Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 7. december 2021
Lokale: Familiehuset Hegely, Hjallerup
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Lars Bisgaard Andreasen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Lars Bisgaard Andreasen fraværende.

Til toppen


3. Omorganisering af specialområdet i folkeskolen


Resume

Sagsforløb: BS/BY

Byrådet skal tage stilling til forslag om to retningsbestemmende beslutninger i forhold til omorganisering af specialområdet og to konkrete beslutninger vedrørende placeringen af de nuværende K-klasser i Klokkerholm og en udvidelse til 9. klasse på Specialcenter Nord (Heldagsskolen).

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte og to konsulenter fra Komponent, Kommunernes Videnscenter, deltager under dette punkt på mødet i Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har på møder i 2019 fået fremlagt analysearbejde og et forslag til en udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune udført af arkitektfirmaet NERD Architects. Udviklingsplanen tager udgangspunkt i eksisterende forhold og kommer med forslag til ændringer og tiltag med afsæt i den pædagogiske praksis og generelle vurderinger af læringsmiljøerne.

Der er i udviklingsplanen oplæg til forskellige scenarier og prioriteringer. Alle scenarier rummer forslag til investeringer ud fra nedenstående tre fokusområder.

 1. Modernisering, kapacitet og sammenhæng ved klasselokaler og fællesområder
 2. Modernisering og sikring af kapacitet til faglokaler
 3. Modernisering af specialtilbud

I forhold til fokusområde 3 - modernisering af specialtilbud - har Børne- og Skoleudvalget tidligere besluttet følgende opmærksomhedspunkter:

 • Heldagsskolen skal flyttes
 • K-klasserne skal ud af pavillonerne
 • Specialklasserne skal tilknyttes almenområdet på hensigtsmæssig måde
 • Strategi for inklusion på skoleområdet

Arbejdet med fokusområdet vedrørende modernisering af specialtilbud har indebåret en omfattende dialogproces i foråret 2021 med skolebestyrelser, MED-udvalg, faglige organisationer, forældre og ledere på skoleområdet. Dialogprocessen udmundede i en række anbefalinger til at indfri i alt 6 mål med en omorganisering af specialområdet.

Målene for omorganiseringen af specialområdet er følgende:

 1. At mindske forskellen mellem almen- og specialområdet
 2. At eleverne går i skole i nærmiljøet og har større mulighed for at danne relationer i fritiden
 3. At understøtte overgangen til en ungdomsuddannelse og mindske frafaldsprocenten
 4. At flere elever går op til folkeskolens afgangsprøve
 5. At udvikling i fællesskab bliver det bærende element med plads til diversitet
 6. At kapacitetsopbygge og hjemtage visiterede elever fra andre kommuner

Det fremgår af bilaget "Omorganisering af specialområdet. opsamling på dialogproces foråret 2021", at der er en række modsatrettede anbefalinger og dermed nogle indbyggede dilemmaer i forhold til at kunne tilvejebringe en endelig konklusion på placeringen af K-klasserne og omorganiseringen af specialområdet.

Børne- og Skoleudvalget besluttede derfor den 7. september 2021 en opfølgningsproces, som indebærer, at en ekstern konsulent skulle belyse sammenhængen mellem økonomi, procedure, pædagogik, samt forslag til placering i forhodl til K-klasserne og de øvrige specialtilbud. Procesplanen er vedlagt som bilag.

På baggrund af dialogprocessen med bestyrelser, MED-udvalg, faglige organisationer, Børne- og familieområdet samt skoleområdet har den eksterne konsulent fra Komponent, Kommunernes Videnscenter fremlagt resultatet af belysningen af sammenhængen mellem økonomi, procedure, pædagogik og placering af K-klasserne og de øvrige specialtilbud på høringsmøder den 25. og 26. november.

På høringsmøderne gennemgik Komponent analyser og konsekvensvurderinger af en mulig omorganisering af specialområdet. Der er fremlagt forslag til to retningsbestemmende beslutninger (1 og 2) og to konkrete beslutninger (3 og 4):

 1. Oprettelse af specialcentre
  - Højt specialiserede tilbud for elever med særlige læringsbehov
  - Målrettede tilbud (mindre spænd på målgruppe)
  - Arbejde med livsduelighed for elever med behov for hjælp i hele livet
 2. Oprettelse af kompetencecentre i almen
  - Støtte eleverne i deres læringsbehov i almen klassemiljøet
  - Fleksibel tilrettelæggelse af læringsmiljø
  - Målrettet både børnegrupper og børn med støttebehov
  - Videnscenter med specialkompetencer, der bl.a. kan give vejledning og støtte til lærere i almen
 3. Placering af specialcenter i Hjallerup Distrikt (herunder K-klasser)
 4. Udvidelse af sporene til 9. klasse på specialcenter i Distrikt Nord (Heldagsskolen)

Forslagene er yderligere beskrevet i vedlagt Powerpoint præsentation, udarbejdet af Komponent i samarbejde med Fagforvaltningen for Børn og Kultur.

Bestyrelser, MED-udvalg, faglige organisationer, Børne- og familieområdet samt skoleområdet, Handicaprådet har på høringsmøderne afgivet et høringssvar. Høringssvarene er opsamlet i et vedlagt bilag. Høringssvarene i sin helhed giver udtryk for en opbakning til retningerne, men rejser en opmærksomhed på den økonomiske ramme.

Byrådet skal på baggrund af høringssvarene tage stilling til forslag om de to retningsbestemmende beslutninger i forhold til omorganisering af specialområdet og de to konkrete beslutninger vedrørende placeringen af de nuværende K-klasser i Klokkerholm og en udvidelse til 9. klasse på Specialcenter Nord (Heldagsskolen).

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet:

 1. Godkender oprettelse af specialcentre, jævnfør fremlagt forslag
 2. Godkender oprettelse af kompetencecentre i almen, jævnfør fremlagt forslag
 3. Tager stilling til om specialcenter i Hjallerup Distrikt skal flyttes til Hjallerup Skole eller bibeholdes på Klokkerholm Skole
 4. Tager stilling til, om fagforvaltningen skal undersøge om der indenfor den økonomiske ramme kan udvides med 8. og 9. klasse i Heldagsskolens tilbud
Beslutning

Børne- og Skoleudvalget indstiller:

 • at oprettelsen af specialcentrene godkendes
 • at oprettelsen af kompetencecentrene godkendes
 • at specialcentret i Hjallerup placeres på Klokkerholm Skole
 • at fagforvaltningen undersøger de økonomiske konsekvenser hvis Heldagsskolens tilbud udvides med 8. og 9. klasse

Lars Bisgaard Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Ressourcetildelingsmodel - Folkeskoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

En arbejdsgruppe nedsat af Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet et forslag til justeret ressorucetildelingsmodel på skoleområdet, som Fagforvaltningen for Børn og Kultur fremsætter til godkendelse i Byrådet.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under dette punkt ved behandlingen i Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 7. september 2021 en række principper for en justeret ressourcetildelingsmodel på skoleområdet.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Fagforvaltningen for Børn og Kultur, Økonomiafdelingen, Midtvendsyssel Lærerkreds, Skolelederforeningen samt to skoledistriktsledere har med udgangspunkt i disse principper arbejdet på en justeret ressourcetildelingsmodel. Udgangspunktet for arbejdsgruppen har været at gøre ressourcetildelingen mere simpel og gennemsigtig.

Arbejdsgruppen har udarbejdet en række anbefalinger til justeringer af den nuværende ressourcetildelingsmodel, hvor ambitionen har været at nedbringe antallet af puljer og overskueliggøre tildelingen på almenområdet. Det har konkret udmøntet sig i 6 hovedområder med få og enkle fordelingsparametre med henblik på at skabe en gennemsigtig tildeling og mulighed for politisk prioritering og opfølgning.

Det var arbejdsgruppens ambition at lave en justeret tildeling til specialområdet. Men på grund af den igangværende proces omkring omorganiseringen af specialområdet foreslår arbejdsgruppen, at en justeret tildeling til specialområdet afventer politisk stillingtagen.

Vedlagt er arbejdsgruppens forslag til den justerede ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. Hovedelementerne i den justerede model skitseres nedenstående:

Forslag om opdeling af ressourcetildelingen i 6 puljer:

 • Undervisning – kerneopgaven
 • Læringsunderstøttende aktiviteter
 • Ledelse og administration
 • Drift
 • SFO
 • Specialområdet

Forslag til fordelingsparametre under hver pulje:

Undervisning – kerneopgaven:

 • Der tildeles ressourcer svarende til én lærer eller pædagog (understøttende undervisning) i alle klasser på baggrund af folkeskolelovens vejledende timetal til fagopdelt og understøttende undervisning
 • Beregningsgrundlaget tager udgangspunkt i at en lærer kan undervise 745 timer og en pædagog 1.019 timer årligt

Læringsunderstøttende aktiviteter:

 • Tidligere politisk besluttede puljer samles under én overskrift ’’Læringsunderstøttende aktiviteter’’ for at overskueliggøre tildelingen
 • Der tilføres 12,1 mio. kr. fra den nuværende ’’klasse- og elevtakstpulje’’ til vikarer, læringsunderstøttende aktiviteter og særlige tillægsbevillinger
 • Tildelingen sker på baggrund af elevtallet i distrikterne med undtagelse af midler til enkeltintegration og Dansk som Andetsprog, hvor tildelingen er direkte til de elever, som har et behov
 • Tildelingen til elever med Dansk som Andetsprog er 20.000 kr. pr. elev
 • 3,4 mio. kr. af puljen til læringsunderstøttende aktiviteter er øremærket til 2-medarbejder ordningen jf. budget 2022

Ledelse og administration:

 • Der tildeles en skoledistriktsleder pr. distrikt
 • Ledelsestiden for almen og special samles under én tildeling til distrikterne
 • Der tildeles en halv stilling pr. matrikel og øvrige ressourcer tildeles ud fra antal afdelinger og medarbejdere
 • Der tildeles sekretærbistand på baggrund af antal medarbejdere

Drift:

 • Der tildeles på baggrund af elevtal
 • Tildelingen til undervisningsudgifter fordeles til indskoling (1.300 kr.), mellemtrin (1.800 kr.) og udskoling (1.900 kr.) på baggrund af undervisningstimetallet
 • Der tildeles 1.000 kr. pr. 6. klasses elev til lejrskole

SFO:

 • Der foreslås samme tildelingskriterier som i den nuværende tildelingsmodel

Regulering af budgetter:

Arbejdsgruppen foreslår følgende til reguleringen af budgettet:

 • Der reguleres mellem skoleområdet (301) og kommunekassen på baggrund af antal klasser 1. april

Budgetbeslutning om samlæsning:

Med budget 2022 besluttede Byrådet, at der skal samlæses på skoler, hvis det er pædagogisk og fagligt forsvarligt.

Arbejdsgruppen har derfor følgende forslag til kriterier for samlæsning på skoler:

 1. Samlæsning kan ske, hvis to efterfølgende klasser har et elevantal på under 26 elever i indskolingen og 28 elever på mellemtrinnet
 2. Der skal foretages en konkret vurdering af lærernes linjefagskompetencer på skolen
 3. Der skal foretages en vurdering på baggrund af det samlede pædagogiske grundlag

På Børne- og Skoleudvalgsmødet i februar 2022 skal udvalget træffe endelig beslutning omkring udmøntningen af budgetbeslutningen vedrørende samlæsning.

Budgetbeslutning om to-medarbejderordning:

 • Arbejdsgruppen foreslår, at budgetbeslutningen omkring to-medarbejderordningen (3,4 mio. kr.) bliver en del af puljen ’’Læringsunderstøttende aktiviteter’’.

Fagforvaltningen har i samarbejde med Økonomi udarbejdet konsekvensberegninger af en gennemførelse af arbejdsgruppens forslag til en justeret ressourcetildelingsmodel. Den justerede ressourcetildelingsmodel giver ikke store ændringer i forhold til skoledistrikternes nuværende samlede tildeling.

Der redegøres nærmere for den justerede ressourcetildelingsmodel og konsekvensberegningerne i vedlagte bilag.

Ressourcetildelingsmodellen har været i høring hos skoledistriktsbestyrelser, med-udvalg og de faglige organisationer. Høringssvarene er vedlagt og i nedenstående tabel er hovedindholdet af høringssvarene opsummeret.

Opsummering af høringssvar

Emne

Høringssvar

Fagforvaltningens bemærkninger

Tydelig og gennemsigtig tildeling

Flere høringsparter ser positivt på forslaget om en justeret ressourcetildelingsmodel, som er mere gennemsigtig

Fagforvaltningen er enige i høringsparternes bemærkninger om øget gennemsigtighed med modellen.

Socioøkonomi

Skoledistrikt Syd og Midtvendsyssel Lærerkreds påpeger, at der kan være store forskelle på elevernes socioøkonomiske baggrund – og de ønsker derfor at en tildelingsmodel tager højde for det.

Det har i processen omkring en justeret ressourcetildelingsmodel været drøftet om socioøkonomi skulle indgå i modellen. Konklusionen blev, at inddragelse af socioøkonomi ville bevirke, at der ikke udelukkende var tale om en justering af ressourcetildelingsmodellen.

Samlæsning

Høringsparterne gør opmærksom på, at en budgetbeslutning om øget samlæsning ikke kan lade sig gøre i praksis.

Fagforvaltningen gør opmærksom på, at budgetbeslutningen om øget samlæsning ikke er del af høringen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender forslaget til justeret ressourcetildelingsmodel for skoleområdet samt den foreslåede udmøntning af budgetbeslutningerne.

Beslutning

Det skal tydeliggøres i sagsfremstillingen, at de 3,4 mio. kr. i læringsaktiviteter er øremærket til 2-medarbejder ordningen jf. budget 2022. Den justerede ressourcetildelingsmodel for skoleområdet indstilles godkendt.

Lars Bisgaard Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Orientering om pavillon der indkøbes af Brønderslev Nord.

Lars Bisgaard Andreasen fraværende.

Til toppen


6. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 9. december 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer