Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 17. august 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Punkt 10 udsættes til september mødet.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Orientering om modernisering af skoleanlæg og beslutning om Hjallerup Skole


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om den igangværende proces for modernisering af Hedegårdsskolen og Hjallerup Skole.

Søren Bolding Christiansen, Hans Jørgen Bæk, Pia Bering Jensen og Carsten Otte deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Med Børne- og Skoleudvalget beslutning om at modernisere Hedegårdsskolen, Hjallerup Skole samt faglokaler på Klokkerholm Skole, Dronninglund Skole og Søndergade Skole orienteres udvalget om den igangværende moderniseringsproces.

Nedenfor kan man se status på de igangværende projekter.

Faglokaler

 • Projekterne er i udbudsfasen med indhentning af de samlede priser i juni 2021 - og udførelse i efteråret 2021

Hedegårdsskolen og Heldagsskolen

 • Inddragelsesprocessen kører som planlagt med aflevering af skitseforslag i juni 2021

Hjallerup Skole

 • Inddragelsesprocessen kører som planlagt – og udarbejdelse af skitseforslag starter, når der foreligger beslutning om projektets grundlag og økonomisk ramme i forhold til kapacitet

Under arbejdet med helhedsplanen for Hjallerup Skole har styregruppen for skolemodernisering drøftet kapacitetsudfordringer, som Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til. I udviklingsplanen, som udvalget tidligere er blevet præsenteret for, er der en plan for 30 klasseværelser (3 klasser pr. årgang) på Hjallerup Skole. Men allerede i dag er skolen udfordret med hensyn til lokaler i forhold til afholdelse af mødeaktivitet og skabe fleksible læringsmiljøer for eleverne.

Til det kommende skoleår 2021-22 er der planlagt med 28 klasser på Hjallerup Skole, hvor 7. årgang er med 4 spor. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har været i dialog med kommunens planlægningsafdeling omkring fremtidsudsigterne for Hjallerup-området. De forventer en lille stigning i børnetallet fremadrettet, men gør samtidig opmærksom på, at der er stor byggeaktivitet i Hjallerup – og børnetallet derfor også kan stige mere end forventet fremadrettet.

På baggrund af dialogen med planlægningsafdelingen indstiller styregruppen for skolemodernisering, at der planlægges med 33 klasser i helhedsplanen for Hjallerup Skole for at imødekomme både aktuelle og fremtidige kapacitetsudfordringer. En helhedsplan med 33 klasser vil give et ekstra klasseværelse til indskolingen, mellemtrinnet og over bygningen, når der kommer årgange med 4 spor. Det vil samtidig give skolen større fleksibilitet i forhold til at styrke læringsmiljøet.

I nærværende sagsfremstilling er der ikke inkluderet økonomi, da dette drøftes særskilt som et lukket punkt. Derfor skal beslutningen vedrørende kapacitet på Hjallerup Skole ses i sammenhæng med det lukkede punkt, hvor økonomien for hele moderniseringen behandles af Børne- og Skoleudvalget.

Fagforvaltningen for Børn og kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning og træffer beslutning om, der skal være 30 eller 33 klasser på Hjallerup Skole.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 11. maj 2021, pkt. 8:

Orienteringen taget til efterretning. Børne- og Skoleudvalget beslutter, at der skal være 33 klasser på Hjallerup Skole.

Dennis Kvesel var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget, den 17. august 2021:

Den 6. oktober 2020 godkendte Børne- og Skoleudvalget proces- og tidsplanen for den samlede byggeproces på skoleområdet. I det vedlagte bilag kan man se den godkendte styregruppeorganisering.

På mødet gives en status på byggerierne på henholdsvis Hjallerup Skole, herunder placering af SFO-lokalerne, og Hedegårdskolen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Henvendelse fra FOA om dagplejen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget har modtaget en henvendelse fra FOA med bekymring for konsekvenser af evt. indførelse af minimumsnormeringer i dagplejen og spørgsmål til formål og indhold i en kommende undersøgelse af dagplejen. Henvendelsen ønskes drøftet i udvalget.

Leder af dagplejen Jonna Østenkær og fællestillidsrepræsentant Tina Hammer Præsius deltager under punktet og uddyber de fremførte perspektiver.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget modtog den 1. juli 2021 vedlagte bekymringsbrev fra FOA.

Leder af dagplejen Jonna Østenkær og tillidsrepræsentant Tina Hammer Præsius deltager og uddyber de fremførte perspektiver i brevet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter henvendelsen fra FOA.

Beslutning

Henvendelsen fra FOA drøftet.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Kapacitetsudfordringer på 0-3 års området i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget blev på møde den 8. juni 2021 orienteret om opståede kapacitetsudfordringer for de 0-3-årige i Brønderslev by, og skulle tage stilling til, hvilke muligheder fagforvaltningen skal arbejde videre med for at opretholde pasningsgarantien.

Børne- og Skoleudvalget orienteres i dette punkt om status for de opståede kapacitetsudfordringer i Brønderslev by.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under drøftelsen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Der er inden for kort tid opstået udfordringer med pasningskapaciteten blandt de 0-3 -årige i Brønderslev. Udfordringerne skyldes, at der på dagplejeområdet er vakante stillinger grundet pension, barsler og opsigelser.

Pr. 1. august 2021 er der aktuelt behov for at tilbyde pasning til 24 børn i Brønderslev. Dele af udfordringen løses ved, at Børne- og Skoleudvalget på sit møde den 13. april 2021 besluttede, at der må etableres 11 administrative pladser i eksisterende vuggestuer i Brønderslev. Det betyder, at kapacitetsudfordringen fra august er på 13 børn.

De oplyste tal tager ikke højde for tilflytninger eller yderligere ændringer på området. Det kan derfor forventes, at antallet af manglende pladser øges inden udgangen af 2021.

Dagplejen ansætter løbende dagplejere for at imødekomme pasningsgarantien indenfor bygrænsen, men det konstateres, at der ikke pt. kan ansættes det nødvendige antal dagplejere. Dagplejen kan derfor ikke ved nyansættelser imødekomme det aktuelle pasningsbehov for 0-3-årige børn i Brønderslev.

Fagforvaltningen kan foreslå følgende muligheder for at opretholde pasningsgarantien over for forældrene:

 • Tildele et fast 5. barn hos 13 dagplejere, hvilket vil give en total udgift på 410.000 kr. fra august til december 2021
 • Undersøge muligheden for tidligere børnehavestart for enkelte børn i samarbejde med forældre, børnehave og dagpleje
 • Undersøge muligheden for at etablere yderligere vuggestuepladser. Vuggestuepladserne kan enten være nyetablerede i nye institutioner/tilbygninger som drøftet på møde i Børne- og Skoleudvalget den 13. april, eller det kan undersøges, om der er mulighed for at øge kapaciteten i de nuværende pasningstilbud. Der vil være en økonomisk udgift afhængig af antallet af pladser og valget af løsning.
 • Tilbyde pasning i oplandsbyerne omkring Brønderslev by.

Fagforvaltningen for Børn- og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til, hvordan fagforvaltningen skal arbejde videre med kapacitetsudfordringen i Brønderslev by.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 8. juni 2021, pkt. 6:

Det besluttes at inddrage den enkelte dagplejere i forhold til brug af 5. barn. Oplandsbyerne kan bruges, hvis forældrene er interesseret.
Programskitserne for mulige ekstra vuggestuepladser for Brønderslev By fremrykkes. Punktet genoptages på august mødet.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne- og Skoleudvalget 17. august 2021:

Børne- og Skoleudvalget blev på møde den 8. juni 2021 informeret om det aktuelle pasningsbehov i Brønderslev by pr. 1. august 2021, og besluttede at inddrage dagplejere i forhold til brug ved pasning af 5. barn.

Siden mødet den 8. juni har fagforvaltningen iværksat følgende for at imødegå kapacitetsudfordringerne:

 • Der er ansat 7 nye dagplejere, fordelt således: Brønderslev by 3, Øster Brønderslev 2 og Jerslev 2.
 • Der er gjort brug af placering af 5. barn i dagplejen
 • Der udvidet med pladser i de kommunale vuggestuer (administrative pladser)
 • Der er lavet aftale om en midlertidig udvidelse fra 20 til 24 børn i den private vuggestue Troldehøj i perioden fra den 1. november 2021 til og med 30. april 2022.

Den aktuelle mangel på pladser i august måned er på nuværende tidspunkt løst via ovenstående tiltag, men der ventes fortsat at være pres på pladserne i Brønderslev by. Udfordringerne vil fortsat søges løst ved yderligere anvendelse af placering af 5. barn i dagplejen.

Det bemærkes, at ovenstående er et øjebliksbillede, hvorfor uforudsigelige ændringer som til- og fraflytning samt sygdom, til- og afgang af personale kan påvirke billedet.

Der blev på møde den 8. juni 2021 besluttet at fremrykke programskitser for mulige ekstra vuggestuepladser i Brønderslev By. Programskitser for udbygning af vuggestuekapacitet fremlægges til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 7. september 2021.

Fagforvaltningen for Børn- og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om status for kapacitetsudfordringerne i Brønderslev by til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


6. Forslag til nyt skoletilbud målrettet elever med massivt fravær eller skolevægring


Resume

Sagsforløb: BS

Børn og unges trivsel og læring har i flere år haft politisk bevågenhed og særligt har der de seneste år været politisk opmærksomhed på børn og unge med massivt fravær og skolevægring. I budgetaftalen 2021 tilkendegiver Byrådet fortsat ønsker om en målrettet indsats for udsatte børn og unge, og at Familieafdeling og Ungecenter udvider samarbejdet med skoler og PPR om bekymrende fravær og skolevægring.

Fagforvaltningen stiller forslag om etablering af et nyt skoletilbud på almenområdet målrettet elever med massivt fravær og skolevægring.

Sagsfremstilling

De seneste år der været politisk opmærksomhed på børn og unge med massivt fravær og skolevægring, og i Brønderslev Kommune er forskellige initiativer iværksat med henblik på at arbejde forebyggende og sætte tidligt ind for at minimere fravær. Af eksempler kan nævnes Glad i skole - IGEN og Fraværskoordinatorer i Familieafdelingen.

Trods de gode initiativer på almenområdet har vi i Brønderslev Kommune fortsat en række udsatte elever med massive fraværsproblemer og skolevægring, som på trods af forskellige indsatser er langt fra en almen skolegang.

I Brønderslev Kommune er forskellige initiativer iværksat med henblik på at arbejde forebyggende og sætte tidligt ind for at minimere fravær. Inden for de seneste par år er eksempelvis to initiativer taget:

 • Implementering af Glad i skole - IGEN (marts 2019), som dels beskriver det forebyggende fokus og samarbejde, dels beskriver de konkrete fraværsprocedurer, der skal følges internt på skolerne for at løse begyndende fraværsproblemer i samarbejde med elev og forældre.
 • Med inspiration fra et besøg i Syddjurs Kommune er projekt Fraværskoordinatorer etableret pr. 1. januar 2021. Projektet løber til og med skoleåret 2021/22, hvorefter det evalueres - evt. med henblik på fortsættelse af funktionen. Funktionen er forankret i Familieafdelingen ved, at den fremskudte socialrådgiverfunktion fra Varige spor er målrettet fraværsindsatsen. Opsporing, afdækning og en del af indsatsen omkring fravær er således koncentreret på to socialrådgivere (to halvtids stillinger) - én i distrikt vest og én i distrikt øst.

Forslag til etablering af nyt skoletilbud på almenområdet

Trods flere og gode initiativer på almenområdet har vi i Brønderslev Kommune fortsat en række udsatte elever med massive fraværsproblemer og skolevægring. For at kunne hjælpe dem til et stabilt fremmøde og videre i ungdomsuddannelse, er der behov for at etablere et helhedsorienteret og målrettet skoletilbud, hvor det er muligt at understøtte dem individuelt efter deres behov.

En tværfaglig arbejdsgruppe har studeret erfaringer fra Back2School i Århus Kommune og Alle med, fra Thisted Kommune. Med udgangspunkt i disse erfaringer er forslaget Projektklassen udarbejdet og målrettet elever og kontekst i Brønderslev Kommune.

Målgruppe og potentielle elever pr. juli 2021

Målgruppen for Projektklassen er elever i almene overbygningsklasser med massivt skolefravær eller skolevægring, som modtager forebyggende foranstaltninger - eller hvor det er påtænkt - i form af eksempelvis kontaktperson, familiebehandling, tabt arbejdsfortjeneste og lignende. Målgruppen omfatter ikke elever, som er visiteret til specialtilbud.

Skoletilbuddet er tilrettelagt med rullende optag af elever og Projektklassen forventes at have kapacitet til max 12 elever ad gangen. En forespørgsel i Familieafdelingen og Ungecenteret i juli 2021 viser, at Familieafdelingen aktuelt har 8 unge registreret med skolevægring og Ungecenteret har registreret 10 unge med skolevægring. Alle er potentielle unge til Projektklassen.

Organisering og økonomi

Projektklassen foreslås oprettet under Brønderslev Ungdomsskole på Ungdomsskolens adresse; Nordens Allé 1 i Brønderslev. Placeringen her vil lette etableringen, idet der på adressen allerede er egnet klasselokale, værkstedsfaciliteter, uden- og indendørs idrætsfaciliteter samt administration.

Økonomiberegning og finansiering (jf. bilag 1)

Udgifter 2022 (drift og løn inkl. éngangsudgifter)

2.752.000 kr.

Udgifter i 2023(drift og løn)

3.242.000 kr.

Fagforvaltningen ansøger om følgende beløb til finansiering af skoletilbuddet (jf. bilag 1)

Budget 2022

2.104.500 kr.

Budget 2023

1.743.000 kr.

Forvaltningen Børn & Kultur foreslår, at Børne og Skoleudvalget drøfter forslaget med henblik på en eventuel fremsendelse til budgetbehandlingen 2022.

Beslutning

Forslaget drøftet.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Budget 2022


Resume

Sagsforløb: BS

Ifølge budgetprocessen for budget 2022 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde. Herudover har omprioriteringsforslagene været sendt i høring i MED regi, råd, institutioner, bestyrelser m.m. De indkomne høringssvar fremgår af vedlagte bilag.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2022 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer:

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen således der opretholdes uændret serviceniveau.

Punkterne fra opmærksomhedslisten behandles i forhandlingsudvalget (ØK som liste O) den 25. august 2021, og indarbejdes i budgetgrundlaget.

Omprioriteringsforslagene har været sendt i høring i MED regi, råd, institutioner, bestyrelser m.m. De indkomne høringssvar fremgår af vedlagte bilag.

Staben foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisen samt drøfter de indkomne høringssvar.

Beslutning

Høringssvarene drøftet. Punkterne fra opmærksomhedslisten indstilles indarbejdet i budget 2022. Børne- og skoleudvalget ønsker 17 ekstra vuggestuepladser indarbejdet på opmærksomhedslisten. Pladserne har været bevilget i 2021.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Budgetønsker i forbindelse med Budget 2022


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget har på mødet den 11. maj 2021 anmodet om at drøfte, om der er tiltag på udvalgets område, som afstedkommer ønsker til budget 2022, som skal videresendes til budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter, om der er ønsker til budget 2022 på udvalgets område.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 8. juni 2021, pkt. 3:

Til august mødet skal der laves en beskrivelse af følgende: minimumsnormering på daginstitutionsområdet, nedsættelse af SFO-takst, etablering af vuggestuepladser, investering i To-medarbejderordning, midler til dagplejeundersøgelse, erhvervsklasse, 26. elever i klasserne, udendørs områder på daginstitutioner og skoler, gæstedagplejehus, pris på ikke at gøre brug af 5. barn i dagplejen samt genindføre 2. skole/hjemsamtale på skoleområdet.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 17. august 2021:

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet en oversigt over de tiltag på udvalgets område, som Børne- og Skoleudvalget har ønsket, med henblik på en stillingtagen i udvalget til, om forslagene skal videresendes til forhandlingerne vedrørende budget 2022.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, om der er tiltag - og hvilke - fra udvalgets område, som skal videresendes til forhandlingerne vedrørende budget 2022.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget fremsender følgende til budgetforhandlingerne i forbindelse med budget 2022:

 • Et ønske om at investere i to-medarbejderordning på folkeskoleområdet
 • Midler til kvalitetsløft på dagplejeområdet

Begge fremsendes uden beløb.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2021


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2021.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Budgetopfølgningen indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Status vedrørende pilotindsatsen Varige Spor - 6 år efter start


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget har ønsket en undersøgelse af udviklingen i de 120 børnesager, som indgik i Pilotprojektet Varige Spor. Udvalget orienteres i denne sag om undersøgelsens resultater med status i de 120 børnesager.

Børn- og familiechef Inge Gorm Andersen deltager under drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

Pilotprojektet Varige Spor igangsattes 1. august 2015, hvor 120 børnesager overgik til projektet. Det var alle sager hjemmehørende i Dronninglund Skoledistrikt. Projektet løb frem til januar 2017, hvor Varige Spor rulles ud til hele kommunen og dermed alle børnesager.

Forvaltningen har gennem hele perioden gemt data på 120 børnesager, ligesom de er indgået i de løbende opfølgninger på Varige Spor.

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 9. februar 2021 udtrykte udvalget ønske om en status på de 120 børnesager. Der er derfor udarbejdet vedhæftede notat, der beskriver udviklingen i de 120 børnesager.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager undersøgelsen om status i de 120 børnesager til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Opfølgning Varige Spor


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om opfølgning på fordeling af indsatser vedrørende Varige Spor.

Børn og familiechef Inge Gorm Andersen deltager under drøftelse af punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 20. august 2019, at de ville have en opfølgning på Varige Spor hvert halve år.

Med udrulningen af Varige Spor i Brønderslev Kommune er målet at opnå, at:

 • opgaveløsningen iværksættes tidligere med inddragelse af fagprofessionelle, frontpersonale, foreninger, fritidsliv og private netværk - Effektmål: At antallet af anbragte børn nedbringes
 • børn får en tidlig, helhedsorienteret og effektiv indsats - Effektmål: At kommunens ressourcer på det specialiserede børneområde frigøres til forebyggelse
 • det tværfaglige samarbejde styrkes, så der bygges bro til den tidlige og forebyggende indsats på almenområdet - Effektmål: At metodeudvikle den eksisterende tilbudsvifte med inddragelse af almenområdet, netværk og frivillige

Opfølgning er en rapport over fordelingen af og udviklingen i indsatserne på Indsatstrappen pr. 30. juni 2021.

Opfølgningen er dækkende for Familieafdelingen og UngeCentret, og dækker de sager, hvor Brønderslev Kommune er handlekommune.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager opfølgningsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Nationalt tilskud til folkeskolen


Resume

Sagsforløb:BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om den nationalt indgåede aftale vedrørende tilskud til folkeskoler, SFO’er samt fritids- og klubtilbud til håndtering af elevers faglige udfordringer som følge af Covid-19.

Sagsfremstilling

Den 1. juni 2021 blev der indgået en aftale mellem Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, og Alternativet om tilskud til folkeskoler, SFO’er samt fritids- og klubtilbud (83 mio. kr.).

Brønderslev Kommunes andel af midlerne udgør 527.050 kr. Disse midler er blevet fordelt ud til skoledistrikterne efter elevtal.

Distrikt Nord

149.568 Kr.

Distrikt Syd

142.728 Kr.

Distrikt Hjallerup

137.299 Kr.

Distrikt Dronninglund

97.438 Kr.

Tilskuddet kan anvendes til indsatser i folkeskolen, SFO’er samt fritids- og klubtilbud, som sikrer et fagligt løft for de elever, som har det største behov.

Tilskuddet skal anvendes inden udgangen af 2021.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


13. Brønderslev Makerspace


Resume

Sagsforløb: BS/FK

Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget orienteres om, at Fagforvaltningen for Børn og Kultur har fremsendt en ansøgning om fondsmidler til Villumfonden om tilskud til etablering af Brønderslev Makerspace.

Etablering af et Makerspace kobler sig til Brønderslev Kommunes skolepolitiske mål, og sigter mod at styrke elevernes læring gennem eksperimenterende og innovative tilgange.

Sagsfremstilling

Brønderslev Ungdomsskole arbejder med et 5-årigt projekt for etablering af et Makerspace i tilknytning til Ungdomsskolen. Et Makerspace, som vil komme både kommunens elever, børn og unge samt borgere til gode. Udviklingen af Makerspace foregår i et samarbejde med kommunens folkeskoler, Brønderslev Gymnasium, AOF Center Vendsyssel samt foreninger i Brønderslev by. Den primære målgruppe er kommunens folkeskoler, men det brede samarbejde er vigtigt, fordi et Makerspace også bliver et spændende tilbud for øvrige skoler, institutioner og foreninger samt borgere bredt set. Makerspace vil ud over en værkstedshal i tilknytning til Ungdomsskolen, omfatter et mobilt Makerspace, der kan transporteres rundt efter behov til alle kommunens skoler.

Formålet med etablering af Brønderslev Makerspace er at gøre teknologiforståelse og praksisnær undervisning til en integreret del af den almene undervisning i alle fag. Konkret ønsker man, at et Makerspace bidrager til:

 • at flere elever vælger STEM uddannelser (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
 • at flere medarbejdere er rustet til at inddrage teknologi og tilrettelægge praksisnær undervisning i deres fag
 • at opnå et større samarbejde mellem by, skole og erhvervsliv
 • at kunne tilbyde eleverne mere problem- og projektorienteret undervisning

Placering og faciliteter

Brønderslev Makerspace placeres i umiddelbar tilknytning til Ungdomsskolen i Brønderslev by. Placeringen betyder, at tre af kommunens skoler samt Gymnasiet får gå-afstand til Makerspace. Der er i forvejen mange aktiviteter ved Ungdomsskolen, og der er planer om etablering af et stort udeareal med skaterbane, pump track og opholdszoner. Området bliver således et naturligt samlingssted for byens børn og unge med mulighed for at skabe nye fællesskaber på tværs af forskellige børne- og ungegrupper.

Brønderslev Makerspace skal være inddelt i zoner, som er tilpasset de forskellige arbejdsopgaver, og hvor det er muligt at tage hensyn til de meget forskellige behov, der knytter sig til forskellige maskiner og opgaver samt læringsprocesser og -miljøer. For eksempel kan nævnes maskiner til syning og broderi, laserskærere, 3D printere og 3D resin printere, udstyr til tryk på tekstiler, stor-format printer, elektronik og lodning, akrylbøjer samt green screen der kan anvendes til videoproduktioner. Konkret betyder det, at der skal være områder, som rummer plads og teknologi til de helt store projekter og områder til de mindre opgaver, men også gode fællesområder til samling, undervisning og scener er tænkt ind i Brønderslev Makerspace, så anvendelsesmulighederne bliver så brede og fleksible som muligt.

Et Makerspace kan betragtes som et specialiseret 'klasselokale' med dyrt inventar. Det er derfor ikke muligt at placere et Makerspace på alle kommunens skoler. Fordelen ved at have ét centralt beliggende Makerspace er, at man kan have alle de bedste maskiner med den nyeste teknologi. En placering af Makerspace i tæt tilknytning til Ungdomsskolen i Brønderslev by er et naturligt valg - dels på baggrund af et godt eksisterende samarbejde mellem skole og ungdomsskole, dels på grund af Ungdomsskolens centrale placering og faciliteter i øvrigt. En placering af Makerspace i tæt tilknytning til Ungdomsskolen i Brønderslev by vil betyde, at Ungdomsskolen får en central og vigtig rolle som katalysator og inspirator både ift. drift og videreudvikling af Makerspace.

Mobilt Makerspace

De tre byskoler i Brønderslev ligger i gå-afstand til et kommende Makerspace. Ambitionen er imidlertid at gøre faciliteterne i Makerspace tilgængelige for alle elever i kommunen. Dette skal ske gennem etablering af et mobilt Makerspace med forskellige maskiner og materialer til mindre projekter. Et mobilt Makerspace kan køres rundt til kommunens øvrige skoler, og vil give elever her mulighed for at lære de nye teknologier af kende og mulighed for at afprøve deres ideer i virkeligheden. Det mobile Makerspace vil blive indrettet med fast inventar og kasser med fleksibelt indhold, så aktiviteter og undervisning kan tilpasses forskellige målgrupper og lokale behov. Af fast inventar kan fx nævnes; laserskærere, 3D printere, computer og multimedieplads, CNC-fræser, pædagogisk værksted med printer, scanner og folieskærer (se bilag om Steam Lab, som med billeder og tekst visualiserer det Mobile Makerspace.

Overordnet tids- og procesplan

År 1 Efterår 2021

 • Ansøgning af fondsmidler (A.P. Møllerfonden og Villumfonden)
 • Ungdomsskoleleder Peter V. Vestergaard udpeges som projektansvarlig
 • Etablering af værkstedshal med ombygning og renovering påbegyndes efter positiv tilbagemelding fra fonde
 • Indkøb af maskiner mv.
 • Ansættelse af Projektkoordinator - som skal stå for den overordnede koordinering af projektet - herunder fundraising og videreudvikling af projektet samt kommunikation, markedsføring og koordinering af kurser og aktiviteter
 • Ansættelse af daglig leder til Makerspace - som skal uddannes til at beherske de forskellige maskiner. Den daglige leder skal fungere som værkstedets ekspert, daglige ansvarlige og pedel, og vil kunne uddanne andre i at anvende programmer og maskiner. Den daglige leder skal desuden fungere være pædagogisk inspirator for arbejdet med STEM-kompetencer i Folkeskolen


År 2 (2022)

 • Forår - Kompetenceudvikling for skolernes ledelse, nøglepersoner samt lærere og pædagoger, som underviser i et eller flere fag, hvor Makerspace-faciliteterne kan anvendes
 • September - Folkeskoler og samarbejdspartnere begynder at anvende Makerspace, og kurser i Makerspace udbydes til samarbejdspartnere


År 3 -5 (2023-2025)

 • Ansættelse af medarbejder som planlægger og koordinere i forhold til det mobile Makerspace. Medarbejderen forestår desuden transport og undervisning samt vedligeholdelse og opdatering af udstyr i det mobile Makerspace
 • Etablering af mobilt Makerspace

Det samlede budget for etablering og 5 års drift udgør 14.743.171 kr. Projektet søges realiseret primært med eksterne midler ved Villum og AP Møller-fonden. Der ansøges om 6.189.272 kr. Hertil kommer en kommunal medfinansiering, som udgøres af medgået tid i Ungdomsskolen og medgået tid og kursusmidler fra skoleområdet, svarende til ca. 1,7 mio. kr. årligt.

Ansøgningen til Villumfonden, som er afsendt, er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. UU Kvartalsrapport, 2. kvartal 2021


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune har udarbejdet en rapport for 2. kvartal 2020, som giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver et overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24 årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2021 viser blandt andet, at

 • 97 % af de 15-17-årige er indenfor uddannelsessystemet. Sammenlignet med 2. kvartal 2020 var andelen også 97 %. Af de resterende 3 % af denne målgruppe (svarende til 42 unge) deltager størstedelen i forberedende og udviklende aktiviteter, der gerne skal gøre dem parate til uddannelse eller job.
 • 79 % af de 18-24-årige har enten gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Sammenlignet med 2. kvartal 2020 var andelen også 79 %. De resterende 21 % (svarende til 518 unge), der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, fordeler sig i følgende kategorier:
  • 256 er i job eller i gang med udviklende aktiviteter som kurser (fx AMU), Forberedende Grunduddannelse (FGU), praktik, højskole eller udenlandsophold
  • 96 er tilmeldt påbegyndelse af uddannelse
  • 20 deltager ikke i registreret aktivitet, men opsøges af UU
  • 3 er i øvrige aktiviteter (straf, værnepligt, orlov m.m.)
  • 143 er på offentlig forsørgelse

På udvalgets møde den 10. februar 2021 ønskede Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget en opfølgning på ikke-uddannelsesparate elever i 9. klasse ved skoleårets afslutning. En ny opgørelse viser, at andelen af ikke-uddannelsesparate elever i 9. klasse er faldet med 14 procentpoint fra 36 % den 15. januar 2021 til 22 % den 1. juni 2021. Andelen af ikke-uddannelsesparate elever falder over tid i og med der arbejdes med elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om:

 • ændret beregning i tilskud på 0-3 årige - private vuggestuer
Beslutning

Brønderslev Kommune har modtaget en procestilvarsling fra Aalborg Kommune. Status givet på samarbejdet med plejefamilierne. Orienteringerne taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Til toppen


17. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 18. august 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer