Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 8. juni 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Byggeprocessen fra Hjallerup Skole genoptages på et kommende møde. Fremadrettet kommer der et punkt på, hvor der står temadrøftelse, når udvalget afholder disse. I forbindelse med punkt 8 træffes der ikke beslutning på dette møde, men der gives udelukkende en orientering og punktet genoptages på et kommende møde.

Til toppen


3. Budgetønsker i forbindelse med Budget 2022


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget har på mødet den 11. maj 2021 anmodet om at drøfte, om der er tiltag på udvalgets område, som afstedkommer ønsker til budget 2022, som skal videresendes til budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter, om der er ønsker til budget 2022 på udvalgets område.

Beslutning

Til august mødet skal der laves en beskrivelse af følgende: minimumsnormering på daginstitutionsområdet, nedsættelse af SFO-takst, etablering af vuggestuepladser, investering i To-medarbejderordning, midler til dagplejeundersøgelse, erhvervsklasse, 26. elever i klasserne, udendørs områder på daginstitutioner og skoler, gæstedagplejehus, pris på ikke at gøre brug af 5. barn i dagplejen samt genindføre 2. skole/hjemsamtale på skoleområdet.

Til toppen


4. Orientering om status efter nedlukningsperioden under corona-pandemien


Resume

Sagsforløb: BS

Der gives på mødet en orientering om status vedrørende henvendelser til kommunen om børn og deres familiers trivsel, som følge af nedlukningen under corona-pandemien.

Skole- og Dagtilbudschef Carsten Otte og Børn og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager under punktets drøftelse.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om status vedrørende henvendelser til kommunen til efterretning og drøfter eventuelle initiativer som følge heraf.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. Der gives en status på december mødet.

Til toppen


5. Beskrivelse af dagplejen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget har ønsket af få information om dagplejen.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har på anmodning fra Børne- og Skoleudvalget udarbejdet en beskrivelse af forskellige fokusområder vedrørende dagplejen.

I vedhæftede bilag fremgår en beskrivelse af følgende emner:

 • Økonomi på området
 • Ansættelse, overenskomst og lokale aftaler
 • Godkendelse af dagtilbud
 • Pasningsgaranti
 • Antal dagplejere og børn i kommunen
 • Gæstehus og praksis ved dagplejers sygdom, ferie mv.
 • Dagplejere med 5 børn
 • Beregning af dagpleje tildelt henholdsvis 3 og 4 børn
 • Prisstigning og vuggestueplads de kommende 5 år


Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om dagplejen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Kapacitetsudfordringer på 0-3 års området i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om opståede kapacitetsudfordringer for de 0-3-årige i Brønderslev, og skal tage stilling til hvilke muligheder fagforvaltningen skal arbejde videre med for at opretholde pasningsgarantien.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under drøftelsen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Der er inden for kort tid opstået udfordringer med pasningskapaciteten blandt de 0-3 -årige i Brønderslev. Udfordringerne skyldes, at der på dagplejeområdet er vakante stillinger grundet pension, barsler og opsigelser.

Pr. 1. august 2021 er der aktuelt behov for at tilbyde pasning til 24 børn i Brønderslev. Dele af udfordringen løses ved, at Børne- og Skoleudvalget på sit møde den 13. april 2021 besluttede, at der må etableres 11 administrative pladser i eksisterende vuggestuer i Brønderslev. Det betyder, at kapacitetsudfordringen fra august er på 13 børn.

De oplyste tal tager ikke højde for tilflytninger eller yderligere ændringer på området. Det kan derfor forventes, at antallet af manglende pladser øges inden udgangen af 2021.

Dagplejen ansætter løbende dagplejere for at imødekomme pasningsgarantien indenfor bygrænsen, men det konstateres, at der ikke pt. kan ansættes det nødvendige antal dagplejere. Dagplejen kan derfor ikke ved nyansættelser imødekomme det aktuelle pasningsbehov for 0-3-årige børn i Brønderslev.

Fagforvaltningen kan foreslå følgende muligheder for at opretholde pasningsgarantien over for forældrene:

 • Tildele et fast 5. barn hos 13 dagplejere, hvilket vil give en total udgift på 410.000 kr. fra august til december 2021
 • Undersøge muligheden for tidligere børnehavestart for enkelte børn i samarbejde med forældre, børnehave og dagpleje
 • Undersøge muligheden for at etablere yderligere vuggestuepladser. Vuggestuepladserne kan enten være nyetablerede i nye institutioner/tilbygninger som drøftet på møde i Børne- og Skoleudvalget den 13. april, eller det kan undersøges, om der er mulighed for at øge kapaciteten i de nuværende pasningstilbud. Der vil være en økonomisk udgift afhængig af antallet af pladser og valget af løsning.
 • Tilbyde pasning i oplandsbyerne omkring Brønderslev by.

Fagforvaltningen for Børn- og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til, hvordan fagforvaltningen skal arbejde videre med kapacitetsudfordringen i Brønderslev by.

Beslutning

Det besluttes at inddrage den enkelte dagplejere i forhold til brug af 5. barn. Oplandsbyerne kan bruges, hvis forældrene er interesseret. Programskitserne for mulige ekstra vuggestuepladser for Brønderslev By fremrykkes. Punktet genoptages på august mødet.

Til toppen


7. Udmøntning af midler på Dansk som Andetsprog


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og godkende Fagforvaltningen for Børn og Kulturs forslag om udmøntningen af 600.000 kr. til Dansk som Andetsprog efter beslutningen om at nedlægge Modtage- og Videnscentret på Skolegades Skole.

Fagforvaltningens forslag har været sendt i høring i skoledistriktsbestyrelser, MED-udvalg og Integrationsrådet.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har løbende drøftet Dansk som Andetsprog (DSA) i første halvdel af 2021. Den 9. marts 2021 besluttede udvalget at nedlægge Modtage- og Videnscentret på Skolegades Skole og udvalget ønskede en dialog med skoledistriktsbestyrelser og MED-udvalg omkring udmøntningen af de resterende 600.000 kr. på DSA-området.

Fagforvaltningen har i dialog med repræsentanter på DSA-området udarbejdet et forslag til udmøntningen af de 600.000 kr. Hovedpointerne i forslaget er følgende:

 • Puljen foreslås anvendt til opbygning af et mobilt ”DSA ressourcecenter” bestående af fleksible DSA fagpersoner og vejledere, der kan at ’rykke ud’ på skolerne efter behov og agere ’varme hænder’
 • Fokus skal derfor være på hands-on-samarbejde med lærere og teams ved f.eks. at organisere en medpraktiker-funktion i DSA og almenundervisningen, og ved at bistå skoleledere og medarbejdere i både almen- og DSA-området ift. at modtage både nyankomne og øvrige flersprogede elever
 • Det mobile ressourcecenter kan være rettet mod at afdække elevernes sprog, ressourcer og sundhedstilstand, vurdere behov for sprogstøtte, modtagelse og etablering af samarbejde med forældre, tilrettelæggelse og organisering af DSA-undervisning

Dette forslag har været sendt i høring i skoledistriktsbestyrelser, MED-udvalg og Integrationsrådet.

Hovedpointer fra høringssvarene:

 • Der er en generel bekymring omkring ressourcerne til skolerne i forbindelse med nedlæggelse af Modtage – og Videnscentret. Selvom DSA-taksten forbliver den samme, så vil serviceniveauet falde, da skolerne har fået en større opgave
 • Flere høringsparter er tilfredse med forslaget om et mobilt ressourcecenter, der kan hjælpe lærerne

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender fagforvaltningens forslag til udmøntningen af de 600.000 kr. på DSA-området.

Beslutning

Forslaget godkendt. Der laves en opfølgning på december mødet.

Bilag

Til toppen


8. Budgetoverskridelse på specialområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og træffe beslutning om udfordringen med et stigende antal specialklasseelever.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

De seneste år modtager flere af kommunens elever undervisning i både interne og eksterne specialklassetilbud. Specielt til det kommende skoleår 2021-22 viser planlægningstallene efter hovedvisitationen den 3. marts 2021 en markant stigning i antallet af specialklasseelever.

I tabellen nedenfor kan man se udviklingen i kommunens specialklasseelever ud fra planlægningstallene for det enkelte skoleår.


Planlægningstal

2021-2022

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

Elever i egne specialklasse

222

202

193

184

177

199

Elever i eksterne tilbud

27

23

23

20

22

26

Elever i alt

249

225

216

204

199

225

Stigningen i antallet af specialklasseelever fra skoleåret 2020-21 til det kommende skoleår udgør 10,7 %. Det er en markant stigning for et område, hvor der i forvejen de senere år har været en vækst. Med de nuværende takster på specialområdet vil det betyde en budgetoverskridelse på ca. 4,7 mio. kr.

Fagforvaltningen og skoledistrikterne har i løbet af foråret drøftet denne økonomiske udfordring og er i den forbindelse kommet med nedenstående forslag til at imødekomme det stigende antal specialklasseelever.

Fagforvaltningen har i samarbejde med skoledistriktsledernes følgende forslag til handlinger i forbindelse med det stigende antal specialklasseelever:

 1. Der udarbejdes en 5% reduktion i tildeling
 2. Serviceniveauet i forhold til lejrskoler harmoniseres med almenområdet
 3. Ved nyansættelse vurderes det, om en stilling kan ændres til en pædagoger/social- og sundhedsassistent, hvis opgaven primært er af pleje- og omsorgs- og trivselsmæssig karakter
 4. Tildelingen bliver fastlåst i forbindelse med skoleårets planlægning
 5. Det tilstræbes at undgå visiteringer i indskolingen – grundet aktionslæringsforløbet i indskolingen er der en særlig opmærksomhed omkring inklusionsindsatsen
 6. I indskolingen udarbejdes der en revisiteringsmodel, hvor elever visiteres til at modtage støtte i almenområdet

Ovenstående 5 % besparelse giver 2,4 mio. kr. for det kommende skoleår. Punkt 2 er med i omprioriteringsforslaget til budgetforhandlingerne, men kan realiseres i 2021 med en besparelse på 174.000 kr. De øvrige punkter er forebyggende indsatser, som skal være medvirkende til, at antallet af specialklasseelever ikke stiger fremadrettet og vil kunne bidrage til at imødegå de økonomiske udfordringer. Derudover vil skoleområdet forfølge en reduktion i antallet af specialklasseelever i kommende skoleår.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og træffer beslutning om udfordringen med et stigende antal specialklasseelever på baggrund af skoleområdets forslag til handlinger.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget ser med bekymring på udviklingen. Udvalget opfordrer til tilbageholdenhed på området. Punktet genoptages.

Til toppen


9. UU Kvartalsrapport - 1. kvartal 2021


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har udarbejdet en rapport for 1. kvartal 2021, som giver et overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24-årige med bopæl i Brønderslev Kommune.

Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2021 viser blandt andet, at

 • 97 % af de 15-17-årige er indenfor uddannelsessystemet. Sammenlignet med 1. kvartal 2021 var andelen 96 %. Af de resterende 3 % af denne målgruppe (svarende til 43 unge) deltager størstedelen i forberedende og udviklende aktiviteter, der gerne skal gøre dem parate til uddannelse eller job.
 • 81 % af de 18-24-årige har enten gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Sammenlignet med 1. kvartal 2020 var andelen 80 %. De resterende 19 % (svarende til 474 unge), der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, fordeler sig i følgende kategorier:
  • 292 er i job eller i gang med udviklende aktiviteter som kurser (fx AMU), Forberedende Grunduddannelse (FGU), praktik, højskole eller udenlandsophold
  • 48 er tilmeldt påbegyndelse af uddannelse
  • 10 deltager ikke i registreret aktivitet, men opsøges af UU
  • 124 er på offentlig forsørgelse

I kvartalsrapporten for 1. kvartal 2021 har UU desuden sat fokus på grundskoleelevers søgning til ungdomsuddannelser efter 9. og 10. klasse. For elever med bopæl i Brønderslev Kommune har 68 % søgt ind på en gymnasial uddannelse, 26 % har søgt ind på en erhvervsuddannelse, 2 % har søgt ind på Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og øvrige uddannelser og 4 % har søgt ind på andre aktiviteter (ungdomshøjskole, udenlandsophold, arbejde mv.).

I Beskæftigelsesplanen for 2021 er målsætningen, at andelen af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse i 2021 minimum skal være 30 %. Søgetallet på 26 % er derfor under målet. Det skal hertil bemærkes, at skoleåret 2020-21 grundet Covid-19 ikke har budt på de samme vejledningsaktiviteter som tidligere, og eleverne ikke har haft mulighed for at besøge de ønskede ungdomsuddannelser. Det kan have haft betydning for det ændrede søgemønster.

Søgningen og kendskabet til erhvervsuddannelser har i Brønderslev Kommune været et fokusområde i beskæftigelsesplaner, partnerskabsaftaler og vejledningsaktiviteter. Ungdommens Uddannelsesvejledning i UngeCentret har fokus på at vejlede de unge til rette uddannelse, herunder også gymnasiale uddannelser.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 12. maj 2021, pkt. 6:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om:

 • Opgørelse over fødselstallene i Brønderslev Kommune (januar - april), fordelt på måneder og skolernes distrikter (vedlagt)
 • Vedtagelse af "Barnets Lov".
Beslutning

Orienteringerne taget til efterretning.

 • Der er kommet en national aftale vedr. frihedsgrader på folkeskolen.
 • Punktet om elevplaner og kvalitetsrapport kommer op på et kommende møde.
Bilag

Til toppen


11. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Til toppen


12. Lukket punkt: Forslag til samarbejdsaftale vedrørende gennemgang af Familieafdelingens arbejdsgrundlag


Beslutning

Forslaget godkendt.

Til toppen


13. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 9. juni 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer