Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 2. november 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen ændringer/bemærkninger.

Til toppen


3. Tids- og procesplan for omorganisering af specialområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget har igangsat en proces for omorganisering af specialområdet i Brønderslev Kommune.

Børne- og Skoleudvalget orienteres i denne sag om den udarbejdede tids- og procesplan for omorganiseringen på specialområdet.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 7. september 2021 en opfølgningsproces for omorganiseringen af specialområdet med bistand fra ekstern konsulent.

Den eksterne konsulent skal på baggrund af anbefalingerne belyse sammenhængen mellem økonomi, procedure, pædagogik og placering ift. K-klasserne og øvrige specialtilbud. Formålet er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, der supplerer anbefalingerne fra forårets dialogproces med en konkret handlingsplan og konsekvensvurderinger. Fagforvaltningen har indgået en aftale med Komponent - Kommunernes Udviklingscenter, som bistår med udarbejdelse af materialet.

I vedhæftede bilag fremgår tids- og procesplanen for udarbejdelsen af det supplerende beslutningsgrundlag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalgt tager tids- og procesplanen til efterretning.

Beslutning

Tids- og procesplanen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Henvendelse fra dagtilbudsbestyrelse vedr. finansiering af ny børnehave


Resume

Sagsforløb: BS

Dagtilbudsbestyrelsen i den nye børnehave i Hjallerup og Områdebestyrelsen Øst har sendt en henvendelse til Børne- og Skoleudvalget, hvori der udtrykkes bekymring for færdiggørelse af den nye børnehave i Hjallerup som et flagskib indenfor "Bevæg dig for Livet" på dagtilbudsområdet.

Henvendelsen vedlægges til drøftelse i Børne- og Skoleudvalget.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget blev på udvalgsmødet den 5. oktober 2021 orienteret om tidsplanen for ibrugtagning samt status for ansøgninger af fondsmidler til den nye børnehave i Hjallerup.

Det fremgik af denne orientering, at der er fremsendt fondsansøgninger til 5 fonde og modtaget afslag fra 4. Udvalget blev orienteret om, at såfremt der heller ikke gives tilskud fra den 5. fond, som vi afventer svar fra, vil der være en række indvendige og udvendige aktivitetsredskaber, som ville kunne styrke børnehavens profil som en særlig "bevæg-dig-for-livet-børnehave", der ikke kan realiseres. Det drejer sig eksempelvis om indretning af udendørs udflugtsområde på legepladsen, med særligt fokus på klatring og indretning af indendørs motorikrum samt generelt bevægelsesfokuseret indretning.

Det fremgik af orienteringen til udvalget den 5. oktober, at børnehaven uden disse særlige aktivitets- og motorikredskaber stadig ville være fuldt ud anvendelig.

Dagtilbudsbestyrelsen og områdebestyrelsen Øst har den 15. oktober sendt en henvendelse til Børne- og Skoleudvalget, hvori de udtrykker stor bekymring for at projektet om den nye børnehave i Hjallerup, som et flagskib indenfor "Bevæg-Dig-For-Livet" på daginstitutionsområdet ikke kommer i mål og ikke lever op til de storstilede målsætninger, som havde ved projektets begyndelse.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter henvendelsen fra dagtilbudsbestyrelsen og Områdebestyrelsen Øst.

Beslutning

Henvendelsen drøftet. Sagen genoptages på næste møde, hvor sagen belyses nærmere.

Bilag

Til toppen


5. Vuggestuekapacitet, venteliste samt situation i dagplejen


Resume

Sagsforløb: BS

Udvalgsmedlem Poul Erik Andreasen har bedt om en drøftelse i udvalget af vuggestuemanglen, herunder byggeplaner, den aktuelle situation i dagplejen og den aktuelle venteliste til vuggestue.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har tidligere drøftet ventelister til vuggestuer, vuggestuekapaciteten samt mulighederne for bygningsmæssige udvidelser heraf, ligesom generelle forhold og opmærksomheder i forhold til dagplejen i Brønderslev Kommune har været drøftet i udvalget.

Medlem af Børne- og Skoleudvalget Poul Erik Andreasen har ønsket at få et punkt på udvalgets dagsorden til indeværende møde vedrørende vuggestuemanglen, herunder byggeplaner, den aktuelle situation i dagplejen og den aktuelle venteliste til vuggestuer.

Oversigten over den aktuelle ventelistestatus til vuggestuer fra udvalgets møde den 15. september 2021 er vedlagt dagsordenspunktet.

Der gives en aktuel status på mødet i udvalget, hvor også de opdaterede ventelistetal medbringes.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter punktet.

Beslutning

Punket drøftet. På næste møde genoptages sagen om det tidligere behandlede skitseforslag vedrørende byggeplaner for etablering af yderligere vuggestuepladser i Brønderslev By.

Bilag

Til toppen


6. Fagforvaltningens håndtering af implementeringen af gennemsnitsmodellen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget bedes drøfte fagforvaltningens praksis i forbindelse med implementeringen af gennemsnitsmodellen.

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 6. oktober 2020 blev en ny honoreringsmodel på familieplejeområdet godkendt. I forhold til implementeringen af en ny model, var der enighed om at anvende implementeringsmodel 2, hvor eksisterende plejeopgaver skulle overgå til den nye gennemsnitsmodel løbende. Dog skulle der ske en konkret vurdering af, om de ældste børn/unge skal køre færdig på den gamle model.

Fagforvaltningen har på nuværende tidspunkt haft 35 sager gennem honoreringsudvalget.

Udvalgsmedlem Peter H. S. Kristensen har henvendt sig til fagforvaltningen angående en eksisterende plejeopgave, der er behandlet i honoreringsudvalget. Fagforvaltningen har på baggrund af dialogen med Peter H. S. Kristensen brug for at afklare, om fagforvaltningen administrerer implementeringen af gennemsnitsmodellen, som Børne- og Skoleudvalget forventer.

Fagforvaltningen foreslår derfor, at Børne- og Skoleudvalget drøfter:

 • Hvordan stiller fagforvaltningen sig, når der er uenighed mellem honoreringsudvalgets trinfastsættelse og plejefamilien i eksisterende plejeopgaver?
 • Hvilken tilgang forventer Børne- og Skoleudvalget, at fagforvaltningen har i forbindelse med trinfastsættelsen?
 • Hvilken kommunikation forventer Børne- og Skoleudvalget, at fagforvaltningen praktiserer i forbindelse med implementeringen?

Som bilag er vedlagt eksempel på følgeskrivelse til plejekontrakt, plejekontrakt og orienteringsbrev om trinfastsættelse af plejeopgave.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne og Skoleudvalget drøfter punktet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 5. oktober 2021, pkt. 3:

Drøftet. Dialogmøderne med plejefamilierne afholdes fremadrettet kun før trinfastsættelsen. Punktet genoptages på november mødet.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 2. november 2021:

Børne- og Skoleudvalget præsenteres for den justerede guide for fagforvaltningens arbejde i forbindelse med trinfastsættelsen af plejeopgaver.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalget drøfter den foreslåede guide.

Beslutning

Guiden drøftet. Notat vedr. guideline gennemskrives. Processen efter trinfastsættelsen ændres således, at der ved uenighed indkaldes til et forhandlingsmøde med plejefamilien efterfølgende. Fagforvaltningen kan give dispensation og afvente trinfastsættelse hvis det skønnes nødvendigt.

Bilag

Til toppen


7. Drøftelse af forslag til opmærksomhedspunkter


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget drøfter forslag til opmærksomhedspunkter, som overleveres til det kommende Børne- og Skoleudvalg.

Sagsfremstilling

Byrådsperioden nærmer sig sin afslutning, og det er naturligt at gøre status på den forgangne periode og se frem mod indsatser i den kommende byrådsperiode.


På den baggrund foreslås en drøftelse med henblik på at formulere nogle opmærksomhedspunkter, som det kommende Børne- og Skoleudvalg kan lade sig inspirere af, herunder

 • idéer og gode råd til introduktion til udvalget
 • hvilke særlige opmærksomhedspunkter og problemstillinger, der skal være i fokus i den kommende byrådsperiode, f.eks.
  • implementering af ny lovgivning på dagtilbudsområdet ift. normering og tilsyn
  • implementering af reformen "Børnene først"
  • implementering af ny model for honorering på familieplejeområdet - "gennemsnitsmodellen"
  • den fortsatte byggeproces på skoleområdet

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter opmærksomhedspunkter til brug for det kommende Børne- og Skoleudvalg.

Personale

Ingen.

Beslutning

Følgende opmærksomhedspunkter skal med i det nye udvalg:

 • Tur rundt til institutionerne
 • Indsatsområder i forbindelse med budget 22 – herunder dagpleje, gæstedagpleje og vuggestue.
 • IT på skoleområdet

Grænseområdet mellem eksempelvis skole/dagtilbud og andre fagforvaltninger.

Til toppen


8. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Orientering angående læserbrev givet. Orientering om pres i sundhedsplejen grundet øget antal fødsler. Orientering om dialogmøder med plejefamilier.

Orienteringen taget til efterretning.

Til toppen


9. Lukket punkt: Kvartalsvis orientering om mobbe- eller mobbelignende sager


Til toppen


10. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 3. november 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer