Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 3. maj 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018.

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Budgetopfølgningen på udvalgets område findes i vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2019 - reduktionsforslag


Resume

Sagsforløb: FK

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2019” på mødet den 14. februar 2018, igangsættes processen med hensyn til beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene.

Sagsfremstilling

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 samt mulighed for en politisk prioritering, igangsættes processen m.h.t. beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene. Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april, at udarbejde og prioritere reduktionsforslagene. Forslagene skal behandles på fagudvalgenes møder i maj måned. Økonomiudvalget orienteres på deres møde den 23. maj 2018, hvorefter forslagene sendes i høring.

Der lægges op til, at der skal ske en beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5%, endelig beslutning om størrelsen sker efter strategi- og visionsseminar i april. Samtidigt indstilles det, at strukturændringer inden for skole, ældre og kulturområdet, behandlet udenfor budgetprocessen, men at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg nu skal opstarte arbejdet med at udarbejde reduktionsforslag på 1,5 %, men at den endelige størrelse fastlægges senere. Fordelt på udvalg svarer det til følgende reduktionspuljer.

I 1.000 kr.

Korr. budget indenfor serviceramme 2019

Reduktionspulje 1,5%

Brønderslev Kommune

1.597.766

23.966

-Økonomiudvalget

363.515

5.453

-Børne- og Skoleudvalget

527.532

7.913

-Fritids- og Kulturudvalget

55.592

834

-Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

102.819

1.542

-Ældreomsorgsudvalget

293.326

4.400

-Social- og Sundhedsudvalget

196.113

2.942

-Teknik- og Miljøudvalget

58.868

883

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med reduktionspuljer igangsættes og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Fritids- og Kulturudvalget, 1. marts 2018, pkt. 3:

Sagen drøftes igen på næste møde.

Margit Chemnitz var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 19. april 2018:

Fritids- og Kulturudvalget genoptager drøftelse af reduktionspuljer.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 19. april 2018, pkt. 3:

Drøftelsen gennemført.

Beslutning

Udvalget har drøftet mulige synergier ved sammenlægning af folkebibliotek og skolebibliotek, men finder ikke det ikke relevant, da der vil være behov for store anlægsudgifter.

Det fremlagte forslag til reduktionspulje blev drøftet og forslaget oversendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Til toppen


5. Genform Dronninglund - Dronninglund Bibliotek


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ideer og tanker omkring ombygning af Dronninglund Bibliotek som følge af projekt Genform Dronninglund By (midtbyplan).

Sagsfremstilling

Genform Dronninglund er en samlet overskrift for en lang række projekter i Dronninglund Midtby, der alle arbejder med samme overordnede mål om at styrke og forbedre Dronninglund som handels- og bosætningsby.

Dronninglund Bibliotek er med sin centrale placering en vigtig aktør for Dronninglund bymidte. Biblioteket tiltrækker mange besøgende til bymidten. I 2016 havde biblioteket i gennemsnit 3500 besøgende om måneden, hvilket er et tal, der er stigende.

I forbindelse med Genform Dronninglund har der løbende været dialog med og inddragelse af byens borgere og interessenter. Et gennemgående ønske fra borgerne er, at der etableres flere mødesteder og grønne områder med mulighed for aktiviteter centralt i byen. Her peger flere borgere på det åbne rum ved biblioteket som en oplagt mulighed. Dialogen med borgerne har også afdækket, og bibliotekets glasgang er en ”torn i øjet” for mange af byens borgere. Glasgangen forhindrer en sammenhængende brug af byrummet mellem de to biblioteksbygninger og virker som en barriere mellem parkeringsarealerne på Erantisvej og butikkerne på Slotsgade.

På baggrund af ønskerne fra byen har kommunen og COWI taget udgangspunkt i etablering af en plads/grønt rum ved biblioteket som en del af det skitseforslag, der er under udarbejdelse. Der er derfor indledt en dialog med biblioteket om mulighederne for at nedlægge glasgangen.

Det er ikke en holdbar løsning at nedlægge glasgangen og bevare bibliotekets nuværende opdeling i to huse. Det vil resultere i en fysisk problemstilling i at transportere materiale og medarbejdere mellem de to afdelinger i al slags vejr. Der vil desuden være en bemandingsmæssig problemstilling i, at én medarbejder skal bemande to fysisk adskilte bygninger. Mange af bibliotekets brugere er børnefamilier, hvor familiens børn leger i børnebiblioteket, mens de voksne finder bøger eller læser aviser i voksenbiblioteket. Dette vil ikke umiddelbart være muligt uden glasgangen og fortsat opdeling i to bygninger.

Hvis glasgangen skal nedlægges, skal det derfor ske på baggrund af en tilbygning til voksenbiblioteket, så både voksen- og børnebibliotek kan samles i én bygning. På baggrund af drøftelser har COWI udarbejdet en skitse, der illustrerer, hvordan der kan etableres en overdækning af bibliotekets gårdrum og en tilbygning, der kan huse børnebiblioteket. Der kan dermed skabes et moderne bibliotek i historiske rammer i en af byens ældste bygninger. Tilbygningen vil skabe stor fleksibilitet og en hybrid mellem ude- og inderum, der kan blive ”Borgernes rum”.

Centralisering af både voksent og børnebiblioteket i Slotsgade 47 vil frigive bygningerne, der i dag huser børnebiblioteket (Slotsgade 43). Bygningerne vil kunne sælges eksempelvis til butiks- eller restaurationsformål. Bygningerne vurderes at have en god central beliggenhed i forhold til det område, hvor der i øjeblikket sker tilflytning af butikker. Der vil desuden være gode muligheder for udeareal mod Slotsgade til udstilling eller udeservering.

Hvis bygningerne bevares i kommunalt/forenings regi er placeringen også optimal til placering af et ”Byens hus”, der kunne huse faciliteter til byens foreninger og de unge.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter mulighederne omkring de foreslåede ændringer, og herunder tager stilling til hvad der skal arbejdes videre med.

Fritids- og Kulturudvalget, 17. august 2017, pkt. 5:

Udvalget er positive overfor tanken om, at samle Dronninglund Bibliotek i et hus.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget den 19. april 2018:

Byrådet godkendte på møde den 28. februar 2018 områdefornyelsesprogram for Genform Dronninglund. Direktionen har efterfølgende drøftet forskellige finansieringsmuligheder og -kilder til henholdsvis Genform Dronninglund og Biblioteksprojektet. Med godkendelse af områdefornyelsesprogram er der behov for udarbejdelse af specifikt projekt for biblioteksløsningen, hvor udgangspunktet er, at finansieringen findes indenfor bestående rammer for især Fritids- og Kulturområdet, Midtbypuljer og salg af ejendom.

Mulige kilder:

  • Puljen til Midtbyplaner (TMU) vil, såfremt der ikke anvendes yderligere i 2022, være på ca. 6,5 mio. kr.
  • Pulje til områdefornyelse (ØK) indeholder ved udgangen af 2018 2,5 mio. kr., såfremt der ikke anvendes midler. I 2022 vil puljen være vokset til 4,5 mio. kr.
  • Salg af børnebiblioteksbygningen (ØK) anslås minimum at kunne indbringe 0,75 mio. kr.
  • Fritids- og Kulturudvalgets anlægspulje er årligt på ca. 1 mio. kr.
  • Bygningsvedligeholdelse (ØK) har afsat ca. 8,2 mio. kr. fra 2019 og frem
  • Vejvedligeholdelse (TMU) har afsat ca. 9,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem

Direktionen har drøftet, at følgende kilder kunne overvejes:

1. 30% af Områdefornyelsesmidler i 2022, kun kommunale

1.350.000 kr.

2. Salg af Børnebibliotek, anslået

750.000 kr.

3. Anlægspulje Fritid og Kultur, opsparede til 2022

X kr.

4. Bygningsvedligeholdelse

Y kr.

I alt

(1+2+XX+YY) kr.

Størrelsen af X og Y bestemmes af ambitionsniveauet for den kompenserende tilbygning til biblioteket som følge af nedrivning af glasgang og salg af børnebiblioteket.

Direktionen anmoder Fritids- og Kulturudvalget om at udarbejde indstilling til omfanget af biblioteksprojekt i Dronninglund og forslag til finansiering af projektet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 19. april 2018, pkt. 4:

Udvalget drøfter sagen igen på mødet den 3. maj. Bibliotekschefen inviteres med til drøftelsen for belysning af alternative løsninger.

Udvalget finder det vanskeligt at gennemskue sammenhæng mellem det beskrevne projekt i relation til biblioteket og den nødvendige økonomi og har, hvis det er muligt, ønske om en tydeligere belysning af den samlede økonomi i projektet.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids-og Kulturudvalgets møde, den 3. maj 2018:

Bibliotekschef Bente Kristoffersen deltager i drøftelse af sagen og vil på mødet fremlægge alternative forslag til løsninger.

Beslutning

Udvalget drøftede forskellige muligheder:

Det udarbejdede idéoplæg for Dronninglund Bibliotek.

Alternative muligheder:

Nedgravet gang med glasloft mellem bygningerne

Flytning af biblioteket til fløjen med gl. byrådssal på rådhuset

-evt. udvidelse med borgerserviceaktiviteter

Flytning til privat ejendom (køb eller leje)

Udvalget ønsker ikke, at der sker en forringelse af bibliotekstilbuddet i Dronninglund.

Udvalget ønsker, at fagforvaltningen undersøger, om der kan fremskaffes overslag over økonomi og realisme i de enkelte forslag til udvalgets næste møde.

Bilag

Til toppen


6. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning
  • Om samarbejdet på turismeområdet.
  • Om artikler i medierne om besparelser

Til toppen

Opdateret 4. maj 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer