Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 11. maj 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen ændringer/bemærkninger.

Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen


3. Politisk vedtaget ramme og retning for Familieafdelingens praksis


Resume

Sagsforløb: BS

Punktet blev udsat på Børne- og Skoleudvalgets møde den 13. april 2021 til mødet den 11. maj 2021.

Som opfølgning på Børne- og Skoleudvalgets møde den 9. februar 2021 præsenteres Børne- og Skoleudvalget for den politisk vedtagne ramme og retning for Familieafdelingen.

Børne- og familiechef Inge Gorm Andersen og afdelingsleder Pia Horndal deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

På baggrund af temadrøftelsen i Børne- og Skoleudvalget den 12. januar 2021 om udvalgets forventninger til Familieafdelingen, udarbejdede Fagforvaltningen for Børn og Kultur forslag til elementer, som skal indgå i et serviceeftersyn af Familieafdelingens socialfaglige praksis. Elementerne blev vedtaget på Børne- og Skoleudvalgets møde den 9. februar 2021.

Et af elementerne er et politisk serviceeftersyn, hvor Børne- og Skoleudvalget præsenteres for den politisk vedtagne ramme og retning for Familieafdelingen.

Børne- og familiechef Inge Gorm Andersen deltager i mødet, hvor hun vil præsentere Børne- og Skoleudvalget for kommunens serviceniveau og de retningssættende politikker og strategier. Desuden præsenteres Børne- og Skoleudvalget for Børne- og Familieområdets Fælles afsæt for et Forebyggende Mindset samt de tre perspektiver i Varige spor:

 • Hverdagslivsperspektiv
 • Netværksinddragelse
 • Konsensus

I præsentationen vil der være fokus på at tydeliggøre, hvordan politikker og strategier spiller sammen med kommunens overordnende vision og værdier.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 13. maj 2021 vil Familieafdelingens afdelingsleder Pia Horndal præsentere ovenstående rammer og retning i et mere praksisorienteret perspektiv, herunder bl.a. arbejdsgrundlaget i Varige spor.

På mødet vil Familieafdelingens afdelingsleder Pia Horndal præsentere Børne- og Skoleudvalget for ovenstående rammer og retning i et praksisorienteret perspektiv. Det vil sige præsentere, hvordan det forebyggende mindset og arbejdsgrundlagets fem principper omsættes konkret i sagsbehandlingen. Pia Horndal vil desuden præsentere de metoder og redskaber, der anvendes i den socialfaglige praksis, komme ind på afdelingens teamorganisering samt orientere om det udviklingsfokus afdelingen har i dag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter den politisk vedtagne ramme og retning for Familieafdelingen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 13. april 2021, pkt. 10:

Punktet udsættes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget fastholder de vedtagne politiske rammer.

Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2022 - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: BS

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021 igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021 igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8 % til 1 %.

Fagudvalgene får til opgave, i perioden fra februar til april, at drøfte og fremlægge omprioriteringsforslag. Forslagene skal fremlægges på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021.

Herefter sendes omprioriteringsforslagene i høring i lokale MED-udvalg, råd, institutioner, bestyrelser m.v.

Omprioriteringsforslag pr. udvalg:

Staben foreslår, at arbejdet med omprioriteringsforslag igangsættes, og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 9. februar 2021, pkt. 3:

Punktet drøftet. Der afholdes en temadrøftelse før næste udvalgsmøde i forhold til udvalgets samlede økonomi.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget, den 9. marts 2021:

Fagforvaltningen har forberedt oplæg til udvalgets temadrøftelse inden udvalgsmødet om udvalgets samlede økonomi.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget genoptager punktet på baggrund af temadrøftelsen.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 9. marts 2021, pkt. 3:

Drøftet. Fagforvaltningen udarbejder forslag til næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget, den 13. april 2021:

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet forslag til omprioritering på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. Forslagene er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen bemærker, at på Børne- og Familieområdet arbejdes der med at nedbringe omkostningsniveauet, jf. budgetbemærkningen til budget 2021:

Byrådet ønsker fortsat en målrettet indsats over for udsatte børn og unge, hvor Varige Spor og Investeringsstrategien for udsatte unge er grundlaget for det videre arbejde. Målet er, at udgiftsniveauet i løbet af de næste 4 år vil være sammenligneligt med gennemsnittet i Region Nordjylland.

Der vil i 2021 og efterfølgende år blive arbejdet med følgende indsatser:

 • Vurdering af serviceniveau på området – sammenlignet med andre kommuner.
 • Udvidet samarbejde med skolerne og PPR om børn / unge med bekymrende fravær og skoleværing.
 • Udvikling af nye holdforløb på Hegely, der kan erstatte dele af de kontaktpersontimer, der bruges i dag
 • Samarbejde med eksterne leverandører om mere gruppebasserede forløb, hvor 3-5 unge har kontaktpersontimer sammen.
 • Ud over at hjælpe den unge med ”tidsbegrænsede indsatser” skal der arbejdes med at facilitere netværk mellem de unge, der kan fortsætte, når de tidsbegrænsede indsatser ophører. Der er mange af de unge, der er ensomme og mangler venner.
 • Hyppig sagsgennemgang - med medvirkning af ledelse og økonomikonsulent – så der sikres et konstant fokus på progression i indsatserne, efterhånden som behovet ændres.

Der skal i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger sættes fokus på fremdriften mod at nå målet.

Der er derfor ikke udarbejdet yderligere omprioriteringsforslag på Børne- og Familieområdet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter de beskrevne forslag og beslutter, hvilke forslag, der skal videresendes til budgetforhandlingerne i april/maj måned.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 13. april 2021, pkt. 4:

Der arbejdes ikke videre med forslagene: nedlæggelse af lejrskole, de ekstra ressourcer i indskolingen og vikarpuljen. I forhold til de andre forslag genoptages punktet på udvalgets møde i maj.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget, den 11. maj 2021:

Forslag om ekstra ressourcer i indskolingen og vikarpuljen indgår ikke længere i det udarbejdede omprioriteringsforslag. Der er udarbejdet nyt omprioriteringsforslag vedrørende nedlæggelse af lejrskoler, hvor lejrskoler på specialområdet sidestilles med lejrskoler på almenområdet.

Det opdaterede notat med omprioriteringsforslag er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter de beskrevne forslag og beslutter, hvilke forslag, der skal videresendes til budgetforhandlingerne i maj måned.

Beslutning

Forslagene om FamilieGPS og miniGPS fjernes. Resten af omprioriteringsforslagene sendes videre til budgetforhandlingerne.

Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Udvidelse af erhvervsklasserækken


Resume

Sagsforløb: BS

I budgetaftalen for 2021 anmodes Børne- og Skoleudvalget om at finde en løsning for 7. årgang i relation til erhvervsklassens tilbud.

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til Fagforvaltningen for Børn og Kulturs forslag til en udvidelse af erhvervsklassen med en 7. årgang.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har i juni og august måned drøftet en udvidelse af erhvervsklassen med 7. årgang. Den 18. august besluttede Børne- og Skoleudvalget, at forslaget om udvidelse af erhvervsklassen skulle indgå som en del af forhandlingerne til budget 2021.

Med budgetaftalen for 2021 anmodes Børne- og Skoleudvalget om at finde en løsning for 7. årgang i relation til erhvervsklassen. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har nedenfor opstillet to modeller for udmøntningen af beslutningen.

Model 1

Fagforvaltningen i samarbejde med Toftegårdskolen afsøgt mulighederne for at oprette et ekstra klassespor til 7. årgang. For at kunne rumme et ekstra klassespor skal erhvervsklassen ansætte en ekstra lærer. Derudover skal et lokale i forlængelse af de eksisterende erhvervsklasser istandsættes.

Med en eventuel udvidelse af erhvervsklassen vil man bedre kunne udnytte ressourcerne med en målrettet lærerfaglig ekspertise og et stort kontaktnetværk af virksomheder i hele kommunen.

Tabel 1: Samlede årlige udgifter for udvidelse af erhvervsklassen.

Udgift til lærer (gennemsnitsløn)

557.000 kr.

Driftsudgifter

58.000 kr.

Reduktion i elevtaksten for 10 elever

-103.000 kr.

I alt

512.000 kr.

Udover de årlige udgifter vil der være en engangsudgift på 225.000 kr. til istandsættelse af et lokale på Toftegårdsskolen.

Model 2

Hvis Børne- og Skoleudvalget ikke ønsker en udvidelse af erhvervsklassen, foreslår fagforvaltningen, at opgaven placeres lokalt i det enkelte skoledistrikt. Det betyder, at det er det lokale skoledistrikt, der får til opgave at lave individuelle aftaler med de elever, som har et behov for et erhvervsklasserelateret tilbud. Tilbuddet vil indebære færre timer i skolen, og skolen vil have ansvaret for at lave individuelle praktikaftaler med virksomheder. Denne model giver mulighed for, at eleven kan blive i sit nærmiljø og har mindre transporttid. Derudover vil et tilbud på den lokale distriktsskole give mulighed for, at tilbuddet kan tilrettelægges sammen andre indsatser.

Med budgetaftalen for 2021 blev det besluttet, at skoleområdet selv skal finansiere en løsning - og derfor foreslår fagforvaltningen, at skoledistrikterne selv finansierer den af ovenstående to modeller for udvidelse af erhvervsklassen, som Børne- og Skoleudvalget peger på.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter fagforvaltningens forslag til en udvidelse af erhvervsklassen med 7. årgang og beslutter hvilken model, der skal arbejdes videre med.

Beslutning

Et flertal af Børne- og Skoleudvalget bestående af S, V, Borgerlisten og Lars Bisgaard beslutter, at Fagforvaltningen skal arbejde videre med model 2, herunder et forslag til finansiering. Line Vanggaard Pedersen ønsker, at oprette en erhvervsklasse for 7. årgang via model 1.

Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen


7. Definition af flersprogede elever i forhold til tildeling af DSA-ressourcer


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget har på mødet den 9. marts 2021 besluttet at drøfte definitionen af en flersproget elev i forhold til tildeling af DSA-ressourcer.

Sagsfremstilling

I følge folkeskoleloven har Byrådet pligt til at sikre, at der i fornødent omfang gives undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede børn i folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 5, stk. 6, 1. pkt., og § 19 i, stk. 2. Flersprogede elever, der optages i folkeskolen, som har behov for sprogstøtte, skal derfor modtage undervisning i dansk som andetsprog i overensstemmelse med deres behov og forudsætninger. De nærmere regler om undervisningen i dansk som andetsprog er fastsat i bekendtgørelse nr. 1053 af 29. juni 2016 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog(DSA).

Det er skoleleder som ifølge bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, beslutter om en flersproget elev har behov for sprogstøtte - i et omfang og af en varighed, der modsvarer den enkelte elevs behov og forudsætninger. I den sammenhæng skal skolelederen inddrage fornøden sagkyndig bistand. Det vil sige fagpersoner og vejledere fra DSA-området og evt. PPR, som har særlige kompetencer til at vurdere den enkelte elevs sproglige behov. Beslutningen om, hvilken undervisning den enkelte elev skal tilbydes, skal tages efter samråd med forældrene og eleven, som skal høres inden skoleleder træffer beslutningen.

Til at vurdere elevens sprogstøttebehov (DSA) anvendes bl.a. afdækningsmaterialet ’Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer’ fra Undervisningsministeriet – Styrelsen for Undervisning og kvalitet, 2017.

Definition af nyankomne elever og ministeriets definition af tosprogede elever

Nyankomne elever er i følge EVA rapport fra 2019 defineret som to- eller flersprogede børn og unge i alderen 5-18 år, som maksimalt har opholdt sig to år i Danmark, og som ikke har de nødvendige sproglige forudsætninger for at indgå i almenundervisningen i folkeskolen. Disse elever har krav på at modtage basisundervisning i dansk som andetsprog.

Undervisningsministeriets definition på en flersproget elev er følgende:
“Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund f.eks. gennem skolens undervisning, lærer dansk”.

Praksis skal være i overensstemmelse med lovgivning om folkeskolens undervisning af flersprogede elever og ministeriets definition på en flersproget elev, hvorfor fagforvaltningen foreslår, at følgende kriterier gælder for ressourcetildeling til DSA-elever i Brønderslev Kommune:

 • Elevens forældre taler et andet modersmål end dansk i hjemmet, hvorfor eleven først lærer dansk gennem skolens undervisning. Eleven har dermed brug for to eller flere sprog i hverdagen
 • Eleven er nyankommen, hvorfor sprogstøttebehovet typisk er stort. Eleven har maksimalt opholdt sig to år i Danmark, og har ikke de nødvendige sproglige forudsætninger, for at kunne få et udbytte af den almindelige undervisning i klassen. Disse elever skal tilbydes DSA basisundervisning, som foregår på hold eller som enkeltmandsundervisning uden for klassens rammer
 • Eleven er i stand til at deltage i den almindelige undervisning i klassen, klarer sig i det sociale liv i klassen og eksempelvis i den praktisk/musiske fagblok, men for at få det fulde udbytte af den faglige undervisning i skolens fagrække, skal eleven modtage supplerende undervisning i dansk som andetsprog eller som en dimension i undervisningen, da eleven har behov for særlig sprogstøtte

Hvis skoleleder med inddragelse af fornøden sagkyndig bistand vurderer, at eleven hører ind under én af ovennævnte kriterier, tildeles skolen 20.000 kr. pr. år. Midlerne anvendes fleksibelt som en DSA-pulje.

En gang om året opgøres udviklingen i antallet af to-sprogede elever og forelægges for udvalget.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender ovenstående kriterier for ressourcetildeling til DSA-området.

Beslutning

Kriterierne godkendt.

Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Orientering om modernisering af skoleanlæg og beslutning om Hjallerup Skole


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om den igangværende proces for modernisering af Hedegårdsskolen, Hjallerup Skole samt faglokaler.

Børne- og Skoleudvalget skal derudover tage stilling til om helhedsplanen for Hjallerup Skole skal indeholde 30 eller 33 klasser.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Med Børne- og Skoleudvalget beslutning om at modernisere Hedegårdsskolen, Hjallerup Skole samt faglokaler på Klokkerholm Skole, Dronninglund Skole og Søndergade Skole orienteres udvalget om den igangværende moderniseringsproces.

Nedenfor kan man se status på de igangværende projekter.

Faglokaler

 • Projekterne er i udbudsfasen med indhentning af de samlede priser i juni 2021 - og udførelse i efteråret 2021

Hedegårdsskolen og Heldagsskolen

 • Inddragelsesprocessen kører som planlagt med aflevering af skitseforslag i juni 2021

Hjallerup Skole

 • Inddragelsesprocessen kører som planlagt – og udarbejdelse af skitseforslag starter, når der foreligger beslutning om projektets grundlag og økonomisk ramme i forhold til kapacitet

Under arbejdet med helhedsplanen for Hjallerup Skole har styregruppen for skolemodernisering drøftet kapacitetsudfordringer, som Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til. I udviklingsplanen, som udvalget tidligere er blevet præsenteret for, er der en plan for 30 klasseværelser (3 klasser pr. årgang) på Hjallerup Skole. Men allerede i dag er skolen udfordret med hensyn til lokaler i forhold til afholdelse af mødeaktivitet og skabe fleksible læringsmiljøer for eleverne.

Til det kommende skoleår 2021-22 er der planlagt med 28 klasser på Hjallerup Skole, hvor 7. årgang er med 4 spor. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har været i dialog med kommunens planlægningsafdeling omkring fremtidsudsigterne for Hjallerup-området. De forventer en lille stigning i børnetallet fremadrettet, men gør samtidig opmærksom på, at der er stor byggeaktivitet i Hjallerup – og børnetallet derfor også kan stige mere end forventet fremadrettet.

På baggrund af dialogen med planlægningsafdelingen indstiller styregruppen for skolemodernisering, at der planlægges med 33 klasser i helhedsplanen for Hjallerup Skole for at imødekomme både aktuelle og fremtidige kapacitetsudfordringer. En helhedsplan med 33 klasser vil give et ekstra klasseværelse til indskolingen, mellemtrinnet og over bygningen, når der kommer årgange med 4 spor. Det vil samtidig give skolen større fleksibilitet i forhold til at styrke læringsmiljøet.

I nærværende sagsfremstilling er der ikke inkluderet økonomi, da dette drøftes særskilt som et lukket punkt. Derfor skal beslutningen vedr. kapacitet på Hjallerup Skole ses i sammenhæng med det lukkede punkt, hvor økonomien for hele moderniseringen behandles af Børne- og Skoleudvalget.

Fagforvaltningen for Børn og kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning og træffer beslutning om, der skal være 30 eller 33 klasser på Hjallerup Skole.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. Børne- og Skoleudvalget beslutter, at der skal være 33 klasser på Hjallerup Skole.

Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Frigivelse af midler til modernisering af skoleanlæg


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet har i budget 2021 afsat 10 mio. kr. til anlægsinvesteringer på skoleområdet.

Byrådet anmodes om at frigive 5.200.000 kr. fra puljen "samlet plan for investeringer på skoleområdet" til projekteringsudgifter til skolemodernisering af Hjallerup Skole og Hedegårdsskolen.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget er igennem 2019 og 2020 blevet løbende inddraget i planerne om at investere i skolernes anlæg samt tilhørende læringsmiljøer.

Den 18. august 2020 besluttede Børne- og Skoleudvalget at igangsætte byggeprocessen på Hjallerup Skole og Hedegårdsskolen.

På baggrund af denne beslutning anmoder Fagforvaltningen for Børn og Kultur, om at frigive 5.200.000 kr. til projekteringsudgifter til skolemodernisering af Hjallerup Skole og Hedegårdsskolen. Beløbet svarer til den budgetterede projektering af byggeriet af Hjallerup Skole og Hedegårdsskolen.

Fagforvaltningen for Børn og kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget frigiver 5.200.000 kr. til projekteringsudgifter i forbindelse med skolemodernisering.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen


10. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres om:

 • Projekt "Klokkerholm i Bevægelse" med støtte fra DGI Nordjylland
Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 • Der er en udfordring med øget segregering fra folkeskolen, hvilket drøftes på næste udvalgsmøde.

Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Lukket punkt: Anlægsbudget i forbindelse med modernisering af skoleanlæg


Beslutning

Der arbejdes videre med 33 klasser på Hjallerup Skole. Bevillingsplanen drøftes på et senere udvalgsmøde.

Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering om klagesager vedr. mobning


Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen


14. Lukket punkt: Lukket orientering


Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen


15. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen

Opdateret 12. maj 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer