden, hvor der arbejdes systematisk i forhold til opsporing af sårbare familier, og hvor man har et øget fokus på at styrke det tværfaglige samarbejde - herunder snitflader og overgange for børnene.

De nuværende resultater for projektet er:

 • At Sundhedsplejen lykkes med Graviditetsbesøg - Der ses en fordobling af besøgene fra 2018-19 fra 43,8 % til 95 %
 • At Sundhedsplejen lykkes med begge forældres deltagelse - I 95 % af besøgene deltager begge forældre
 • At Sundhedsplejen lykkes med det nye tilbud '15-18 mdr. besøg' - 64 % af forældrene tager imod tilbuddet
 • At Graviditetsbesøgene har betydning for familier og samarbejdet
  • Eksempler fra Brugerundersøgelse, maj 2019: ”Hun var flink til at spørge ind til vores behov, og der har været plads til spørgsmål.” ”Hun har anerkendt og beroliget mig, så man kan slappe af som forældre og give barnet omsorg.” ”Hun var der for os i en svær situation.” Inddragelse af socialrådgiver (uden sag) er en positiv oplevelse: ”Rådgiver fungerer som ”forbillede”. Hun har været forstående og har fulgt op på problematikker.” ”Det er godt, at hun er kommet for at se, at babyen har det godt og har fortalt, at man gør det godt.”
 • At Sundhedsplejen bidrager til den tidlige opsporing og opsporer flere sårbare gravide/familier
  • Anvender opsporingsredskabet ADBB i alle sundhedsbesøg fra 2 mdr. til 15-18 mdr.
  • Afvikler COS-P forløb for sårbare familier - Gennemført 3 hold i 2019
 • At Sundhedsplejen bidrager til anbragte børns trivsel og udvikling - Sundhedsplejen har - i perioden januar 2018 til august 2919 - besøgt 55% af de anbragte børn i alderen 0-6 år
 • Samarbejdsaftale om udsatte gravide (2017) - Som en del af Sundhedsaftalen i Region Nordjylland screener jordemødrene alle gravide mellem uge 13-15 med henblik på opsporing af gravide med sårbarhed /udsathed. Når jordemoderen opsporer en sårbar gravid i niveau 3, inviterer jordemoderen sundhedsplejersken med til en teamsamtale sammen med parret. Samtalens formål er, at få kortlagt/drøftet de udfordringer, den gravide/parret har, samt at tilbyde rette indsats til familien. Sundhedsplejersken følger den gravide/parret således, at de kan påbegynde med den kommunale støtte, vejledning og tværfaglig inddragelse allerede inden barnet er født.

Fagforvaltningen Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om projekt Sundhedsplejen på Sporet til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Line Vangaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. UU Kvartalsrapport, 2. kvartal 2020


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune har udarbejdet en rapport for 2. kvartal 2020, som giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver et overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24 årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Kvartalsrapporten for 2. kvartal viser, at:

 • 97 % af de 15 - 17 årige med bopæl i Brønderslev Kommune er indenfor uddannelsessystemet. Af de resterende 3 % af denne målgruppe (50 unge), der ikke er i gang med uddannelse, deltager størstedelen i forberedende og udviklende aktiviteter. Disse aktiviteter har til formål at gøre dem parate til uddannelse og job.
 • 79 % af de 18-24 årige med bopæl i Brønderslev Kommune har enten gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. De resterende 21 % (537 unge), der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse fordeler sig i følgende kategorier.
  • 301 er i job eller i gang med udviklende aktiviteter som kurser (fx VUC, AMU), Forberedende Grunduddannelse (FGU), praktik, højskole eller udenlandsophold.
  • 90 går på eller er tilmeldt påbegyndelse af en uddannelse
  • 2 deltager ikke i registreret aktivitet, men opsøges af UU
  • 5 er i øvrige aktiviteter (straf, værnepligt, orlov mm.)
  • 139 er på offentlig forsørgelse

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 19. august 2020, pkt. 15:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Line Vangaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Omprioritering af anlægsmidler til børnehaverne i Jerslev og Øster Brønderslev


Resume

Sagsforløb: BS

I budget 2020 blev der afsat anlægsmidler på samlet 2 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i børnehaverne i Jerslev og Øster Brønderslev.

Den 3. december 2019 besluttede Børne- og Skoleudvalget at prioritere midlerne således, at der i første omgang skulle igangsættes et byggeprojekt i Jerslev til 870.000 kr.

Herefter skulle udarbejdes et forslag til imødekommelse af børnetalsudviklingen i Øster Brønderslev.

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 12. maj 2020, at anlægsmidlerne blev omprioriteret, så der igangsattes et byggeprojekt til 1,5 mio. kr. i Børnehaven Livstræet i Jerslev.

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til brug af de resterende anlægsmidler.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget traf den 3. december 2019 beslutning om at igangsætte et byggeprojekt til 870.000 kr. til udvidelse af kapaciteten i Børnehaven Livstræet i Jerslev.

Projektet var baseret på et idéoplæg fra Bygningsafdelingen, som Børne- og Skoleudvalget fik præsenteret i august 2019 og bestod i en sammenbygning af de to eksisterende bygninger i børnehaven med en svalegang, som udelukkende har funktion af at være en forbindelsesgang mellem de to bygninger. Projektet fremgår af vedlagte bilag under betegnelsen "idéoplæg A".

I forbindelse med realiseringen af projektet er forslaget til udvidelse af Børnehaven Livstræet i Jerslev gennemgået med den nytiltrådte områdeleder på dagtilbudsområdet.Dette har afstedkommet udarbejdelse af et nyt forslag fra Bygningsafdelingen til udvidelsen, som i endnu højere grad end idéoplæg A imødekommer behovet for at løse pladsudfordringen i børnehaven.

Det nye idéoplæg til udvidelse af børnehaven i Jerslev, er skitseret ved "idéoplæg B" i vedlagte bilag.

I idéoplæg B er der ligeledes tale om en sammenbygning, men modsat idéoplæg A, vil tilbygningen have en funktion som "hjerte" i børnehaven. Sammenbygningen vil således fungere både som forbindelsesgang og som entré og garderobe. Der frigives hermed 2 lokaler i den ene bygning og 1 lokale i den anden bygning, som bliver ekstra lokaler i børnehaven.

Udgiften til realisering af idéoplæg B i Børnehaven Troldehøj er estimeret til 1,5 mio. kr., hvilket er mere end udgiften til realisering af idéoplæg A.

Ændringen kræver derfor politisk beslutning om omprioritering af anlægsmidlerne til udvidelse af kapaciteten i børnehaverne i Øster Brønderslev og Jerslev.

I forhold til børnehavekapaciteten i Børnehaven Troldehøj, som er beliggende i Øster Brønderslev, er der på Øster Brønderslev Skole etableret et førskolelokale. Dette lokale er tilstrækkeligt til fremadrettet at kunne rumme førskolebørnene og derved vil der kunne frigives plads til børnehavebørnene i Børnehaven Troldehøj.

Det resterende beløb fra de 2 mio. kr., som Byrådet afsatte i Budget 2020, foreslås derfor, hvis Børne- og Skoleudvalget godkender realisering af Idéoplæg B i Børnehaven Livstræet, benyttet til etablering af et uderum i Børnehaven Troldehøj. Et uderum vil medføre, at institutionen i højere grad kan benytte udearealet hele året. Det er dagtilbudsledelsens vurdering, at den aktuelle børnetalsudvikling i Øster Brønderslev afhjælpes i en kombination af brug af lokale på skolen samt uderum. Det var ikke forventeligt, at behovet for børnehavepladser i Øster Brønderslev ville kunne løses, indenfor den oprindelige økonomi, der var afsat til projektet.

Ledelsen på dagtilbudsområdet har på denne baggrund anmodet om, at Børne- og Skoleudvalget forelægges et forslag om en omprioritering af anlægsmidlerne til at imødekomme de aktuelle udfordringer i henholdsvis Jerslev og Øster Brønderslev. Forslaget er, at idéoplæg B realiseres i Børnehaven Livstræet i Jerslev i stedet for idéoplæg A, mens pladsudfordringen i Børnehaven Troldehøj i Øster Brønderslev løses i samarbejde med skolen og ved etablering af et uderum i børnehaven.

Hvis Børne- og Skoleudvalget ikke tiltræder dagtilbudsledelsens forslag, vil byggeprojektet i idéoplæg A blive igangsat i Børnehaven Livstræet, som oprindeligt besluttet.

Forældrebestyrelsen fra Børnehaven Livstræet har fremsendt kommentar til bygningsforslaget, som er vedlagt som bilag. Bestyrelsen anbefaler en realisering af idéoplæg B.

Forældrebestyrelsen i Børnehaven Troldehøj er også blevet hørt og deres udtalelse er ligeledes vedhæftet som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Byrådet, at anlægsmidlerne til udvidelse af børnehavekapaciteten i Øster Brønderslev og Jerslev omprioriteres, så idéoplæg B for udvidelse af Børnehaven Livstræet til 1,5 mio. kr. kan igangsættes.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 12. maj 2020, pkt. 6:

Idéoplæg B for udvidelse af børnehaven Livstræet i Jerslev godkendes. På junimødet genoptages sagen i forhold til handlemuligheder for Troldehøj i Øster Brønderslev.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 8. september 2020:

Der vedlægges et notat af 25. august 2020 fra Bygningsafdelingen med forslag til udbygning af Børnehaven Troldehøj med henblik på drøftelse i Børne- og Skoleudvalget om handlemulighederne her.
Lokalbestyrelse og personalegruppe i Børnehaven Troldehøj er blevet præsenteret for forslaget og bakker op om det.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender forslaget til udbygning af Børnehaven Troldehøj, som beskrevet i notat fra Bygningsafdelingen af 25. august 2020.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under drøftelse af punktet.

Beslutning

Forslaget om udehytte i Troldehøj godkendt.

Line Vangaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Frigivelse af anlægsmidler til børnehaverne i Jerslev og Øster Brønderslev


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsmidler på 130.000 kr. til udvidelse af kapaciteten i Børnehaven Troldehøj i Øster Brønderslev.

Sagsfremstilling

I budget 2020 blev der afsat anlægsmidler på samlet 2 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i børnehaverne i Jerslev og Øster Brønderslev.

Børne- og Skoleudvalget traf den 3. december 2019 beslutning om at igangsætte et byggeprojekt til 870.000 kr. til udvidelse af kapaciteten i Børnehaven Livstræet i Jerslev. Byrådet frigav midlerne hertil den 18. december 2019.

Børne- og Skoleudvalget godkendte på møde den 12. maj 2020 et forslag om at ændre på byggeprojektet i Børnehaven Livstræet i Jerslev, så der i forbindelse med etableringen af sammenbygningen mellem de to eksisterende bygninger i Livstræet også etableres entré og garderobe. Hermed frigives 3 lokaler i de eksisterende bygninger, hvormed pladsudfordringen i Livstræet i endnu højere grad imødekommes end i det oprindelige byggeprojekt. Udgiften til realisering af det reviderede byggeprojekt for Børnehaven Livstræet er estimeret til 1,5 mio. kr.

Med beslutningen om at ændre på byggeprojektet i Børnehaven Livstræet, så projektet til 1,5 mio. kr. igangsættes, følger en omprioritering af anlægsmidlerne til børnehaverne i Jerslev og Øster Brønderslev.

I forbindelse med sagen om fremrykning af anlægsarbejder til 2020, som blev behandlet i Byrådet den 29. april 2020 blev det besluttet at fremrykke ombygningen af børnehaven i Øster Brønderslev fra 2021 til 2020. Hermed frigav Byrådet 1 mio. kr. til byggeprojekterne for børnehaverne i Jerslev og Øster Brønderslev.

Ud af de i alt afsatte midler på 2 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i børnehaverne i Øster Brønderslev og Jerslev mangler således nu kun at blive frigivet 130.000 kr.

Børne- og Skoleudvalget genoptager sagen vedrørende udvidelse af Børnehaven Troldehøj i Øster Brønderslev på deres møde den 8. september med henblik på at få belyst handlemulighederne i Øster Brønderslev.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver anlægsmidler på 130.000 kr. til udvidelse af kapaciteten i Børnehaven Troldehøj i Øster Brønderslev.

Personale

Ingen.

Beslutning

Anlægsmidlerne indstilles frigivet.

Line Vangaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


7. Kapacitet og udvikling i børnetal


Resume

Børne- og Skoleudvalget orienteres om kapacitet i børnehaver og udvikling i børnetal i 5 distrikter i kommunen.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget fik i februar 2020 forelagt en gennemgang af udviklingen i børnetallet i 5 distrikter i kommunen; Jerslev, Øster Brønderslev, Brønderslev by, Hjallerup og Dronninglund, sammenholdt med kapaciteten i børnehaverne.

Børne- og Skoleudvalget ønsker at få forelagt de aktuelle tal på området halvårligt, hvorfor Fagforvaltningen for Børn og Kultur har opdateret oversigten over den kommende børnetalsudvikling i de 5 distrikter, som den ser ud fra juli 2020 og frem til og med februar 2023.

Der henvises til bilag 1, hvor der indgår en grafisk illustration af kapaciteten i børnehaverne holdt op imod antallet af børn, der er indskrevet i eller på venteliste til en børnehaveplads i distriktet og i forhold til udviklingen i antallet af børn i alderen 2 år og 10 måneder til skolealderen, som aktuelt er bosiddende i skoledistriktet. Det fremgår af bilaget, hvorvidt der med udgangspunkt i den fysiske kapacitet i børnehaverne, vil være mangel på børnehavepladser i distrikterne, forudsat at alle børn bosiddende i distriktet, på mellem 2 år og 10 måneder og skolealderen skal have en børnehaveplads.

Det bemærkes, at der er tale om et øjebliksbillede, og at der ikke er taget højde for kommende til/fraflytning fra distrikterne og ej heller er foretaget en vurdering af, om der reelt bliver efterspurgt en børnehaveplads i distrikterne til alle børn i aldersgruppen.

Øster Brønderslev

Kapaciteten i Børnehaven Troldehøj er på 53 pladser. Behovet for antal børnehavepladser, vurderet på baggrund af børnetallet i distriktet, er på 74 i juni 2021, altså 21 pladser mere, end den fysiske kapacitet i børnehaven. Denne udvikling fortsætter frem til juli 2022, hvor der i forhold til børnetalsudviklingen, vil mangle op imod 24 pladser i juli 2022.

Der blev i budget 2020 afsat anlægsmidler til udvidelse af kapaciteten i Øster Brønderslev og Jerslev. Børne- og Skoleudvalget drøfer på dette møde en plan for de aktuelle handlemuligheder for Troldehøj i Øster Brønderslev.

Jerslev

Børnehaven Livstræet er beregnet til en kapacitet på 79 børn. Fra december 2020 og frem til sommeren 2021 er der flere børn, der er indskrevet eller står på venteliste til en plads i børnehaven Jerslev, end der er kapacitet til i børnehaven.

Både i 2021 og 2022 ses at behovet i distriktet fra marts til juli overstiger kapaciteten på de 79 børn. Set i forhold til behovet i distriktet vurderes at være en mangel på 13 pladser i juli 2021.

Børne- og Skoleudvalget traf i maj 2020 beslutning om at igangsætte et byggeprojekt i Livstræet til 1,5 mio. kr., som skal imødegå pladsudfordringen i børnehaven Livstræet.

Hjallerup

Børnetalsudviklingen er stigende i Hjallerup. Der var udfordringer med børnehavepladser før sommerferien 2019 og manglen på børnehavepladser gentager sig i 2020 og forventes forøget i 2021 og 2022, hvor der i juli måned er mangel på 33 pladser. I juli 2022 er tallet stigende, hvor der forventes mangel på 46 pladser.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur vurderer, at børnetallet fortsat vil være stigende i Hjallerup distrikt, grundet de nye udstykninger i området.

Kapacitetsudfordringerne er i 2020 delvist løst ved dels en udsættelse af børnehavestart indtil børnene fylder 3 år og derudover ved etablering af en førskolegruppe fra foråret 2020 og igen i 2021. Den private børnehave i Hjallerup har desuden fået tilladelse til at have en normering på 66 børn i 2020 og 2021 i de måneder, hvor der er førskolegrupper. Der er truffet beslutning om at etablere en ny børnehave i Hjallerup, der efter den nuværende tidsplan står færdig november 2021.

Brønderslev by

Kapaciteten i børnehaverne i Brønderslev by udgør i alt 546 pladser. Der er samlet set ikke flere børn indskrevet i børnehaverne i Brønderslev by end denne kapacitetsgrænse.

Dog er der venteliste til nogle børnehaver, mens der er ledige pladser i andre børnehaver.

Børnetalsudviklingen i 2021 og 2022 tyder ikke på, at der de kommende år vil blive kapacitetsudfordringer samlet set i forhold til børnehavepladser i Brønderslev by.

Dronninglund

I Dronninglund ses også en stigning i børnetallet i børnehavealderen de kommende år. Fra februar 2021 overstiger antallet af børn indskrevet eller på venteliste til en børnehaveplads normeringen i distriktet. Dette gentager sig fra marts måned 2022.

Kapacitetsmæssigt kan børnene rummes i børnehaverne i Dronninglund, dog med en opmærksomhed på børnetalsudviklingen i 2022, hvor der kan blive pres på børnehavekapaciteten i distriktet. I juli 2022 er der en mangel på 18 børnehavepladser, hvilket er en stigning på 20 pladser i forhold til året forinden, hvor der i juli 2021 er 2 ledige pladser i forhold til kapaciteten i Dronninglund.

Venteliste til vuggestueplads

Det bemærkes, at der fortsat er stort pres på ventelisterne til en vuggestueplads. Der er mulighed for at øge med 9 vuggestuepladser i de eksisterende integrerede institutioner, eller at etablere en ny integreret institution i en af de nuværende børnehaver.

Venteliste til en vuggestueplads:

Brønderslev by

Børn der er indmeldt i anden institution eller dagpleje

Børn der ikke er indmeldt i anden institution eller dagpleje

Børnehuset Galaksen (Børn på venteliste frem til april 2021)

25

16

Børnehuset Fasanen (Børn på venteliste frem til juli 2021)

7

10

Børnehuset Brundur (Børn på venteliste frem til okt. 2020)

5

3

Hjallerup

Børnehuset Petra (Børn på venteliste frem til aug. 2021)

6

14

Dronninglund

Børnehuset Den grønne giraf (Børn på venteliste frem til aug. 2021)

3

13

I alt

46 børn

56 børn

Der tages forbehold for, at det ikke nødvendigvis er alle børn, der er indmeldt i en anden institution eller dagpleje, som stadig ønsker en overflytning til en vuggestueplads, når der bliver en ledig vuggestueplads i den pågældende institution.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om børnetalsudvikling i de 5 distrikter i kommunen og ventelister til vuggestuepladser til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Line Vangaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Styrkelse af undervisningsmiljøet i folkeskolen på baggrund af påbud


Resume

Sagsforløb: BS

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har, på baggrund af et påbud vedrørende en sag om mobning, der har været behandlet i den nationale klageinstans mod mobning hos DCUM – Dansk Center for Undervisningsmiljø, udarbejdet en guide til skolerne vedrørende ’Undervisningsmiljø i Folkeskolen’. Guiden præciserer, hvordan den enkelte skole udarbejder en anti-mobbestrategi – og det fremgår, hvordan den enkelte skole forebygger og håndterer mobning. Herudover ønsker fagforvaltningen at iværksætte en række initiativer med det formål at styrke undervisningsmiljøet i skolerne, som Børne- og Skoleudvalget anmodes om at drøfte.

Skole-og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Med baggrund i 'Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen', 'Undervisningsmiljøloven' og fagforvaltningens guide til skolernes udarbejdelse af en anti-mobbestrategi, ønsker fagforvaltningen i relation til lovgivningen at iværksætte nedenstående initiativer, der tilsammen skal styrke undervisningsmiljøet i skolerne:

1. Alle skoler skal have et ’værdiregelsæt’

En skoles værdiregelsæt skal beskrive retningslinjer for god adfærd på skolen og pejlemærker for, hvordan der opnås trivsel for eleverne og de ansatte – og dermed et godt psykisk undervisnings- og arbejdsmiljø. Værdiregelsættet skal ligeledes fremme fælles værdier, engagement og ansvarlighed. Værdiregelsættet skal være offentligt tilgængeligt på skolens hjemmeside.

2.Alle skoler skal have en ’anti-mobbestrategi’

En skoles anti-mobbestrategi skal sikre, at alle medarbejdere på en skole har en fælles retning, når de skal beskytte børn mod mobning. En anti-mobbestrategi skal derfor indeholde retningslinjer for, hvordan skolen vil forebygge og håndtere mobning i praksis – herunder også digital mobning.

Elever, pædagogisk personale og skolebestyrelsen inddrages i udformningen af en anti-mobbestrategi, som revideres en gang årligt på baggrund af resultater fra trivselsmålingen.

Skolens anti-mobbestrategi skal være offentligt tilgængelig på skolens hjemmeside.

3.Skoleleders handlepligt i forbindelse med henvendelser om mobning

Når en skoleleder bliver opmærksom på problemer med det psykiske undervisnings- og arbejdsmiljø, f.eks. gennem henvendelser fra elever, forældre, personale eller andre, har vedkommende handlepligt, og dermed ansvar for at vurdere, om der er tale om en mobbesituation. Under en efterfølgende afdækning af problemet involveres berørte elever og forældre. Hvis skoleleder vurderer, at der er tale om mobning, skal der træffes midlertidige foranstaltninger, som her og nu er nødvendige for at gribe ind overfor de konstaterede problemer.

4.Udarbejdelse af handlingsplan

Indenfor 10 arbejdsdage efter skolen er blevet opmærksom på et problem med mobning, skal der udarbejdes en handlingsplan, der beskriver, hvilke foranstaltninger, der vil blive sat i værk på kort og lang sigt. Med ’handlingsplan’ menes et dokument, som kort ridser op, hvordan den givne problemstilling med det psykiske undervisningsmiljø tænkes løst. Ved at nedfælde, hvordan problemerne løses, skabes en fælles retning for det genoprettende arbejde.

5.Tilgængelig information om klageadgang

Forældre og elever har mulighed for at klage til Den nationale Klageinstans mod mobning under DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø) ved manglende eller utilstrækkelig reaktion ved konkrete tilfælde af problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende. Hvis forældre eller elever klager direkte til Den Nationale Klageinstans mod mobning, sender klageinstansen sagen videre til kommunen, som har ansvaret for at klagen bliver behandlet i første omgang.

Der skal være offentligt tilgængelig information om muligheden for klageadgang på skolens hjemmeside. Klagevejledningen skal følge 'Bekendtgørelse om behandling af klager til Dansk Center for Undervisningsmiljø om mobning og lignende'. Bekendtgørelsen samt grafisk overblik over klageprocessen fra Den nationale Klageinstans mod mobning er vedlagt som bilag.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at elev/forældre kan henvende sig til skolen, som vurderer, om der er tale om mobning eller mobbelignende situation. Hvis de berørte elever og forældre ikke finder skolens efterfølgende vurderinger og initiativer tilstrækkelige, kan de klage til skolen. Skolen skal så videresende klagen til klagebehandler, som er kommunen. Klagebehandler skal inden 20 dage give klager medhold, delvist medhold eller ikke medhold i klagen og sende afgørelsen samt plan for fremadrettet arbejde til klager, som inden 20 dage skal erklære sig tilfreds eller ikke tilfreds. Er klager ikke tilfreds, kan klagen videresendes til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

Børne- og Skoleudvalget skal træffe beslutning om, hvor i kommunen, klager fra berørte elever og forældre, som ikke finder skolens indsats overfor mobning tilstrækkelig, skal behandles (2. klageinstans). Fagforvaltningen foreslår, at klageinstansen i kommunen er chef for skoler og dagtilbud.

6. Handleplaner og samarbejde på baggrund af trivselsmålinger

Fagforvaltningen vil fremover sikre sig, at skolerne på baggrund af de årlige trivselsmålinger på hvert klassetrin, udarbejder en handleplan for de enkelte klasser.

Trivselsmålinger giver et billede af bl.a. det psykiske undervisningsmiljø, og kan være med til at afdække problemer med mobning, som skolens anti-mobbestrategi skal fastsætte retningslinjer for håndteringen af.

På baggrund af den aktuelle sag skal skolerne fremadrettet:

 1. Drøfte trivselsmålingen samt handleplanen med klassens elever.
 2. Udarbejde handleplan for alle klasser i forlængelse af de årlige trivselsmålinger.
 3. Forelægge handleplanerne for forældrene og hvis der er udfordringer med det psykiske undervisnings- og læringsmiljø, indkalde forældrene til et forældremøde.
 4. Forelægge trivselsmålingerne samt en oversigt over handleplanerne for skolebestyrelserne.

Herudover indskærper fagforvaltningen overfor skolerne, at notatpligten i henhold til forvaltningsloven skal overholdes.

I forlængelse heraf ønsker fagforvaltningen, at skolebestyrelserne tager stilling til, hvordan elever og forældre i højere grad kan inddrages i forbindelse med trivselsmålingers resultater og efterfølgende udarbejdelse af handleplaner.

Fagforvaltningen Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget

 • Drøfter ovennævnte foreslåede initiativer til at styrke undervisningsmiljøet i folkeskolen
 • Beslutter, at den kommunale klagebehandler, som behandler klager over skolers ikke tilstrækkelige initiativer og vurderinger, er skole- og dagtilbudschefen.
Beslutning

Børne- og skoleudvalget har drøftet de foreslåede initiativer. Der skal tydeliggøres, hvem der har en handleforpligtelse på de forskellige niveauer. Der laves en opfølgning på de forskellige initiativer der igangsættes på et kommende møde. Beslutningen om den interne klagegang udsættes.

Line Vangaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Kvalitetsrapport 2018-19 for skoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om nye oplysninger til kvalitetsrapporten for skoleåret 2018-19.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager i drøftelse af dette punkt.

Sagsfremstilling

Efter Børne- og Skoleudvalget og Byrådet godkendte kvalitetsrapporten for skoleområdet i marts 2020 har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet anmodet landets kommuner om at inkludere yderligere oplysninger til kvalitetsrapporten.

Det sker på baggrund af en ny bekendtgørelse, hvor følgende oplysninger fremover skal indgå i kvalitetsrapporten:

 1. Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver, skal tilføjes som obligatoriske resultatoplysninger
 2. Der skal redegøres for skolernes planlagte ændringer i skoleugens længde i medfør af folkeskolelovens § 16 b og 16 d
 3. Der skal redegøres for skolernes anvendelse af de frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning, hvis midlerne er udmøntet i skoleåret 2019/20

De nye oplysninger indgår i kvalitetsrapportens bilagsmateriale side 21-22. De nye oplysninger til kvalitetsrapporten giver ikke anledning til at ændre i kvalitetsrapportens konklusioner eller fokusområder, da rapporten er blevet godkendt. Fremadrettet vil ovenstående punkter indgå som en fast del af kvalitetsrapporten.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.

Line Vangaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om

 • skoledagens længde i skoleåret 20/21
Beslutning

Der gives en orientering om, at skolerne har anvendt § 16b til at afkorte skoledagens længde.

Line Vangaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


11. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 9. september 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer