Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 7. september 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 9 behandles kl. 14.30.

Til toppen


3. Orientering om reformaftalen "Børnene først"


Resume

Sagsforløb: BS

I maj 2021 blev Regeringen og et bredt politisk flertal i Folketinget enige om aftale om reformen "Børnene først". Reformen skal danne baggrund for et senere lovudspil; "Barnets Lov".
Børne- og Skoleudvalget orienteres om reformen.


Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Reformen "Børnene Først" skal hjælpe børn og unge i udsatte positioner og deres familier til en bedre og tidligere indsats end de får i dag.

Aftalen sætter fokus på 7 overordnede temaer:

 1. Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familie
 1. Færre skift og mere stabilitet
 1. Barnets Lov - flere rettigheder til børnene
 1. Bedre kvalitet i anbringelser
 1. Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed
 1. Godt ind i voksenlivet
 1. Fra aftale til virkelighed

Ved anbringelsessager indføres obligatoriske børnefaglige undersøgelser af søskende under 15 år, så søskende ikke "går under radaren", når ét barn i en søskendeflok anbringes. Samtidig får forældre i sager om anbringelse uden samtykke på grund af omsorgssvigt bedre støtte med obligatoriske forældrehandleplaner. Ligesom der fremover skal være to sagsbehandlere på de svære sager, hvor man overvejer en anbringelse.

Anbragte børn og unge sikres færre skift og mere stabilitet. Der indføres blandt andet en mulighed for at få en second opinion hos Ankestyrelsen ved skift af anbringelsessted eller hjemgivelse mod barnets vilje og bedre mulighed for permanente anbringelser, bedre brug af netværksanbringelser samt mulighed for afgørelse om anbringelse og adoption før fødslen.

Den nye Barnets Lov giver udsatte børn en række nye rettigheder, f.eks. får børnene selvstændig partsstatus, fra de er 10 år, mod 12 år i dag, får ret til at sige nej til samvær med biologiske forældre, tydeligere ret til at bede om en anbringelse og ret til at klage over hjemgivelse, fra man er 10 år. Partierne vil samtidig sanere loven for unødige og bureaukratiske proceskrav.

Der skal udvikles og oprettes familiehuse i hele landet, der skal give støtte og vejledning til sårbare småbørnsforældre og kommende forældre, der er usikre og ikke selv har gode rollemodeller at spejle sig i.

For at styrke sagsbehandlingen og retssikkerheden vil aftalepartierne styrke den permanente Task Force, der skal forbedre kommunernes sagsbehandling. Endvidere skal der udarbejdes en model for en obligatorisk børne- og familierådgiveruddannelse.

Aftalen indeholder også en reform af plejefamilieområdet, der skal forbedre plejefamiliernes vilkår. Der afsættes en pulje, der skal anvendes til at løfte kvaliteten på opholdssteder og døgninstitutioner. Man vil etablere nye strategiske samarbejder om forskning på socialområdet.

Efterværnsområdet skal analyseres og nytænkes, hvorefter der træffes politisk beslutning i foråret 2022.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Til toppen


4. Orientering om ny børnehave i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: BS

I budget 2020 blev det besluttet at bygge en ny børnehave i Hjallerup. Børne- og Skoleudvalget orienteres om tidsplanen for byggeriet, og om status for ansøgninger om tilskud fra fonde til børnehaven.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Byggeriet af den nye børnehave i Hjallerup, som blev vedtaget af Byrådet den 20. juni 2020, har været projekteret til ibrugtagning den 8. november 2021. Byggeprocessen er blevet forsinket, og tidsplanen er nu, at den nye børnehave i Hjallerup er klar til ibrugtagning den 3. januar 2022.

Der er afsat et anlægsbudget på 12.930.000 kr. til børnehaven. Der skulle blandt andet søges fonde til finansiering af aktivitets- og motorik-redskaber, der kunne styrke børnehavens profil som en "Bevæg-dig-for-livet-børnehave".

Fagforvaltningen har ansøgt 5 fonde om tilskud, hvoraf der er modtaget afslag fra 4 fonde, og fra 1 fond afventer vi svar. Der er udarbejdet et bilag, der viser, hvilke fonde, der er søgt og modtaget afslag fra eller afventes svar fra på nuværende tidspunkt.

Såfremt der heller ikke gives tilskud fra den fond, som vi afventer svar fra, vil der være en række indvendige og udvendige aktivitetsredskaber, som ville kunne styrke børnehavens profil som en særlig "bevæg-dig-for-livet-børnehave", der ikke kan realiseres. Det drejer sig eksempelvis om indretning af udendørs udflugtsområde på legepladsen, med særligt fokus på klatring og indretning af indendørs motorikrum samt generelt bevægelsesfokuseret indretning.

Børnehaven vil uden disse særlige aktivitets- og motorikredskaber stadig være fuldt ud anvendelig.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om tidsplanen for ibrugtagning samt status for ansøgninger af fondsmidler til den nye børnehave i Hjallerup til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Omorganisering af specialområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal godkende den videre proces for omorganiseringen af specialområdet.. Den videre proces skal belyse sammenhængen mellem økonomi, procedure og pædagogik. Derudover placering i forhold til K-klasserne og øvrige specialtilbud.

Chef for skoler og dagtilbud, Carsten Otte deltager i drøftelsen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har på møder i 2019 fået fremlagt analysearbejde og et forslag til en udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune udført af arkitektfirmaet NERD Architects. Udviklingsplanen tager udgangspunkt i eksisterende forhold og kommer med forslag til ændringer og tiltag med afsæt i den pædagogiske praksis og generelle vurderinger af læringsmiljøerne. Der er i udviklingsplanen oplæg til forskellige scenarier og prioriteringer. Alle scenarier rummer forslag til investeringer ud fra nedenstående tre fokusområder. Denne sagsfremstilling forholder sig til punkt 3 om en modernisering af specialtilbud i Brønderslev Kommune på baggrund af en omfattende dialogproces.

 1. Modernisering, kapacitet og sammenhæng ved klasselokaler og fællesområder
 2. Modernisering og sikring af kapacitet til faglokaler
 3. Modernisering af specialtilbud

Børne- og Skoleudvalget har tidligere besluttet, at følgende opmærksomhedspunkter vedrørende specialområdet skal indgå i de videre drøftelser:

 • Heldagsskolen skal flyttes
 • K-klasserne skal ud af pavillonerne
 • Specialklasserne skal tilknyttes almenområdet på hensigtsmæssig måde
 • Strategi for inklusion på skoleområdet

Processen frem til nu er skitseret i nedenstående skema.

Året 2019

Børne- og Skoleudvalget har på møder fået fremlagt analysearbejde og et forslag til en udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune udført af arkitektfirmaet NERD Architects

Feb. 2020

Børne- og Skoleudvalget deltog i en studietur til Aarhus og Syddjurs kommuner for at søge inspiration til en styrkelse af inklusionsindsatsen ved en anden organisering og placering af specialundervisningen

Juni 2020

Børne- og Skoleudvalget har afholdt et dialogmøde med skolebestyrelser, MED-udvalg og skoleledere med det formål at kvalificere tanker om det specialiserede område

Aug. 2020

Børne- og Skoleudvalget godkender processen for omorganiseringen samt de 6 mål, som processen skal tage udgangspunkt i.

Desuden beslutter udvalget, at Heldagsskolen skal placeres på Hedegårdsskolen og at placering af K-klasserne afventer.

Sep. 2020

Børne- og Skoleudvalget har godkendt en plan for en dialogproces med skolebestyrelser, MED-udvalg, faglige organisationer, forældre og ledere på skoleområdet

Udskydelse pga. Corona

Marts - juni 2021

Dialogproces:

 1. Forvaltningen har afholdt to kommunale KICK-OFF fyraftensmøder med skolebestyrelser, forældre og de faglige organisationer
 2. Forvaltningen har afholdt fire møder med skolebestyrelserne
 3. Skoleledelserne har afholdt lokale dialogmøder med MED-udvalg, medarbejdere og elever
 4. Forvaltningen har afholdt et strategisk ledermøde med lederne på Børne og Kulturområdet
 5. Forvaltningen har udarbejdet en midtvejsopsamling og fremlagt det på Fælles Rådgivende Organ for Skole og Dagtilbud

Juni – aug. 2021

Opsamling og udarbejdelse af notat vedrørende dialogprocessen. Notatet indeholder konklusionerne fra dialogmøderne.

Forvaltningen har udarbejdet et samlet notat, hvori konklusionerne fra dialogmøderne, som er afholdt i foråret fremgår. Nedenstående opridses anbefalinger fra dialogprocessen med 2-6 forskellige anbefalinger for hver af de politisk fastsatte mål. for processen. For at skabe genkendelighed er anbefalingerne i den fleste tilfælde citeret direkte. Alle kommentarerne fra den samlede dialogproces kan læses i sin sammenhæng i ”Omorganisering af specialområdet. Opsamling på dialogproces.”

Mål 1: At mindske forskellen mellem almen- og specialområdet

 • Der anvendes enkeltintegrationstimer i stedet for at visitere
 • PPR er i højere grad rådgivende frem for primært at udarbejde en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) på eleverne evt. ved i højere grad at anvende temapakker
 • Der tilvejebringes en pulje med midler til at imødekomme de elever, som har brug for et særligt tilrettelagt forløb, og visitationsproceduren ændres, så eleven skal via et kompetenceforløb, inden de kan visiteres til et specialtilbud
 • Visitationsproceduren ændres til oftere end de 2 gange, der er på nuværende tidspunkt
 • Ressourcemodellen ændres, så der er midler til rådighed, som skolerne kan trække på, når der skal ydes en ekstra indsats for at fastholde en elev i almenskolen
 • Taksterne for specialtilbuddene justeres, så der er en mere ensartethed mellem tilbuddene

Mål 2: At eleverne går i skole i nærmiljøet og har større mulighed for at danne relationer i fritiden

 • Der udarbejdes to forskellige takster - en for de elever, som har brug for hjælp i hele livet, og for de elever, som har brug for et kortere kompetenceforløb
 • Der nedsættes en beredskabsgruppe/TRIO, som skal give forpligtende rådgivning i praksis og som har kompetencer til at visitere til et særligt skoletilbud (en mellemform)
 • Der oprettes et støtteteam (mesterlære), der kan være med i undervisning og anvise lærerteamet, hvordan en bestemt elev skal hjælpes – f.eks. i en periode på 4-6 uger
 • Der gives mulighed for, at man i stedet for at visitere børn til et specialtilbud, kan visitere til egen distriktsskole med henblik på integration i almen
 • Der udarbejdes en økonomimodel, hvor der er incitament ift. tilbageføring fra special- til almenområdet
 • Der tilbydes en mere fleksibel taxaordning for de elever som har brug for ikke at vende tilbage til den skole, de kom fra

Mål 3: At understøtte overgangen til en ungdomsuddannelse og mindske frafaldsprocenten

 • Der etableres et udvidet samarbejdet med UU ift. at tilbyde praktikker
 • Mulighederne for holddeling øges samtidig med, at der etableres en anden skoleform f.eks. Erhvervsklassen

Mål 4: At flere elever går op til folkeskolens afgangsprøve

 • Der tilbydes en intensiv indsats for, at alle elever som udgangspunkt går op til afgangsprøven
 • Heldagsskolen udvides med overbygningen for at få flere elever til at gå op til afgangsprøven

Mål 5: At udvikling i fællesskab bliver det bærende element med plads til diversitet

 • Børnesynet omsættes i den faglige praksis ved et øget kompetenceløft af medarbejderne via aktionslæringsforløb
 • De fremmeste ansættes til at være sweepere i almenområdet og rådgive de professionelle
 • Der etableres 2-voksenordninger, og personalet uddannes i at anvende co-teaching
 • Der nedsættes en beredskabsgruppe, der er ude og kigge/hjælpe børn i vanskeligheder, inden der kan opstartes en visitationsindstilling. Denne gruppe kan bestå af lærere og pædagoger fra specialområdet og ledelse, samt PPR. Denne gruppe kan hjælpe med konkrete værktøjer ind i klasserummet
 • Der etableres et skoletilbud som NEST i en overgang eller som en permanent løsning og med en markant højere ressourcetildeling og en PPR medarbejder med faste sparringer

Mål 6: At kapacitetsopbygge og hjemtage visiterede elever fra andre kommuner

 • De ansatte i specialområdet følger eleverne de første 14 dage ved tilbagevenden til almenområdet og PPR og børne- og familieafdelingen involveres for på den måde at lade de voksne bære inklusionen - ikke eleven
 • De økonomiske ressourcer følger eleven ½ år efter tilbagevenden til almenområdet
 • De eksisterende placeringer af specialtilbuddene bibeholdes, dog ændres specialtilbuddenes navne, så en elev fremover ikke visiteres til K- eller X-klassen, men i stedet visiteres til et specialiseret tilbud i Brønderslev Kommune af samme navn
 • Specialtilbuddene placeres lokalt
 • Der oprettes specialcentre i alle distrikter med harmoniserede takster
 • De nuværende specialtilbud opbrydes til andre enheder, hvor der i stedet oprettes særskilte forløb i almenklasserne, der i højere grad tager udgangspunkt i et specialpædagogisk perspektiv

Som det fremgår af ovenstående, er der modsatrettede anbefalinger og dermed indbygget nogle dilemmaer i forhold til på nuværende tidspunkt at kunne tilvejebringe en endelig konklusion på omorganiseringen af specialområdet. Derfor har det været vanskeligt at udarbejde konsekvensbeskrivelser for økonomi, procedure og pædagogik samt anbefalinger fra forvaltningen. Når disse foreligger, vil det være muligt at komme med et forslag til placering af K-klasserne og de øvrige specialtilbud.

På den baggrund foreslår Fagforvaltningen for Børn og Kultur, at Børne- og Skoleudvalget godkender den videre proces for omorganiseringen af specialområdet med bistand fra ekstern konsulent. Den videre proces skal belyse sammenhængen mellem økonomi, procedure, pædagogik og udmunde i opstilling af forskellige scenarier, hvor også placering af K-klasserne og øvrige specialtilbud afklares.

Det forventes, at det vil koste ca. 200.000 kr. at få bistand fra en eksternkonsulent til opgaven, og dette kan finansieres med skolernes overskud fra 2020.

Procesplanen for den videre proces visualiseres i det nedenstående.

Procesplan

Dato/periode

Opgave

Ansvarlig

7. sep. 2021

Fase 1. Godkendelse

Børne- og Skoleudvalget godkender en opfølgningsproces for omorganiseringen af specialområdet med bistand fra ekstern konsulent.

Børne- og Skoleudvalget

Sep. – okt. 2021

Fase 2. Belysning

I samarbejde med forvaltningen belyser en ekstern konsulent sammenhængen mellem økonomi, procedure, pædagogik og placering af K-klasserne og øvrige specialtilbud i forhold til anbefalingerne. Der udarbejdes et notat, som gøres til genstand for en involverende opfølgningsproces

Forvaltning

Ekstern konsulent

Nov.- dec. 2021

Fase 3. Dialogmøder

Del 1

Forvaltningen faciliterer kommunale dialogmøder med skolebestyrelser, forældre, ledere, FRO og de faglige organisationer.

Del 2

Skoleledelserne faciliterer lokale dialogmøder med MED-udvalg, medarbejdere og elever.

Forvaltning

Skoleledelser

Jan. 2022

Fase 4. Notat

Forvaltningen udarbejder et samlet notat for opfølgningsprocessen. Notatet indeholder konklusionerne fra dialogprocessen og et uddybet beslutningsgrundlag med klare anbefalinger for omorganiseringen af specialområdet.

Forvaltning

Ekstern konsulent

Feb. 2022

Fase 5. Beslutning

Børne- og Skoleudvalget beslutter den videre proces for omorganiseringen af specialområdet, herunder afklaring ift. placeringen af K-klasserne.

Børne- og Skoleudvalget

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og godkender den videre proces for omorganiseringen.

Beslutning

Der afholdes et ekstraordinært møde i Børne- og Skoleudvalget i december, så fase 4 og fase 5 fremrykkes i procesplanen.

Bilag

Til toppen


6. Principper og tidsplan for justering af ressourcetildelingsmodel på skoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal godkende Fagforvaltningen for Børn og Kulturs forslag til principper og tidsplan for justeringer af ressourcemodel for skoleområdet.

En justering af skoleområdets ressourcemodeller vil ikke inkludere specialområdet, da der afventes politisk beslutning om den fremtidige organisering af specialområdet.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I 2017 besluttede Byrådet at organisere skoleområdet i fire skoledistrikter. I den forbindelse blev der lavet en ny ressourcetildelingsmodel, som blandt andet skulle imødekomme den nye skolestruktur for både almen- og specialområdet. Med den nye ressourcetildelingsmodel blev det besluttet, at visiteringskompetencen og ressourcerne skulle lægges ud i distrikterne – og samtidig blev der indført en 3-årig indfasningsperiode, hvor der efterfølgende skulle evalueres på beslutningen.

På baggrunden af ovenstående kombineret med en ny lærertidsaftale mellem Lærernes Centralorganisation og Kommunernes Landsforening gør, at Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at der igangsættes en proces mod en justering af ressourcetildelingsmodel for skoleområdet. I arbejdet vil der blive justeret på både almen - og SFO-området. Specialområdet afventer fortsat afklaring i forbindelse med omorganiseringen. Derfor vil en justeret ressourcemodel for specialområdet ikke være klar til skoleåret 2022-23, da ressourcemodellen skal være godkendt senest 1.marts 2022 for at kunne anvendes til planlægningen af skoleåret 2022-23.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med et forslag til en justering af ressourcemodel. Arbejdsgruppen består af medarbejdere og ledere fra økonomiafdelingen, Midtvendsyssel Lærerkreds, Skolelederforeningen og skoledistrikterne.

Arbejdsgruppen har i det indledende arbejde først og fremmes arbejdet med principperne for en justering af ressourcetildelingsmodel.

Forslag til overordnede principper for ressourcetildeling til skoleområdet

Nedenfor følger forslag til overordnede principper for fremtidig tildeling af ressourcer til skoleområdet.

 • Gennemsigtighed - modellen skal være nem at forstå og administrere for både skoler og forvaltning
 • Lokal autonomi - modellen skal understøtte det lokale ledelsesmæssige handlerum
 • Objektivt grundlag - modellen skal sikre at ressourcer fordeles på et objektivt grundlag
 • Struktur - modellen skal tilpasses Brønderslevs skolestruktur med små og store skoler
 • Ledelsesinformation - tydelig økonomiopfølgning og man skal kunne se, hvad ressourcerne bliver brugt på
 • Socioøkonomi - der skal tages højde for socioøkonomiske forskelle i kommunen (behov for ny analyse)

Forslag til tidsplan

September 2021

Børne- og Skoleudvalget forelægges principper og tidsplan for justering af ressourcemodel

December 2021

Høring i relevante organer

Januar 2022

Ny ressourcemodel behandles i Børne- og Skoleudvalget

Februar 2022

Ny ressourcemodel behandles i Økonomiudvalget

Ny ressourcemodel behandles Byrådet

Marts 2022

Dialog med interessenter omkring udmøntningen af den justerede ressourcemodel

Den konkrete udmøntning af en justeret ressourcetildelingsmodel skal være godkendt senest 1.marts 2022 for at kunne anvendes til planlægningen af skoleåret 2022-23.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og godkender forslaget til principper og tidsplan.

Beslutning

Principperne godkendes. Tidsplanen fremrykkes således, at Børne- og Skoleudvalget kan behandle en ny ressourcemodel i december.

Til toppen


7. Godkendelse af Frivilligpolitik


Resume

Sagsforløb: SS/FK/BS/DIR/FR/ÆO/BE/TM/ØK/BY

Efter politisk ønske er Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik blevet revideret i løbet af foråret 2021, og har efterfølgende været udsendt i offentlig høring i sommeren 2021.

Den offentlige høringsproces har ikke givet anledning til større ændringer i politikken.

Byrådet skal tage stilling til, om den nye Frivilligpolitik kan godkendes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes nuværende Frivilligpolitik er godkendt i Byrådet i april 2010.


Den nuværende Frivilligpolitik omhandler samarbejde med de frivillige sociale foreninger, og er bundet op på § 18 i Lov om Social Service.

Ved at revidere Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik, er der ønske om at dække frivilligheden i hele kommunen. Der er et ønske om, at en ny Frivilligpolitik skal indeholde et bredere sigte end udelukkende de frivillige sociale foreninger, som det er tilfældet i dag, og dermed også kommer til at favne det samarbejde, der er i flere forvaltninger med frivillige, både individuelle frivillige, selvorganiserede grupper eller foreninger og organisationer.

Processen omkring revidering af politikken har involveret en runde i de politiske udvalg, 2 onlinemøder med forskellige frivillige aktører og kommunale repræsentanter i form af politikere og medarbejdere. Ud fra denne proces har arbejdsgruppen udarbejdet et første forslag til Frivilligpolitik, der er kvalificeret gennem endnu et onlinemøde med frivillige aktører. Denne proces har medført et udkast, der har været sendt i offentlig høring samt sendt direkte til alle deltagere fra de 2 panelmøder samt til samvirker og råd på området.

Den reviderede udgave af Frivilligpolitikken er tematiseret med overskriften "Brønderslev Kommune - Et attraktivt sted at være frivillig". Politikken udfoldes gennem disse 4 områder:

 • Sammen kan vi mere
 • Frivillighed - Et bidrag til et godt sted at leve
 • Synlighed
 • Dynamiske rammer for det gode samarbejde

Gennem de 4 områder udfoldes politikken med visionen om at gøre det så attraktivt som muligt at være frivillig i kommunen. Frivilligpolitikken skal medvirke til at skabe rammerne for det bedst mulige frivilligliv; der skal være fokus på en samskabende tilgang mellem forskellige frivillige foreninger, og de mulige samarbejder med kommunen til gavn for borgernes hverdag. Der ses en tydelig kobling til Brønderslev Kommunes vision frem mod 2025.

Politikkens indhold skal omsættes gennem en afklaring af rammerne for det frivillige samarbejde internt i kommunen og dernæst via en tæt dialog og samarbejde med aktørerne på hele det frivillige område.


Nogle tiltag skal gennemføres i et tværgående samarbejde mellem kommunens forvaltninger, mens andre tiltag i højere grad skal tilpasses de enkelte fagområder. Vedtagelse af en ny samlet frivilligpolitik kræver, at der efterfølgende kigges på en ny organisering af samarbejdet mellem kommunen og de frivillige. Der vil ligeledes følge en proces, hvor Frivilligrådets fremtidige rolle afklares inden årets udgang.

Høringsprocessen har ikke givet anledning til større ændringer i politikken. De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Frivilligpolitikken.

Personale

Ingen.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om:

 • Opgørelse over fødselstallene fra januar - juli 2021 i Brønderslev Kommune, fordelt på måneder og skolernes distrikter (vedlagt)
Beslutning
 • Orientering om opstarten af omorganiseringen af 2.-sprogsområdet
 • Tilbagemelding om begrundelsen for den samlede omkostning pr. dagplejeplads

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Lukket punkt: Analyse af vuggestuekapacitet


Til toppen


10. Lukket punkt: Plan for udbygning af børnehave


Til toppen


11. Lukket punkt: Kvartalsvis orientering om mobbe- eller mobbelignende sager


Til toppen


12. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 8. september 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer