Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 1. februar 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Fritids- og Kulturudvalget introduceres til fagområdet


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget introduceres til fagområdet.

Sagsfremstilling

Der sættes fokus på følgende temaer:

 • Brønderslev Ordningen for Idræt og Spejdere
 • Conventus
 • Samarbejdsaftale for Selvejende Haller
 • Regional Kulturaftale
Beslutning

Introduktionen gennemført.

Bilag

Til toppen


4. Budgetproces 2019


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiudvalget anmoder fagudvalgene om at evaluere budgetlægningsprocessen for budget 2018 med henblik på at få justeret processen for udarbejdelsen af budget 2019.

Sagsfremstilling

I fagudvalgets evaluering af sidste års budgetproces ønskes både en vurdering af budgetprocessen for sidste år, men også forslag til fagudvalgenes forslag til ændringer til processen for 2019. Nedenstående liste over emner kan indgå i evalueringen:

Fagudvalgenes budgetarbejde.

 • Der blev ikke udarbejdet et afdækningskatalog som tidligere. Fagudvalgene skulle i stedet i perioden fra januar til april udarbejde og prioritere en reduktionspulje på 0,8 % af serviceudgifterne

Budgetdag/strategiseminar i april.

Reduktionspuljer.

 • Administrationen udarbejdede efter Økonomiudvalgets møde i august en række korte beskrivelser af reduktionsforslag til Byrådet.

Hørings- og inddragelsesproces.

 • Høringsprocessen af brugere, borgere og medarbejdere

Ændringer til budget.

 • Bortset fra ændringer som følge af lov og cirkulæreprogrammet, blev der ikke indarbejdet ændringer i budgettet til første behandling. I stedet blev udarbejdet en opmærksomhedsliste som efterfølgende indgik, som en del af de samlede budgetforhandlinger

Budgetmateriale.

 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”forslag til basisbudget”
 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”Spørgsmål – svar”
 • Hvilken værdi har det, at forvaltningen gennemgår budgetmaterialet og budgetudfordringen på de politiske gruppemøder forud for budgetseminar

Budgetseminarer.

 • Budgetseminaret samlet set
 • Fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”forhandlingsudvalget”

Økonomiudvalget ønsker en evaluering af budgetprocessen for 2018 med henblik på at få tilpasset budgetprocessen for 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Processen var anderledes end tidligere år, men bedre. Kan optimeres mht. til borgerinddragelse og medarbejderindflydelse.

OK, ikke at skulle arbejde med et omfattende afdækningskatalog.

Til toppen


5. Kulturkaravanen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter kulturkaravanens besøg i Brønderslev Kommune den 4., 5. og 6. maj 2018, herunder afklaring af den fysiske placering af Kulturkaravanens første besøg.

Sagsfremstilling

Kulturkaravanen er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland og er en af tre store satsninger i Kulturaftalen for 2017-2020.

Kulturkaravanen har til formål at binde Nordjylland sammen gennem kulturelle aktiviteter i alle regionens kommuner. Den omfatter en bred vifte af kulturgenrer og involverer såvel store regionale og statslige kulturinstitutioner og aktører som lokale kunstnere, kulturskoler, biblioteker, lokalmiljøer m.v. Her får borgerne mulighed for at opleve en række kulturtilbud lokalt, som man normalt skal rejse efter.

Karavanen er tilrettelagt som et togt over tre dage i hver kommune. I løbet af disse tre dage vil der være 15 aktiviteter, tre af disse af større karakter.

Der er indgået aftale med PixlArt, De Nordjyske Biblioteker og Det Jyske Musikkonservatorium om at deltage med de gennemgående aktiviteter / kulturtilbud, som gæster alle nordjyske kommuner. Alle tre er store nøglespillere på den Nordjyske kulturscene og vil være med til at sikre høj kvalitet i Kulturkaravanens aktiviteter.

De tre kulturaktører samarbejder om dels at samskabe et fælles kulturprojekt – og dels at udvikle hvert sit kulturtilbud, hvor flere kunstarter kobles sammen og skaber unikke oplevelser. Det sker med afsæt i henholdsvis digital billede/foto/filmkunst, litteratur og musik.

Projekterne er mobile og skalérbare, så de kan tilpasses forskelligartede scener og steder. De tre centrale aktører samarbejder i den kreative udviklingsfase, så der samlet sikres en bred repræsentation af kunstarter i den omrejsende del af kulturkaravanen.

Kulturkaravanens indhold handler både om metoder, muligheder, brugerinvolvering, outreach, kommunikation og dannelse. Der er ønske om at tage ansvar for at involvere, inkludere og samskabe.

Kulturkaravanen:

 • skal gøre kunst og kultur bredt tilgængeligt for alle
 • skal skabe sammenhængskraft - på kryds og tværs af regionen
 • skal være lærings- og identitetsskabende
 • skal være involverende i forhold til borgere - før, under og efter
 • skal ud i alle 11 nordjyske kommuner - små og store steder
 • er en akkumuleret fortælling

Det fælles udgangspunkt for den første ”Kulturkaravane NORD” er temaet ”HVERDAGSGLIMT”. Det er et afsæt, der på én gang forener det nationale, det regionale og det nære lokale miljø.

Gennem musikken, litteraturen og fotokunsten skal der skabes rum til at gå i dybden med hverdagen og dens mange facetter. Kulturkaravanen inddrager – skabe tid og rum til refleksion – og skaber noget værdifuldt at tage med videre.

Med temaet ”HVERDAGSGLIMT” vil karavanens aktører og deltagere stille skarpt på det levede hverdagsliv - med en klar ambition om at ”skrælle ind til sandhederne”. Det er en bred ramme, som kan tage afsæt i fortællinger om os selv, om arbejde og fritid, hjem og hjemsted, rutine, fantasi og drømme, glæde og sorg, sejr og nederlag, dag og nat.

Kulturkaravanens kalender for 2018

Uge 16: Hjørring

Uge 18: Brønderslev

Uge 20: Læsø

Uge 23: Aalborg

Uge 24: Frederikshavn

Uge 25: Jammerbugt

Uge 34: Kulturmødet

Uge 36: Mariagerfjord

Uge 37: Vesthimmerland

Uge 38: Rebild

Uge 39: Thisted

Uge 40: Morsø

Uge 41: Aalborg

Økonomi

Kulturkaravanen realiseres inden for den økonomiske ramme, der er for denne, og aktuelt drejer det sig om 4.400.000 kr. i alt fordelt over fire år. Jammerbugt Kommune er sekretariat for Kulturkaravanen.

Der forventes ingen yderligere økonomi fra kommunerne, men opbakning og løsningsorienteret samarbejde, hvilket naturligvis kræver personaleressourcer. Desuden skal eventuelle udgifter i forbindelse med lokaler mv. afholdes af kommunen.

Den enkelte kommune forpligtiger sig til at tage imod Karavanens aktiviteter og sørge for passende rammer og samarbejdspartnere i forhold til alle aktiviteter i tilbuddet. Samtlige aktiviteter i medsendte katalog kommer til alle kommuner og kommunerne har til opgave at udpege passende lokationer til aktiviteterne.

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte placering af Kulturkaravanens aktiviteterne, hvor følgende kan overvejes:

 • placering med udgangspunkt i Brønderslev - Dronninglund - Hjallerup
 • placering i og ved Jyske Ås - Hjallerup - Klokkerholm - Flauenskjold
 • placering med udgangspunkt i Brønderslev - Jerslev - Øster Brønderslev
 • placering med udgangspunkt i Dronninglund - Asaa og Agersted

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter indholdet i Kulturkaravanen på de skitserede vilkår hvilket betyder, at Brønderslev Kommune:

 • får besøg af Kulturkaravanen i uge 18 (4. - 6. maj 2018)
 • bidrager med nødvendige personaleressourcer
 • sammensætter en lokal planlægningsgruppe
 • udpeger den fysiske ramme for Kulturkaravanens første besøg i Brønderslev Kommune
Beslutning

Udvalget godkender Brønderslev Kommunes deltagelse med det indhold og under de vilkår, som fagforvaltningen anfører.

Udvalget vurderer endvidere, at Brønderslev by vil være den optimale ramme/oase for Kulturkaravanens ophold det første karavane-år.

Bilag

Til toppen


6. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Danmarks Biblioteksforening inviterer til Bibliotekspolitisk topmøde den 12. og 13. april 2018. Invitation og program udleveres på mødet.
Beslutning
 • Om bibliotekspolitisk topmøde
 • Om arbejdet med Ungdomshuset
 • Om temamøde om museerne i Byrådet.

Til efterretning.

Til toppen

Opdateret 2. februar 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer