Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 30. november 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Lars Bisgaard fraværende under punkt 7 – 11 samt 13 - 16.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger/ændringer.

Til toppen


3. Orientering om status efter nedlukningsperioden under corona-pandemien


Resume

Sagsforløb: BS

Der gives på mødet en orientering om status vedrørende henvendelser til kommunen om børn og deres familiers trivsel, som følge af nedlukningen under corona-pandemien.

Skole- og Dagtilbudschef Carsten Otte og Børn- og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager under punktets drøftelse.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på deres møde 8. juni 2021, at der på deres møde i december skulle gives en opfølgende orientering om status vedrørende henvendelser til kommunen om børn og deres familiers trivsel, som følge af nedlukningen under corona-pandemien.

Fagforvaltningen har udarbejdet et notat, der belyser aktiviteten på børn- og familieområdet. Notatet er vedlagt dagsordenspunktet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om status vedrørende henvendelser til kommunen til efterretning og drøfter eventuelle initiativer som følge heraf.

Beslutning

Orientering taget til efterretning. Det forebyggende tværgående arbejde herunder PPR tages op på et kommende møde i Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

Til toppen


4. Afrapportering fra konsulentfirma vedrørende gennemgang af Familieafdelingens arbejdsgrundlag


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 8. juni 2021 en samarbejdsaftale med konsulentfirmaet Pythea vedrørende gennemgang af Familieafdelingens arbejdsgrundlag.

Der gives på mødet en afrapportering fra konsulenten fra Pythea med henblik på en drøftelse i Børne- og Skoleudvalget.

Børn- og Familiechef Inge Gorm Andersen og afdelingsleder Pia Horndal deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget drøftede og besluttede på udvalgsmøde den 9. februar 2021, hvilke elementer, der skulle indgå i et kommende serviceeftersyn af Familieafdelingens arbejdsgrundlag.

Et af elementerne i serviceeftersynet var et forvaltningsmæssigt serviceeftersyn, hvor det skulle undersøges, om der er konsensus mellem den socialfaglige praksis og det politiske grundlag. Undersøgelsen skulle foretages af ekstern part. På mødet i i Børne- og Skoleudvalget den 8. juni 2021 godkendte Børne- og Skoleudvalget en samarbejdsaftale med konsulentfirmatet Pythea.

Konsulent Lone Kalstrup fra Pythea vil på mødet fremlægge sin afrapportering fra det gennemførte serviceeftersyn. Rapporten fremsendes til medlemmerne af Børne- og Skoleudvalget inden mødet og vedlægges punktet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter afrapporteringen fra konsulentfirmaet Pythea.

Beslutning

Rapporten drøftet og taget til efterretning. Der er fra udvalget side en anerkendelse af medarbejdernes arbejde. Det kommende Børne- og Skoleudvalg skal have en opmærksomhed på samarbejdet mellem myndighed og plejefamilierne, da dette ikke belyses i rapporten.

Bilag

Til toppen


5. Udmøntning af midler til Dansk som Andetsprog


Resume

Børne- og Skoleudvalget har på udvalgsmøde den 8. juni 2021 truffet beslutning om udmøntning af et budgetbeløb på 600.000 kr. på DSA-området. Udvalget orienteres nu om status i forbindelse med denne udmøntning.

Børne- og Skoleudvalget skal tage orienteringen om status til efterretning.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har løbende drøftet Dansk som Andetsprog (DSA) i første halvdel af 2021. Den 9. marts 2021 besluttede udvalget at nedlægge Modtage- og Videnscentret på Skolegades Skole, hvilket har den konsekvens, at nyankomne elever i Brønderslev kommune fremadrettet indskrives direkte i distriktets almenklasse. Som følge af omlægningen var der et budgetbeløb på 600.000 kr., der skulle udmøntes.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 8. juni 2021 at udmønte de 600.000 kr. på DSA-området til et mobilt DSA-ressourcecenter.

Udvalget besluttede på mødet den 8. juni 2021, at der skulle følges op på beslutningen på et Børne- og Skoleudvalgsmøde i december.

Udmøntningen af det mobile ressourcecenter har været vanskeligt at effektuere til skolestart i august 2021, grundet udpegning af personale og nyansættelse. Fagforvaltningen forventer, at det mobile DSA-ressourcecenter er i fuld drift den 1. december 2021.

Siden beslutningen er følgende sat i værk på området:

 • Der er etableret et mobilt DSA ressourcecenter, da nyankomne elever bliver indskrevet direkte i distriktskolen. Det mobile ressourcecenter består af en fuldtidsstilling, der i øjeblikket varetager basisundervisning og vejledning af personale og elever i hele kommunen. Fra 1. december vil det mobile ressourcecenter bestå af en halv lærerstilling tilknyttet øst og en halv lærerstilling tilknyttet vest. Disse medarbejdere skal udbyde basisundervisning til skolerne, når Brønderslev Kommune modtager nyankomne elever uden kendskab til det danske sprog
 • Der er oprettet et kommunalt medarbejdernetværk for lærere/pædagoger med opgaver inden for flersprogsområdet
 • Der er udpeget en DSA tovholder/vejleder på hver skole

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har herudover udarbejdet et forslag til en revideret strategi for undervisning af flersprogede elever, som er vedhæftet dagsordenspunktet. Strategien er revideret på baggrund af de politiske beslutninger, der er taget på området. Fagforvaltningen sender forslaget i høring hos skolernes parter, inden det fremsættes til politisk drøftelse og godkendelse i det nye Børne- og Skoleudvalg i starten af 2022.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Henvendelse fra dagtilbudsbestyrelse vedr. finansiering af ny børnehave


Resume

Sagsforløb: BS

Dagtilbudsbestyrelsen i den nye børnehave i Hjallerup og Områdebestyrelsen Øst har sendt en henvendelse, hvori der udtrykkes bekymring for færdiggørelse af den nye børnehave i Hjallerup. Børne- og Skoleudvalget drøftede henvendelsen på mødet den 2. november og besluttede at få sagen nærmere belyst.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet en beskrivelse af, hvilke aktivitetsredskaber, der ikke er fundet finansiering til, og som kunne styrke børnehavens profil som en ”Bevæg dig for Livet”-børnehave. Børne- og Skoleudvalget skal på baggrund heraf drøfte, hvordan den fortsatte indretning af den nye børnehave skal håndteres.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget blev på udvalgsmødet den 5. oktober 2021 orienteret om tidsplanen for ibrugtagning samt status for ansøgninger af fondsmidler til den nye børnehave i Hjallerup.

Det fremgik af denne orientering, at der er fremsendt fondsansøgninger til 5 fonde og modtaget afslag fra 4. Udvalget blev orienteret om, at såfremt der heller ikke gives tilskud fra den 5. fond, som vi afventer svar fra, vil der være en række indvendige og udvendige aktivitetsredskaber, som ville kunne styrke børnehavens profil som en særlig "bevæg-dig-for-livet-børnehave", der ikke kan realiseres. Det drejer sig eksempelvis om indretning af udendørs udflugtsområde på legepladsen, med særligt fokus på klatring og indretning af indendørs motorikrum samt generelt bevægelsesfokuseret indretning.

Det fremgik af orienteringen til udvalget den 5. oktober, at børnehaven uden disse særlige aktivitets- og motorikredskaber stadig ville være fuldt ud anvendelig.

Dagtilbudsbestyrelsen og områdebestyrelsen Øst har den 15. oktober sendt en henvendelse til Børne- og Skoleudvalget, hvori de udtrykker stor bekymring for at projektet om den nye børnehave i Hjallerup, som et flagskib indenfor "Bevæg-Dig-For-Livet" på daginstitutionsområdet ikke kommer i mål og ikke lever op til de storstilede målsætninger, som havde ved projektets begyndelse.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter henvendelsen fra dagtilbudsbestyrelsen og Områdebestyrelsen Øst.

Indstilling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 2. november 2021, pkt. 4:

Henvendelsen drøftet. Sagen genoptages på næste møde, hvor sagen belyses nærmere.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 30. november 2021:

Efter udvalgsmødet den 2. november har Fagforvaltningen for Børn og Kultur arbejdet på at tilvejebringe et yderligere overblik over de fonde der er søgt om midler hos og de aktivitetsredskaber, der er søgt midler til.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har på nuværende tidspunkt lavet i alt 6 fondsansøgnin-ger. Der er modtaget afslag fra 4 fonde. Der afventer svar fra 2 fonde, som kan indbringe 1.019.803 kr., hvis de bevilges. Det fremgår i bilag, hvilke fonde der er søgt.

Såfremt der ikke gives tilsagn fra de resterende to fonde som vi afventer svar fra, vil der være en række aktivitetsredskaber, der kunne styrke børnehavens profil som en særlig ”bevæg-dig-for-livet” børnehave, der ikke kan realiseres. Det fremgår af nedenstående oversigt, hvilke redskaber til henholdsvis indendørs og udendørs aktiviteter, der på nuværende tidspunkt ikke er finansiering til. Oplistningen er fremsat i prioriteret rækkefølge, hvilket vil sige, at de redskaber, der har højest prioritet at få finansieret, står øverst på listen.

Indendørs aktivitet

Ca. pris

Motorikrum inkl. opgang til hems

(tulfmåtter, faldunderlag mv)

166.000 kr.

Net - Klatrenet og afskærmning
(aktivitetsmaterialer og motorikskinne mv)

170.000 kr.

Udendørs aktivitet

Ca. pris

Grillhus inkl. montage

92.000 kr.

Energihjul natur, lille - eller gynge

93.000 kr.

Energihjul natur, stor

98.000 kr.

Musikbold

25.000 kr.

Sansehjul

23.000 kr.

Hoppesten

25.000 kr.

Samlet mangler finansiering til indendørs aktiviteter for 336.000 kr. og til udendørs aktiviteter for 356.000 kr.

Prioriteringen er foretaget af områdebestyrelse, dagtilbudsbestyrelsen, ledere og medarbejdere og skal ses i tråd med det pædagogiske grundlag for børnehaven, som er udarbejdet ud fra beslutningen om, at Brønderslev Kommune er Visionskommune i regi af projekt ”Bevæg dig for livet”. Bevægelse er en vigtig del af pædagogikken i den nye børnehave. Referat fra bestyrelsesmøde er vedlagt.

I det oprindelige byggeprojekt indgik en foldedør til at integrere inde- og udendørsrum til ca. 82.000 kr. Da der ikke fra start var finansiering til denne dør, har man fundet en anden løsning, og en ændring af dette på nuværende tidspunkt vil medføre en yderligere merudgift på 15.000 kr. Som udgangspunkt har bestyrelse, ledelse og medarbejdere valgt midlertidigt at nedprioritere foldedøren fra motorikrum ud til legepladsen.

Dagtilbudsområdet kan via overførte midler fra 2020 medfinansiere et beløb på op til 500.000 - 600.000 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter, hvordan den fortsatte indretning af børnehaven 7-spring skal håndteres.

Beslutning

De indendørs aktiviteter bevilges.

Bilag

Til toppen


7. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2021


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2021.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3, pr. 30 september 2021.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Budgetopfølgningen indstilles godkendt.
Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. UU kvartalsrapport - 3. kvartal 2021


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har udarbejdet en rapport for 3. kvartal 2021, som giver et overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

98 % af de 15-17-årige er indenfor uddannelsessystemet. Af de resterende 2 % deltager størstedelen i forberedende og udviklende aktiviteter, der gerne skal gøre dem parate til uddannelse eller job.

80 % af de 18-24-årige har enten gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Af de resterende 20 % deltager størstedelen i udviklende og forberedende aktiviteter, er tilmeldt uddannelse eller er i arbejde.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24-årige med bopæl i Brønderslev Kommune.

Kvartalsrapporten viser blandt andet:

 • I 3. kvartal 2021 er 98 % af de 15-17-årige (1.590 ud af 1.629 unge) indenfor uddannelsessystemet. Af de resterende 2 % (svarende til 39 unge) deltager størstedelen i forberedende og udviklende aktiviteter, der gerne skal gøre dem parate til uddannelse eller job. Sammenlignet med 3. kvartal 2020 var 97 % af de 15-17-årige indenfor uddannelsessystemet (1.536 ud af 1.596 unge) og de resterende 3 % (60 unge) i gang med forberedende og udviklende aktiviteter.
 • 80 % af de 18-24-årige (1.922 ud af 2.390 unge) har enten gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse i 3. kvartal 2021. Sammenlignet med 3. kvartal 2020 var andelen også 80 % (1.958 ud af 2.436 unge). De resterende 20 % (468 unge), der i 3. kvartal 2021 ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, fordeler sig i følgende kategorier:
  • 260 er i job eller i gang med udviklende aktiviteter som kurser (fx AMU), Forberedende Grunduddannelse (FGU), praktik, højskole eller udenlandsophold. I 3. kvartal 2020 var der i denne kategori 289 unge.
  • 29 er tilmeldt påbegyndelse af uddannelse. I 3. kvartal 2020 var det 39 unge.
  • 45 deltager ikke i registreret aktivitet, men opsøges af UU. I 3. kvartal 2020 var det 22 unge.
  • 5 er i øvrige aktiviteter (straf, værnepligt, orlov mv.) I 3. kvartal 2020 var det 2 unge.
  • 129 er på offentlig forsørgelse. I 3. kvartal 2020 var det 126 unge.

Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2021 viser også, at sammenlignet med de tidligere år ses der ikke et større fravalg/omvalg af ungdomsuddannelser i efteråret 2021 til trods for, at eleverne i vinteren har været hjemmeundervist pga. Covid-19. 3 % af eleverne (17 elever), der påbegyndte en ungdomsuddannelse i sommeren 2021 har haft et fravalg/omvalg af uddannelsesmulighed indenfor 3 måneder. Umiddelbart vurderes det, at eleverne er kommet godt i gang på deres respektive uddannelsesinstitutioner.

Kvartalsrapporten viser også, at i skoleåret 2020/2021 har 144 unge fra Brønderslev Kommune gået på FGU Vendsyssel, hvoraf 103 har afsluttet deres FGU-forløb. 47 % er efterfølgende fortsat i arbejde eller uddannelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 3. november 2021, pkt. 4:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Evaluering af budgetproces


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BS/FK/SS/ÆO/BE

Evaluering af budgetprocessen for 2022.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år ønskes der en evaluering af budgetprocessen for budget 2022.

Det foreslås, at evalueringen foretages på følgende måde:

 • Økonomiudvalget har en første drøftelse af budgetprocessen for 2022, hvor Økonomiudvalget har mulighed for af udvælge elementer, der især skal være fokus på i den videre evaluering
 • Herefter foretages evaluering i fagudvalgene
 • Inputtene samles efterfølgende til en endelig evaluering i Økonomiudvalget i december
 • Resultatet heraf anvendes til at udarbejde forslag til næste års budgetproces

Nedenstående liste kan anvendes til inspiration for evalueringens indhold:

Seminarer og temamøder, vurdering af mødernes og emnernes relevans og effekt.

 • Byrådets forårsseminar i april
  • Udfordringer i økonomien på landsplan og i Brønderslev
  • Beskrivelse af status på kommunens økonomiske ramme/status/udfordringer
  • Status på de store anlægsprojekter
  • Kommunens finansielle status og muligheder
 • De løbende temamøder, hvor centrale driftsområder blev gennemgået
 • Temamøderne om KL-aftalen i juni, og temamøde om budgetoplæg i september

Prioriteringsforslag

 • Hvordan har fagudvalgene arbejdet med omprioriteringsforslag?

Budgetønsker

 • Der fremkom både eksterne og interne budgetønsker i budgetprocessen. Håndtering af disse var ikke beskrevet i budgetprocessen, men kom alligevel til at fylde meget i udvalgenes drøftelser. Er der behov for at indarbejde håndtering af budgetønsker som en del af budgetprocessen i forhold til formkrav, tidsplan og høring?

Fagudvalgenes rolle i budgetprocessen

 • Fagudvalgene har et ansvar i forhold til udarbejdelse af omprioriteringsforslag, indstilling til opmærksomhedslisten og ønsker til budgettet. Hvordan fungerede det?

Opmærksomhedslisten

 • Langt de fleste forslag til korrektioner til basisbudget (det tekniske budget) blev forhandlet inden 1. behandlingen af budgettet. Hvordan fungerede det?
 • Hvordan fungerer opdelingen mellem, hvad der kommer på opmærksomhedslisten, og hvad der bliver omprioriteringsforslag?

Hørings- og inddragelsesproces

 • Hvordan indgår høringssvarene om omprioriteringsforslagene, som forelå til 1. behandling, i den videre politiske proces?
 • Hvorledes vurderes mødet mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget inden sommerferien?
 • I perioden mellem 1. behandling og budgetseminar udarbejder Hoved-MED, Fag-MED og diverse råd høringssvar til budgetforslag. Hvordan vurderes disse at indgå i den videre proces?

Vurdering af budgetmateriale generelt:

 • Basisbudgethæfte
 • Omprioriteringsforslag
 • Opmærksomhedsliste
 • Ønsker til budget

Spørgsmål - svar

 • Er baggrunden for de forholdsvis få spørgsmål til "spørgsmål-svar", at der var gennemført temamøder om de centrale driftsområder i løbet af foråret?

Budgetseminaret

 • Vurdering af formen for budgetseminar, herunder fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”Økonomiudvalget + 2”
 • Vurdering af tidspunkt og sted for seminaret
Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 2. november 2021, pkt. 5:

Emner drøftet og tilpasset på baggrund af drøftelse.

Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 4:

Udsendes til udvalgene med drøftede tilføjelser/uddybninger.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Drøftet. Poul Erik Andreasen (A) ønsker, at fagforvaltningens materiale fremsendes uredigeret til budgetforhandlingerne. Peter H. S Kristensen og Poul Erik Andreasen (A) mener, at den sidste del af budgetseminariet bliver hastet igennem.

Til toppen


10. Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 1. halvår 2021


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/BS/ÆO

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 1. halvår for 2021. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent er på 37 %, hvilket er 10 procentpoint højere end på landsplan.

Ankestyrelsen har i perioden afgjort 60 sager i Brønderslev Kommune. Her er 36 stadfæstet, i 8 sager er afgørelsen ophævet/ændret, i 13 sager er afgørelsen blevet hjemvist og i 3 sager er klagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 1. halvår 2021 afgjort 60 sager fra Brønderslev Kommune på social- og beskæftigelsesområdet.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv socialindsats (LAS)

Der er afgjort 6 klagesager inden for aktivloven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 5 af sagerne. I 1 sag er kommunens afgørelse blevet ændret.

Loven om social pension og loven pm højeste, mellemste mv. førtidspension (PL)

Der er afgjort 1 klagesag, som er blevet stadfæstet.

Sygedagpenge

Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 11 sager. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 6 af sagerne, 2 sager er blevet afvist, 2 er blevet hjemvist og 1 sag er blevet ændret.

Serviceloven

Inden for servicelovens område er der afgjort 42 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 24 af sagerne, 6 afgørelser er blevet ændret, 11 er sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling og 1 sag er afvist.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune 10 procentpoint højere end på landsplan. Brønderslev Kommune har en omgørelsesprocent på 37 og for hele landet er omgørelsesprocenten 27 i 1. halvår 2021. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 28. september 2021, pkt. 7:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om:

 • Ansøgning fra Sundhedsplejen i Brønderslev Kommune om midler til et satspuljeprojekt: ”Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade – delpulje om afprøvning af redskaber og andre indsatser til målrettet tidlig opsporing"
 • Afslag på ansøgning vedrørende etablering af et Makerspace
 • Henvendelse fra Områdebestyrelsen Vest
 • Løfteevne i Folkeskolen
Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Lukket punkt: Etablering af yderligere vuggestuepladser i Brønderslev By


Til toppen


13. Lukket punkt: Dagplejehuse - faste gæstepladse, Hjallerup


Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering fra Visitationsudvalget - november 2021


Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering fra Visitationsudvalget - november 2021


Til toppen


16. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 1. december 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer