Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 13. april 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Regnskab 2020


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen fremsender Børne- og Skoleudvalgets overførsler og regnskab for 2020 til drøftelse.

Sagsfremstilling

Regnskab 2020 for Brønderslev Kommune blev behandlet på Økonomiudvalgets møde 17. marts 2021.

Af Økonomiudvalgets beslutning fremgår det, at Økonomiudvalget opfordrer fagudvalgene til at drøfte områdernes overførsler og regnskab.

Byrådet godkendte regnskabet på Byrådets møde den 24. marts 2021.

Staben fremsender Børne- og Skoleudvalgets regnskab for 2020 med henblik på udvalgets drøftelse af overførsler og regnskab.

Personale

Ingen.

Beslutning

Regnskabet drøftet.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2022 - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: BS

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021 igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021 igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8 % til 1 %.

Fagudvalgene får til opgave, i perioden fra februar til april, at drøfte og fremlægge omprioriteringsforslag. Forslagene skal fremlægges på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021.

Herefter sendes omprioriteringsforslagene i høring i lokale MED-udvalg, råd, institutioner, bestyrelser m.v.

Omprioriteringsforslag pr. udvalg:

Staben foreslår, at arbejdet med omprioriteringsforslag igangsættes, og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 9. februar 2021, pkt. 3:

Punktet drøftet. Der afholdes en temadrøftelse før næste udvalgsmøde i forhold til udvalgets samlede økonomi.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget, den 9. marts 2021:

Fagforvaltningen har forberedt oplæg til udvalgets temadrøftelse inden udvalgsmødet om udvalgets samlede økonomi.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget genoptager punktet på baggrund af temadrøftelsen.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 9. marts 2021, pkt. 3:

Drøftet. Fagforvaltningen udarbejder forslag til næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget, den 13. april 2021:

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet forslag til omprioritering på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. Forslagene er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen bemærker, at på Børne- og Familieområdet arbejdes der med at nedbringe omkostningsniveauet, jf. budgetbemærkningen til budget 2021:

Byrådet ønsker fortsat en målrettet indsats over for udsatte børn og unge, hvor Varige Spor og Investeringsstrategien for udsatte unge er grundlaget for det videre arbejde. Målet er, at udgiftsniveauet i løbet af de næste 4 år vil være sammenligneligt med gennemsnittet i Region Nordjylland.

Der vil i 2021 og efterfølgende år blive arbejdet med følgende indsatser:

 • Vurdering af serviceniveau på området – sammenlignet med andre kommuner.
 • Udvidet samarbejde med skolerne og PPR om børn / unge med bekymrende fravær og skoleværing.
 • Udvikling af nye holdforløb på Hegely, der kan erstatte dele af de kontaktpersontimer, der bruges i dag
 • Samarbejde med eksterne leverandører om mere gruppebasserede forløb, hvor 3-5 unge har kontaktpersontimer sammen.
 • Ud over at hjælpe den unge med ”tidsbegrænsede indsatser” skal der arbejdes med at facilitere netværk mellem de unge, der kan fortsætte, når de tidsbegrænsede indsatser ophører. Der er mange af de unge, der er ensomme og mangler venner.
 • Hyppig sagsgennemgang - med medvirkning af ledelse og økonomikonsulent – så der sikres et konstant fokus på progression i indsatserne, efterhånden som behovet ændres.

Der skal i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger sættes fokus på fremdriften mod at nå målet.

Der er derfor ikke udarbejdet yderligere omprioriteringsforslag på Børne- og Familieområdet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter de beskrevne forslag og beslutter, hvilke forslag, der skal videresendes til budgetforhandlingerne i april/maj måned.

Beslutning

Der arbejdes ikke videre med forslagene: nedlæggelse af lejrskole, de ekstra ressourcer i indskolingen og vikarpuljen. I forhold til de andre forslag genoptages punktet på udvalgets møde i maj.

Bilag

Til toppen


5. Analyse af vuggestuekapacitet


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 1. december 2020, at afsøge mulighederne for at etablere flere vuggestuepladser i forlængelse af budgetbemærkningerne til budget 2021, hvor der efterspørges en afdækning og planlægning af yderligere etablering af vuggestuepladser, som kan reducere ventelisterne.

Fagforvaltningen har udarbejdet en analyse af behov og muligheder for at etablere flere vuggestuepladser i Brønderslev Kommune, som forelægges for udvalget med henblik på stillingtagen til, hvilke tiltag der skal arbejdes videre med.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under drøftelse af punktet.

Sagsfremstilling

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2020 vedtog udvalget, at der skulle udarbejdes en analyse af muligheder for flere vuggestuepladser i Sct. Georgs Gården som en del af scenarie 1, hvor en udvidelse sker ved at etablere nye integrerede institutioner og derudover en analyse af et scenarie 2, hvor vuggestuekapaciteten øges ved at udvide antallet af pladser i de nuværende integrerede institutioner. Analysen skulle indeholde børnetalsudviklingen, en beskrivelse af de øgede driftsomkostninger samt af behov/ønske fra borgerne vedrørende etablering af yderligere vuggestuepladser i Brønderslev Kommune.

Efterfølgende er det på udvalgets møde den 9. februar besluttet, at Børnehaven Kornumgård medtages i analysen i forhold til mulighed for nye integrerede institutioner under scenarie 1.

Fagforvaltningen har udarbejdet en analyse af børnetalsudviklingen i Brønderslev Kommune i perioden 2015 til 2029. Analysen fremgår af bilag 1. Der ses en forventet samlet stigning i antallet af 0-årige på 21 % fra 2015 til 2029. Det fremgår af bilaget, at der allerede på nuværende tidspunkt har været en stigning i børnetallet i Brønderslev og Hjallerup, og at en tilsvarende stigning kan forventes i Dronninglund.

Der er aktuelt venteliste til vuggestuepladser i Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund, se bilag 2. Ventelisten består af 2 dele. Del 1, ”Børn der er indmeldt i anden institution”; her vises børn med et aktuelt pasningstilbud, men som ønsker at opretholde en plads på venteliste til vuggestue. Del 2, ”Børn der ikke er indmeldt i andet pasningstilbud”, viser børn som ønsker vuggestue, men endnu ikke er i pasning.

Pladsanvisningen har gennem den sidste årrække oplevet en øget efterspørgsel på vuggestuepladser dels grundet den fleksible åbningstid, sammenhængende pasningsforløb for 0-6 år samt personalets faglige uddannelsesniveau. Den oplevede øgede efterspørgsel på vuggestuepladser stemmer overens med rapport fra FOA fra 2018 om ”Forældres Valg”. Her ønsker 29% af forældrene pasning i dagpleje, mens 34% ønsker pasning i vuggestue til deres 0 til 2-årige børn. De resterende har ikke taget endelig stilling.

Hertil kommer, at grundet den stigende børnetalsudvikling i kommunen er der behov for ansættelse af flere dagplejere, hvis ikke der etableres flere vuggestuepladser. Dagplejen oplyser, at der er udfordringer med rekruttering af nyt personale, især i byerne Brønderslev og Hjallerup. Det vurderes derfor heller ikke, at der skal afskediges dagplejere i forbindelse med etablering af flere vuggestuepladser.

Muligheder for etablering af yderligere vuggestuepladser

Fagforvaltningen har beskrevet muligheder for at etablere yderligere vuggestuepladser indenfor de af udvalget ønskede 2 scenarier

Beskrivelse af scenarie 1: Etablering af nye integrerede institutioner

 • Børnehaven Sct. Georgs Gården i Brønderslev by
  Der kan etableres 16 vuggestuepladser ved en tilbygning, anslået bygningsudgift på 900.000 kr. Hertil skal lægges den indvendige opgradering, som det ikke er muligt at prissætte uden at have udarbejdet endeligt skitseprojekt, se bilag 3.
 • Børnehaven Kornumgård i Brønderslev by
  Der er mulighed for at etablere 20 vuggestuepladser. Etablering kan finansieres efter 2 modeller. Ved model 1 står kommunen for renovering af lokalerne, hvilket giver en gennemsnitlig udgift til husleje om året på 179.800 kr. Ved model 2 er lejemålet nyrenoveret efter lejers ønske, til en maksimumspris på 1.500.000 kr. Der laves en 5-årig lejekontrakt til en årlig husleje på 300.000 kr., se bilag 4.

Beskrivelse af scenarie 2: Muligheder for at øge med yderligere vuggestuepladser i eksisterende institutioner.

Der er afsøgt mulighed for at øge normeringen i de integrerede institutioner i forhold til bygningernes kapacitet. Normeringen forventes at kunne øges som følgende, i forhold til tidligere politiske fastsatte normering:

 • Børnehuset Galaksen i Brønderslev by
  Der er i dag 17 vuggestuepladser. Der kan udvides til maxkapacitet på 19 pladser uden bygningsmæssige omkostninger
 • Børnehuset Fasanen i Brønderslev by
  Der er i dag 16 vuggestuepladser. Der kan udvides til maxkapacitet på 22 pladser uden bygningsmæssige omkostninger
 • Børnehuset Brundur, Brønderslev by
  Der er i dag 17 vuggestuepladser. Der kan udvides til maxkapacitet på 20 pladser uden bygningsmæssige omkostninger.
 • Børnehuset Petra, Hjallerup
  Der er i dag 17 vuggestuepladser. Der kan udvides til maxkapacitet på 20 pladser uden bygningsmæssige omkostninger.
 • Børnehuset Den Grønne Giraf, Dronninglund
  Der er i dag 17 vuggestuepladser. Der kan udvides til maxkapacitet på 20 pladser uden bygningsmæssige omkostninger

Ovenstående viser, at det vil være muligt at realisere en øget kapacitet med 17 vuggestuepladser i de nuværende integrerede institutioner. Den driftsmæssige merudgift for en vuggestueplads er på 28.380 kr. pr. barn i forhold til en dagplejeplads, uanset hvilken institution, man udvider i. En udvidelse med i alt 17 pladser vil således medføre en samlet merudgift på 482.460 kr. Hvis Børne- og Skoleudvalget vil udvide vuggestuekapaciteten med de 17 pladser, kan dette finansieres gennem omprioritering indenfor det samlede budget til dagtilbudsområdet. Her vil puljen på de ubrugte midler på 905.000 kr. fra fritidshjem kunne anvendes.

Hvis der skal etableres yderligere vuggestuepladser ud over maxkapacitet i Børnehuset Petra i Hjallerup og Den Grønne Giraf i Dronninglund, vil det kræve en nybygning med en anslået investering på 2.500.000 kr. pr. institution for henholdsvis 15 pladser og 13 pladser i de to institutioner.

Det har ikke været muligt for Ejendomsservice at udarbejde programskitser for projekterne på nuværende tidspunkt. Ejendomsservice har indhentet tilbud med henblik på at købe ekstern konsulentbistand til at udarbejde programskitse for tilbygning i 3 institutioner. Honorering hertil er følgende: Børnehaven Sct. Georgs Gården 45.000 kr., Børnehuset Petra i Hjallerup og Den Grønne Giraf i Dronninglund er begge 30.000 kr. eksklusive moms.

I bilag 5 er en samlet oversigt over udvidelsesmuligheder, etableringsomkostninger og driftsomkostninger pr. scenarie og pr. institution.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget beslutter,

 1. Om der skal ske en administrativ opjustering i de nuværende integrerede institutioner på op til 17 pladser samt godkender, at finansieringen hertil sker via en omprioritering af budgetmidler på dagtilbudsområdet.
 2. Om udvalget ønsker at arbejde videre med at etablere flere vuggestuepladser i en eller to nyetablerede integrerede institutioner i Brønderslev by, herunder om udvidelsen skal ske i Børnehaven Sct. Georgs Gården og/eller i Børnehaven Kornumgaard, og om der skal udarbejdes programskitse for udvidelsen af bygningskapaciteten i henholdsvis Hjallerup og Dronninglund.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der er en driftsmæssig merudgift for en vuggestueplads på 28.380 kr. i forhold til en dagplejeplads.

Det bemærkes endvidere, at etableringsudgifter og husleje er en kommunal udgift.

Beslutning

Punktet drøftet. Der gives mulighed for en midlertidig opjustering af vuggestuepladser frem til årsskiftet jf. midler tildelt i budget 21. Der udarbejdes programskitser for Sct. Georgs Gården, Børnehuset Petra samt Den grønne Giraf. Line Vanggaard Pedersen (løsgænger) ønsker ikke at der udarbejdes programskitser.

Bilag

Til toppen


6. Dagplejehuse - faste gæstepladser


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget har på deres møde 1. december 2020 bedt om en analyse vedrørende etablering af yderligere dagplejehuse/faste gæstepladser.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2020 blev det besluttet at iværksætte en analyse vedrørende etablering af yderligere dagplejehuse/faste gæstepladser i område Øst. Af budgetaftalen for 2021 fremgår, at børnepasningen er under pres grundet flere fødte børn og tilflytning til kommunen.

Fagforvaltningen har undersøgt, hvad kravene er til et fast gæstehus, der kan rumme faste gæstepladser, legestue og GPS i samme hus samt afsøgt mulighed fysisk placering, som beskrives nedenfor.

Hvad skal gæstehus/dagplejehus rumme:

Der ønskes et gæstehus tilsvarende det eksisterende gæstehus i Brønderslev By, hvor forældre til børn i dagpleje kan få deres barn passet, hvis barnets faste dagplejer er længerevarende syg eller ved planlagt ferie mv. Dette ønskes kombineret med dagplejens legestue og Familie GPS, der er et tilbud til familier med børn i dagtilbud, som ønsker at få redskaber og se nye muligheder til hverdagens almene udfordringer.

Forvaltningen arbejder i øjeblikket med at finde lokaler til Familieskaberne i Hjallerupområdet. Familieskaber drives i et partnerskab mellem Mødrehjælpen og Brønderslev Kommune.

Krav til fast gæstehus:

Pladsmæssigt bør huset betragtes som en ”mini” institution, og kræver derfor 250-300 m2. I hverdagen vil der være flere brugere af huset. Når alle er i huset på samme tid - gæstehus, legestue og GPS - vil huset rumme 30-40 børn og personale. Det kræver 3 stuer, da det er 3 uafhængige tilbud med hver sin aktivitet.

Indholdsmæssigt skal blandt andet vægtes følgende: 2 separate indgange med tilhørende garderober, 2 sanitetsrum med toiletter, pusleplads og håndvaske. Der skal være fælles køkkenfaciliteter og opholdsrum med plads til aktiviteter. Der skal være udeareal med mulighed for indhegning, fælles legeplads og overdækket sovested. Se yderligere beskrivelse i bilag.

Afdækning af fysisk placering:

Der er undersøgt 4 forskellige fysiske placeringer, alle med afsæt i Hjallerup. Følgende er undersøgt: Vestergade 43, Børnehaven Møllegården, Stjernehuset ved SFO’en Hjallerup Skole og Præstevænget. Det er besluttet at arbejde videre med Præstevænget, som ejes af Hjallerup Samvirke. Der påbegyndes dialog med Hjallerup Samvirke om muligheder for ændring af nuværende lejemål og renovering af lokaler samt mulighed for ændret placering til De Grønne Pigespejdere.

Nuværende struktur for gæstepladser i dagplejen:

For at afhjælpe efterspørgsel på faste gæstedagplejere har fagforvaltningen undersøgt den nuværende struktur for gæstepladser i dagplejen, der beskrives nedenfor.

Normalt har en dagplejer 4 faste børn + en 5. plads til et gæstebarn.

Brønderslev by:

1. prioritet: plads i gæstehuset Hedelundsgade. Der prioriteres hele uger frem for enkelte dage, så vidt det er muligt

2. prioritet: gæsteplads inden for dagplejers legestuegruppe (gerne den samme om muligt)

3. prioritet: såfremt de to første prioriteter ikke kan efterkommes, tildeles plads i en af de øvrige legestuegrupper, evt. efter forældres ønske eller geografisk placering

De små byer omkring Brønderslev - Thise, Stenum, Ø. Brønderslev og Jerslev - er ofte pressede på gæstepladser og kan derfor tildeles plads i gæstehuset, hvis der er ledige pladser. Der er gæsteplejesamarbejde med børnehaven i Jerslev for de + 2-årige, hvilket fungerer godt.

Øvrige byer i kommunen:

1. prioritet: gæsteplads inden for dagplejers legestuegruppe (gerne den samme om muligt)

2. prioritet: gæsteplads i en af de øvrige legestuegrupper, evt. efter forældres ønske eller geografisk placering

De mindre omkringliggende byer; Flauenskjold, Asaa, Klokkerholm, henvises ofte til de større byer, grundet mangel på pladser. Der er gæsteplejesamarbejde med børnehaverne i Asaa og Klokkerholm for de + 2-årige, hvilket fungerer godt.

Udfordringen og presset på gæstepladser er igennem de sidste år vokset grundet dagplejernes overenskomst, hvor de, når de fylder 58 år, må takke nej til at modtage et gæstebarn. Dette benytter langt de fleste dagplejere sig af.

Der er tidligere forsøgt ansættelse af faste gæstedagplejere i eget hjem. Det vil kræve ansættelse af flere dagplejere. Erfaringen herfra er, at det er meget sårbart, og svært at rekruttere ansatte til formålet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med etablering af fast gæste-/dagplejehus ved Præstevænget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der arbejdes videre med etablering af gæste-/dagplejehus ved Præstevænget.

Bilag

Til toppen


7. Henvendelse fra områdebestyrelse vedrørende ansættelse af leder til den nye børnehave


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte en henvendelse fra Områdebestyrelsen Øst, Forældrebestyrelsen i Møllegården og Forældrerepræsentanter i Stjernehuset vedrørende ansættelse af leder til den nye børnehave i Hjallerup.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har modtaget en henvendelse fra områdebestyrelsesformand og dagtilbudsbestyrelsesformand ved Børnehaven Møllegården. Henvendelsen vedrører et ønske om en afklaring af, hvornår den kommende dagtilbudsleder kan blive ansat til den nye børnehave i Hjallerup. Områdebestyrelse og forældrebestyrelse foreslår, at den dagtilbudsleder, der fremadrettet skal lede den nye børnehave i Hjallerup, ansættes snarest muligt og at vedkommende senest er ansat inden sommerferien.

Den nye børnehave i Hjallerup forventes taget i brug til november 2021.

Børnehaven er imidlertid driftsmæssigt allerede startet i midlertidige lokaler på Hjallerup Skole. Der er aktuelt pr. august 2021 indskrevet 34 børn i børnehaven, og der er pr. 1. april 2021 ansat 5 medarbejdere. Ledelsen varetages på nuværende tidspunkt af lederen af Børnehaven Møllegården.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter henvendelsen fra Områdebestyrelsen Øst, Forældrebestyrelsen Møllegården og Forældrerepræsentanter i Stjernehuset.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget godkender ansøgningen.

Bilag

Til toppen


8. Pulje til minimumsnormeringer i daginstitutioner 2021


Resume

Sagsforløb: BS

Fagforvaltningen for Børn og Kultur orienterer Børne- og Skoleudvalget om Brønderslev Kommunes andel af puljen fra ’Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner 2021’.

Brønderslev Kommunes andel af puljen i 2021 udgør 4.964.000 kr.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Med finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 er der afsat midler til at understøtte, at kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer i 2025.

Den 14. april 2020 blev Børne- og Skoleudvalget orienteret om regeringens initiativ til at øge normeringen i daginstitutionerne.

I 2021 afsættes der 767,4 mio. kr. på Finansloven til minimumsnormeringer. Brønderslev Kommunes andel udgør 4.964.000 kr.

Den statslige pulje til minimumsnormeringer gælder for kommunale og selvejende daginstitutioner samt privatinstitutioner og puljeordninger.

Af nedenstående tabel fremgår Brønderslev Kommunes forventede andel af puljen i årene 2021-2025.

2021

4.964.000 kr.

2022

5.800.000 kr.

2023

7.729.000 kr.

2024

9.344.000 kr.

2025

9.344.000 kr.

Beløbet er beregnet ud fra kommunens andel af 0-5-årige i 2020. Disse forudsætninger kan ændre sig over årene, og derfor kan Brønderslev Kommunes andel af puljen også ændre sig. Dertil kommer, at de afsatte midler i Finansloven også kan ændre sig.

Den 17. februar 2021 godkendte Økonomiudvalget nye takster for vuggestue- og børnehavepladser, da puljen indgår som en del af beregningsgrundlaget for forældrebetalingen.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 9. februar 2021, at de statslige midler til minimumsnormeringer indgår i tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der i 2021 modtages 4.964.000 kr., og at der i årene frem forventes, at der modtages beløb svarende til det, der er nævnt i sagen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Midler til styrkelse af trivsel på skoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget orienteres om den nationalt indgåede aftale vedrørende håndtering af faglige udfordringer og indsatser til styrkelse af trivsel hos elever og kursister i grundskolen efter Covid-19-nedlukningen.

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at godkende, at de puljemidler, som Brønderslev Kommune modtager i forlængelse af aftalen, tildeles til kommunens skoler, SFO'er, fritidsklubber og PPR-afdeling.

Sagsfremstilling

Den 18. februar 2021 blev der indgået en aftale mellem Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021

Baggrunden er, at både elevers og kursisters faglige udvikling og trivsel har været sat på prøve under nedlukningen af skoler og uddannelsesinstitutioner. Elevers faglige udvikling og trivsel hænger uløseligt sammen, og dette dobbelte pres risikerer både at få konsekvenser for den enkelte og for samfundet. Det er derfor aftalepartiernes vurdering, at der er behov for en samlet indsats frem mod sommeren 2021, der både understøtter et fagligt løft og styrker trivslen.

Aftalepartierne har afsat en ramme på i alt 600 millioner kr. til formålet i 2021, herunder en ramme på 174 millioner kr. til ekstraundervisning, to-lærerordninger, turboforløb, øget åbningstid i SFO eller lignende i grundskolen og en ramme på 88 millioner kr. til trivselsindsatser.

Den fulde aftaletekst er vedlagt som bilag samt bevillingsbrev og oversigt over fordeling af midlerne mellem kommunerne.

Brønderslev Kommunes andel af de afsatte puljemidler udgør 1.025.646 kr., heraf

 • 627.234 kr. til ekstraundervisning
 • 274.337 kr. til indsatser i regi af PPR
 • 93.524 kr. til indsatser i fritidshjem og klubtilbudsregi
 • 30.551 kr. til elevrådene

Beløbene skal fordeles ud til kommunens 4 skoledistrikter.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender, at puljemidlerne fordeles til skoler, SFO'er, fritidsklubber og PPR.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Politisk vedtaget ramme og retning for Familieafdelingens praksis


Resume

Sagsforløb: BS

Som opfølgning på Børne- og Skoleudvalgets møde den 9. februar 2021 præsenteres Børne- og Skoleudvalget for den politisk vedtagne ramme og retning for Familieafdelingen.

Børne- og familiechef Inge Gorm Andersen og afdelingsleder Pia Horndal deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

På baggrund af temadrøftelsen i Børne- og Skoleudvalget den 12. januar 2021 om udvalgets forventninger til Familieafdelingen, udarbejdede Fagforvaltningen for Børn og Kultur forslag til elementer, som skal indgå i et serviceeftersyn af Familieafdelingens socialfaglige praksis. Elementerne blev vedtaget på Børne- og Skoleudvalgets møde den 9. februar 2021.

Et af elementerne er et politisk serviceeftersyn, hvor Børne- og Skoleudvalget præsenteres for den politisk vedtagne ramme og retning for Familieafdelingen.

Børne- og familiechef Inge Gorm Andersen deltager i mødet, hvor hun vil præsentere Børne- og Skoleudvalget for kommunens serviceniveau og fagforvaltningens retningssættende politikker og strategier. Desuden præsenteres Børne- og Skoleudvalget for Børne- og Familieområdets Fælles afsæt for et Forebyggende Mindset samt de tre perspektiver i Varige spor:

 • Hverdagslivsperspektiv
 • Netværksinddragelse
 • Konsensus

I præsentationen vil der være fokus på at tydeliggøre, hvordan politikker og strategier spiller sammen med kommunens overordnende vision og værdier.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 13. maj 2021 vil Familieafdelingens afdelingsleder Pia Horndal præsentere ovenstående rammer og retning i et mere praksisorienteret perspektiv, herunder bl.a. arbejdsgrundlaget i Varige spor.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter den politisk vedtagne ramme og retning for Familieafdelingen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Punktet udsættes.

Bilag

Til toppen


11. Statistik over Ankestyrelsen afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2020


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/BS/ÆO

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 2020. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent er på 30 %, hvilket er 1 procentpoint højere end på landsplan. I 2019 var omgørelsesprocenten for kommunen på 36 %.

Ankestyrelsen har i alt afgjort 121 sager i Brønderslev Kommune. Heraf er 80 stadfæstet, i 6 sager af afgørelsen ophævet/ændret, i 28 sager er sagen blevet hjemvist og i 7 sager er sagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2020 afgjort 121 fra Brønderslev Kommune på social- og beskæftigelsesområdet. Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Der er afgjort 11 klager inden for LAB-loven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 10 af sagerne og i 1 sag er kommunens afgørelse blevet ændret.

Lov om aktiv socialpolitik (LAS)

Der er afgjort 23 klagesager inden for aktivloven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 16 af sagerne. I 3 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, 2 sager er blevet sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen og 2 sager er blevet afvist.

Sygedagpenge (SDP)

Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 20 klagesager. 2 sager er sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen, 1 sag er blevet afvist og i de resterende 17 sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunens afgørelser.

Serviceloven (SEL)

Inden for servicelovens område er der afgjort 64 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 34 af sagerne, 2 afgørelser er blevet ændret, 24 er sendt tilbage kommunen til fornyet behandling og 4 sager er afvist.

Foruden ovenstående har der været 3 klager indenfor kategorien "øvrige", der dækker over almenboligloven, andre love (tidligere nævnsområder), boligstøtteloven, dagtilbudsloven, integrationsloven, kontantydelsesloven, lom om kompensation for handicappede i erhverv, repatrieringsloven og seniorjobloven. Her er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i alle sager.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune 1 procentpoint højere end på landsplan. Brønderslev Kommune har en omgørelsesprocent på 30 % og for hele landet er omgørelsesprocenten 29 % i 2020. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 2. marts 2021, pkt. 5:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Omgørelsesprocenten er på 30 % i 2020, hvor den var 36 % i 2019.

Omgørelse dækker over både ændrede afgørelser og hjemviste til fornyet behandling.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Godkendelse af Brønderslev Kommunes Facilitetsstrategi


Resume

Sagsforløb: TM/SS/BS/ÆO/BE/FK/ØK/BY

Som en del af Bevæg dig for livet-visionsaftalen har Brønderslev Kommune udviklet en Facilitetsstrategi. En facilitetsstrategi er et dokument, der skal danne grundlag for bedre udnyttelse af faciliteterne i kommunen i praksis, fælles udvikling af faciliteter og tiltag på tværs af forvaltninger for på den måde at sikre de bedste rammer for fysisk aktivitet - særligt målrettet de nuværende inaktive.

Facilitetsstrategien har været i høring i en periode fra den 20. december 2020 til den 22. februar 2021.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommunes nye Facilitetsstrategi i samarbejde med Bevæg dig for livet kan godkendes.

Sagsfremstilling

Som en del af Bevæg dig for livet-visionsaftalen har Brønderslev Kommune skabt en Facilitetsstrategi. En facilitetsstrategi er et dokument, der skal danne grundlag for bedre udnyttelse af faciliteterne i kommunen i praksis, fælles udvikling af faciliteter og tiltag på tværs af forvaltninger for på den måde at sikre de bedste rammer for fysisk aktivitet - særligt målrettet de nuværende inaktive.

Tilbage i marts 2020 begyndte processen omkring strategien, hvor politikere og administration sammen satte retning for arbejdet. Hen over foråret forløb planlægning af proces for inddragelse af borgere og inddragelse af en administrativ arbejdsgruppe for at sikre et bredt blik på strategien. I starten af september blev 2 panelmøder afholdt med indbudte deltagere fra en række forskellige organisationer fra LAG Nord, halområdet, skolerne, Friluftsrådet, Ældrerådet og mange flere.

Strategien er opbygget med 3 primære arenaer, hvor der er lokaliseret udfordringer og muligheder. Dernæst er der opsat mål og handlinger til hver enkelt arena. Strategien forsøger at gå ret tæt på det udførende niveau, og blive konkret i forhold til handlinger på hver arena, for at indfri de lokaliserede potentialer og imødekomme udfordringerne.

Facilitetsstrategien har været i høring i en periode fra den 20. december 2020 til den 22. februar 2021 hos råd, samvirker, haller og aktørerne der har deltaget i processen. Samtidig har der i januar været afholdt et online borgermøde med præsentation af strategien. På bagkant af processen, præsentation for Byrådet i december 2020 og endt høringsperiode er Facilitetsstrategien nu klar til godkendelse.

Høringen har ikke givet anledning til større rettelser i Facilitetsstrategien, og der er vedlagt et dokument med de samlede høringssvar. Der har overvejende været anerkendelse af Facilitetsstrategiens indhold og fremkommet invitation og idéer til igangsættelse af konkrete indsatser.

Det næste skridt i arbejdet med Facilitetsstrategien, efter godkendelse, bliver at prioritere indsatserne under de 3 områder og igangsætte konkrete initiativer der understøtter potentialerne og handlingerne beskrevet i Facilitetsstrategien. Dette arbejde vil igangsættes i et bredt samarbejde på tværs af forvaltninger.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender Facilitetsstrategien.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


13. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning
 • Orientering vedrørende henvendelse fra Fritids- og kulturudvalget om brug af skoler og daginstitutioner i forbindelse med genstart af foreningslivet.
Bilag

Til toppen


14. Lukket punkt: Plan for udbygning af børnehave


Beslutning

Forslaget godkendt. Hvis behovet opstår, ansøges Byrådet om at fremrykke anlægsmidler fra budget 22.

Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering fra Visitationsudvalget


Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Til toppen


16. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt – mødet sluttede kl. 17.45.

Til toppen

Opdateret 15. april 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer