Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 1. december 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger eller ændringer.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Drøftet og indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


4. Ny ressourcemodel for dagtilbud


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal i forlængelse af drøftelse i udvalget den 14. april 2020 drøfte og træffe beslutning om at sende forslag til ny ressourcemodel fra Fagforvaltningen for Børn og Kultur, økonomiafdelingen og områdelederne i høring.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Med Børne- og Skoleudvalgets beslutning om at organisere dagtilbud i kommunen efter en områdestruktur fra 1. januar 2020, er der behov for at fastlægge principper for den udmeldte ressource til områderne.

En arbejdsgruppe bestående af fagforvaltningen og områdelederne har arbejdet på en ny ressourcemodel, som styrker den nye områdestruktur på dagtilbudsområdet. Arbejdsgruppen foreslår følgende principper for tildeling af ressourcer til de to områder:

 • Modellen skal være simpel af hensyn til både administration og gennemsigtighed
 • Tildelingen skal let kunne afrapporteres til både politikere og bestyrelser
 • Der skal være minimumsnormeringer af hensyn til serviceniveauet i de små institutioner
 • Flere af de fælleskommunale midler skal ud til områderne
 • Der skal reguleres løbende på budgetterne - ca. tre gange om året

I henhold til styrelsesvedtægtens § 21 er det områdebestyrelsen, der fastsætter principper for anvendelse af dagtilbuddets budgetmæssige ramme indenfor kommunens fastsatte mål og rammer.

Med arbejdsgruppens forslag til en ny ressourcemodel på dagtilbudsområdet, foreslås det, at midlerne på dagtilbudsområdet flyttes ud til dagtilbudsområderne i tre opdelte puljer:

 • Pulje til løn, drift og vikarer
 • Puljer vedtaget af Byrådet
 • Puljer fra Staten

Med forslag om en ny ressourcemodel vil gennemsnitstildelingen være 128.989 kr. for et vuggestuebarn og 60.643 kr. for et børnehavebarn. I tildelingen er alle puljer indregnet – og derfor vil gennemsnitstildelingen pr. barn ikke være udtryk for, hvad der kan udmøntes i de enkelte daginstitutioner.

Med finansloven for 2020 fik Brønderslev Kommune 3,2 mio. kr. opnormering af dagtilbud. Tildelingen fra staten de kommende år er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men ressourcetildelingsmodellen vil blive justeret frem mod 2025 i takt med, at denne tildeling er kendt.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslaget til en ny tildelingsmodel – og at der på baggrund af denne drøftelse sendes en tildelingsmodel i høring ved områdebestyrelserne, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiforvaltningen bemærker, at tildelingen pr. barn i en kommunal institution ikke er den samme, som den takst forældrene betaler for at have et barn i en kommunal institution.

Det bemærkes yderligere, at det fremgår, at der er en positiv virkning af puljen, som Byrådet bevilgede på netto 5 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Indstilling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 3. november 2020, pkt. 6:

Punktet drøftet. Sagen genoptages på næste møde. Børne- og Skoleudvalget ønsker en nærmere beskrivelse af normeringer og en udspecificering af udgifter på hele dagtilbudsområdet, det vil sige på dagpleje, vuggestue og børnehaveområdet.

Peter H.S. Kristensen fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2020:

Børne- og Skoleudvalget behandlede på et udvalgsmøde den 3. november fagforvaltningens forslag til en ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet. På mødet fik fagforvaltningen til opgave at give en nærmere beskrivelse af flere elementer i tildelingsmodellen. Disse oplysninger kan findes i sagens bilagsmateriale.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslaget til en ny tildelingsmodel – og på baggrund af denne drøftelse sender forslag til ny tildelingsmodel i høring ved områdebestyrelserne, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Beslutning

Forslaget drøftet og tildelingsmodelen sendes i høring. Det skal tydeliggøres, at fordelingen af personalet på den enkelte institution skal være 1/3 pædagogmedhjælpere og 2/3 pædagoger.

Bilag

Til toppen


5. Etablering af yderligere vuggestuepladser


Resume

Sagsforløb: BS

I budget 2021 efterspørges en afdækning og planlægning af yderligere etablering af vuggestuepladser, som kan reducere ventelisterne.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har undersøgt forskellige muligheder for at etablere flere vuggestuepladser. Mulighederne fremlægges til drøftelse i Børne- og Skoleudvalget.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under drøftelse af punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget fik i september 2020 en orientering om, at der fortsat er stort pres på ventelisterne til en vuggestueplads. I budgetaftalen 2021 fremgår ligeledes, at børnepasningen i Brønderslev Kommune er under pres på grund af flere fødte børn og tilflytning til kommunen. Der er blandt andet efterspørgsel på vuggestuepladser og der skal iværksættes en afdækning og planlægning af yderligere etablering af tilbud, som kan reducere ventelisterne.

På den baggrund har Fagforvaltningen for Børn og Kultur set på 3 scenarier, som kan imødekomme det store pres på ventelisterne til en vuggestueplads. Fagforvaltningen har undersøgt mulighederne for at øge med yderligere vuggestuepladser i de eksisterende integrerede institutioner, eller at etablere nye integrerede institutioner i en af de nuværende børnehaver.

Derudover har Fagforvaltningen for Børn og Kultur undersøgt muligheden for at etablere integrerede institutioner i de mindre byer; Asaa, Thise og Flauenskjold. Begrundelsen herfor er at udnytte de tomgangspladser, der er i disse byer.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte, hvilke scenarier for etablering af vuggestuepladser, der skal udarbejdes en nærmere analyse af.

Fagforvaltningen har udarbejdet en opdateret opgørelse over ventelisten til vuggestuepladser i Brønderslev by, Hjallerup og Dronninglund, som er vedlagt som bilag.

Bygningsafdelingen har udarbejdet notater om muligheden for at etablere vuggestuepladser i henholdsvis Brønderslev by (Sct. Georgs Gården og Kornumgård), i Hjallerup og i Dronninglund (Den Grønne Giraf, Børnehuset Petra og Den nye børnehave i Hjallerup). Notaterne er vedlagt som bilag.

Det bemærkes, at bygningsafdelingen skal udarbejde konkrete skitseprojekter med anlægsbudgetter for de forslag, som udvalget peger på, skal indgå i et evt. endeligt beslutningsgrundlag.

Scenarie 1: Muligheder for etablering af nye integrerede institutioner

 • Børnehaven Sct. Georgs Gården (børnehave med 80 normerede pladser)

I Sct. Georgs Gården er der mulighed for at inddrage en stue på ca. 57 m2 til vuggestue, hvilket vil give 11/16 vuggestuepladser, afhængig af, hvilken kvalitetsniveau, der anvendes. Det skal undersøges, hvor mange børnehavebørn, der kan være plads til ved denne omlægning af en af stuerne.

Hvis der bevares to stuer til børnehavebørn, kræver det en tilbygning på ca. 50 m2 til vuggestueafdelingen. Ved denne model, skal der tages højde for egen indgang til vuggestueafdelingen.

Derudover skal eksisterende toiletter ombygges og ny renoveres til vuggestuebørnene.

I forbindelse med vuggestuen skal der etableres madordning og køkkenet skal være registeret ved Fødevarestyrelsen. Dette vil kræve en renovering og tilpasning af køkkenet. Der vil sandsynligvis blive stillet krav om, at der etableres ABA anlæg og ventilation i hele bygningen.

En tilbygning på ca. 50 m2 vil overslagsmæssigt have budget på ca. 900.000 kr. Hertil skal tillægges den indvendige opgradering, som det ikke er muligt at prissætte uden at have udarbejdet et egentligt skitseprojekt.

Fordelen ved at etablere en vuggestueafdeling i Sct. Georgs Gården er, at børnehaven hvert år har ledige pladser i børnehavedelen. Derved vil der ikke være et opmærksomhedspunkt ift. en ændret normering af børnehavepladser. Derudover har Sct. Georgs Gården mulighed for en opnormering, set ud fra bygningens kapacitet.

 • Børnehaven Kornumgård (børnehave med 83 normerede pladser)

I Kornumgård er der mulighed for etablering af 20 vuggestuepladser. Dette vil ikke kræve en ændret normering, idet der er mulighed for at leje de ledige lokaler ved børnehaven.

 • Kommende børnehave i Hjallerup ved Østermarken 120 (børnehave med 75 normerede pladser)

Etablering af en vuggestueafdeling med 20 pladser vil kræve en tilbygning / forøgelse af nuværende bruttoareal med ca. 200 m2, hvilket bygningsafdelingen anslår vil have et bygningsmæssigt budget på 4 mio. kr.

Scenarie 2: Muligheder for at øge med yderligere vuggestuepladser i eksisterende institutioner

 • Brønderslev by

Der er i alt 50 børn på venteliste til frem mod august 2021 til de tre integrerede institutioner; Børnehuset Galaksen, Børnehuset Fasanen og Børnehuset Brundur, hvoraf 20 børn ikke er indmeldt i anden institution eller dagpleje.

Der vil være mulighed for at undersøge nærmere, om der kan etableres flere vuggestuepladser i disse tre institutioner.

 • Den Grønne Giraf (integreret institution med 17 normerede vuggestuepladser og 65 normerede børnehavepladser)

I Dronninglund er der på nuværende tidspunkt 17 vuggestuepladser i Den Grønne Giraf. Ved etablering af yderligere 13 vuggestuepladser i Den Grønne Giraf, vil det kræve en ny tilbygning på ca.127 m2.

For etablering af en ny vuggestueafdeling i nævnte størrelse har bygningsafdelingen vurderet et anlægsbudget på ca. 2,5 mio. kr.

På ventelisten er der 21 børn frem mod august 2021. 15 børn ud af de 21 børn er ikke indmeldt i anden institution eller dagpleje.

 • Børnehuset Petra (integreret institution med 17 normerede vuggestuepladser og 55 normerede børnehavepladser)

Bygningsafdelingen har tidligere vurderet, at en tilbygning til Børnehuset Petra med en børnehaveafdeling på maksimalt 15 børnehavebørn vil svare til et nybyggeri på ca. 127 m2. En ny vuggestueafdeling i tilsvarende størrelse vil kunne indeholde 13 vuggestuebørn og har et anslået anlægsbudget, som er vurderet til ca. 2,5 mio. kr.

På ventelisten er der 16 børn frem mod august 2021, heraf er 10 børn ikke indmeldt i anden institution eller dagpleje.

Scenarie 3: Udnyttelse af tomgangspladser i henholdsvis Flauenskjold, Asaa og Thise Børnehave til vuggestuekapacitet.

 • Flauenskjold

Det vurderes umiddelbart, at der kan etableres 10 vuggestuepladser i Flauenskjold. Der vil være etableringsomkostninger både inde og ud.

Der henledes en opmærksomhed på, at Flauenskjold deler lokaler med SFO. Flyttes SFO`en ud af de nuværende lokaler, kan der oprettes yderligere pladser.

 • Thise Børnehave

Det vurderes umiddelbart, at der kan etableres 10 vuggestuepladser i Thise. Det forudsætter dog, at Skovbakken fortsat kan benytte huset på den anden side af vejen.

Der vil være etableringsomkostninger i forbindelse med tilpasning af badeværelser, krybber og generel etablering af vuggestue.

 • Asaa Børnehave

Det vurderes umiddelbart, at der kan etableres 5–6 vuggestuepladser i Asaa børnehave. Der vil være etableringsomkostninger både inde og ude.

Der henledes en opmærksomhed på, at Asaa Børnehave deler lokaler med SFO.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter, hvilke af ovenstående scenarier, der skal udarbejdes en nærmere analyse af.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der arbejdes videre med en yderligere analyse af Sct. Georgs Gården fra scenarie 1 samt scenarie 2. Analysen skal blandt andet indeholde børnetalsudviklingen, øgede driftsomkostninger samt behov/ønske fra borgerne. Der ønskes desuden en analyse af etablering af yderligere dagplejehuse/faste gæstepladser. Der arbejdes ikke videre med scenarie 3, da udvalget ønsker at fastholde dagplejen i landdistrikterne. Det vurderes ikke, at der i landdistrikterne kan skabes vuggestuepladser af fornøden kvalitet.

Bilag

Til toppen


6. Frokostordninger i daginstitutioner


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget orienteres om resultat af høringen vedrørende muligheden for valg/fravalg af frokostordning i daginstitutioner.

Sagsfremstilling

Ifølge Dagtilbudsloven skal alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner have et sundt frokostmåltid alle hverdage. Hvert andet år har forældrebestyrelsen mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid.

I Brønderslev Kommune løber frokostordningerne over to år. Fravalg kan derfor kun ske hvert andet år, og muligheden for fravalg vil typisk ligge i efteråret i lige år.

Beslutningsgrundlag med takster for madordning har været i høring i samtlige forældrebestyrelser i perioden fra 8. oktober – 9. november 2020. Høringen har givet følgende resultat:

 • Forældrebestyrelsen i Børnehuset Fasanen ønsker etablering af frokostordning. Der er i forvejen etableret køkkenfaciliteter i daginstitutionen i forbindelse med vuggestuedelen, og maden til børnehavebørnene vil blive produceret her.
 • Der er tidligere etableret frokostordning i Den Grønne Giraf og Børnehuset Brundur. Bestyrelserne for de to institutioner ønsker at fortsætte ordningen.
 • De øvrige institutioner ønsker at fravælge frokostordning.

Der er i de tre nævnte institutioner, som ønsker frokostordning, tale om en kommunal frokostordning, hvor maden tilberedes af kostansvarlig i den enkelte institutions allerede etablerede køkkenfaciliteter. Køkkenfaciliteterne er godkendt af fødevarestyrelsen.

Takst/forældrebetalingen for den kommunalt tilrettelagte frokostordning er i 2021 beregnet til 572 kr. pr. måned i 11 måneder. Det er ikke muligt for forældrene individuelt at fravælge frokostordningen til deres børn, når først den er etableret i dagtilbuddet. Frokostordningen omfatter således alle børn, der går i dagtilbuddet, når forældrebestyrelsen ikke har fravalgt en kommunal frokostordning.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager til efterretning, at der etableres frokostordning for børnehavebørnene i Børnehuset Fasanen pr. 1. januar 2021 og at frokostordningen fortsætter i Børnehuset Brundur og Den Grønne Giraf.

Personale

Der ansættes en husassistent på 20 timer om ugen i Børnehuset Fasanen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at taksten for et frokostmåltid i 2021 er 572 kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om:

 • Opgørelse over fødselstallene i 2020 for Brønderslev Kommune, fordelt på måneder og skolernes distrikter (vedlagt)
 • Orientering - KL's Børn og Unge Topmøde den 28. januar 2021 holdes virtuelt (vedlagt skrivelse)
Beslutning

Orienteringerne taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Lukket punkt: Orientering - lukket


Til toppen


9. Lukket punkt: Orientering - lukket


Til toppen


10. Lukket punkt: Orientering fra Børn og Ungeudvalget


Til toppen


11. Lukket punkt: Orientering om sag på familieområdet


Til toppen


12. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 2. december 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer