Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 9. marts 2021
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen ændringer/bemærkninger.

Til toppen


3. Budget 2022 - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: BS

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8 % til 1 %.

Fagudvalgene får til opgave, i perioden fra februar til april, at drøfte og fremlægge omprioriteringsforslag. Forslagene skal fremlægges på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021.

Herefter sendes omprioriteringsforslagene i høring i Lokale MED-udvalg, Råd, Institutioner, bestyrelser m.v.

Omprioriteringsforslag pr. udvalg:

Staben foreslår, at arbejdet med omprioriteringsforslag igangsættes og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Indstilling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 9. februar 2021, pkt. 3:

Punktet drøftet. Der afholdes en temadrøftelse før næste udvalgsmøde i forhold til udvalgets samlede økonomi.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget, den 9. marts 2021:

Fagforvaltningen har forberedt oplæg til udvalgets temadrøftelse inden udvalgsmødet om udvalgets samlede økonomi.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget genoptager punktet på baggrund af temadrøftelsen.

Beslutning

Drøftet. Fagforvaltningen udarbejder forslag til næste møde.

Bilag

Til toppen


4. Tilskud til pasning af egne børn


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal på baggrund af en konkret henvendelse drøfte muligheden for tilskud til pasning af egne børn.

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden har den 31. januar 2021 modtaget en henvendelse fra et forældrepar, der har et ønske om, at man i Brønderslev Kommune kan få mulighed for at få tilskud til pasning af egne børn. Henvendelsen fra forældrene er vedlagt som bilag.

Børne- og Skoleudvalget har den 12. januar 2016 behandlet forslag om at give tilskud til pasning af egne børn. Her besluttede udvalget ikke at yde tilskud til forældres pasning af egne børn.

Efter dagtilbudslovens kapitel 16 kan Byrådet beslutte at give forældre mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for plads i et dagtilbud. Tilskud kan gives til børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart. Byrådet kan beslutte, at der kun gives tilskud til børn i en bestemt aldersgruppe.

Tilskud skal minimum gives i 8 uger og maksimalt 1 år. Byrådet kan beslutte en længere minimumsperiode og kortere maksimumsperiode.

Dagtilbudslovens § 87 beskriver betingelserne for tilskud, at ansøgeren:

 • Har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets danskfaglige kompetencer
 • Har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år
 • Ikke samtidig modtager offentlig overførselsindkomst eller har en arbejdsindtægt
 • Ikke er omfattet af lov om aktiv socialpolitik vedrørende skærpet rådighedskrav for ægtefæller berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp

I Nordjylland er der 3 kommuner, som yder tilskud til pasning af egne børn.

I følge dagtilbudslovens § 89 er det Byrådet der fastsætter tilskuddet, som er gældende for børn i samme aldersgruppe. Tilskuddet må højest udgøre 85 % af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Dette svarer aktuelt til en årlig takst for børn i alderen 0 - 2 år og 9 måneder på 69.972 kr. og for børn i alderen 2 år og 10 måneder - 6 år på 49.668 kr.

Fagforvaltningen for Børn- og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter, om der skal arbejdes videre med at beskrive et tilbud i Brønderslev Kommune om mulighed for at forældre kan få tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudslovens kapitel 16.

Personale

Ingen.

Økonomi

Der må forventes en merudgift, som afhænger af antallet af forældre, der vælger at passe egne børn.

Beslutning

Der arbejdes ikke videre med forslaget i Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

Til toppen


5. Skoleindskrivning 2021-2022


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til oprettelse af antal af børnehaveklasser i skoleåret 2021-2022.

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelsesvedtægten for skoleområdet i Brønderslev Kommune foregår indskrivning til skolestart centralt.

Skolen er forpligtet til at optage elever fra et andet distrikt eller anden kommune, så længe elevtallet i den enkelte klasse ikke overstiger det fastlagte klassedelingstal. Skoleåret starter som udgangspunkt aldrig med mere end 26 elever i 0. -3. klasse og 28 elever i klassen for 4. – 10. klasse. Dog kan der i perioden efter skolernes ressourcetildeling pr. 1. april og frem til sommerferien samt i det efterfølgende skoleår være elever, der tager bopæl i distriktet, og som skal optages i klassen, selv om den er oppe på henholdsvis 26 og 28 elever.

Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse på en anden skole end distriktsskolen, er følgende kriterier i prioriteret rækkefølge retningsgivende for, hvilke børn der optages først:

1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner

2. Søskende til elever på skolen går forud for andre

3. Elever, der bor tættere på skolen, går forud for elever, der bor længere væk

4. Fører ovenstående ikke til en prioriteret rækkefølge afgøres fordelingen ved lodtrækning

Forældrene kan frit vælge, hvilket undervisningssted inden for distriktet, de ønsker, at deres barn skal gå på. Det er en forudsætning, at eleven ikke udløser en ekstra klasse.

Opgørelsen af elever er lavet efter styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommunes skolevæsen, og medfører følgende:

 • Toftegårdsskolen har ønske om optag fra 2 elever efter frit skolevalg (1 med søskende). Begge afvises. Der oprettes 1 klasse.
 • Hedegårdsskolen har ønske om optag fra 24 elever. Heraf afvises 18 elever (5 med søskende). Der optages 2 elever fra Thise og 1 elev fra Toftegårdsskolen, der hører til distrikt Nord. Hedegårdsskolen optager 2 elever, der tilbagevises fra Søndergades Skole og Toftegårdsskolen. Der oprettes 2 klasser.
 • Søndergades Skole har ønske om optag fra 4 elever. Heraf afvises 3 elever. Søndergades Skole optager 4 elever, der tilbagevises fra Hedegårdsskolen og 1 elev fra Toftegårdsskolen. Der oprettes 1 klasse.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til oprettelse af antal børnehaveklasser i skoleåret 2021-2022.

Personale

Ingen.

Økonomi

Klassetakst kr. 551.115

Beslutning

Antallet af børnehaveklasser oprettes jævnfør styrelsesvedtægten.

Bilag

Til toppen


6. Realisering af besparelse på Dansk som Andetsprog i folkeskolen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til realisering af besparelsen på Dansk som Andetsprog efter høringen.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I Brønderslev Kommune gives der støtte til elever, som har Dansk Som Andetsprog (DSA). Flersprogede elevers sproglige færdigheder i dansk er afgørende for deres forståelse af indholdet i skolens undervisning. Derfor modtager disse elever hjælp til deres sprogudvikling gennem DSA-støtte.

Der har været et fald i antallet af elever, som modtager DSA-støtte i undervisningen, og derfor besluttede Byrådet med budget 2021, at der skal spares 1,5 mio. kr. på området.

I tabel 1 kan man se budgettet for DSA-området samlet forud for besparelsen på 1,5 mio. kr. Der bliver i dag tildelt svarende til 20.000 kr. pr elev pr. skoleår fra en samlet pulje for DSA-området.

Tabel 1: Budget til to-sprogsområdet i 2021 eksklusiv besparelse

Budget til DSA i 2021 uden besparelse

Modtage- og Videnscenter

1.100.000 kr.

DSA-midler til distrikterne

6.518.000 kr.

I alt til DSA-området

7.618.000 kr.

Fordelingen af elever og økonomi på området mellem skoledistrikterne kan ses i tabel 2 nedenfor, opgjort i efteråret 2020. Tallene kan ændre sig i løbet af et skoleår.

Tabel 2: Fordeling af elever og økonomisk tildeling på skoledistrikter

Oversigt over DSA elever

Elever

Tildeling

Distrikt Nord

73

1.460.000 kr.

Distrikt Syd

151

3.020.000 kr.

Distrikt Hjallerup

38

760.000 kr.

Distrikt Dronninglund

7

140.000 kr.

I alt

269

5.380.000 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår to modeller for realiseringen af besparelsen:

 • Model 1: DSA-taksten nedsættes fra 20.000 kr. pr. elev til 18.000 kr. pr. elev
 • Model 2: En ny model hvor der tildeles på baggrund af elevvurdering

Model 1 baserer sig på den nuværende organisering af DSA-området med en bibeholdelse af et modtage- og videnscenter og én takst pr. elev. Med en besparelse på området, vil det betyde, at DSA-taksten pr. elev vil falde fra 20.000 kr. til 18.000 kr.

Som det fremgik af tabel 2 er over halvdelen af DSA-eleverne samlet i Distrikt Syd. Derfor vil en takstbesparelse ramme Distrikt Syd hårdere økonomisk, end den vil ramme de øvrige distrikter jævnfør tabel 3.

Tabel 3: Før og efter besparelsen i distrikterne

Distrikterne

Før besparelse

Efter takstbesparelse

Distrikt Nord

1.460.000 kr.

1.314.000 kr.

Distrikt Syd

3.020.000 kr.

2.718.000 kr.

Distrikt Hjallerup

760.000 kr.

684.000 kr.

Distrikt Dronninglund

140.000 kr.

126.000 kr.

I alt

5.380.000 kr.

4.842.000 kr.

Med model 2 har Fagforvaltningen for Børn og Kultur udarbejdet et forslag til en ny organiseringsform for DSA-området. Dette forslag er nærmere beskrevet i sagsfremstillingens bilagsmateriale og i hovedpointer nedenfor.

Med en ny ressourcetildelingsmodel foreslås der følgende:

 1. Nedlæggelse af Modtage- og Videnscentret på Skolegades Skole
 2. Differentieret ressourcetildeling til DSA – undervisning på baggrund af en faglig vurdering
 3. Ny funktion for tosprogskoordinator

I forslaget vil det være muligt gennem omstruktureringen af Modtage- og Videnscentret at realisere en kronereduktion på cirka 550.000 kr. Hvis elevtallet ikke stiger fremadrettet, vil der med det nuværende niveau for skoleåret 2020/2021 være muligt at fastholdes den udmøntede serviceramme til skolerne og samtidig effektuere besparelsen for budget 2021.

Når Børne- og Skoleudvalget har besluttet, hvilken model der skal realiseres, kan fagforvaltningen begynde at beregne taksterne for DSA-eleverne.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om realisering af besparelsen på DSA-området ud fra en af de foreslåede modeller og at beslutningen sendes i høring i skolebestyrelser, MED-udvalg og Integrationsrådet.

Indstilling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 12. januar 2021, pkt. 3:

Bilagsmaterialet tilrettes i forhold til økonomien og materialet sendes herefter i høring inden Børne- og Skoleudvalget træffer en beslutning.

Supplerende sagsfremstilling

Fagforvaltningens forslag til udmøntningen af besparelsen på Dansk Som Andetsprog har været sendt i høring ved skoledistriktsbestyrelser, MED-udvalg samt Integrationsrådet. De modtagne høringssvar er vedlagt som bilag. Punktet fremsættes til behandling i udvalget med henblik på endelig stillingtagen efter høringen.

Hovedpointerne fra høringssvarene er følgende:

 • Kommunens DSA-elever går primært i skolerne i Brønderslev by, og det giver udfordringer for distrikterne i den østlige del af kommunen, da de ikke har opbygget den samme ekspertise i DSA-området, som man har i Brønderslev by
 • Den ulige fordeling af DSA-eleverne giver også bekymring for, om der følger nok ressourcer med børnene ved valg af model 2
 • Der udtrykkes bekymring for, om model 2 bliver bureaukratisk pga. halvårlig opfølgning, central koordinatorfunktion og differentierede takster

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om realisering af besparelsen på DSA-området efter endt høringsproces.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget beslutter at fastholde den nuværende tildeling på 20.000 kr. pr. elev. Herudover besluttes det at nedlægge modtage- og videnscentret. Herved findes de 500.000 kr., som udvalget skulle finde i besparelse i forbindelse med budget 2021. Der er ligeledes fundet 1.000.000 kr. grundet færre elever på området. Udvalget ønsker en dialog med bestyrelser og MED-udvalg i forhold til, hvordan de resterende 600.000 kr., som bliver tilovers i forbindelse med nedlæggelse af modtage- og videnscentret, kan anvendes på DSA-området på skolerne. Børne- og Skoleudvalget ønsker ikke en koordinator på området. På udvalgsmødet i april mødet drøftes definitionen af en flersproget elev i forhold til tildelingen.

Bilag

Til toppen


7. UU kvartalsrapport - 4. kvartal 2020


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har udarbejdet en rapport for 4. kvartal 2020, som giver et overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Skole -og dagtilbudschef Carsten Otte deltager i drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24-årige med bopæl i Brønderslev Kommune.

Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2020 viser blandt andet, at:

 • 97 % af de 15-17-årige er indenfor uddannelsessystemet. Sammenlignet med 4. kvartal 2019 var andelen 96 %. Af de resterende 3 % af denne målgruppe (svarende til 46 unge) deltager størstedelen i forberedende og udviklende aktiviteter, der gerne skal gøre dem parate til uddannelse eller job.
 • 79 % af de 18-24-årige har enten gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Sammenlignet med 4. kvartal 2019 var andelen 80 %. De resterende 21 % (svarende til 499 unge), der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, fordeler sig i følgende kategorier:
  • 310 er i job eller i gang med udviklende aktiviteter som kurser (fx AMU), Forberedende Grunduddannelse (FGU), praktik, højskole eller udenlandsophold
  • 49 er tilmeldt påbegyndelse af uddannelse
  • 16 deltager ikke i registreret aktivitet, men opsøges af UU
  • 4 er i øvrige aktiviteter (straf, værnepligt, orlov mm.)
  • 120 er på offentlig forsørgelse

I kvartalsrapporten for 4. kvartal 2020 har UU desuden sat fokus på uddannelsesparathedsvurderingerne for elever i 8. klasse. Oversigten viser, at andelen af elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparat, udgør 46 %. Ikke-uddannelsesparate elever og deres forældre inviteres til en samtale, hvor der bliver udarbejdet en vejledningsplan. Her byder både hjemmet, skolen og UU ind med de tiltag og initiativer, der må være relevante i forhold til at støtte eleven i at blive uddannelsesparat.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 10. februar 2021, pkt. 11:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ole Ervolder viste slides med elevernes resultater efter 9. klasse – resultaterne er tilfredsstillende. Slides vedhæftes referatet.

Der laves en opfølgning på tabel 4.5, der viser antallet af ikke-uddannelsesparate elever i 9. klasse ved skoleårets afslutning 2020/21.

Tallene for ikke-uddannelsesparate i 8. årgang udspecificeres på de parametre, der indgår i vurderingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af Brønderslev Kommunes Facilitetsstrategi


Resume

Sagsforløb: TM/SS/BS/ÆO/BE/FK/ØK/BY

Som en del af Bevæg dig for livet-visionsaftalen har Brønderslev Kommune udviklet en Facilitetsstrategi. En facilitetsstrategi er et dokument, der skal danne grundlag for bedre udnyttelse af faciliteterne i kommunen i praksis, fælles udvikling af faciliteter og tiltag på tværs af forvaltninger for på den måde at sikre de bedste rammer for fysisk aktivitet - særligt målrettet de nuværende inaktive.

Facilitetsstrategien har været i høring i en periode fra den 20. december 2020 til den 22. februar 2021.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommunes nye Facilitetsstrategi i samarbejde med Bevæg dig for livet kan godkendes.

Sagsfremstilling

Som en del af Bevæg dig for livet-visionsaftalen har Brønderslev Kommune skabt en Facilitetsstrategi. En facilitetsstrategi er et dokument, der skal danne grundlag for bedre udnyttelse af faciliteterne i kommunen i praksis, fælles udvikling af faciliteter og tiltag på tværs af forvaltninger for på den måde at sikre de bedste rammer for fysisk aktivitet - særligt målrettet de nuværende inaktive.

Tilbage i marts 2020 begyndte processen omkring strategien, hvor politikere og administration sammen satte retning for arbejdet. Hen over foråret forløb planlægning af proces for inddragelse af borgere og inddragelse af en administrativ arbejdsgruppe for at sikre et bredt blik på strategien. I starten af september blev 2 panelmøder afholdt med indbudte deltagere fra en række forskellige organisationer fra LAG Nord, halområdet, skolerne, Friluftsrådet, Ældrerådet og mange flere.

Strategien er opbygget med 3 primære arenaer, hvor der er lokaliseret udfordringer og muligheder. Dernæst er der opsat mål og handlinger til hver enkelt arena. Strategien forsøger at gå ret tæt på det udførende niveau, og blive konkret i forhold til handlinger på hver arena, for at indfri de lokali-serede potentialer og imødekomme udfordringerne.

Facilitetsstrategien har været i høring i en periode fra den 20. december 2020 til den 22. februar 2021 hos råd, samvirker, haller og aktørerne der har deltaget i processen. Samtidig har der i januar været afholdt et online borgermøde med præsentation af strategien. På bagkant af processen, præsentation for Byrådet i december 2020 og endt høringsperiode er Facilitetsstrategien nu klar til godkendelse.

Høringen har ikke givet anledning til større rettelser i Facilitetsstrategien, og der er vedlagt et dokument med de samlede høringssvar. Der har overvejende været anerkendelse af Facilitetsstrategiens indhold og fremkommet invitation og idéer til igangsættelse af konkrete indsatser.

Det næste skridt i arbejdet med Facilitetsstrategien, efter godkendelse, bliver at prioritere indsatserne under de 3 områder og igangsætte konkrete initiativer der understøtter potentialerne og handlingerne beskrevet i Facilitetsstrategien. Dette arbejde vil igangsættes i et bredt samarbejde på tværs af forvaltninger.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender Facilitetsstrategien

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. marts 2021, pkt. 22:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Igangsætning af arbejde omkring revidering af Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik


Resume

Sagsforløb: TM/FK/BK/BE/ÆO/SS

Der er et ønske om at revidere Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte deres samarbejde med frivillige herunder udfordringer og muligheder og udpege et af udvalgsmedlemmerne som deltager i en paneldebat.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes nuværende Frivilligpolitik er godkendt i Byrådet i april 2010, den nuværende Frivilligpolitik omhandler samarbejdet med de frivillige sociale foreninger, og er bundet op på § 18 i Lov om Social Service.

Der er et ønske om at revidere Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik, så den kommer til at dække frivilligheden i hele kommunen. Der er et ønske om, at en ny Frivilligpolitik skal indeholde et bredere sigte end udelukkende de frivillige sociale foreninger som det er tilfældet i dag, og dermed også kommer til at favne det samarbejde, der er i flere forvaltninger med frivillige, både individuelle frivillige, selvorganiserede grupper eller foreninger og organisationer.

I et samarbejde mellem Sundhed og Velfærd og Børn og Kultur er vedlagte tids- og procesplan planlagt for arbejdet med Frivilligpolitikken, der er planlagt inddragelse af politikere, ledere, medarbejdere og en række forskellige frivillige gennem 2 paneldebatter og efterfølgende kvalificering. Målet er at Byrådet kan vedtage en revideret Frivilligpolitik på møde den 1. september 2021.

Udvalget bedes drøfte det nuværende arbejde med frivillighed på eget område herunder udfordringer og muligheder, samt hvilke frivillige aktører der er centrale på eget område. Disse frivillige aktører indbydes til paneldebatterne omkring den kommende politik.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter det nuværende samarbejde med frivillige og udpeger én repræsentant fra udvalget til paneldrøftelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet. Dennis Kvesel deltager i paneldrøftelsen.

Bilag

Til toppen


10. Orientering om midler til projekt målrettet ensomme børn og unge


Resume

Sagsforløb: FK/BS

Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kultudvalget orienteres om tildelte midler, fra "Bevæg dig for livet" på landsplan, til projekt med fokus på gode oplevelser for ensomme børn og unge hen over sommerferien i de lokale fællesskaber.

Sagsfremstilling

I løbet af januar fik Fagforvaltningen for Børn og Kultur, som følge af Brønderslev Kommunes status som "Bevæg dig for livet - visionskommune, mulighed for at ansøge "Bevæg dig for livet" om midler til indsatser målrettet ensomme børn og unge.

I starten af februar modtag forvaltningen positivt svar fra Bevæg dig for livet. Ansøgningen blev imødekommet med det fulde beløb på 116.900 kr. På den baggrund vil arbejdet nu igangsættes med at realisere det beskrevne projekt til gavn for ensomme børn og unge i Brønderslev Kommune. I projektet vil Fagforvaltningen for Børn og Kultur investere midler i form af medarbejdertimer i henholdsvis Børne- og Familieafdelingen og i Fritid og Kultur. Derudover vil der være mulighed for at understøtte de deltagende frivillige aktører med midler til nødvendige rekvisitter og forplejning.

Projektet retter fokus på børn (5-17 år) fra familier, hvor sundhed og trivsel er udfordret. Corona-nedlukninger og hjemmeskoler har sat børnenes kompetencer endnu længere bagud, da udvikling og trivsel i den grad er udfordret, når børnene ikke er sammen med jævnaldrende og omsorgspersonale i skoler og institutioner.

Projektet bygger på et samarbejde mellem Fritid og Kultur, Børne- og Familieafdelingen, det boligsociale projekt Mælkebøtten, Brønderslev Bibliotek og det lokale foreningsliv. Aktørerne vil tilbyde målgruppen en sommer fyldt med oplevelser. Derudover vil der i projektet være en ansat guide, som skal være gennemgående person på hele projektet, og koordinere kørsel, deltagelse og være socialt bindeled mellem målgruppe og aktiviteterne.

Børne- og Familieafdelingen får en helt særlig rolle i at kortlægge målgruppen og rekruttere deltagere til aktiviteterne. Mælkebøtten og Red Barnet Brønderslev vil også deltage i rekrutteringen af deltagere fra målgruppen, der ikke er i det kommunale system. De øvrige samarbejdspartnere har særlige opgaver i at byde ind med aktiviteter. Der vil i løbet af sommerferien udbydes en række aktiviteter til målgruppen, som gennemføres i samarbejde med lokale aktører og foreninger. Sommerferien er valgt som periode, da målgruppen kan nyde godt af, at få særlige oplevelser, som kan fylde deres sommer med glæde og fællesskab. Målgruppen vil få tilbudt et Sommerpas, så de gratis kan deltage i de udbudte aktiviteter. Ligeledes er der afsat midler til transport, så placeringen af aktiviteterne i kommunen ikke bliver afgørende for målgruppens deltagelse.


Den nærmere planlægning af aktiviteterne i projektet vil forløbe hen over foråret.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om:

 • Opgørelse over fødselstallene i 2020 og januar 2021 i Brønderslev Kommune, fordelt på måneder og skolernes distrikter (vedlagt)
 • Orientering om udvidelse med to pladser fra 18 til 20 pladser i Vuggestuen Troldehøj, Ingemanns Gade 4. Vuggestuen har fået godkendt oprettelse af yderligere en p-plads, som muliggør udvidelsen. Vuggestuen har derudover godkendelse til 14 pladser på Markedsvej.
Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 • Der indkaldes til et ekstraordinært udvalgsmøde, hvor en ansøgning om fritagelse fra de nationale test på skoleområdet drøftes.
 • Der fremsendes en redegørelse over en handicapsag.
 • Der blev orienteret om en elevsag.
Bilag

Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering fra Visitationsudvalget


Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering fra Visitationsudvalget


Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering - lukket


Til toppen


15. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 10. marts 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer