Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 8. april 2020
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Gradvis genåbning af Dagtilbud og Skoler


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og godkende forslag til gradvis genåbning af dagtilbud og skoler.

Sagsfremstilling

Statsminister Mette Frederiksen har mandag, den 6. april 2020 meddelt, hvordan første fase af genåbningen af Danmark kan forløbe efter nedlukningen som følge af COVID-19. På Børne- og Undervisningsministeriets område vil en mulig gradvis åbning ske fra onsdag den 15. april og frem. Rammerne og hygiejnen skal være i orden, før der kan åbnes, og det forudsætter, at kommunalbestyrelsen eller uddannelsesinstitutionens ledelse vurderer det forsvarligt ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Dette gælder for:

 • Dagtilbud, obligatoriske tilbud og pasningsordninger
 • Grundskoler: 0.-5. klasse
 • SFO, fritidshjem og klub: 0.-5. klasse
 • Specialtilbud, specialklasser og ungdomsskolens heltidsundervisning, mv.: Alle klassetrin

Elever der er i den særlige risikogruppe, kan naturligvis blive hjemme og der vil blive etableret fjernundersivning for dem. Elever og børn med sårbare familiemedlemmer i i risikogruppen kan møde i dagtilbud og skole. Er man som forældre utryg ved dette, opfordres I til at gå i dialog med ledelsen i institution eller skole.

Elever i 9. og 10. klasse skal ikke til afgangseksamen i år. I stedet ophøjes de afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer. Det betyder, at alle elever får et fuldt eksamensbevis og kan søge ungdomsuddannelse som normalt. 9. og 10. klasse skal fortsat modtage nødundervisningen i hjemmet. De står altså i en situation, hvor de i en længere periode ikke har fået almindelig undervisning. Det giver dårlige muligheder for både eksamensforberedelse og –afvikling. Dertil kommer, at skolerne har grebet nødundervisningen forskelligt an, og at forskellige grupper af børn har fået forskelligt udbytte af undervisningen. Der er en risiko for, at særligt børn fra socialt svage familier, tosprogede elever, og børn med særlige behov ikke har fået den nødvendige støtte, og at deres udbytte af undervisningen dermed er lavere end ellers. De risikerer dermed at blive stillet urimeligt dårligt ved afgangsprøven. Det er altså af hensyn til, at eleverne stilles lige – til deres retssikkerhed – at prøverne aflyses.

Forholdene for dagtilbud og skoler i Brønderslev Kommune

Det er afgørende af skabe tryghed både med henblik på at skabe den nødvendige tillid blandt forældrene og den sundhedsmæssige forsvarlighed for vores medarbejdere. I genåbningsstrategien er det aftalt at sundhedsplejerskers viden understøtter børnene og personalets sundhed gennem tydelige anvisninger og vejledninger. Derfor vil der blive udarbejdet instrukser der fortæller hvordan Sundhedsstyrelsen anbefalinger kan indarbejdes i hverdagen – og hvilke forholdsregler der er de vigtigste.

Sundhedsplejen udarbejder instrukser til det pædagogiske personale og det er aftalt, at der vil være en information til det pædagogiske personale før opstart af genåbningsplanen, hvor sundhedsplejersken vil være tilsted i forhold til instruksen og med gode råd og vejledning.

Der sættes fokus på, at strategien for god håndhygiejne er at vaske hænder og dette vil både personale og børn blive instrueret i, så det kan blive en naturlig del af hverdagen.

På dagtilbudsområdet skal der være opmærksomhed på de fysiske forhold samt personaleressourcerne afhængig af, hvor mange forældre der gør brug af tilbuddet – og i hvilket omfang. Hvis der bliver pladsproblemer, så vil der blive arbejdet med alternative forslag til inddragelse af andre lokaler og faciliteter. Desuden er der en opmærksomhed på, at personaleressourcerne, især på de mindre institutioner, kan blive udfordret ved sygdom eller medarbejdere i risikogruppen. Det forventes, at der kan blive et merforbrug i forbindelse med genåbningen af dagtilbudsområdet til dækningen af vikarer.

På dagtilbudsområdet ønskes en tilbagemeldingsordning, så behovene kan vurderes før genåbningen iværksættes.

Der er på skoleområdet den nødvendige fysiske kapacitet også til at skabe mindre hold. Der etableres zoner og tydelige retningsvisninger for ophold i skoletiden, så eleverne på tværs af holdene minimeres. I klasselokalerne kan bordopstillingen imødekomme afstandskravet på de 2 meter. Eleverne vil blive præsenteret og instrueret i de hygiejnemæssige foranstaltninger herunder afstands kravene.

Der har i forbindelse med den gennemførte fjernundervisning været fokus på de faglige elementer. Men lærerne har ligeledes formået at understøttet elevernes trivsel i denne vanskelige periode – gennem forskellige metoder. Det prioriteres at begge fokusområder (faglighed og trivsel) får stor opmærksomhed i genåbningsstrategien.

Fravær vil blive registreret som vanligt, men i forbindelse med genåbning vil det ske i dialog med de respektive forældre. Der vil ligeledes være dialog med forældre til børn i særlig risikogruppe. For elever i særlig risikogruppe, vil der blive etableret fjernundervisning.

På både dagtilbuds- og skoleområdet er det afgørende at rengøringen jævnfør sundhedsstyrelsen anbefalinger prioriteres. Der vil på baggrund af politisk godkendelse af genåbningen blive iværksat en central plan for rengøringsniveauet jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

FTR har været inddraget i den indledende drøftelser omkring genåbning. Den lokale udmøntning af genåbningsstrategien vil ske i lokale TRIO-møder mellem arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanterne og ledelsen.

På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets beslutning, vil der blive sendt information ud til forældre, ledelse og personale om håndtering af fravær, sygdom og rammerne for genåbningen. Denne centrale information vil efterfølgende blive suppleret af lokale informationsbreve, der konkret fortæller forældrene om hvordan hverdagen tilrettelægges og hvordan man lokalt imødekommer retningslinjerne og anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur, foreslår at Børne- og Skoleudvalget drøfter og godkender følgende genåbningsstrategi:

Dagtilbuddet inkl. dagplejen

 • At dagtilbudsområdet åbner op igen torsdag den 16. april 2020
 • At nødpasningen forsætter frem til torsdag den 16. april 2020 efter nuværende principper.
 • At forældrene giver en tilbagemelding på om deres børn starter med en formiddag-, eftermiddag- eller heldagsordning til den respektive institution
 • At dagtilbuddene imødekommer Sundhedsstyrelsens anbefalinger før genåbningen iværksættes

Skoleområdet inkl. SFO og fritidsklubber

 • At skolerne, SFO og Fritidsklubberne åbner op igen mandag den 20. april 2020
 • At nødpasningen forsætter frem til mandag den 20. april 2020 efter nuværende principper.
 • At forældrene melder tilbage om de ønsker at gøre brug af SFO og fritidsklubber.
 • At der vil være dialog med forældre til børn i risikogruppen
 • At skolerne imødekommer Sundhedsstyrelsens anbefalinger før genåbningen iværksættes
Beslutning

Genåbningsplanen drøftet og godkendt som foreslået af fagforvaltningen for Børn og Kultur. Børne- og skoleudvalget har forståelse for, hvis forældre til børn i dagtilbud vælger en senere opstart.

Bilag

Til toppen


4. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Ingen orientering.

Til toppen


5. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 8. april 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer