Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 12. januar 2021
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger/ændringer.

Til toppen


3. Realisering af besparelse på Dansk som Andetsprog i folkeskolen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til realisering af besparelsen på Dansk som Andetsprog i folkeskolen i forbindelse med budget 2021.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I Brønderslev Kommune gives der støtte til elever, som har Dansk Som Andetsprog (DSA). Flersprogede elevers sproglige færdigheder i dansk er afgørende for deres forståelse af indholdet i skolens undervisning. Derfor modtager disse elever hjælp til deres sprogudvikling gennem DSA-støtte.

Der har været et fald i antallet af elever, som modtager DSA-støtte i undervisningen, og derfor besluttede Byrådet med budget 2021, at der skal spares 1,5 mio. kr. på området.

I tabel 1 kan man se budgettet for DSA-området samlet forud for besparelsen på 1,5 mio. kr. Der bliver i dag tildelt svarende til 20.000 kr. pr elev pr. skoleår fra en samlet pulje for DSA-området.

Tabel 1: Budget til to-sprogsområdet i 2021 eksklusiv besparelse

Budget til DSA i 2021 uden besparelse

Modtage- og Videnscenter

1.100.000 kr.

DSA-midler til distrikterne

6.518.000 kr.

I alt til DSA-området

7.618.000 kr.

Fordelingen af elever og økonomi på området mellem skoledistrikterne kan ses i tabel 2 nedenfor, opgjort i efteråret 2020. Tallene kan ændre sig i løbet af et skoleår.

Tabel 2: Fordeling af elever og økonomisk tildeling på skoledistrikter

Oversigt over DSA elever

Elever

Tildeling

Distrikt Nord

73

1.460.000 kr.

Distrikt Syd

151

3.020.000 kr.

Distrikt Hjallerup

38

760.000 kr.

Distrikt Dronninglund

7

140.000 kr.

I alt

269

5.380.000 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår to modeller for realiseringen af besparelsen:

  • Model 1: DSA-taksten nedsættes fra 20.000 kr. pr. elev til 18.000 kr. pr. elev
  • Model 2: En ny model hvor der tildeles på baggrund af elevvurdering

Model 1 baserer sig på den nuværende organisering af DSA-området med en bibeholdelse af et modtage- og videnscenter og én takst pr. elev. Med en besparelse på området, vil det betyde, at DSA-taksten pr. elev vil falde fra 20.000 kr. til 18.000 kr.

Som det fremgik af tabel 2 er over halvdelen af DSA-eleverne samlet i Distrikt Syd. Derfor vil en takstbesparelse ramme Distrikt Syd hårdere økonomisk, end den vil ramme de øvrige distrikter jævnfør tabel 3.

Tabel 3: Før og efter besparelsen i distrikterne

Distrikterne

Før besparelse

Efter takstbesparelse

Distrikt Nord

1.460.000 kr.

1.314.000 kr.

Distrikt Syd

3.020.000 kr.

2.718.000 kr.

Distrikt Hjallerup

760.000 kr.

684.000 kr.

Distrikt Dronninglund

140.000 kr.

126.000 kr.

I alt

5.380.000 kr.

4.842.000 kr.

Med model 2 har Fagforvaltningen for Børn og Kultur udarbejdet et forslag til en ny organiseringsform for DSA-området. Dette forslag er nærmere beskrevet i sagsfremstillingens bilagsmateriale og i hovedpointer nedenfor.

Med en ny ressourcetildelingsmodel foreslås der følgende:

  1. Nedlæggelse af Modtage- og Videnscentret på Skolegades Skole
  2. Differentieret ressourcetildeling til DSA – undervisning på baggrund af en faglig vurdering
  3. Ny funktion for tosprogskoordinator

I forslaget vil det være muligt gennem omstruktureringen af Modtage- og Videnscentret at realisere en kronereduktion på cirka 550.000 kr. Hvis elevtallet ikke stiger fremadrettet, vil der med det nuværende niveau for skoleåret 2020/2021 være muligt at fastholdes den udmøntede serviceramme til skolerne og samtidig effektuere besparelsen for budget 2021.

Når Børne- og Skoleudvalget har besluttet, hvilken model der skal realiseres, kan fagforvaltningen begynde at beregne taksterne for DSA-eleverne.

Fagforvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om realisering af besparelsen på DSA-området ud fra en af de foreslåede modeller og at beslutningen sendes i høring i skolebestyrelser, MED-udvalg og Integrationsrådet.

Beslutning

Bilagsmaterialet tilrettes i forhold til økonomien og materialet sendes herefter i høring inden Børne- og Skoleudvalget træffer en beslutning.

Bilag

Til toppen


4. Planlægning af møde i det Fælles Rådgivende Organ


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til møder i Fælles Rådgivende Organ for skoler og dagtilbud i 2021.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet nedenstående forslag til mødeplan for det Fælles Rådgivende Organ i 2021.

Tirsdag den 13. april 2021:

Fælles Rådgivende Organ for skoler: kl. 16.00 - 17.30

Fælles Rådgivende Organ for dagtilbud: kl. 18.00 - 19.30

Tirsdag den 2. november 2021:

Fælles Rådgivende Organ for dagtilbud: kl. 16.00 - 17.30

Fælles Rådgivende Organ for skoler: kl. 18.00 - 19.30

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender mødeplanen for Det Fælles Rådgivende Organ for skoler og dagtilbud.

Personale

Ingen.

Beslutning

Datoen for aprilmødet er godkendt. Mødet i november flyttes til 7. september 2021.

Til toppen


5. Orientering om deltagelse i puljeprojekt – Samtaleforløb i PPR


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om nyt puljeprojekt i kommunens PPR i perioden 2020-2022. Brønderslev Kommune har søgt om deltagelse i satspuljen til støtte af implementering af lettere behandlingstilbud, og har fået tilsagn om 4,2 mio. kr. over de næste 2 år.

Projektet er et naturligt næste skridt for at styrke og kvalificere PPRs indsats med individuelle samtaleforløb til sårbare børn og unge.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2021 blev servicerammen for PPR udvidet med 300.000 kr. årligt. Udvidelsen blev bevilliget med henblik på at understøtte indsatsen; Individuelle samtaleforløb af kortere varighed, som i projekt PPR på sporet har vist sig at være en indsats med god effekt i forhold til sårbare børn og unge med begyndende symptomer på psykisk mistrivsel.

I september 2020 blev det muligt at søge Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om at få andel i en satspulje til støtte af implementering af lettere behandlingstilbud i kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR) i 2020-2022. Målgruppen er de 6 til 18 årige. Brønderslev Kommune søgte om deltagelse med et samlet budget til projektet på 5,3 mio. kr. Styrelsen har bevilget 4,2 mio. kr. fra satspuljen til Brønderslev Kommune, og egenfinansieringen findes indenfor PPRs budgetramme. Egenfinansieringen udgøres af opgaven til projektledelse, af opgaver, der allerede udføres af PPR inden for området samt af udvidelsen servicerammen, som blev besluttet i forbindelse med budget 21. Det vil således ikke få konsekvens for PPRs almindelige drift. De 4,2 mio. kr. fra satspuljen er øremærket til ansættelse af medarbejdere og kompetenceudvikling.

Fokus i projektet har udgangspunkt i nedenstående illustration, som viser det udviklingspotentiale, der er i projektet henholdsvis før, under og efter samtaleforløb i PPR.

1. Opstart af samtaleforløb

Udviklingspotentialet ligger i at få skabt en adgang til behandlingstilbud i PPR, som er; kendt, enkel og tilgængelig. Desuden ønsker PPR at få etableret en visitation baseret på en systematisk faglig vurdering afstemt efter barnets/den unges behov ved brug af standardiserede og vidensbaserede redskaber.

2. Samarbejde, koordinering og inddragelse af nærmiljø

Målet er at få etableret en helhedsorienteret indsats med fokus på barnet/den unge i alle dets deltagelsesarenaer. Udviklingspotentialet ligger i at få skabt systematiske procedurer, som sikrer et tæt og koordineret samarbejde på tværs af relevante fagprofessionelle – for eksempel gennem systematiske procedurer for interne, tværkommunale og regionale samarbejder. Et vigtigt element bliver desuden at sikre inddragelse af barnets/den unges hverdagsliv og nærmiljø (det vil sige aktører af betydning for barnet/den unge), og som er vigtige for at understøtte en helhedsorienteret indsats.

3. Progression, effekt og opfølgning

Udviklingspotentialet er at få skabt en systematik i arbejdsgangen, som sikrer opstilling af klare, konkrete og målbare mål i den enkelte indsats. Målene sættes/formuleres i samarbejde med barnet/den unge og dennes forældre. Desuden skal der arbejdes på at få etableret en systematik i forhold til løbende opfølgning på progression. Dette vil give mulighed for justering undervejs, hvis der er behov for det. En systematisk dokumentationspraksis, vil ikke kun gøre det muligt at følge udviklingen hos den enkelte – men også på aggregeret niveau (indsatsen som helhed).

Fremtidig forankring

De tildelte projektmidler skal anvendes til frikøb af fastansatte PPR-medarbejdere. Ud over at drifte samtaleforløbene skal de indgå i en projektgruppe, som skal udvikle og kvalificere indsatsen i forhold til de ovenstående punkter. Over den næste 2-årige periode får PPR-medarbejderne derved erfaringer og kompetencer til at gennemføre samtaleforløb, ligesom den samlede medarbejderstab i PPR inddrages løbende for vidensdeling og sparring ad hoc så den viden og læring, der opnås i projektperioden, kvalificeres og løbende implementeres i hele PPR Brønderslev.

Det er et klart mål for PPR, at individuelle samtaleforløb fra 2023 kan driftes inden for PPRs eksisterende serviceramme.

Fagforvaltningen for Børn & Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


6. Henvendelser til udvalgsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte, hvordan henvendelser til udvalgets medlemmer skal håndteres.

Sagsfremstilling

Børne - og Skoleudvalget har på mødet den 1. december 2020 aftalt at drøfte, hvordan henvendelser, som er sendt til enkelte udvalgsmedlemmer, skal håndteres fremadrettet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og aftaler, hvordan henvendelser til udvalgsmedlemmer håndteres fremadrettet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet. Henvendelser sendt til udvalgsformanden, der er stilet til det samlede udvalg, fremsendes til udvalget. Andre henvendelser opfattes om personlige henvendelser.

Til toppen


7. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om,

  • Brønderslev Kommune har tilmeldt kommunen til at deltage virtuelt i KL's Børn- og Ungetopmøde den 28. januar 2021 kl. 8.45-16.30.


Der modtages link forud for mødet (2 dage før mødet) - som videresendes til alle udvalgsmedlemmerne.

  • Status vedrørende byggeprojekter på skole- og dagtilbudsområdet.
Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


8. Lukket punkt:


Til toppen


9. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 13. januar 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer