Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 20. oktober 2020
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen ændringer.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen


3. Tilbygning ved Børnehaven i Jerslev


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget traf den 12. maj 2020 beslutning om, at en udvidelse af kapaciteten i Børnehaven Livstræet i Jerslev. Byggesagen har nu været i udbud, og dette har resulteret i nye oplysninger om udgifterne til projektets gennemførsel.

På foranledning af Udvalgsformand Lone Birkmose Lex genoptages sagen vedrørende den afholdte licitation for igangsætning af byggesagen.

Økonomiudvalget skal på møde den 21. oktober 2020 drøfte en eventuelt ny indstilling fra Børne- og Skoleudvalget. Økonomiudvalget skal ligeledes behandle Børne- og Skoleudvalgets ønske om at drøfte sagsfremstillinger/sagsbehandlingen ved byggesager.

Direktør for Stabene Jens Davidsen deltager i drøftelsen af sagen.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget traf den 12. maj 2020 beslutning om, at udvidelsen af kapaciteten i Børnehaven Livstræet i Jerslev skulle ske ved etablering af en forbindelsesgang mellem to bygninger, der udover at forbinde bygningerne også kunne fungere som entré og garderobe (idéoplæg B). Forvaltningen har efterfølgende arbejdet videre med idéoplægget og der har nu været afholdt licitation.

Det billigst indkomne tilbud viser en samlet udgift på i alt 2.362.000 kr. og det skal sammenholdes med, at det tidligere frigivne anlægsbudget udgør 1.5 mio. kr.

Forskellen i den markante merpris skal ses i flere årsager, såsom et større antal m2 i projektet end oprindeligt projekteret, øget udgifter til ekstern rådgivning i forbindelse med projektering og en større m2 pris i udbuddet end anslået i oprindeligt anlægsbudget. Der er vedlagt et notat fra Bygningsafdelingen som redegør for udgifterne, samt hvordan merudgiften kan håndteres.

Der er overordnet 3 veje til håndtering af merudgiften på 862.000 kr.

  • Den afholdte licitation aflyses og nyt besparet/ændret projekt udarbejdes.
  • Der udarbejdes forslag til besparelser i det udarbejdede projekt som så forhandles med håndværkerne. Her vil der primært være tale om at gøre byggeriet mindre i m2. Det skønnes at være muligt at arbejde med at reducere tilbygningen med op mod 25 m2 og besparelsen herpå vil kunne blive på ca. 275.000 kr.
  • Den fulde merudgift på 862.000 kr. finansieres af anden vej

Vedr. mulighed for alternativ finansiering kan der peges på 2 muligheder:

  • Merudgiften finansieres fra nogle af de afsatte anlægsmidler på Børne-og skoleudvalgets områder.
  • Merudgiften finansieres af ikke forbrugte fremrykkede anlæg.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet, hvordan merudgiften ønskes håndteret og hvilken finansieringsmulighed der evt. ønskes anvendt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 9:

Børne- og Skoleudvalget indstiller at den afholdte licitation går om, således man overholder den udmeldte økonomiske ramme. Børne- og Skoleudvalget ønsker, at den nye proces skal gå hurtigt, da man er presset i børnehaven grundet de mange børn. Børne- og Skoleudvalget ønsker, at Økonomiudvalget drøfter sagsbehandling/sagsfremstilling af byggesager udarbejdet af Ejendomsservice, således man som fagudvalg kan træffe beslutning ud fra et oplyst grundlag.

Lars Bisgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde, den 20. oktober 2020:

På foranledning af Udvalgsformand Lone Birkmose Lex genoptages drøftelsen af den afholdte licitation for igangsætning af byggesagen.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at der frigives 663.000 kr. af udvalgets egne anlægsmidler tildækning af merudgiften. Der indledes en forhandling om færre kvm. således at merudgiften kan dækkes af ovenstående midler.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af beslutningsprotokol


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Digital underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Godkendt – der var enkelte udvalgsmedlemmer som ikke kunne få lov at godkende.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 21. oktober 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer