Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 1. marts 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Margit Chemnitz var fraværende til pkt. 1-3.

Peter H. S. Kristensen var fraværende til pkt. 9 og 10.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Margit Chemnitz var fraværende.

Til toppen


3. Budget 2019 - reduktionsforslag


Resume

Sagsforløb: FK

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2019” på mødet den 14. februar 2018, igangsættes processen m.h.t. beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene.

Sagsfremstilling

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 samt mulighed for en politisk prioritering, igangsættes processen m.h.t. beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene. Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april, at udarbejde og prioritere reduktionsforslagene. Forslagene skal behandles på fagudvalgenes møder i maj måned. Økonomiudvalget orienteres på deres møde den 23. maj 2018, hvorefter forslagene sendes i høring.

Der lægges op til, at der skal ske en beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5%, endelig beslutning om størrelsen sker efter strategi- og visionsseminar i april. Samtidigt indstilles det, at strukturændringer inden for skole, ældre og kulturområdet, behandlet udenfor budgetprocessen, men at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg nu skal opstarte arbejdet med at udarbejde reduktionsforslag på 1,5 %, men at den endelige størrelse fastlægges senere. Fordelt på udvalg svarer det til følgende reduktionspuljer.

I 1.000 kr.

Korr. budget indenfor serviceramme 2019

Reduktionspulje 1,5%

Brønderslev Kommune

1.597.766

23.966

-Økonomiudvalget

363.515

5.453

-Børne- og Skoleudvalget

527.532

7.913

-Fritids- og Kulturudvalget

55.592

834

-Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

102.819

1.542

-Ældreomsorgsudvalget

293.326

4.400

-Social- og Sundhedsudvalget

196.113

2.942

-Teknik- og Miljøudvalget

58.868

883

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med reduktionspuljer igangsættes og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Beslutning

Sagen drøftes igen på næste møde.

Margit Chemnitz var fraværende.

Til toppen


4. Ansøgning om lån til energibesparende foranstaltninger


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ansøgning om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger på 1.950.000 kr. til renovering af Dronninglund-Hallerne.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Dronninglund-Hallerne sender ansøgning om energirenovering af indgangsparti, renovering af vinduesparti i gavl, efterisolering, udskiftning af vandbesparende brusere samt udskiftning af LED-belysning.

Med projektet er der ønske om, at ændre indgangen til hallen, så den flyttes fra sydøstre hjørne til sydlige del af østre gavl. Ændringen vil betyde, at der forventes reducering af det nuværende træk i hallen og et forventet mindre energiforbrug. Det eksisterende vindfang tænkes omdannet til centerlederens kontorområde og det nuværende kontor udvides langs halmuren mod øst ca. 4 meter, og medvirker til bedre isolering af nuværende glasparti og der indrettes depotrum. De planlagte vandbesparende brusere og udskiftning af LED-belysning skal medvirke til en optimering af en energibesparende drift.

Dronninglund-Hallerne samarbejder med arkitektfirmaet Rottbøll & Partners og lokale håndværkere.

Dokumentation for energibesparende initiativer jf. ansøgning om låneoptagelse forventes at foreligge til Fritids- og Kulturudvalgets møde.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår under forudsætning af, at der forligger dokumentation for de energibesparende tiltag, at Byrådet godkender ansøgning om kommunal lånegaranti på 1.950.000 kr. til energibesparende foranstaltninger.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at såfremt der foreligger dokumentation for energimærkning på de energibesparende foranstaltninger, vil en eventuel kommunegaranti ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften i så fald er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Provisionen er pt. 0,75% p.a.

Beslutning

Indstilles godkendt forudsat, at den nødvendige dokumentation for energimærkning foreligger til Økonomiudvalgets møde.

Bilag

Til toppen


5. Projekt "Street Attack" i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte og godkende deltagelse i projekt Street Attack, et projekt der etableres i et samarbejde med de nordjyske kommuner og DGI Nordjylland.

Sagsfremstilling

Street Attack i Brønderslev Kommune

Flere og flere børn og unge dyrker gadeidræt. Tilslutningen, i blandt børn og unge, til denne moderne og spændende bevægelseskultur er i fokus hos DGI Nordjylland blandt andet for at indfri visionen Bevæg dig for Livet (BDFL) om 75% aktive i 2025. DGI Nordjylland ønsker derfor at igangsætte et projekt, Street Attack, som i perioden 2018-2020 skal videreudvikle gadeidrætten i hele regionen på tværs af kommunegrænser og på tværs af gadeidrætter. I et tæt samarbejde med gadeidrættens repræsentanter og de nordjyske kommuner vil Street Attack forsøge at;

 • Udbrede gadeidrætten i hele Nordjylland med et lokalt afsæt i gadeidrættens græsrødder
 • Bygge bro mellem systemet (kommunerne) og de selvorganiserede unge (gadeidrætten)
 • Bruge eventplanlægning og -afvikling som løftestang for en fælles proces
 • Opsamle viden på tværs af regionen og forankre succeserne fra græsrod til skrivebord

For tilblivelsen, og i særdeleshed forankringen, af dette projekt er et tæt samarbejde med de nordjyske kommuner nødvendigt.

Projektet er blevet præsenteret for de nordjyske kommuner, og Fagforvaltningen Børn & Kultur ser spændende perspektiver ved at deltage i projektet. Det findes interessant at arbejde med en målgruppe i fritidslivet, det normalt er sværere at være i direkte kontakt med. Der er forventning om, at komme i et tættere samarbejde med de uorganiserede streetmiljøer, og understøtte de aktiviteter der findes her. Derudover kan projektet forsøge at skabe mere liv eksempelvis på Banegårdspladsen i Brønderslev og i Jerslev Multipark, hvor streetaktiviteterne (events) eventuelt kan udfoldes.

Vi ser også projektet som en mulighed for at styrke mangfoldigheden i fritidslivet, og skabe opmærksomhed omkring nye og spændende aktiviteter.

Deltagelse i det 3-årige projekt (2018-2020) indebærer en samlet økonomi for kommunen på 75.000 kr. Dette beløb bliver en del af den samlede projektøkonomi, der dækker transport, logistik, mødeaktivitet, events, kurser, materialer, instruktører, kommunikation/PR og evaluering. Derudover skal der bidrages til projektet med medarbejderressourcer til koordinering af projektet lokalt i Brønderslev Kommune, samt indgå i et tværkommunalt sparringsfællesskab.

Projektets kortsigtede mål er at børn og unge får kendskab til gadeidrætten og får lyst til at være aktive i fritiden. Derudover er et kortsigtet mål en god sparring og et godt samarbejde på tværs af de deltagende kommuner og DGI Nordjylland. Mere kvantitativt sigter projektet mod at aktivere mere end 5000 børn og unge i hele Nordjylland i løbet af de 3 år, samt opkvalificere 500 udøvere via kurser, uddannelser eller lignende.


På lang sigt er projektets mål at fællesskabet omkring gadeidrætten styrkes i regionen, og flere børn og unge motiveres og fastholdes i daglig aktivitet gennem gadeidrætten. Et langsigtet mål er således at flere vil være fysiske aktive, men også at flere er det i fællesskaber (gadeidrætsforeninger) eller såkaldte communities.

Finansiering af deltagelse i projekt "Street Attack" afholdes inden for rammerne af tilskud til foreningerne (Brønderslev Ordningen).

Fagforvaltningen Børn & Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender deltagelse i projekt Street Attack.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Regler for uddeling af Brønderslev Kommunes Fritidspris


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til forslag om reviderede kriterier for uddeling af Brønderslev Kommunes fritidspris.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget har længe haft et ønske om at nytænke Brønderslev Kommunes Fritidspris. Tankerne er at prisuddelingen fremover bliver et større tilløbsstykke og skaber opmærksomhed omkring fritidslivet i Brønderslev Kommune. Udvalget bag Fritidsprisen har arbejdet på at udforme en event, der forhåbentligt kan tiltrække flere interesserede. Tanken er, at priserne skal uddeles ved en større event, hvor der er fokus på fejringen af kommunens driftige foreningsliv og samtidig påskønnelse af nogle særlige indsatser. Således er ønsket, at prisuddelingen bliver en fejring af hele fritidslivet, samtidig med at der kan sættes fokus på enkelte indsatser eller præstationer.

I forhold til tidligere, er der nu 4 priser til uddeling, nemlig en ildsjælepris, en unglederpris, en pris for den særlige præstation og prisen som årets forening. Det betyder også, at de tidligere kriterier for uddeling af fritidsprisen nu ikke længere er gældende. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet et forslag til nye kriterier, som ud over en beskrivelse af priserne, også indeholder forslag til fremtid organisering og arbejdsfordeling omkring Fritidsprisen.

Det bemærkes, at indstillingsudvalget fremover ikke deltager i den konkrete planlægning af arrangementet, men alene har til opgave at indstille kandidater til de 4 priser. I kriterierne fremgår det, at alle indstillede kandidater er med i indstillingsudvalgets bedømmelse, uanset om kandidaterne tidligere har modtaget en pris.

Til orientering er de tidligere kriterier vedlagt.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalget drøfter forslag om reviderede kriterier for uddeling af Brønderslev Kommunes fritidspris.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Udpegning af 2 medlemmer til Brønderslev Kommunes Kunstfond


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte og godkende Fagforvaltningen for Børn og Kulturs indstilling af medlemmer til Brønderslev Kommunes Kunstfond.

Sagsfremstilling

Vedtægterne for Brønderslev Kommunes Kunstfond § 4, stk. 1 beskriver valg af medlemmer til bestyrelsen:

"Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer: Formanden for Fritids- og Kulturudvalget, et medlem udpeget af byrådets midte, 2 medlemmer udpeget af Fritids- og Kulturudvalget efter indstilling af Fagenheden for Børn og Kultur, hvoraf mindst 1 skal være udøvende kunstner, 2 repræsentanter fra Fagenheden for Børn og Kultur (Direktør og Chef)".

Formand for Fritids- og Kulturudvalget Margit Chemnitz er formand for Kunstfonden og jf. vedtægterne er Direktør Henning Risager og Fritids- og Kulturchef Lotte Worup medlemmer af Kunstfonden.

Byrådet har ved konstitueringen i december 2017 valgt, at Byrådsmedlem Hildo Rasmussen indgår som medlem i Kunstfonden.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Dorthe Stiller og John Laursen fortsætter som medlemmer i Kunstfonden.

Personale

Ingen

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Finansiering af Museerne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids - og Kulturudvalget skal drøfte forslag til fremtidig sammensætning af det kommunale tilskud til Museerne i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med godkendelse af Budget 2018, at der inden udgangen af 1. kvartal 2018 skal udarbejdes et oplæg i forhold til det fremtidige økonomiske tilskud. Oplægget ønskes fremlagt således, at det kan drøftes og behandles politisk inden 1. juli 2018, da der skal tages hensyn til gældende frister for varsel af evt. ændringer i samarbejdsaftaler.

Byrådet besluttede, at driften af Museerne i Brønderslev Kommune er sikret for 2018 og er sammensat af følgende:

Finansiering for 2018

Beløb

Fritids- og Kulturudvalgets budget 2018

1.316.840 kr.

Ekstra tilskud til Kultur - 1. årig bevilling

125.000 kr.

Overført fra anlægspuljen - 1. årig bevilling

250.000 kr.

Tilskud fra Ejendomsservice

24.000 kr.

Tilskud fra Kulturpuljen

205.000 kr.

Fritid og Kultur (ekstra tilskud i lighed med 2016 og 2017)

43.160 kr.

Total

1.964.000 kr.

Forslag om fremtidig sammensætning af kommunalt tilskud vil blive udleveret til mødet og koblet på som bilag efterfølgende.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalget drøfter forslag til fremtidig sammensætning af det kommunale tilskud til Museerne i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker at mødes med bestyrelsen for museerne bl.a. for at drøfte opfølgningspla-nen i forhold til Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering.

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af reviderede vedtægter for Museerne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte og godkende reviderede vedtægter for Museerne i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Museerne i Brønderslev Kommune (efterfølgende benævnt Museet) har sendt bestyrelsens godkendelse af reviderede vedtægter til godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget.

Slots- og Kulturstyrelsen stillede i forbindelse med kvalitetsvurdering 2017 krav om, at:

 • museet fører vedtægterne ajour med gældende museumslov og med driftstilskudsloven
 • vedtægternes bestemmelser om udpegning til bestyrelsen ændres for at sikre, at bestyrelsen fortsat har de nødvendige professionelle kompetencer for museets drift og udvikling.
 • museet tilstræber en mere ligelig fordeling mellem kønnene i bestyrelsen jf. principperne i ligestillingsloven.

Slots- og Kulturstyrelsen har været i dialog med konstitueret leder Jens-Christian Hansen om kravene til vedtægterne.

I henhold til Slots- og Kulturstyrelsens krav om ændringer bemærkes følgende:

 • § 2 Formål og ansvarsområde er præciseret
 • § 10 Museets bestyrelse, sammensætning og udpegning er ændret og der er indskrevet krav om, at udpegning af medlemmer skal tilgodese kompetencer inden for relevante kompetenceområder. Valgperiode er ændret, så den følger den kommunale valgperiode med start af bestyrelse 1. januar.

I forhold til Slots- og Kulturstyrelsens krav om mere ligelig fordeling mellem kønnene i bestyrelsen så opfordres der til, at der tages hensyn til dette ved valg af repræsentanter.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender vedtægterne og anmoder Byrådet om at udpege 2 medlemmer.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Speeddating mellem skoler og foreninger. Foreningskonsulent og DGI har den 13. februar 2018 holdt arrangement på Skolegade Skole, hvor der blev sat fokus på mulighederne i den åbne skole
 • Brugermøde i Brønderslev-Hallen
Beslutning

Til efterretning.

Peter H. S. Kristensen var fraværende,.

Til toppen

Opdateret 2. marts 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer