Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 18. januar 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Præsentation af Fritids- og Kulturudvalget


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget præsenterer sig for hinanden og fortæller om forventninger til arbejdet i udvalget.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget konstituerede sig den 1. december 2017, og udvalget består af:

Margit Chemnitz - formand

Dennis Kvesel

Simon Aagaard

Hildo Rasmussen - Næstformand

Peter H.S. Kristensen

Personale

Ingen.

Beslutning

Præsentationen gennemført.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


4. Organisationsplan for Børn og Kultur


Resume

Sagsforløb: BS

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om den overordnede struktur og organisation i Børne- og Kulturområdet.

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres overordnet om struktur og organisation i Børne- og Kulturområdet. Udvalget vil senere blive præsenteret for en uddybning af opgaver mv. i de enkelte områder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen gennemført og taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Forretningsorden for Fritids- og Kulturudvalget


Resume

Sagsforløb: FK

Godkendelse af forretningsorden for Fritids- og Kulturudvalget.

Sagsfremstilling

Stabsforvaltningen fremsender udkast til forretningsorden for Fritids- og Kulturudvalget til udvalgets godkendelse.

I forretningsordenen fastsættes bestemmelser om indkaldelse, mødeledelse, underudvalg m.v.

Der er ikke foretaget ændringer i forretningsordenen i forhold til den forretningsordning, der var gældende for perioden 2014-2017.

Stabsforvaltningen foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender forretningsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Mødekalender for 2018 for Fritids- og Kulturudvalget


Resume

Sagsforløb: FK

Byrådet har tidligere på det konstituerende møde den 1. december 2017 princip godkendt forslag til mødekalender for 2018.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2018 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere på det konstituerende møde den 1. december 2017 princip godkendt forslag til mødekalender for 2018.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i Fritids- og Kulturudvalget. Mødedagen er fastsat til torsdage, kl. 14.00 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Stabsforvaltningen foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender mødekalender 2018 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt. Sekretariatet indlægger et udvalgsmøde den 13. september kl.14.00.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Udpegning af medlem til Landdistriktsrådet


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget anmodes om at udpege et medlem til Landdistriktsrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet har i møde den 27. maj 2015 godkendt, at der nedsættes et Landdistriktsråd med følgende sammensætning:

Medlemmer

 • Formand og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget
 • Udvalgsmedlem udpeget af Fritids- og Kulturudvalget
 • Udvalgsmedlem udpeget af Økonomiudvalget
 • Forretningsudvalget for Landsbyrådet for Brønderslev Kommune
 • Repræsentation vedrørende landdistriktsudvikling udpeget af landbrugsorganisationerne
 • Repræsentation fra LAG Nord (politisk og administrativ)
 • Ledelsesrepræsentant fra Fagenheden for Teknik og Miljø

Landdistriktsrådet er et dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikere, repræsentanter fra Brønderslev Kommunes landsbyråd samt evt. organisationer.

I Landdistriktsrådet bliver forskellige emner, der vedrører landdistrikter debatteret. Dette kan være forskellige overordnede politikker og strategier, men det kan også være konkrete projekter.

Det er planen, at Landdistriktsrådet skal være tovholder på projekter, der vedrører landdistrikter. Rådet refererer primært til Teknik- og Miljøudvalget, og modtager sekretærbistand fra Fagforvaltningen for Teknik og Miljø.

Der forventes afholdt 4 møder årligt.

Fritids- og Kulturudvalget anmodes om at udpege et medlem til Landdistriktsrådet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget peger på Dennis Kvesel på som medlem og Margit Chemnitz som stedfortræder.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


8. Udpegning af Byrådets medlemmer/suppleanter i Handicaprådet 2018-2021


Resume

Sagsforløb: BE/TM/BS/SS/BY

Valg af medlem og stedfortræder til Handicaprådet for perioden 2018-2021.

Udvalget skal udpege 1 medlem og 1 stedfortræder.

Sagsfremstilling

Handicaprådet i Brønderslev Kommune er jf. vedtægterne sammensat således:

 • 4 medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer
 • 1 medlem vælges af Byrådet efter indstilling fra Brugerrådet for kommunens socialpsykiatri
 • 5 medlemmer vælges af og blandt Byrådet

Byrådet vedtog i sit konstituerede møde den 1. december 2017 at vælge følgende efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og Brugerrådet for kommunens socialpsykiatri:

Fra Danske Handicaporganisationer:

Medlemmer:

1. Fridolin Laager (LEV)

2. John Erik Jensen (Scleroseforeningen)

3. Jonna Jacobsen (Patientulykkeforeningen)

4. Per Dissing Nielsen (Muskelsvindsfonden)

Stedfortrædere:

1. Lars Peter Pedersen (Dansk Blindesamfund)

2. Elly Henriksen (Dansk Handicapforbund)

3. Udpeges senere

4. Udpeges senere

Fra Brugerrådet:

Medlem:

Peter Baggesgaard

Stedfortræder:

Ulla Bech

Byrådet godkendte endvidere, at de 5 repræsentanter fra Byrådet udpeges af følgende fagudvalg med 1 repræsentant hver (udvalgsmedlem eller person fra administrationen):

 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget
 • Fritids- og Kulturudvalget
 • Beskæftigelsesudvalget

Udvalget bedes udpege 1 medlem og 1 stedfortræder til Handicaprådet for byrådsperioden 2018-2021.

Beslutning

Udvalget peger på Margit Chemnitz som medlem og Dennis Kvesel som stedfortræder.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


9. Udpegning af medlem til Indstillingsudvalget for Brønderslev Kommunes Fritidspris


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal udpege et medlem til Indstillingsudvalget vedrørende Brønderslev Kommunes Fritidspris.

Sagsfremstilling

I henhold til regler for tildeling af Brønderslev Kommunes Fritidspris nedsættes et indstillingsudvalg bestående af en repræsentant fra Idrætssamvirket, Spejdersamvirket, Fritids- og Kulturudvalget samt Fagforvaltningen for Børn og Kultur.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalget udpeger et medlem til Indstillingsudvalget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget udpeger Simon Aagaard.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


10. Sammensætning af Samarbejdsudvalget


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter sammensætning af Samarbejdsudvalget for valgperioden 2018 - 2021.

Sagsfremstilling

Sammensætning af Samarbejdsudvalget fremgår af Brønderslev Kommunes Folkeoplysningspolitik, senest revideret november 2014. Samarbejdsudvalget er sammensat for at sikre involvering og dialog mellem Fritids- og Kulturudvalget og brugere inden for Folkeoplysningslovens område. Samarbejdsudvalget skal medvirke til at perspektivere og udvikle det folkeoplysende arbejde i Brønderslev Kommune.

Samarbejdsudvalget sammensættes af:

· Formand og næstformand i Fritids- og Kulturudvalget

· Formanden for Idrætssamvirket

· Formanden for Spejdersamvirket

· Formanden for Aftenskolesamvirket

· 3 repræsentanter, der er mellem 15 og 25 år og som udpeges af henholdsvis Idrætssamvirket, Spejdersamvirket og Aftenskolesamrådet

· 1 repræsentant fra øvrige foreninger/selvorganiserede grupper

Valgperioden for samarbejdsudvalget følger den kommunale valgperiode. Samarbejdsudvalget sammensættes af den til en hver tid fungerende formand for henholdsvis Idræts-, Spejder- og Aftenskolesamvirkerne.

Det forventes, at Samvirkerne prioriterer, at der vælges repræsentanter fra målgruppen mellem 15 og 25 år.

Samarbejdsudvalget drøfter i januar kvartal repræsentation fra øvrige foreninger/selvorganiserede grupper.

Samarbejdsudvalget afholder minimum 3 møder om året.

Fritids- og Kulturudvalget godkendte på møde den 5. oktober 2017 tids- og procesplan for udarbejdelse af en Fritids- og Idrætspolitik. Med godkendelse af tids- og procesplanen blev det besluttet, at Samarbejdsudvalget er styregruppe for udarbejdelse af Fritids- og Idrætspolitikken, hvilket betyder et forventet øget antal møder for Samarbejdsudvalgets medlemmer.

Fritids- og Kulturudvalget drøfter sammensætning af Samarbejdsudvalget for 2018 - 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Simon Aagaard indtræder i samarbejdsudvalget i stedet for Fritids- og Kulturudvalgets næstformand.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Status på udarbejdelse af Fritids- og Idrætspolitikken


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om den indledende analyse og første temasætning af Fritids- og Idrætspolitikken.

Fritids- og Kulturudvalget skal herefter drøfte den første temasætning af Fritids- og Idrætspolitikken, med henblik på en politisk tilkendegivelse af de(t) overordnede tema(er) frem mod stormøderne omkring Fritids- og Idrætspolitikken.

Foreningskonsulent Jeppe Østergaard deltager i drøftelse af dette punkt.

Sagsfremstilling

Fritids- og Idrætspolitikken skal medvirke til at skabe retning og rammer for fritidslivet og tydeliggøre prioriteringerne på området. Derudover skal skabelsen af Fritids- og Idrætspolitikken ske i samspil med de aktive borgere i fritidslivet. Målet er, at der vil blive skabt et stort ejerskab i fritidslivet til den færdige politik.

Første skridt i politikudformningen har været en kortlægning af fritids- og idrætslivet, som det ser ud lige pt. I denne kortlægning er de forskellige data og undersøgelser på området samlet for at gøre status. Denne indledende kvantitative analyse skal løbende uddybes og suppleres af en række kvalitative workshops med relevante grupper i fritids- og idrætslivet. Næste skridt i politikudformningen er inddragelse gennem to stormøder, der afholdes i marts 2018. Til disse stormøder skal der være en første temasætning, som sætter en retning for processen og diskussionerne på stormøderne.

I Styregruppen (Samarbejdsudvalget) er der fremkommet et udkast til denne første temasætning, som Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte og kvalificere, således der bliver fastlagt en temasætning for stormøderne.

Styregruppens temasætning

I Styregruppen blev der brainstormet over temaer til den fremtidige politik, der var rigtig mange spændende forslag og temaer bragt i spil. Samlet er der dog fremkommet tre overordnede temaer, som der herunder vil blive beskrevet.

1. Gode forhold for Fritids- og Idrætslivet
Under dette tema er det centralt, at de frivillige ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer uddannes og opkvalificeres, så fritidslivet i Brønderslev Kommune tilbyder aktiviteter af høj kvalitet. Derudover skal den frivillige indsats værdsættes, og der skal være fokus på frivilligpleje og anerkendelse af de opgaver, der løses i fritids- og idrætslivet. Derudover fokuseres der på de fysiske forhold for fritids- og idrætslivet. Det er centralt, at der er gode forhold for den brede palette af fritids- og idrætslivet, så der herigennem inspireres til aktivitet. Dette kalder på en facilitetspolitik, hvor der tages stilling til udvikling og vedligeholdelse af faciliteterne. Et andet aspekt i dette tema er revision af 25 års-reglen, hvor der ønskes en ændring, der tilgodeser en bredere målgruppe.
Dette tema skal samlet medvirke til, at Brønderslev Kommune er et attraktivt sted at dyrke fritids- og idrætsaktiviteter, så der kommer flere medlemmer, og foreningslivet klædes på og inspireres til nytænkning og udvikling.

2. Samarbejde

Det andet overordnede tema er samarbejde, her tænkes på såvel samarbejde mellem foreninger, og mellem foreninger og kommune og samarbejde på tværs af foreningstype eller placering.
I dette tema er der fokus på store temaer som inklusion, integration, skolesamarbejde og seniorsatsning. Det er dermed et udtryk for, at der er mange gode indsatser og aktiviteter i gang i kommunen, men der skal være et øget fokus på samarbejde på tværs af forvaltningsmæssige, foreningsmæssige og geografiske inddelinger.


3. Fritids- og idrætslivet sætter Brønderslev Kommune på landkortet

Det tredje tema er en form for overligger for hele politikken. De to foregående temaer skal medvirke til opnåelsen af dette tema. Herunder er der også fokus på store events, som skal løftes i fællesskab på tværs af fritids- og idrætslivet og kommunen. Der er også her fokus på vægtning af såvel bredde som elite, det er centralt at begge dele tilgodeses og anerkendes.


Disse tre overordnede temaer er Styregruppens bud på rammesætningen af de to stormøder.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter Styregruppens temasætning og tilkendegiver en temaramme for stormøderne.

Beslutning

Udvalget anbefaler, at styregruppen arbejder videre efter den foreslåede temasætning og rammesætning for stormøderne.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Foreningen "Sport for sjov" ansøger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til foreningen "Sport for sjovs" ansøgning om at blive godkendt som en folkeoplysende forening.

Sagsfremstilling

Foreningen "Sport for sjov" i Hjallerup søger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune. Foreningens formål er at formidle anatomi – fysiologi – krop og sundhed med kulturelt islæt og socialt arbejde jfr. gældende Folkeoplysningslov. Foreningens aktiviteter foregår i Hjallerup Idrætscenter.

Foreningens vedtægter opfylder kravene for en folkeoplysende forening.

Lovgrundlag:

Folkeoplysningslovens § 4, stk. 3 nr. 1-8.

§4: En folkeoplysende forening er en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning mv. eller en forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

§4, stk. 3, nr. 1 - 8: En folkeoplysende forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde skal:

 • have formuleret et formål med foreningsdannelsen som fremgår af vedtægten
 • tilbyde folkeoplysende virksomhed
 • have en bestyrelse
 • være demokratisk opbygget
 • bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • som udgangspunkt være åben for alle
 • være hjemmehørende i tilskudskommunen
 • have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

Der søges ikke om aktivitets- eller lokaletilskud. Foreningen vil som en folkeoplysende forening kunne få anvist timer i kommunens haller mod betaling af gebyr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender "Sport for Sjov" som en folkeoplysende forening.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget godkender foreningen som folkeoplysende forening. Udvalget forventer, at foreningens vedtægter opdateres på en kommende generelforsamling.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Fremtidens turismeindsats


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om møde med Brønderslev Erhverv og Turisme.

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Margit Chemnitz, Direktør Henning Risager og Fritids- og Kulturchef Lotte Worup deltog tirsdag, den 9. januar 2018 i fællesmøde med Brønderslev Erhverv og Turisme, Dronninglund Turistforening og arbejdsgruppe for ny turismeindsats.

Brønderslev Erhverv og Turisme inviterede til dialog om fremtidens turismeindsats.

Mødet startede med et oplæg fra VisitNordjylland ved Lars Enevold, hvor arbejdet med Danmarkskampagnen blev præsenteret. Danmarkskampagnen er VisitNordjylland/Danmarks fælles satsning på markedsføring.

Oplægget blev efterfulgt af beretning om år 2017, hvor den store indsats har været dronefilm, som er blevet flot modtaget både hos turistattraktioner, destinationer og de lokale ejendomsmæglere. Der blev dernæst orienteret om initiativer til kommende handlingsplan for Erhverv og Turisme, hvor lokal turismeudvikling, samarbejde med Fritid og Kultur, Advisery board og turisttænketank gav anledning til drøftelse.

Det nærmere indhold og præcisering af handlingsplanen afventer Brønderslev Erhverv og Turismes bestyrelsesmøde.

Brønderslev Erhverv og Turisme ønsker at holde dialogmøde med Fritids- og Kulturudvalget snarest og gerne inden generalforsamling i marts 2018.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget afventer en henvendelse fra Brønderslev Erhverv og Turisme.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


14. Fritids- og Kulturudvalgets vigtige datoer i 2018


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om vigtige arrangementer og datoer i 2018.

Sagsfremstilling

Dato:

Arrangement eller begivenhed:

1. februar 2018

Kulturkompasset

8. marts 2018

Stormøde vedr. Fritids- og Idrætspolitik

15. marts 2018

Stormøde vedr. Fritids- og Idrætspolitik

22. marts 2018

Ungekongres (Børne- og Skoleudvalget samt Fritids- og Kulturudvalget)

1. april 2018

Ansøgningsfrist - Anlægspuljen

30. april - 6. maj 2018

Kulturkaravane (forventelig afvikling 4. - 5. - 6. maj)

1. maj 2018

Ansøgningsfrist - Kulturpuljen

17. maj 2018

Uddeling af Brønderslev Kommunes Fritidspris

24. maj 2018

Dialogmøde med de selvejende haller

juni - juli - august

Skulpturfestival på Dronninglund Kunstcenter

28. juli - 4. august 2018

Brønderslev Forfatterskole

23. - 25. august 2018

Kulturmøde på Mors - Planlægger fælles tur - 24. august 2018

1. November 2018

Dialogmøde med de selvejende haller

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

Sagsfremstilling
 • Ny præcisering af Fritidsguideordning i Brønderslev Kommune.
 • Nye åbningstider på bibliotekerne. Fra den 1. januar 2018 udvides den selvbetjente åbningstid på bibliotekerne. Fremover vil der være selvbetjening på biblioteket i Brønderslev fra kl.17 på hverdage. I Dronninglund fra kl. 16 på alle hverdage undtagen torsdag (kl. 17) og i Hjallerup fra kl. 16 på alle hverdage undtagen mandag (kl. 17). Fredag er der alle 3 steder åbent med selvbetjening fra kl. 13.
Personale

Ingen.

Beslutning
 • Om møde med Brønderslev Golfklub

Taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Lukket punkt: Kulturpris 2017


Til toppen

Opdateret 19. januar 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer