Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 6. oktober 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Punktet om styrkelse af undervisningsmiljøet i folkeskolen på baggrund af sag om mobning og påbud fra den nationale klageinstans mod mobning genoptages på børne- og skoleudvalgets møde i november.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Ny honoreringsmodel på familieplejeområdet


Resume

Sagsforløb: BE/BS/ØK

Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har tidligere drøftet at indføre en gennemsnitsmodel til honorering af plejefamilier. På baggrund af Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets beslutninger på møderne i august, har Fagforvaltningen for Børn og Kultur og UngeCentret udarbejdet et forslag til ny taksttabel - en Brønderslevmodel, som fremlægges til godkendelse i udvalgene.

Børn og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager under drøftelse af punktet i Børne- og Skoleudvalget.

Ungechef Ole Ervolder deltager under drøftelse af punktet i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, kl. 14.00.

Sagsfremstilling

Efter KL’s anbefaling planlægger flere af landets kommuner at indføre gennemsnitsmodellen og nogle har allerede indført modellen. Flere af nabokommunerne til Brønderslev Kommune har indført gennemsnitsmodellen, eller er i en proces med at indføre den.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og UngeCenter Brønderslev har ladet sig inspirere af gennemsnitsmodellerne i Hjørring og Vesthimmerlands Kommuner, hvor Hjørring Kommune har haft modellen i 2 år, og Vesthimmerlands Kommune lige har indført en gennemsnitsmodel.

Der er ikke estimeret på eventuelle økonomiske konsekvenser, men udgangspunktet er, at overgangen til en gennemsnitsmodel er udgiftsneutral.

Det betyder også, at uanset hvilken honoreringsmodel kommunen vælger, vil der være plejefamilier, der vil gå op eller ned i vederlag, mens andre vil være uændrede.

Der beskrives 3 modeller for implementering:

 • Model 1 – én samlet overgang, hvor alle plejefamilier overgår til den nye gennemsnitsmodel samme dato.
 • Model 2 – løbende overgang, hvor hver plejeopgave overgår til den nye gennemsnitsmodel, når det er blevet tid for den årlige opfølgning på opgaven.
 • Model 3 - to honoreringsmodeller i en overgangsfase, hvor kun nye plejeopgaver honoreres efter den nye gennemsnitsmodel, og de nuværende plejeopgaver forbliver på den nuværende honoreringsmodel til udløb af plejeopgaven – typisk ved det fyldte 18. år.

Alle implementeringsmodeller startes op med et eller flere informationsmøder for alle plejefamilier, således der er gennemsigtighed i forhold til principper, proces og iværksættelse.

Alle modeller forudsætter, at de gennemsnitlige plejevederlag i første omgang fastsættes af et fælles trinfastsættelsesudvalg for både UngeCenter og Børne- og Familieafdelingen, således der kan opnås fælles erfaring med indplacering på trinene.

Fastsættelse sker på baggrund af en gennemgang og vurdering af hvert enkelt familieplejeanbragte barn, samt en vurdering af den gennemsnitlige plejeopgaves omfang. Denne fastsættelse indebærer, at der indhentes nye udtalelser og vurderinger fra de involverede parter.

Efterfølgende foreslås det, at fastsættelsen af vederlag ved nye anbringelser foregår i aldersafhængige udvalg.

Der er udarbejdet en beskrivelse af modellerne, en takstabel og forslag til implementering.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager principiel stilling til, hvilke implementerings- og takstmodeller der skal danne udgangspunkt for det videre arbejde i forbindelse med implementering af gennemsnitsmodellen.

Efter der er taget principiel stilling, udsendes det i høring ved plejefamilierne, Socialpædagogernes Landsforbund (SL) og Plejefamiliernes Landsforening (PLF).

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 14. januar 2020, pkt. 4:

Materialet sendes ud til høring til alle plejefamilier. Punktet genoptages i marts mødet.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 15. januar 2020, pkt. 10:

Materialet sendes ud til høring til alle plejefamilier. Punktet genoptages i marts mødet.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 3. marts og mødet i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 11. marts 2020:

Materialet har været sendt i høring hos alle plejefamilier. Det udsendte høringsbrev, samt de modtagne høringssvar er vedlagt som bilag. Desuden er vedlagt et notat, som Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet med en oversigt over nogle af de temaer, som indgår i høringssvarene.

Forvaltningen fremsætter hermed sagen til fornyet behandling i Børne- og Skoleudvalget og i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget med henblik på principiel stillingtagen til, hvilke implementerings- og takstmodeller, der skal danne udgangspunkt for det videre arbejde i forbindelse med implementering af gennemsnitsmodellen.

Børne- og Skoleudvalget, 3. marts 2020, pkt. 11:

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at der gøres brug af gennemsnitsmodellen.

Udvalget indstiller at anvende implementeringsmodel 2. Dog skal der ske en vurdering af, om de ældste børn/unge skal køre færdig på den gamle model. Der skal ligeledes blødes op i formuleringen i forhold til, hvornår man kan tage sagen op til genbehandlingen i trinfastsættelsesudvalget.

Der er enighed om, at en overgang til en ny model skal være udgiftsneutral. Et flertal i Børne- og Skoleudvalget indstiller, at den af fagforvaltningen foreslåede taksttabel anvendes. Et mindretal bestående af Peter H. S. Kristensen (A) og Bettina Bøcker Kjeldsen (A) ønsker, at tage udgangspunkt i den af arbejdsgruppens foreslåede taksttabel.

Ovenstående indstillinger sendes i høring ved plejefamilierne, SL og PLF. I høringsperioden afholdes et møde for de høringsberettigede, hvor høringsmaterialet gennemgås.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 11. marts 2020, pkt. 9:

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget indstiller, at der gøres brug af gennemsnitsmodellen.

 • Udvalget indstiller at anvende implementeringsmodel 2. Dog skal der ske en vurdering af, om de ældste børn/unge skal køre færdig på den gamle model. Der skal ligeledes blødes op i formuleringen i forhold til, hvornår man kan tage sagen op til genbehandlingen i trinfastsættelsesudvalget.
 • Der er enighed om, at en overgang til en ny model skal være udgiftsneutral. Et flertal i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget indstiller, at den af fagforvaltningen foreslåede taksttabel anvendes. Et mindretal bestående af Eskild Sloth Andersen (A) og Bettina Bøcker Kjeldsen (A) ønsker at tage udgangspunkt i den af arbejdsgruppen foreslåede taksttabel.
 • Ovenstående indstillinger sendes i høring ved plejefamilierne, SL og PLF. I høringsperioden afholdes et møde for de høringsberettigede, hvor høringsmaterialet gennemgås.

Økonomiudvalget, 31. marts 2020, pkt. 15:

Taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne- og Skoleudvalget den 18. august og til møde i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 19. august:

Indstilling om at benytte en gennemsnitsmodel, samt at anvende implementeringsmodel 2 og den af fagforvaltningen foreslåede taksttabel har været sendt i høring hos plejefamilier, SL og PLF.

Forvaltningen har i tråd med den politiske beslutning på møderne i marts blødt op i formuleringen om genbehandling i trinfastsættelsesudvalget i honoreringsmodel på Familieplejeområdet, inden materialet blev sendt i høring. Høringsmaterialet til plejefamilier, SL og PLF er vedlagt som bilag.

Der er modtaget 12 høringssvar i høringsrunde to. Der er udarbejdet et notat, der skitserer temaerne i de modtagne høringssvar. Høringssvar samt notat fra høringsrunde et og høringsrunde to er vedlagt som bilag.

Der er afholdt informations- og dialogmøder med plejefamilierne den 22. og 23. juni med deltagelse af de to udvalgsformænd.

På dialogmøderne blev fremsat følgende forslag, som forvaltningen foreslår indarbejdes i den endelige gennemsnits honoreringsmodel:

 • Ændring i afsnittet "Efterskole i forbindelse med anbringelse": der skal tilføjes, hvor lang sagsbehandlingstiden vil være i forbindelse med en genindplacering, hvis et efterskoleophold afbrydes.
 • Ændring i afsnittet "Genindplacering": der skal tilføjes, hvor lang sagsbehandlingstiden vil være, hvis forvaltningen eller plejefamilien fremsætter ønske om genindplacering.
 • Ændring i afsnittet "Implementering": det skal fremgå, at hvis plejefamilier ønsker et dialogmøde, mødes man ikke med hele trinfastsættelsesudvalget, men med faglig leder og afdelingsleder for Familieafdelingen eller faglig koordinator og afdelingsleder for UngeCentret.
 • Trinfastsættelsesudvalget omdøbes til Honoreringsudvalget.

På dialogmødet fremførtes også, at beskrivelsen af barnets støttebehov i "taksttabellen" er for løst formuleret.

På baggrund af høringssvarene foreslår Fagforvaltningen for Børn og Kultur, at Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager endelig stilling til,

 • om gennemsnits honoreringsmodellen og den af forvaltningen foreslåede takstmodel skal implementeres
 • om forvaltningens ændringsforslag skal indarbejdes i Gennemsnits honoreringsmodel for Familieplejeområdet
 • om implementeringsmodel 2 skal anvendes ved implementeringen.

Børne- og Skoleudvalget, 18. august 2020, pkt. 11:

Gennemsnits honoreringsmodellen, de foreslåede ændringsforslag samt implementeringsmodel 2 godkendes. I forhold til taksttabellen kommer fagforvaltningen med et nyt forslag – en Brønderslevmodel. Udgangspunktet er stadig en udgiftsneutral model.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 19. august 2020, pkt. 14:

Udvalget tilslutter sig beslutningen fra Børne- og Skoleudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne- og Skoleudvalget den 6. oktober og til møde i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 30. september:

Forvaltningen har på baggrund af den politiske beslutning på møderne i august udarbejdet et nyt forslag til en takstabel - en Brønderslevmodel. Udgangspunktet er fortsat en udgiftsneutral model. Den væsentligste ændring er på trin 1 og trin 2. Disse trin er hævet med 1 vederlag.

Forvaltningen har ligeledes på baggrund af høringssvar og møde med Arbejdsgruppen for familieplejerne og SL kvalificeret teksten i selve takstmodellen. Ligeledes er beskrivelsen af Gennemsnitsmodellen tilrettet.

Efter justeringen af vederlagene på trin 1 og trin 2, er der ændret i praksis i forbindelse med efterskoleophold. Ved et efterskoleophold fastsættes vederlagsniveauet til trin 1, det vil sige 3 vederlag, og forvaltningen afholder udgifterne til efterskoleopholdet. Der reduceres i kostbeløbet ved et efterskoleophold.

Vederlaget i forbindelse med efterværn fastsættes efter en individuel vurdering af UngeCenter Brønderslev.

Implementeringsperioden, som oprindeligt var august 2020 til december 2021, skubbes til november 2020 til ultimo juni 2022. Årsagen er Covid19 situationen i foråret 2020, der har betydet, at hørings- og godkendelsesprocessen blev længere end først antaget.

Ny beskrivelse af Honoreringsmodellen samt ny taksttabel og estimeret beregning er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og UngeCenter foreslår, at Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender den reviderede beskrivelse af Gennemsnitsmodellen samt den nye takstabel - Brønderslevmodellen.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 30. september 2020, pkt. 5:

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkendte den reviderede beskrivelse af gennemsnitsmodellen samt den nye taksttabel – Brønderslevmodellen.

Bettina Bøcker Kjeldsen udtrykker bekymring for implementeringen af modellen.

Beslutning

Børne- og skoleudvalget godkender den reviderede beskrivelse af gennemsnitsmodellen samt den nye taksttabel – Brønderslevmodellen. I forhold til implementeringen er det vigtigt at inddrage plejefamilien, før fastsættelsen sker.

Bettinna Bøcker Kjeldsen udtrykker bekymring for implementeringen af modellen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Elevfravær i Folkeskolen


Resume

Sagsforløb: BS

Udvalgsformanden har bedt om en status på elevfraværet i folkeskolen samt tiltag for at nedbringe fraværet, med henblik på en drøftelse i Børne- og Skoleudvalget.

Skole- og Dagtilbudschef Carsten Otte samt Børn og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes skolevæsen har igennem en årrække arbejdet på at nedbringe elevfraværet i folkeskolen. I skoleåret 2016/17 blev der konstateret et elevfravær, som var lidt over landsgennemsnittet. Der har siden været fokus på at nedbringe elevfraværet, herunder særligt andelen af elever med skolevægring. Tværfaglige arbejdsgrupper har udarbejdet nye tiltag og procedure for at nedbringe fraværet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har set på det gennemsnitlige elevfravær i folkeskolen. I skoleåret 2018/19 var det samlede elevfravær på 5,4%, hvor landsgennemsnittet lå på 5,8%. I skoleåret 2019/20 er elevfraværet i Brønderslev Kommune faldet til 4% heraf udgør det ulovlige fravær 0,4%. Der er på nuværende tidspunkt ikke et landsgennemsnit for skoleåret 2019/20, men det store fald i elevfraværet i det seneste skoleår må efter fagforvaltningens overbevisning tilskrives Covid-19 nedlukningen i foråret 2020.

Definitioner af fravær

I folkeskolen benyttes der af tre former for fravær:

 • Fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende
 • Fravær med tilladelse til ekstraordinær frihed
 • Ulovligt fravær

Ved ulovligt fravær skal skolen straks kontakte elevens forældre for at undersøge, hvorfor eleven er fraværende.

For at sikre, at alle forældre medvirker aktivt til at få deres børn i skole, blev der i 2019 indført nye regler (Lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. august 2019), som betyder, at hvis en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for et kvartal, skal skolelederen underrette kommunen om fraværet. Det er dernæst op til kommunen at beslutte, om børne- og ungeydelsen skal standses for det næste kvartal.

Indsatser mod elevfravær

En af arbejdsgrupperne under projektet "PPR på sporet" arbejdede med tidlig tværfaglig indsats for elever med et negativt fraværsmønster. Arbejdet blev nedfældet i proceduren "Glad i skole – IGEN" – og er blevet brugt i det tværfaglige samarbejde på skolerne siden 2019.

Som et tillæg til det tværfaglige samarbejde arbejdes der på at etablere et nyt tiltag i kommunen i form af en Fraværskoordinator. De kommer til at indgå som en supplerende del af den nuværende fraværsindsats, det er fortsat skolen, som har det overordnede ansvar for fraværsindsatsen. Funktionen forankres i Familieafdelingen og indebærer en omorganisering, således at en del af den fremskudte socialrådgiverfunktion fra Varige Spor målrettes fraværsindsatsen. Det betyder, at to socialrådgivere hver kommer til at varetage funktionen som fraværskoordinator – én i distrikt Vest (Brønderslev Nord og Syd) og én i distrikt Øst (Dronninglund og Hjallerup). Den nye fraværskoordinatorfunktion træder i kraft fra januar 2021. Fraværsindsatsen og udviklingen her af, vil således fremadrettet være koncentreret på to socialrådgivere.

Overordnet mål med indsatsen

 • At styrke fraværsindsatsen for børn og unge med bekymrende fravær, og som er i risiko for at udvikle skolevægring
 • At støtten iværksættes så snart det bekymrende fravær opdages
 • At sikre progression for den enkelte elev gennem tværfagligt samarbejde og høj grad af koordinering og sammenhængskraft
 • At indsatsen er individuelt tilpasset og tager højde for de sammenhænge, der skaber, vedligeholder og forstærker skolefraværsproblematikken.
 • At sikre en helhedsbetragtning på skolefraværsproblematikken.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i samarbejde med skolerne udarbejdet et notat over andelen af elever på nedsat tid, skolevægring og hjemmeundervisning. Notatet viser, at der i alt er 60 elever på nedsat tid og den gennemsnitlige nedsættelse er på 12 timer om ugen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter fraværssituationen i folkeskolen.

Beslutning

Fraværssituationen drøftet. Der arbejdes videre med fokus på og tiltag vedrørende fravær og skoleværing.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Realisering af udviklingsplanen for skoleanlæg


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og godkende Fagforvaltningen for Børn og Kulturs tidsplan for skolebyggeriet samt styregruppeorganiseringen.

Der gives desuden en status for renoveringen af faglokaler.

Skole- og Dagtilbudschef Carsten Otte deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Den 18. august 2020 besluttede Børne- og Skoleudvalget at igangsætte byggeprocessen omkring Hedegårdsskolen og Hjallerup Skole. Derfor har fagforvaltningen fået udarbejdet en tidsplan for udmøntningen af midlerne til skolebyggeriet for dette budgetår samt efterfølgende tre overslagsår.

Derudover er der blevet udarbejdet en plan for styregruppeorganiseringen. Denne organisering kan ses i bilaget.

Den vedlagte tidsplan er for skolebyggeriet på Hedegårdsskolen, Hjallerup Skole og faglokaler. Der er med dette budgetår samt overslagsår afsat 46 mio. kr.

Programmet for byggeprocessen, som er vedlagt nærværende sagsfremstilling, giver et billede af processen fra vision til evaluering af byggeprocessen. Derudover kan man i programmet se, hvordan og hvem der involveres i arbejdet med skolebyggeriet.

Tidsplan

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og godkender tidsplanen for byggeprocessen samt forslag til styregruppeorganiseringen.

Beslutning

Tidsplanen for byggeprocessen samt styregruppeorganiseringen er godkendt. Der placeres ikke en politisk repræsentant i styregruppen, men styregruppen refererer til det samlede Børne- og Skoleudvalg. Der indsættes i stedet personale- og forældrerepræsentant i gruppen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Kvalitetsrapport 2018-19 for skoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om nye oplysninger til kvalitetsrapporten for skoleåret 2018-19.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager i drøftelse af dette punkt.

Sagsfremstilling

Efter Børne- og Skoleudvalget og Byrådet godkendte kvalitetsrapporten for skoleområdet i marts 2020 har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet anmodet landets kommuner om at inkludere yderligere oplysninger til kvalitetsrapporten.

Det sker på baggrund af en ny bekendtgørelse, hvor følgende oplysninger fremover skal indgå i kvalitetsrapporten:

 1. Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver, skal tilføjes som obligatoriske resultatoplysninger
 2. Der skal redegøres for skolernes planlagte ændringer i skoleugens længde i medfør af folkeskolelovens § 16 b og 16 d
 3. Der skal redegøres for skolernes anvendelse af de frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning, hvis midlerne er udmøntet i skoleåret 2019/20

De nye oplysninger indgår i kvalitetsrapportens bilagsmateriale side 21-22. De nye oplysninger til kvalitetsrapporten giver ikke anledning til at ændre i kvalitetsrapportens konklusioner eller fokusområder, da rapporten er blevet godkendt. Fremadrettet vil ovenstående punkter indgå som en fast del af kvalitetsrapporten.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 8. september 2020, pkt. 9:

Punktet udsættes til næste møde.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Ansøgning om midler til opstart af skolebod på Toftegårdsskolen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at tage principiel stilling til, om udvalget ønsker at støtte opstart af skoleboder på skoler i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har modtaget en henvendelse fra to borgere i Jerslev, der søger om bevilling af midler til opstart af en madbod på Toftegårdsskolen.

Baggrunden er, at de som forældre og borgere i Jerslev gerne ser, at Toftegårdsskolen følger med de omkringliggende skoler i forhold til madordninger, således at skolen er mere attraktiv for både nuværende elever og for udefrakommende familier. En madbod på Toftegårdsskolen skal desuden tilbyde eleverne et sundere alternativ til et måltid end de omkringliggende butikker kan og til konkurrencedygtige priser.

Det fremgår af ansøgningen, at de to borgere selv vil stå for det administrative samt indkøbsaftaler, men ønsker at skolen ansætter en fleksmedarbejder til at stå i boden. Indtægter fra salget i boden skal dække alle de løbende driftsudgifter til boden inklusive lønudgifterne til fleksmedarbejderen. Der er imidlertid behov for midler til opstart af boden, dvs. til de første lønninger til fleksmedarbejderen, indkøb af mad, termometer/film/andre artikler, oprettelse af mobilepay-nummer, computer og printer til administration. Det er disse opstartsmidler, der søges bevilliget.

Ansøgningen om midler til opstart af skolebod på Toftegårdsskolen er vedlagt som bilag.

Skoleleder på Toftegårdsskolen har oplyst til fagforvaltningen, at skolelederen støtter projektet og at der på skolen findes et industrikøkken med salgsbod, som kan anvendes til formålet. Skolen kan dog ikke yde økonomisk støtte til projektet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at skoleområdet ikke kan imødekomme ønsket om midler til opstart af en skolebod på Toftegårdsskolen indenfor den nuværende budgetramme. En bevilling af midler til projektet vil desuden være principiel i forhold til etablering af madboder på andre skoler i kommunen fremover.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager principiel stilling til, om udvalget vil understøtte etablering af madboder på skoler eller om der er tale om en lokal opgave.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget vil ikke understøtte etablering af madordninger. Madordninger skal håndteres lokalt, og udvalget opfordrer til, at drøfte madordninger i de enkelte skoledistrikter.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/BS/ÆO

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 1. halvår for 2020. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent er på 34 %, hvilket er 5 procentpoint højere end på landsplan.

Ankestyrelsen har i perioden afgjort 62 sager i Brønderslev Kommune. Her er 38 stadfæstet, i 3 sager er afgørelsen ophævet/ændret, i 17 sager er afgørelsen blevet hjemvist og i 4 sager er klagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 1. halvår 2020 afgjort 62 sager fra Brønderslev Kommune på social- og beskæftigelsesområdet.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Der er afgjort 4 klager inden for LAB-loven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 3 af sagerne og i 1 sag er kommunens afgørelse blevet ændret.

Lov om aktiv socialindsats (LAS)

Der er afgjort 16 klagesager inden for aktivloven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 12 af sagerne. I 1 sag er kommunens afgørelse blevet ændret, 2 sager er blevet sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen og 1 sag er blevet afvist.

Sygedagpenge

Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 8 sager. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 7 af sagerne og 1 sag er blevet afvist.

Serviceloven

Inden for servicelovens område er der afgjort 33 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 15 af sagerne, 1 afgørelse er blevet ændret, 15 er sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling og 2 sager er afvist.

Foruden ovenstående har der været 1 klage indenfor kategorien "øvrige", der dækker over almenboligloven, andre love (tidligere nævnsområder), boligstøtteloven, dagtilbudsloven, integrationsloven, kontantydelsesloven, lov om kompensation for handicappede i erhverv, repatrieringsloven og seniorjobloven. Her er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune 5 procentpoint højere end på landsplan. Brønderslev Kommune har en omgørelsesprocent på 34 og for hele landet er omgørelsesprocenten 29 i 1. halvår 2020. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 22. september 2020, pkt. 6:

Taget til efterretning.

Det er vigtigt at fastslå, at ”hjemviste” ikke er det samme som ”ændrede”, da hjemviste oftest er udtryk for manglende dokumentation i forhold til juridiske krav, men ikke socialfaglige fejl.

Det bemærkes endvidere, at Brønderslev Kommunes andel af klager er noget mindre, end hvad der skulle forventes efter befolkningstal.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Tilbygning ved Børnehaven i Jerslev


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget traf den 12. maj 2020 beslutning om, at en udvidelse af kapaciteten i Børnehaven Livstræet i Jerslev.

Byggesagen har nu været i udbud, og dette har resulteret i nye oplysninger om udgifterne til projektets gennemførsel, hvorfor sagen fremsættes til genbehandling i Børne- og Skoleudvalget og i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget traf den 12. maj 2020 beslutning om, at udvidelsen af kapaciteten i Børnehaven Livstræet i Jerslev skulle ske ved etablering af en forbindelsesgang mellem to bygninger, der udover at forbinde bygningerne også kunne fungere som entré og garderobe (idéoplæg B). Forvaltningen har efterfølgende arbejdet videre med idéoplægget og der har nu været afholdt licitation.

Det billigst indkomne tilbud viser en samlet udgift på i alt 2.362.000 kr. og det skal sammenholdes med, at det tidligere frigivne anlægsbudget udgør 1.5 mil. kr.

Forskellen i den markante merpris skal ses i flere årsager, såsom et større antal m2 i projektet end oprindeligt projekteret, øget udgifter til ekstern rådgivning i forbindelse med projektering og en større m2 pris i udbuddet end anslået i oprindeligt anlægsbudget. Der er vedlagt et notat fra bygningsafdelingen som redegør for udgifterne, samt hvordan merudgiften kan håndteres.

Der er overordnet 3 veje til håndtering af merudgiften på 862.000 kr.

 • Den afholdte licitation aflyses og nyt besparet/ændret projekt udarbejdes.
 • Der udarbejdes forslag til besparelser i det udarbejdede projekt som så forhandles med håndværkerne. Her vil der primært være tale om at gøre byggeriet mindre i m2. Det skønnes at være muligt at arbejde med at reducere tilbygningen med op mod 25 m2 og besparelsen herpå vil kunne blive på ca. 275.000 kr.
 • Den fulde merudgift på 862.000 kr. finansieres af anden vej

Vedr. mulighed for alternativ finansiering kan der peges på 2 muligheder:

 • Merudgiften finansieres fra nogle af de afsatte anlægsmidler på Børne-og skoleudvalgets områder.
 • Merudgiften finansieres af ikke forbrugte fremrykkede anlæg

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet, hvordan merudgiften ønskes håndteret og hvilken finansieringsmulighed der evt. ønskes anvendt.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget indstiller at den afholdte licitation går om, således man overholder den udmeldte økonomiske ramme. Børne- og Skoleudvalget ønsker, at den nye proces skal gå hurtigt, da man er presset i børnehaven grundet de mange børn. Børne- og Skoleudvalget ønsker, at Økonomiudvalget drøfter sagsbehandling/sagsfremstilling af byggesager udarbejdet af Ejendomsservice, således man som fagudvalg kan træffe beslutning ud fra et oplyst grundlag.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Mødekalender 2021 for Børne- og Skoleudvalget


Resume

Sagsforløb: BS

Byrådet har den 2. september 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2021.

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2021 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 2. september 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2021.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i Børne- og Skoleudvalget. Mødedagen er fastsat til tirsdage, kl. 14.00 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42). I uge 26 og 33 må der ikke være møder i de stående udvalg.

Der må ikke være udvalgsmøder de dage, hvor der er temamøde i Byrådet.

De stående udvalgsmøder skal ligge senest i ugen før Økonomiudvalgets møder, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden.

Staben foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender mødekalender 2021 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

I forhold til mødekalenderen ændres Børne- og Skoleudvalgets møde fra tirsdag den 14. september 2021 til den 7. september 2021.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om:

 • Status på ny børnehave i Hjallerup
 • Udrulning af Sprogsporet i alle institutioner, notat fra Brønderslev Bibliotek (vedlagt).
 • Opgørelse over fødselstallene i 2020 for Brønderslev Kommune, fordelt på måneder og skolernes distrikter (vedlagt).
 • Henvendelse fra Skolebestyrelsen i Skoledistrikt Syd, modtaget den 30. september 2020 (vedlagt)
Beslutning

Orienteringerne taget til efterretning.

 • Formandskabet afholder møde med skolebestyrelsen i distrikt syd.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering fra Visitationsudvalget


Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering fra Visitationsudvalget


Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering fra Visitationsudvalget


Til toppen


15. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 7. oktober 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer