Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 3. november 2020
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Peter H.S. Kristensen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Peter H.S. Kristensen fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022


Resume

Sagsforløb: HAR/BS/BE/SS/ØK/BY

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Som en del heraf udarbejdes Nordjysk Socialaftale, som sætter den politiske retning for samarbejdet på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Socialaftalen forelægges de nordjyske byråd og regionsrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Nordjysk Socialaftale er en politisk strategi, som dels fastsætter spillereglerne for køb og salg af pladser og dels sætter retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland.

Socialaftalen er udarbejdet af Den Administrative Styregruppe på Socialområdet (DAS) i tæt samspil med borgere, brugerorganisationer, politikere, fagfolk og embedsmænd. Samarbejdet med og inddragelsen af de mange parter sikrer, at Nordjysk Socialaftale sætter fokus på de mest relevante problemstillinger og udviklingsområder.

Med Nordjysk Socialaftale 2021-2022 har de nordjyske kommuner og regionen udpeget en vision, som skal sætte retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Ligesom i den nuværende socialaftale vil visionen for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 have fokus på egenmestring. Egenmestring er valgt som vision, fordi der ønskes fokus på, at alle borgere skal have mulighed og redskaber til at kunne mestre så meget af sit eget liv som muligt. Øget egenmestring med fokus på den enkelte borgers behov og ressourcer kan give borgeren øget frihed, livskvalitet og selvbestemmelse. Visionen udmøntes gennem tre fokusområder.

 • Fokusområde 1: Sammen om en stærk socialpsykiatri

Dette fokusområde omhandler stigningen i borgere med psykiske vanskeligheder, som modtager ydelser fra det specialiserede socialområde, og sætter fokus på kompetencer og indsatser indenfor området.

 • Fokusområde 2: Den gode alderdom

Dette fokusområde omhandler borgere med udviklingshæmning, som får demens, og sætter fokus på hvordan vi kan sikre fælles kompetencer, tværfaglighed og skabe de bedst mulige løsninger til borgernes behov.

 • Fokusområde 3: Effektive og videns baserede løsninger

Dette fokusområde har fokus på, hvordan de rette incitamenter kan skabe indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både borgerens behov og progression. Fokusområdet sætter fokus på, hvordan vi kan samarbejde om udvikling og vidensdeling af effektive indsatser, arbejdsgange og samarbejder.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Kommunerne og regionen har i regi af Nordjysk Socialaftale løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet hermed er at sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til såvel brede målgrupper som små målgrupper med komplekse udfordringer.

På baggrund af afdækninger af området foretaget i 2020 vurderes det, at der overordnet er god sammenhæng mellem efterspørgsel og det samlede udbud af pladser og indsatser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Kommunerne og regionen er dog enige om, at det skal undersøges nærmere, hvilke muligheder der er for at styrke indsatsen til målgruppen af børn og unge med svært selvskadende adfærd, hvorfor der er igangsat et arbejde herfor.

I regi af KL er der fokus på de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger, hvor der er fokus på sammenhængen på udbud/efterspørgsel for de tilbud, som der er helt eller delvis objektiv finansiering på. Her er der enkelte tilbud, som er udfordret i forhold til bæredygtigheden, herunder Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland), hvortil der er igangsat initiativer, der skal afhjælpe dette.

Det forstærkede samarbejde

Med det forstærkede samarbejde har de nordjyske kommuner og regionen et særligt fokus på udvalgte unikke tilbud. Den faglige følgegruppe for de unikke tilbud – Ekspertpanelet – har indstillet, at to af tilbuddene kommer i nødsporet, da de er udfordret i forhold til bæredygtigheden. DAS har fulgt indstillingen, hvorfor Birken (Aalborg Kommune) og Kvisten (Region Nordjylland) er sat i nødsporet, hvor der vil blive nedsat arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til, hvordan vi kan sikre, at der fortsat vil være indsatser til de pågældende målgrupper.

Centrale udmeldinger

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger i 2019 og 2020, som de nordjyske kommuner afrapporterer på i forbindelse med Nordjysk Socialaftale.

En Central Udmelding udsendes, når Socialstyrelsen er bekymret for udbuddet af tilbud til små og komplekse målgrupper. De tre målgrupper er:

 • Borgere med udviklingshæmning og dom og behov for ophold på sikret afdeling
 • Gravide kvinder med skadeligt rusmiddelmisbrug og behov for højt specialiseret døgnbehandling
 • Børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede socialt rehabiliterende indsatser

De nordjyske kommuner har i samarbejde med Region Nordjylland udarbejdet afrapporteringer på de tre målgrupper som svar til Socialstyrelsens Centrale Udmeldinger. Afrapporteringerne er vedlagt som bilag til Nordjysk Socialaftale. De nordjyske kommuner vurderer overordnet, at der er tilstrækkeligt udbud af tilbud til de nævnte målgrupper i Nordjylland, men der kan være behov for at undersøge muligheden for et nyt tilbud i Vestdanmark, som kan tilbyde sikrede pladser til borgere med udviklingshæmning og dom. Dog med en opmærksomhed på, at den samlede kapacitet af pladser på landsplan skal matche det nødvendige udbud af pladser.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udkast til Nordjysk Socialaftale 2021-2022.

Indstilling

Beslutning fra Handicaprådet, 27. oktober 2020, pkt. 6:

Handicaprådet anbefaler godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022.

Bettina Bøcker Kjeldsen, Karsten Frederiksen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Høring af Sundhedspolitik


Resume

Sagsforløb: HAR/FR/BS/ÆR/FK/BE/ÆO/ØK/TM

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af 1. høringsrunde og behandlingen af de indkomne høringssvar udarbejdet en endelig høringsversion af Sundhedspolitik og pejlemærker.

Social- og Sundhedsudvalget fremsender Sundhedspolitikken til høring i relevante fagudvalg, udvalg og råd forud for den endelige godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Kommunen er den vigtigste offentlige aktør i forhold til at fremme sundhed og forebygge sygdom i borgerens nærmiljø. Alle borgere er på forskellige tidspunkter i deres liv i kontakt med kommunen
f.eks. sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, socialområdet, jobcentre og ældreplejen – og alle borgere bruger kultur- og fritidstilbud, færdes i byrummet og i naturen og lever deres liv i vores fælles samfund.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet høringsversion til en Sundhedspolitik med tilhørende pejlemærker for Brønderslev Kommune.

Sundhedspolitikken har til formål at sætte retning for arbejdet med at øge sundheden blandt borgerne i kommunen. Politikken kommer til at indeholde en række pejlemærker, som skal sætte en fælles retning for, hvordan Brønderslev Kommune kan gøre en forskel for borgernes sundhed.

Sundhedspolitikken indeholder 6 pejlemærker:

 • Gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv
 • Lighed i sundhed
 • En sund start på livet
 • En plads i fællesskabet
 • Byens rum fremmer det sunde valg
 • Mindre rygning og et reduceret alkoholforbrug vil give flere raske leveår

Sundhedspolitikken er gældende for alle borgere i Brønderslev Kommune, og der er fokus på brede sundhedsfremmende tiltag, som gavner alle borgere, men samtidig er der et underliggende fokus på borgergrupper, som i perioder kan have brug for en ekstra indsats eller er særligt udsatte. Sundhedspolitikken står ikke alene og skal tænkes sammen med Byrådets vision 2025 – et godt sted at leve, bevæg dig for livet, Sundhedsaftalen 2019-2023 og FN's verdensmål.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter Sundhedspolitikken.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sundhedspolitikken drøftet og indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Evaluering af budgetproces


Resume

Sagsforløb: ØK/BS

Indledende evaluering af budgetprocessen for 2021.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning i møde den 21. oktober 2020 anmodes udvalget om at evaluere budgetprocessen for 2021. Udvalgets bemærkninger vil efterfølgende blive drøftet i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år ønskes der en evaluering af budgetprocessen for budget 2021. Det forslås, at evalueringen foretages på følgende måde:

Økonomiudvalget har en første drøftelse af budgetprocessen for 2021 med henblik på at udvælge temaer, som fagudvalgene skal drøfte i deres evaluering af budgetprocessen.

Inputtene samles efterfølgende til en endelig evaluering i Økonomiudvalget i november eller december. Resultatet heraf anvendes herefter til at udarbejde forslag til næste års budgetproces.

I forhold til hvilke temaer udvalgene kunne drøfte, kan nedenstående liste anvendes til inspiration:

Fagudvalgenes budgetarbejde:

 • Hvordan har fagudvalgene arbejdet med rådighedsforslag?
 • Hvad er erfaringen med, at rådighedsforslagene først lå efter sommerferien?
 • Hvorledes blev forslag til korrektioner til basisbudget (det tekniske budget) behandlet og drøftet i udvalget?
 • Hvordan er udvalget involveret i forhold til ønsker til budgettet?

Hørings- og inddragelsesproces:

 • Erfaring i forhold til at rådighedsforslag først forelå efter sommerferien
 • Kun én høringsrunde

Budgetmateriale

 • Budgethæfte
 • Rådighedsforslag
 • Opmærksomhedsliste
 • Spørgsmål - svar

Strategimøder

 • Byrådets strategi/budgetmøde i april blev aflyst, men hvilke temaer ønskes på næste års møde?
 • Til 2020 budgettet blev afhold et ½ dags seminar i tilknytning til 1. behandling – ønskes det igen?

Budgetseminaret

 • Formen for budgetseminar herunder fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”Økonomiudvalget + 1”
 • Vurdering af tidspunkt og sted for seminaret

Kommunaldirektør og direktør for staben foreslår, at Økonomiudvalget beslutter, hvilke evalueringstemaer der sendes til fagudvalgene i forbindelse med deres evaluering af budgetprocessen for budget 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. oktober 2020, pkt. 3:

Drøftet.

Temaerne udsendes til fagudvalgene til evaluering.

Genoptages på kommende møde i forbindelse udarbejdelse af proces for budget 2022.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at budgetprocessen starter så tidligt som muligt. Der skal etableres tekniske løsninger, der gør at alle kan deltage enten virtuelt eller fysisk. Børne- og Skoleudvalget mener, at udvalgene løbende kan arbejde med optimeringer indenfor egne områder som så efterfølgende kan blive godskrevet i budgetprocessen.

Peter H.S. Kristensen fraværende.

Til toppen


6. Ny ressourcemodel for dagtilbud


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal i forlængelse af drøftelse i udvalget den 14. april 2020 drøfte og træffe beslutning om en fremtidig ressourcemodel for dagtilbudsområdet på baggrund af et forslag til ny ressourcemodel fra Fagforvaltningen for Børn og Kultur, økonomiafdelingen og områdelederne.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Med Børne- og Skoleudvalgets beslutning om at organisere dagtilbud i kommunen efter en områdestruktur fra 1. januar 2020, er der behov for at fastlægge principper for den udmeldte ressource til områderne.

En arbejdsgruppe bestående af fagforvaltningen og områdelederne har arbejdet på en ny ressourcemodel, som styrker den nye områdestruktur på dagtilbudsområdet. Arbejdsgruppen foreslår følgende principper for tildeling af ressourcer til de to områder:

 • Modellen skal være simpel af hensyn til både administration og gennemsigtighed
 • Tildelingen skal let kunne afrapporteres til både politikere og bestyrelser
 • Der skal være minimumsnormeringer af hensyn til serviceniveauet i de små institutioner
 • Flere af de fælleskommunale midler skal ud til områderne
 • Der skal reguleres løbende på budgetterne - ca. tre gange om året

I henhold til styrelsesvedtægtens §21 er det områdebestyrelsen, der fastsætter principper for anvendelse af dagtilbuddets budgetmæssige ramme indenfor kommunens fastsatte mål og rammer.

Med arbejdsgruppens forslag til en ny ressourcemodel på dagtilbudsområdet, foreslås det, at midlerne på dagtilbudsområdet flyttes ud til dagtilbudsområderne i tre opdelte puljer:

 • Pulje til løn, drift og vikarer
 • Puljer vedtaget af byrådet
 • Puljer fra staten

Med forslag om en ny ressourcemodel vil gennemsnitstildelingen være 132.000 kr. for et vuggestuebarn og 59.500 kr. for et børnehavebarn. I tildelingen er alle puljer indregnet – og derfor vil gennemsnitstildelingen pr. barn ikke være udtryk for, hvad der kan udmøntes i de enkelte daginstitutioner.

Med finansloven for 2020 fik Brønderslev Kommune 3,2 mio. kr. opnormering af dagtilbud. Tildelingen fra staten de kommende år er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men ressourcetildelingsmodellen vil blive justeret frem mod 2025 i takt med, at denne tildeling er kendt.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslaget til en ny tildelingsmodel – og at der på baggrund af denne drøftelse sendes en tildelingsmodel i høring ved områdebestyrelserne, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Økonomi

Økonomiforvaltningen bemærker, at tildelingen pr. barn i en kommunal institution ikke er den samme, som den takst forældrene betaler for at have et barn i en kommunal institution.

Det bemærkes yderligere, at det fremgår, at der er en positiv virkning af puljen, som Byrådet bevilgede på netto 5 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Beslutning

Punktet drøftet. Sagen genoptages på næste møde. Børne- og Skoleudvalget ønsker en nærmere beskrivelse af normeringer og en udspecificering af udgifter på hele dagtilbudsområdet, det vil sige på dagpleje, vuggestue og børnehaveområdet.

Peter H.S. Kristensen fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Styrkelse af undervisningsmiljøet i folkeskolen på baggrund af påbud


Resume

Sagsforløb: BS

Som opfølgning på drøftelsen i Børne- og Skoleudvalget på mødet den 8. september 2020 om styrkelse af undervisningsmiljøet i skolerne, herunder forebyggelse og håndtering af mobning, gives en orientering om, hvilke indsatser, der har været igangsat indtil nu.

Desuden skal Børne- og Skoleudvalget træffe beslutning om, hvordan klagesager fremover skal behandles.

Skole-og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Med baggrund i 'Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen', 'Undervisningsmiljøloven' og fagforvaltningens guide til skolernes udarbejdelse af en anti-mobbestrategi, ønsker fagforvaltningen i relation til lovgivningen at iværksætte nedenstående initiativer, der tilsammen skal styrke undervisningsmiljøet i skolerne:

1. Alle skoler skal have et ’værdiregelsæt’

En skoles værdiregelsæt skal beskrive retningslinjer for god adfærd på skolen og pejlemærker for, hvordan der opnås trivsel for eleverne og de ansatte – og dermed et godt psykisk undervisnings- og arbejdsmiljø. Værdiregelsættet skal ligeledes fremme fælles værdier, engagement og ansvarlighed. Værdiregelsættet skal være offentligt tilgængeligt på skolens hjemmeside.

2.Alle skoler skal have en ’anti-mobbestrategi’

En skoles anti-mobbestrategi skal sikre, at alle medarbejdere på en skole har en fælles retning, når de skal beskytte børn mod mobning. En anti-mobbestrategi skal derfor indeholde retningslinjer for, hvordan skolen vil forebygge og håndtere mobning i praksis – herunder også digital mobning.

Elever, pædagogisk personale og skolebestyrelsen inddrages i udformningen af en anti-mobbestrategi, som revideres en gang årligt på baggrund af resultater fra trivselsmålingen.

Skolens anti-mobbestrategi skal være offentligt tilgængelig på skolens hjemmeside.

3.Skoleleders handlepligt i forbindelse med henvendelser om mobning

Når en skoleleder bliver opmærksom på problemer med det psykiske undervisnings- og arbejdsmiljø, f.eks. gennem henvendelser fra elever, forældre, personale eller andre, har vedkommende handlepligt, og dermed ansvar for at vurdere, om der er tale om en mobbesituation. Under en efterfølgende afdækning af problemet involveres berørte elever og forældre. Hvis skoleleder vurderer, at der er tale om mobning, skal der træffes midlertidige foranstaltninger, som her og nu er nødvendige for at gribe ind overfor de konstaterede problemer.

4.Udarbejdelse af handlingsplan

Indenfor 10 arbejdsdage efter skolen er blevet opmærksom på et problem med mobning, skal der udarbejdes en handlingsplan, der beskriver, hvilke foranstaltninger, der vil blive sat i værk på kort og lang sigt. Med ’handlingsplan’ menes et dokument, som kort ridser op, hvordan den givne problemstilling med det psykiske undervisningsmiljø tænkes løst. Ved at nedfælde, hvordan problemerne løses, skabes en fælles retning for det genoprettende arbejde.

5.Tilgængelig information om klageadgang

Forældre og elever har mulighed for at klage til Den nationale Klageinstans mod mobning under DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø) ved manglende eller utilstrækkelig reaktion ved konkrete tilfælde af problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende. Hvis forældre eller elever klager direkte til Den Nationale Klageinstans mod mobning, sender klageinstansen sagen videre til kommunen, som har ansvaret for at klagen bliver behandlet i første omgang.

Der skal være offentligt tilgængelig information om muligheden for klageadgang på skolens hjemmeside. Klagevejledningen skal følge 'Bekendtgørelse om behandling af klager til Dansk Center for Undervisningsmiljø om mobning og lignende'. Bekendtgørelsen samt grafisk overblik over klageprocessen fra Den nationale Klageinstans mod mobning er vedlagt som bilag.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at elev/forældre kan henvende sig til skolen, som vurderer, om der er tale om mobning eller mobbelignende situation. Hvis de berørte elever og forældre ikke finder skolens efterfølgende vurderinger og initiativer tilstrækkelige, kan de klage til skolen. Skolen skal så videresende klagen til klagebehandler, som er kommunen. Klagebehandler skal inden 20 dage give klager medhold, delvist medhold eller ikke medhold i klagen og sende afgørelsen samt plan for fremadrettet arbejde til klager, som inden 20 dage skal erklære sig tilfreds eller ikke tilfreds. Er klager ikke tilfreds, kan klagen videresendes til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

Børne- og Skoleudvalget skal træffe beslutning om, hvor i kommunen, klager fra berørte elever og forældre, som ikke finder skolens indsats overfor mobning tilstrækkelig, skal behandles (2. klageinstans). Fagforvaltningen foreslår, at klageinstansen i kommunen er chef for skoler og dagtilbud.

6. Handleplaner og samarbejde på baggrund af trivselsmålinger

Fagforvaltningen vil fremover sikre sig, at skolerne på baggrund af de årlige trivselsmålinger på hvert klassetrin, udarbejder en handleplan for de enkelte klasser.

Trivselsmålinger giver et billede af bl.a. det psykiske undervisningsmiljø, og kan være med til at afdække problemer med mobning, som skolens anti-mobbestrategi skal fastsætte retningslinjer for håndteringen af.

På baggrund af den aktuelle sag skal skolerne fremadrettet:

 1. Drøfte trivselsmålingen samt handleplanen med klassens elever.
 2. Udarbejde handleplan for alle klasser i forlængelse af de årlige trivselsmålinger.
 3. Forelægge handleplanerne for forældrene og hvis der er udfordringer med det psykiske undervisnings- og læringsmiljø, indkalde forældrene til et forældremøde.
 4. Forelægge trivselsmålingerne samt en oversigt over handleplanerne for skolebestyrelserne.

Herudover indskærper fagforvaltningen overfor skolerne, at notatpligten i henhold til forvaltningsloven skal overholdes.

I forlængelse heraf ønsker fagforvaltningen, at skolebestyrelserne tager stilling til, hvordan elever og forældre i højere grad kan inddrages i forbindelse med trivselsmålingers resultater og efterfølgende udarbejdelse af handleplaner.

Fagforvaltningen Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget

 • Drøfter ovennævnte foreslåede initiativer til at styrke undervisningsmiljøet i folkeskolen
 • Beslutter, at den kommunale klagebehandler, som behandler klager over skolers ikke tilstrækkelige initiativer og vurderinger, er skole- og dagtilbudschefen.
Indstilling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 8. september 2020, pkt. 8:

Børne- og skoleudvalget har drøftet de foreslåede initiativer. Der skal tydeliggøres, hvem der har en handleforpligtelse på de forskellige niveauer. Der laves en opfølgning på de forskellige initiativer der igangsættes på et kommende møde. Beslutningen om den interne klagegang udsættes.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 3. november 2020:

På baggrund af drøftelsen og beslutningen på mødet den 8. september gives på mødet en orientering om de indsatser, der har været igangsat indtil nu.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning og beslutter, hvordan den kommunale klagebehandling (2. klageinstans) i sager om mobning skal tilrettelægges.

Beslutning

Udvalget har drøftet sagen herunder efteruddannelse af personale, information til forældrene, opfølgning på trivselsmålingerne, sagsbehandlingsgangen, inddragelse af medarbejderne og journalisering. Punktet genoptages kvartalsvis herunder gives der en orientering om udarbejdede handleplaner i forhold til problemer med mobning. Den kommunale klageinstans vil fremadrettet bestå af skolechef, afdelingsleder af PPR og afdelingsleder af familieafdelingen. Bettina Bøcker Kjeldsen kan ikke tilslutte sig den nedsatte klageinstans, da hun ønsker en større uvildighed.

Peter H.S. Kristensen fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om:

- Opfølgning på klagesag fra Himmelblå

- Orientering fra møde med Skolebestyrelsen i Skoledistrikt Syd

- Orientering om udvidelse af den private vuggestue Troldehøj med i alt 12 pladser.

Udvidelsen sker på Markedsvej 81, hvor der skal være 14 børn, mens antallet af børn i vuggestuen på Ingemannsgade nedsættes fra 20 til 18 børn.

Beslutning

Orienteringerne taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen fraværende.

Til toppen


9. Lukket punkt: Anlæg af ny børnehave i Hjallerup


Til toppen


10. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 4. november 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer