Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 9. februar 2021
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen ændringer/bemærkninger.

Til toppen


3. Budget 2022 - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: BS

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8% til 1%.

Fagudvalgene får til opgave, i perioden fra februar til april, at drøfte og fremlægge omprioriteringsforslag. Forslagene skal fremlægges på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021.

Herefter sendes omprioriteringsforslagene i høring i Lokale MED-udvalg, Råd, Institutioner, bestyrelser m.v.

Omprioriteringsforslag pr. udvalg:

Staben foreslår, at arbejdet med omprioriteringsforslag igangsættes og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Beslutning

Punktet drøftet. Der afholdes en temadrøftelse før næste udvalgsmøde i forhold til udvalgets samlede økonomi.

Bilag

Til toppen


4. Opfølgning Varige Spor


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om opfølgning på fordeling af indsatser vedrørende Varige Spor.

Børn og familiechef Inge Gorm Andersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 20. august 2019, at de ville have en opfølgning på Varige Spor hvert halve år.

Med udrulningen af Varige Spor i Brønderslev Kommune er målet at opnå, at:

 • opgaveløsningen iværksættes tidligere med inddragelse af fagprofessionelle, frontpersonale, foreninger, fritidsliv og private netværk - Effektmål: At antallet af anbragte børn nedbringes
 • børn får en tidlig, helhedsorienteret og effektiv indsats - Effektmål: At kommunens ressourcer på det specialiserede børneområde frigøres til forebyggelse
 • det tværfaglige samarbejde styrkes, så der bygges bro til den tidlige og forebyggende indsats på almenområdet - Effektmål: At metodeudvikle den eksisterende tilbudsvifte med inddragelse af almenområdet, netværk og frivillige

Opfølgning er en rapport over fordelingen af og udviklingen i indsatserne på Indsatstrappen pr. 31. december 2020.

Opfølgningen er dækkende for Familieafdelingen og UngeCentret, og dækker de sager, hvor Brønderslev Kommune er handlekommune.

Opfølgningsrapporten har fået nyt design og indhold ved denne opfølgning.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager opfølgningsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Familieafdelingens arbejdsgrundlag


Resume

Sagsforløb: BS

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har på baggrund af en temadrøftelse i Børne- og Skoleudvalget vedrørende udvalgets forventninger til Familieafdelingen, udarbejdet et forslag til elementer, der skal indgå i et serviceeftersyn af Familieafdelingens arbejdsgrundlag. Fagforvaltningens forslag til eftersynets elementer skal drøftes i Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

På temamødet i Børne- og Skoleudvalget den 12. januar 2021 drøftede udvalget sine forventninger til Familieafdelingen.

Det blev aftalt, at Fagforvaltningen for Børn og Kultur skulle udarbejde et forslag til elementer, der skal indgå i et kommende serviceeftersyn af Familieafdelingens arbejdsgrundlag og arbejdsgange.

Nedenstående elementer foreslås som en del af undersøgelsen:

 • Politisk serviceeftersyn – her drøfter Børne- og skoleudvalget det politiske grundlag for Familieafdelingen herunder varige spor, arbejdsgrundlaget, serviceniveauet, kompetenceplanen og organiseringen.
 • Forvaltningsmæssigt serviceeftersyn – det undersøges, om der er konsensus mellem den socialfaglige praksis og det politiske grundlag. Denne undersøgelse foretages i samarbejde med en ekstern part. Arbejdet tilrettelægges, således det har et læringsmæssigt fokus.
 • Med udgangspunkt i satspuljeprojektet ”Progression i sagsbehandlingen” er det et mål for afdelingen at skabe en transparent sagsbehandling og en optimal samarbejdsrelation med borgeren.

Metametoden Feedback Informed Treatment (FIT) vil blive afprøvet i den forbindelse. FIT er en evidensbaseret metode, hvor man kan ”måle” dels relationen/kommunikationen mellem borger og rådgiver, dels målopfyldelsen i arbejdet. Der vil jf. Brønderslev Kommunes værdi: I samspil med borgeren være et særligt fokus på kommunikation og relation

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslaget til de elementer, der skal indgå i serviceeftersynet af Familieafdelingens arbejdsgrundlag.

Personale

Ingen.

Beslutning

Forslaget godkendt.

Til toppen


6. Plan for udbygning af Børnehaven Troldehøj


Resume

Sagsforløb: BS

I budget 2020 blev der afsat anlægsmidler på samlet 2 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i børnehaverne i Jerslev og Øster Brønderslev.

Børne- og Skoleudvalget har efterfølgende godkendt at igangsætte et byggeprojektet i Børnehaven Livstræet, Jerslev for 1,5 mio. kr., mens pladsudfordringerne i Børnehaven Troldehøj i Øster Brønderslev skulle løses i samarbejde med skolen og ved etablering af et uderum i børnehaven.

Bygningsafdelingen har nu set på muligheden for at etablere et uderum ved Børnehaven Troldehøj, og der ønskes en tilkendegivelse fra Børne- og Skoleudvalget, om man fortsat ønsker at arbejde videre med denne løsning, eller om alternative løsninger skal undersøges.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Børne og Skoleudvalget godkendte den 8. september 2020, at der skulle etableres et uderum ved Børnehaven Troldehøj i Øster Brønderslev, som i en kombination med brug af lokale på skolen skulle afhjælpe den aktuelle børnetalsudvikling i Øster Brønderslev.

Bygningsafdelingen har nu udarbejdet et forslag til en udvidelse af bygningen i Børnehaven Troldehøj, som er vedlagt som bilag.

Det er lagt til grund for det udarbejdede skitseforslag, at bygningen skal være opvarmet, så den kan bruges hele året. Tilbygningen kan etableres for samlet set 0,5 mio. kr. og vil tilvejebringe et netto kvadrat-meter-areal til et opholdsrum til børnehavebørnene på ca. 17 m2. Dette svarer til, at makskapaciteten i tilbygningen vil være på 8-9 børnehavebørn.

Børne- og Skoleudvalget fik på mødet den 8. september præsenteret et samlet notat over den eksisterende normering og fysiske kapacitet i børnehaver i 5 skoledistrikter i kommunen, sammenholdt med antallet af børn, der er indskrevet eller på venteliste til en plads i en børnehave og udviklingen i børnetallet i det pågældende skoledistrikt de næste 2 år og 10 måneder. I notatet fremgik at det samlede tal for børn i børnehavealderen i Øster Brønderslev skoledistrikt ville ligge på omkring 80 børn i sommermånederne 2021 og 2022 og at der derfor både i 2021 og 2022 forventes at være en mangel på ca. 28 børnehavepladser i forhold til den nuværende makskapacitet, som uden tilbygning er på 53 pladser i Troldehøj.

Befolkningsprognosen for Brønderslev Kommune, som er udarbejdet af Cowi, forudsiger på samme vis, at antallet af børn i alderen 3-5 år i Øster Brønderslev skoledistrikt vil ligge på mellem 75 og 80 børn en årrække frem - og stadig i 2035, som prognosen er udarbejdet for, vil være på dette niveau. Fagforvaltningen for Børn og Kultur forventer således, at den kapacitetsudfordring, der er i forhold til børnehavepladser i Øster Brønderslev allerede i sommeren 2021, vil fortsætte de kommende år.

Det er fagforvaltningens vurdering, at løsningsforslaget fra Bygningsafdelingen ikke imødekommer de kapacitetsudfordringer, der er i børnehaven. Det vil med det skitserede forslag fra Bygningsafdelingen fortsat være nødvendigt at gøre brug af lokale på skolen. Der henvises endvidere til notat fra områdeleder i Dagtilbudsområde Vest, hvori dagtilbudsleders, lokalbestyrelsens og områdeleders bemærkning til det udarbejdede forslag fra Bygningsafdelingen fremgår. Lokalbestyrelsens tidligere høringssvar er også vedhæftet som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om der skal arbejdes videre med denne løsning, eller om alternative løsninger skal undersøges.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det fremsatte forslag skrinlægges. Der skal i stedet udarbejdes et forslag til en løsning i sammenhæng med den nuværende børnehave, der kan imødegå kapacitetsudfordringen i børnehaven.

Bilag

Til toppen


7. Ny ressourcemodel for dagtilbud


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget valgte at sende fagforvaltningens forslag til en ny ressourcemodel i høring i december 2020. Fagforvaltningen har modtaget høringssvarene og på den baggrund skal udvalget træffe beslutning om en fremtidig ressourcetildelingsmodel for børnehaver og vuggestuer.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Med Børne- og Skoleudvalgets beslutning om at organisere dagtilbud i kommunen efter en områdestruktur fra 1. januar 2020, er der behov for at fastlægge principper for den udmeldte ressource til områderne.

En arbejdsgruppe bestående af fagforvaltningen og områdelederne har arbejdet på en ny ressourcemodel, som styrker den nye områdestruktur på dagtilbudsområdet. Arbejdsgruppen foreslår følgende principper for tildeling af ressourcer til de to områder:

 • Modellen skal være simpel af hensyn til både administration og gennemsigtighed
 • Tildelingen skal let kunne afrapporteres til både politikere og bestyrelser
 • Der skal være minimumsnormeringer af hensyn til serviceniveauet i de små institutioner
 • Flere af de fælleskommunale midler skal ud til områderne
 • Der skal reguleres løbende på budgetterne - ca. tre gange om året

I henhold til styrelsesvedtægtens § 21 er det områdebestyrelsen, der fastsætter principper for anvendelse af dagtilbuddets budgetmæssige ramme indenfor kommunens fastsatte mål og rammer.

Med arbejdsgruppens forslag til en ny ressourcemodel på dagtilbudsområdet, foreslås det, at midlerne på dagtilbudsområdet flyttes ud til dagtilbudsområderne i tre opdelte puljer:

 • Pulje til løn, drift og vikarer
 • Puljer vedtaget af Byrådet
 • Puljer fra Staten

Med forslag om en ny ressourcemodel vil gennemsnitstildelingen være 128.989 kr. for et vuggestuebarn og 60.643 kr. for et børnehavebarn. I tildelingen er alle puljer indregnet – og derfor vil gennemsnitstildelingen pr. barn ikke være udtryk for, hvad der kan udmøntes i de enkelte daginstitutioner.

Med finansloven for 2020 fik Brønderslev Kommune 3,2 mio. kr. opnormering af dagtilbud. Tildelingen fra staten de kommende år er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men ressourcetildelingsmodellen vil blive justeret frem mod 2025 i takt med, at denne tildeling er kendt.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslaget til en ny tildelingsmodel – og at der på baggrund af denne drøftelse sendes en tildelingsmodel i høring ved områdebestyrelserne, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiforvaltningen bemærker, at tildelingen pr. barn i en kommunal institution ikke er den samme, som den takst forældrene betaler for at have et barn i en kommunal institution.

Det bemærkes yderligere, at det fremgår, at der er en positiv virkning af puljen, som Byrådet bevilgede på netto 5 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Indstilling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 3. november 2020, pkt. 6:

Punktet drøftet. Sagen genoptages på næste møde. Børne- og Skoleudvalget ønsker en nærmere beskrivelse af normeringer og en udspecificering af udgifter på hele dagtilbudsområdet, det vil sige på dagpleje, vuggestue og børnehaveområdet.

Peter H.S. Kristensen fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2020:

Børne- og Skoleudvalget behandlede på et udvalgsmøde den 3. november fagforvaltningens forslag til en ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet. På mødet fik fagforvaltningen til opgave at give en nærmere beskrivelse af flere elementer i tildelingsmodellen. Disse oplysninger kan findes i sagens bilagsmateriale.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslaget til en ny tildelingsmodel – og på baggrund af denne drøftelse sender forslag til ny tildelingsmodel i høring ved områdebestyrelserne, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2020, pkt. 4:

Forslaget drøftet og tildelingsmodelen sendes i høring. Det skal tydeliggøres, at fordelingen af personalet på den enkelte institution skal være 1/3 pædagogmedhjælpere og 2/3 pædagoger.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 9. februar 2021

Børne- og Skoleudvalget behandlede på et udvalgsmøde den 1. december 2020 fagforvaltningens forslag til en ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Børne- og Skoleudvalget valgte, at sende ressourcemodellen i høring i områdebestyrelser, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Fagforvaltningen har modtaget høringssvar fra områdebestyrelser, Handicaprådet og Integrationsrådet. Høringssvarene kan læses i sagens bilagsmateriale.

Hovedpointerne i høringssvarene er følgende:

 • Der sættes pris på inddragelsen i forbindelse med høringen
 • Områdebestyrelser og MED-udvalg er positive over for udlægning af ressourcerne til det centrale niveau
 • Der er enighed om, at små institutioner fortsat skal have en minimumstildeling
 • Flere høringsparter ønsker, at der skal være samme tildeling uanset om en institution har over eller under 60 børn

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender fagforvaltningens forslag til en ny ressourcemodel for dagtilbudsområdet.

Beslutning

Forslaget godkendt med den ændring at der skal være den samme tildeling uanset om institutionen har over eller under 60 børn.

Bilag

Til toppen


8. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om:

 • henvendelse med ønske om, at kommunen indfører mulighed for at få tilskud til at hjemmepasse egne børn
Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. Henvendelsen om tilskud til hjemmepasning drøftes på et kommende møde.

Til toppen


9. Lukket punkt: Orientering om afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


10. Lukket punkt: Etablering af yderligere vuggestuepladser


Til toppen


11. Lukket punkt: Orientering fra visitationsudvalget


Til toppen


12. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 21. maj 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer