Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 5. oktober 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Lars Bisgaard Andreasen var fraværende ved punkt 1, 2, 4, 5 og 6.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsordenen behandles.

Lars Bisgaard Andreasen var fraværende.

Til toppen


3. Status vedrørende pilotindsatsen Varige Spor - 6 år efter start


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget har ønsket en undersøgelse af udviklingen i de 120 børnesager, som indgik i Pilotprojektet Varige Spor. Udvalget orienteres i denne sag om undersøgelsens resultater med status i de 120 børnesager.

Børn- og familiechef Inge Gorm Andersen deltager under drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

Pilotprojektet Varige Spor igangsattes 1. august 2015, hvor 120 børnesager overgik til projektet. Det var alle sager hjemmehørende i Dronninglund Skoledistrikt. Projektet løb frem til januar 2017, hvor Varige Spor blev udrullet til hele kommunen og dermed alle børnesager.

De 120 børnesager er løbende indgået i opfølgningerne på Varige Spor.

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 9. februar 2021 udtrykte udvalget ønske om en status på de 120 børnesager. Der er derfor udarbejdet vedhæftede notat, der beskriver status pr. juni 2021 i de 120 børnesager.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager undersøgelsen om status i de 120 børnesager til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 17. august 2021, pkt. 10:

Punktet udsættes til næste møde.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Orientering omkring renovering af faglokaler


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om den økonomiske ramme efter udbuddet i forbindelse med renoveringen af faglokaler.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 9. juni 2020 at renovere faglokaler på Klokkerholm Skole, Dronninglund Skole og Søndergade Skole. Følgende lokaler besluttede udvalget at renovere:

  • Dronninglund Skole - Madkundskabslokaler
  • Klokkerholm Skole - Håndværk og Design
  • Søndergades Skole - Håndværk og Design

Den 24. juni besluttede Byrådet at frigive en ramme på 8,2 mio. kr. til renovering af førnævnte faglokaler. Den økonomiske ramme var baseret på overslagspriser fra firmaet NØRD Arkitekter.

Efter endt projektering og udbud af projekterne overholdes den økonomiske ramme, men efterlader ikke en post til de uforudsete udgifter. Denne post er uundværlig i renoveringsprojekter, da der næsten altid kommer uforudsete udgifter i forbindelse med byggeri. De uforudsete udgifter anslås at være 850.000 kr., som kan blive nødvendige at få frigivet.

I renoveringsarbejdet startes med faglokalerne på Dronninglund Skole og Klokkerholm Skole, idet der afventes en byggetilladelse til projektet på Søndergades Skole.

Det forventes, at faglokalerne på Dronninglund Skole står klar inden årets udgang. Faglokalerne på Klokkerholm Skole og Søndergades Skole bliver derimod først klar til ibrugtagning i foråret 2022.

Når renoveringerne på Dronninglund Skole og Klokkerholm Skole er afsluttet, bliver der lavet en status på økonomien i projekterne for at vurdere, om der er behov en ekstra bevilling.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Lars Bisgaard Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Generel drøftelse af daginstitutioner og SFO


Resume

Sagsforløb: BS

Udvalgsmedlem Poul Erik Andreasen har bedt om en indledende drøftelse af strukturen på dagtilbuds- og SFO-området i Brønderslev Kommune.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Poul Erik Andreasen har med henvisning til Sammenlægningsudvalgets beslutning af 28. november 2006, bedt om en indledende drøftelse af den nuværende struktur på dagtilbuds- og SFO-området.

Ønsket kommer på baggrund af den introduktionstur til kommunens institutioner, som Poul Erik Andreasen har været på i forbindelse med, at han er indtrådt i Børne- og Skoleudvalget i foråret 2021.

Der ønskes blandt andet en drøftelse af følgende:

  • Ferielukning
  • Færre fælleslokaler
  • Opfyldning på små børnehaver med normering til 41 børn
  • Uddannelse af ufaglærte
  • Et beløb på næste års budget til mindre bygnings- og legepladsforbedringer

Udskrift af beslutningsprotokollen for Sammenlægningsudvalgets møde den 28. november 2006, punkt 10 "Organisering af pasningsområdet i Brønderslev-Dronninglund Kommune" er vedlagt dagsordenspunktet.

Der er endvidere vedlagt sagsfremstilling fra Økonomiudvalgets møde den 18. november 2015 med forslag til ny ledelsesstruktur på SFO-området pr. 1. august 2016. Forslaget indebærer samtidig en udmøntning af Budget 2016 i relation til rationale på SFO-området; herunder ændringer af ledelsesstrukturen i SFO samt sammentænkning af ferielukning på børnepasningsområdet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøftet punktet.

Beslutning

De fem punkter i sagsfremstillingen blev gennemgået og drøftet.

Lars Bisgaard Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Drøftelse af udvalgets budgetproces


Resume

Sagsforløb: BS

Udvalgsmedlem Poul Erik Andreasen har bedt om en drøftelse af Børne- og Skoleudvalgets interne budgetproces i forbindelse med budget 2022.

Sagsfremstilling

På baggrund af den netop overståede budgetproces og det indgåede budgetforlig for 2022, har udvalgsmedlem Poul Erik Andreasen bedt om en drøftelse af Børne- og Skoleudvalgets interne budgetproces.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter punktet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Punktet drøftet.

Lars Bisgaard Andreasen var fraværende.

Til toppen


7. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om:

  • Oversigt over indskrevne børn og godkendt normering i kommunale og private institutioner, samt oversigt over venteliste til vuggestuer.
Beslutning

Orienteringerne taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


9. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 6. oktober 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer