Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 31. maj 2018
Lokale: Brønderslev Bibliotek
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Genform Dronninglund - Dronninglund Bibliotek


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ideer og tanker omkring ombygning af Dronninglund Bibliotek som følge af projekt Genform Dronninglund By (midtbyplan).

Sagsfremstilling

Genform Dronninglund er en samlet overskrift for en lang række projekter i Dronninglund Midtby, der alle arbejder med samme overordnede mål om at styrke og forbedre Dronninglund som handels- og bosætningsby.

Dronninglund Bibliotek er med sin centrale placering en vigtig aktør for Dronninglund bymidte. Biblioteket tiltrækker mange besøgende til bymidten. I 2016 havde biblioteket i gennemsnit 3500 besøgende om måneden, hvilket er et tal, der er stigende.

I forbindelse med Genform Dronninglund har der løbende været dialog med og inddragelse af byens borgere og interessenter. Et gennemgående ønske fra borgerne er, at der etableres flere mødesteder og grønne områder med mulighed for aktiviteter centralt i byen. Her peger flere borgere på det åbne rum ved biblioteket som en oplagt mulighed. Dialogen med borgerne har også afdækket, og bibliotekets glasgang er en ”torn i øjet” for mange af byens borgere. Glasgangen forhindrer en sammenhængende brug af byrummet mellem de to biblioteksbygninger og virker som en barriere mellem parkeringsarealerne på Erantisvej og butikkerne på Slotsgade.

På baggrund af ønskerne fra byen har kommunen og COWI taget udgangspunkt i etablering af en plads/grønt rum ved biblioteket som en del af det skitseforslag, der er under udarbejdelse. Der er derfor indledt en dialog med biblioteket om mulighederne for at nedlægge glasgangen.

Det er ikke en holdbar løsning at nedlægge glasgangen og bevare bibliotekets nuværende opdeling i to huse. Det vil resultere i en fysisk problemstilling i at transportere materiale og medarbejdere mellem de to afdelinger i al slags vejr. Der vil desuden være en bemandingsmæssig problemstilling i, at én medarbejder skal bemande to fysisk adskilte bygninger. Mange af bibliotekets brugere er børnefamilier, hvor familiens børn leger i børnebiblioteket, mens de voksne finder bøger eller læser aviser i voksenbiblioteket. Dette vil ikke umiddelbart være muligt uden glasgangen og fortsat opdeling i to bygninger.

Hvis glasgangen skal nedlægges, skal det derfor ske på baggrund af en tilbygning til voksenbiblioteket, så både voksen- og børnebibliotek kan samles i én bygning. På baggrund af drøftelser har COWI udarbejdet en skitse, der illustrerer, hvordan der kan etableres en overdækning af bibliotekets gårdrum og en tilbygning, der kan huse børnebiblioteket. Der kan dermed skabes et moderne bibliotek i historiske rammer i en af byens ældste bygninger. Tilbygningen vil skabe stor fleksibilitet og en hybrid mellem ude- og inderum, der kan blive ”Borgernes rum”.

Centralisering af både voksent og børnebiblioteket i Slotsgade 47 vil frigive bygningerne, der i dag huser børnebiblioteket (Slotsgade 43). Bygningerne vil kunne sælges eksempelvis til butiks- eller restaurationsformål. Bygningerne vurderes at have en god central beliggenhed i forhold til det område, hvor der i øjeblikket sker tilflytning af butikker. Der vil desuden være gode muligheder for udeareal mod Slotsgade til udstilling eller udeservering.

Hvis bygningerne bevares i kommunalt/forenings regi, er placeringen også optimal til placering af et ”Byens hus”, der kunne huse faciliteter til byens foreninger og de unge.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter mulighederne omkring de foreslåede ændringer, og herunder tager stilling til hvad der skal arbejdes videre med.

Fritids- og Kulturudvalget, 17. august 2017, pkt. 5:

Udvalget er positive overfor tanken om, at samle Dronninglund Bibliotek i et hus.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget den 19. april 2018:

Byrådet godkendte på møde den 28. februar 2018 områdefornyelsesprogram for Genform Dronninglund. Direktionen har efterfølgende drøftet forskellige finansieringsmuligheder og -kilder til henholdsvis Genform Dronninglund og Biblioteksprojektet. Med godkendelse af områdefornyelsesprogram er der behov for udarbejdelse af specifikt projekt for biblioteksløsningen, hvor udgangspunktet er, at finansieringen findes indenfor bestående rammer for især Fritids- og Kulturområdet, Midtbypuljer og salg af ejendom.

Mulige kilder:

 • Puljen til Midtbyplaner (TMU) vil, såfremt der ikke anvendes yderligere i 2022, være på ca. 6,5 mio. kr.
 • Pulje til områdefornyelse (ØK) indeholder ved udgangen af 2018 2,5 mio. kr., såfremt der ikke anvendes midler. I 2022 vil puljen være vokset til 4,5 mio. kr.
 • Salg af børnebiblioteksbygningen (ØK) anslås minimum at kunne indbringe 0,75 mio. kr.
 • Fritids- og Kulturudvalgets anlægspulje er årligt på ca. 1 mio. kr.
 • Bygningsvedligeholdelse (ØK) har afsat ca. 8,2 mio. kr. fra 2019 og frem
 • Vejvedligeholdelse (TMU) har afsat ca. 9,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem

Direktionen har drøftet, at følgende kilder kunne overvejes:

1. 30% af Områdefornyelsesmidler i 2022, kun kommunale

1.350.000 kr.

2. Salg af Børnebibliotek, anslået

750.000 kr.

3. Anlægspulje Fritid og Kultur, opsparede til 2022

X kr.

4. Bygningsvedligeholdelse

Y kr.

I alt

(1+2+XX+YY) kr.

Størrelsen af X og Y bestemmes af ambitionsniveauet for den kompenserende tilbygning til biblioteket som følge af nedrivning af glasgang og salg af børnebiblioteket.

Direktionen anmoder Fritids- og Kulturudvalget om at udarbejde indstilling til omfanget af biblioteksprojekt i Dronninglund og forslag til finansiering af projektet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 19. april 2018, pkt. 4:

Udvalget drøfter sagen igen på mødet den 3. maj. Bibliotekschefen inviteres med til drøftelsen for belysning af alternative løsninger.

Udvalget finder det vanskeligt at gennemskue sammenhæng mellem det beskrevne projekt i relation til biblioteket og den nødvendige økonomi og har, hvis det er muligt, ønske om en tydeligere belysning af den samlede økonomi i projektet.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids-og Kulturudvalgets møde, den 3. maj 2018:

Bibliotekschef Bente Kristoffersen deltager i drøftelse af sagen og vil på mødet fremlægge alternative forslag til løsninger.

Fritids- og Kulturudvalget, 3. maj 2018, pkt. 5:

Udvalget drøftede forskellige muligheder:

Det udarbejdede idéoplæg for Dronninglund Bibliotek.

Alternative muligheder:

Nedgravet gang med glasloft mellem bygningerne

Flytning af biblioteket til fløjen med gl. byrådssal på rådhuset

-evt. udvidelse med borgerserviceaktiviteter

Flytning til privat ejendom (køb eller leje)

Udvalget ønsker ikke, at der sker en forringelse af bibliotekstilbuddet i Dronninglund.

Udvalget ønsker, at fagforvaltningen undersøger, om der kan fremskaffes overslag over økonomi og realisme i de enkelte forslag til udvalgets næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 31. maj 2018:

Ejendomme og Service har udarbejdet notat indeholdende overslag over økonomi for de opstillede forslag. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i samarbejde med Ejendomme og Service udarbejdet et alternativ forslag, hvor eksisterende gårdrum indrettes som børnebibliotek. Det alternative forslag er ligeledes indarbejdet i vedlagte notat.

Beslutning

Udvalget ønsker en bygning til voksenbiblioteket. Tilbygningen skal kunne løfte bibliotekets opgave og udgøre en helhed med det oprindelige bibliotek.

Udvalget ønsker, at fagforvaltningen sammen med Ejendomme og Service udarbejder et alternativt forslag til de allerede beskrevne forslag.

Bilag

Til toppen


4. Ansøgning fra Klokkerholm Hallen om kommunal lånegaranti til energirenovering


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ansøgning fra Klokkerholm Hallen om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger på 1.300.000 kr.

Sagsfremstilling

Klokkerholm Hallen skal efter 10 års jævnlige reparationer nu have udskiftet taget på hallen. Taget er efterhånden så nedslidt at pladerne begynder at falde ned oven i isoleringen. Samtidig med udskiftning af taget, vil der blive efterisoleret. Nuværende isoleringstykkelse er 150 mm, som ændres til 300 mm.

Klokkerholm Hallen gennemfører licitation den 24. maj, hvorefter den præcise projektering kan fastsættes - anslået til 1.300.000 kr.

Klokkerholm Hallen samarbejder med Tegnestuen Per M. Pedersen.

Der har været afholdt møde med repræsentanter fra Klokkerholm Hallen i forhold til sikring af dokumentation for energimærkning.

Den endelige projektering og dokumentation for energimærkning forventes at foreligge til Fritids- og Kulturudvalgets møde.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår under forudsætning af, at der foreligger dokumentation for energimærkning, at Byrådet godkender ansøgning om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at såfremt der foreligger dokumentation for energimærkning på projektet, vil en eventuel kommunegaranti ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften i så fald er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier vedrørende energibesparende foranstaltninger.

Kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Provisionen er pt. 0,75% p.a.

Beslutning

Ansøgt låneramme korrigeres inden fremsendelse til Økonomiudvalget.

Ansøgningen anbefales godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Kulturpuljen 2018


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids - og Kulturudvalget skal drøfte og tage stilling til ansøgninger om tilskud fra Kulturpuljen 2018.

Sagsfremstilling

Kulturpuljens midler anvendes til støtte af kulturelle aktiviteter til glæde og gavn for borgere og turister i Brønderslev Kommune. Midlerne er opdelt i 2 kategorier, der er de fast tilskud som er tildelt til særlige fyrtårnsprojekter der skal medvirke til at sætte Brønderslev Kommunes kulturelle aktiviteter i fokus. De fast projekter er som følgende:

Beskrivelse:

Bruttoudgift:

KulturKANten - Regionale Kulturaftale i Nordjylland

113.141 kr.

Børnekulturens Rygsæk

164.500 kr.

Dronninglund Kunstcenter

100.000 kr.

Forfatterskolen

50.000 kr.

Museerne i Brønderslev Kommune - årlig driftstilskud

256.000 kr.

Fritidsprisen

40.000 kr.

Kulturkompasset inkl. Kulturprisen

40.000 kr.

Lokalhistoriske Arkivers Foreningssystem (Arkibas)

16.323 kr.

Offentlige naturvejledning

36.000 kr.

Total:

815.964 kr.

I 2017 blev det besluttet at yde følgende tilskud i 2018:

Jazz9700

12.000 kr.

Ungerådet - Leje af Ungdomshus

200.000 kr.

Disponeret tilskud i 2018

212.000 kr.

Tilskud til udbetaling i 2018

1.027.964 kr.

Derudover er der de frie kulturpulje midler, som foreninger hvert år kan søge midler fra og for 2018 er der følgende midler til disposition:

Budget 2018 - Kulturpuljen

1.049.771 kr.

Overførsel af ikke forbrugte midler i 2017

367.152 kr.

Kulturpuljen 2018

1.416.923 kr.

Frie kulturpuljemidler til fordeling i 2018

388.959 kr.

Ved ansøgningsfristen den 1. maj 2018 er der modtaget 23 ansøgninger - med et samlet beløb på 528.112,50 kr.

Heraf er 12.000 kr. til realitetsbehandling for Kulturpuljen 2019.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids - og Kulturudvalget tager stilling til de modtagne ansøgninger samt de tidligere godkendte positioner.

Personale

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Følgende ansøgninger godkendt med anført beløb

Fonden Dronninglund Kunstcenter 50.000 kr.

Dronninglund Turistforening 7.000 kr.

Stafet for livet, Dronninglund 10.000 kr.

Havnefestival Asaa 30.000 kr.

Diadora Mud Trail 25.000 kr.

Ragnhild Kjølberg 5.000 kr.

Forening Norden 5.000 kr.

Sangkoret Frejdig 6.000 kr.

Borger9700s Kulturgruppe 25.000 kr.

Jazz9700 12.000 kr.

Parkfestival, Brønderslev 30.000 kr.

Danmark Dejligst 20.000 kr.

Manna.-Thise Borgerforening 11.000 kr.

Bilag

Til toppen


6. Status på "Bevæg dig for livet-Senior"


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/FK

Brønderslev Kommune og DGI/DAI indgik i juni 2017 et 2½- årigt projektsamarbejde ”Bevæg dig for livet – Senior” om at aktivere flere af kommunens borgere over 60 år.

Projektet har været i gang siden 1. oktober 2017, og der fremsendes nedenstående status på arbejdet.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune og DGI/DAI indgik i juni 2017 et 2½- årigt projektsamarbejde i ”Bevæg dig for livet – Senior” om at aktivere flere af kommunens borgere over 60 år. Bag beslutningen står både Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Ældreomsorgsudvalget – dog er finansieringen udelukkende kommet fra Social- og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget.

Der er ansat en projektleder i 18,5 timer/uge, som er organiseret i Afdelingen for Forebyggelse, Rehabilitering og Træning.

Målsætningen for "Bevæg dig for livet – Senior" er, at der inden udgangen af projektet i 2020 skal være 15 % flere medlemmer over 60 år i Brønderslev Kommunes idrætsforeninger år, svarende til 495 borgere.

Fra projektets side ønskes der en bred indsats hos seniormålgruppen, og potentialet er vurderet til at ligge i disse tre grupperinger:

 • at fastholde voksne medlemmer i foreningerne i længere tid,
 • at invitere selvorganiserede med ind i foreningerne,
 • at aktivere inaktive enten i forening eller selvorganiseret.

Det kræver, at der arbejdes henimod en udvidelse af eksisterende aktiviteter og en etablering af nye, samt der kommer øget fokus på at kommunikere det ud til seniormålgruppen.

De overordnede fokuspunkter i partnerskabsaftalen mellem Brønderslev Kommune og "Bevæg dig for livet – Senior" lyder:

 • mental sundhed, hvor der rettes fokus på det hele menneske. Der ønskes fokus på at skabe gode muligheder for fællesskaber i Brønderslev Kommune.
 • fra patient til aktiv borger. Der fokuseres på gode overgange mellem genoptræning, forebyggelse og rehabilitering og motionstilbud.

Sidstnævnte skal ske i samarbejde med patientforeninger og idrætsforeninger, hvor de kommunale rehabiliterende træningstilbud placerer enkelte træningsgange ude i foreningsregi. Ligeledes kan der i foreningsregi oprettes beskyttede hold for de patientgrupper, som udsluses fra et kommunalt tilbud.

Siden projektlederen på "Bevæg dig for livet – Senior" blev ansat pr. 1. oktober 2017 har indsatsen rettet sig mod at kortlægge, hvilke eksisterende tilbud der var for målgruppen i kommunen. Der er blevet udarbejdet en seniorbefolkningsprognose, som kortlægger målgruppens demografiske udvikling i Brønderslev Kommunes hoved- og lokalbyer. Herefter er der udarbejdet en handleplan for hele indsatsen i 2018.

For at få flere aktive ældre er der arbejdet med at indgå partnerskaber med en række udvalgte idrætsforeninger (og idrætshaller), der arbejder målrettet for at løfte tilbuddene til 60+ målgruppen.

Brønderslev Floorball Club blev udvalgt som pilotprojekt på partnerskabsmodellen for at undersøge, hvorvidt man i samarbejde kunne løfte foreningens tilbud og gøre dem endnu mere attraktive for borgerne og fungere som udslusningstilbud for deltagere på kommunale rehabiliteringstilbud. Der er udarbejdet trykte materialer til foreninger, lavet opslag på kommunens Facebook-side og skabt presseomtale i Nordjyske.

Det er lykkedes at skabe en partnerskabsmodel, som projektet forventer at udrulle til andre relevante foreninger i 2018. Der er allerede indgået forhåndsaftaler med Brønderslev Golfklub, Hjallerup IF Fodbold, Dronninglund IF Fodbold samt både Dronninglund- og Brønderslev Tennisklub. For yderligere information om partnere henvises til http://www.bronderslev.dk/bdfl-senior

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og projektleder Morten Borregaard Poulsen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 9. maj 2018, pkt. 6:

Orienteringen er taget til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget, 16. maj 2018, pkt. 3:

Udvalget ønsker fokus på 25-årsreglen, således at det sikres, at tilskudsmodellen understøtter aktivering af de 60+årige.

Udvalget ønsker besøg af repræsentant fra Børne- og Kulturforvaltningen på det kommende møde med henblik på at drøfte, hvordan tilskudsmodellen virker og hvilke incitamenter modellen understøtter.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde, den 31. maj 2018:

Morten Borregaard Poulsen kommer og giver Fritids- og Kulturudvalget orientering kl. 15.00.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Drøftelse af projekt "Sundhedsindsats i samarbejde med de frivillige foreninger"


Resume

Sagsforløb: ÆR/FK/ÆO/SS/ØK

Fagforvaltningen Børn og Kultur fremsender projekt "Sundhedsindsat i samarbejde med de frivillige foreninger" til drøftelse i Fritids- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Derudover sendes projektet til udtalelse hos Ældrerådet og hos Idrætssamvirket. Projektet er målrettet til puljen for tværgående sundhedstiltag og bevægelse under Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Dette projekt er et fællesskabende sundhedstiltag med fokus på bevægelse. I et samarbejde mellem Forebyggelses-, Rehabiliterings- og Træningsafdelingen og Fritids- og Kulturafdelingen samt projekt Bevæg dig for livet - Senior i Brønderslev Kommune arbejdes der på, at bygge bro mellem de kommunale forebyggelses-, rehabiliterings- og træningstilbud og de fysiske aktivitetstilbud i kommunens folkeoplysende foreninger. Det er således samskabelse mellem to kommunale forvaltninger og mellem kommune og foreningsliv, der i dette projekt skal være med til at løfte den samlede sundhedsindsats yderligere. Projektet har en modig og nysgerrig tilgang til sundhedsarbejdet, da tiltaget bunder i modet til at forsøge det fællesskabende projekt, der skal skabe merværdi for borgerne. Derudover er tiltaget afsøgende omkring hvilken organisering, hvilke konkrete tiltag der er fordelagtige for et vellykket samarbejde, samt hvilke ressourcer, der er nødvendige.

Målet med samarbejdet er, at flere borgere fastholdes i aktivitet efter endt forløb. Dermed bidrager samarbejdet til at borgerne fastholder deres funktionsniveau, forbedrer deres sundhedstilstand og udskyder senkomplikationer og forbliver selvhjulpne længere. Det har en lang række positive effekter – både på borgernes livskvalitet og på kommunens økonomi i form af besparelser på sundhedsydelser, hjemmepleje, sygedagpenge, m.v. Dette skal ske gennem et tiltag når forløbene på Sundhedscentrene er ved at være afsluttede, hvor der i den sidste del af det kommunale tilbud vil være en brobygning til foreningstilbuddet.

Et centralt aspekt i samarbejdet er opkvalificeringen af de frivillige ledere/instruktører i foreningerne. Her skal der udbydes relevante kurser eller anden opkvalificering til foreningerne, således disse er klædt på til at levere aktivitetstilbud til målgruppen, som både udfordrer og matcher, og som har en form, der er attraktiv for målgruppen. Her får de ansatte i Sundhedscentrene en central rolle, da de skal medvirke til opkvalificeringen af de frivillige lokale ledere gennem afholdelse af lokale træneruddannelser med inddragelse af kompetente undervisere udefra og de lokale fagprofessionelle ansatte fra Sundhedscentrene.

Det er målet at igangsætte 4 aktivitetstilbud i foreningsregi, der er målrettet borgere i et kommunalt forebyggelses- eller rehabiliteringstilbud. Derigennem skal borgerne aktiveres af de opkvalificerede frivillige ledere. Der skal skabes en synlighed omkring tilbuddene og gennemføres tværgående møder mellem ansatte på sundhedscentrene og de frivillige foreninger. Selve projektet skal medvirke til at samle erfaringer og viden, der gør, at modellen omkring fastholdelse i aktivitet udvikles og kan forankres. Der skal derfor samles viden om det organisatoriske og praktiske setup, således projektet kan forankres fremover med størst mulig succes.

Til projektet søges i alt 115.000 kr. fra puljen for tværgående sundhedstiltag og bevægelse.

Kommunikation

25.000 kr.

PR-materiale til aktiviteterne

10.000 kr.

Uddannelse af instruktører i foreningerne

10.000 kr.

Tydeliggørelse af foreningstilbuddene til de ansatte i Sundhedscentrene og aflønning af kommunale medarbejdere

30.000 kr.

Facilitering af møde og udvikling mellem foreninger og de ansatte på sundhedscentrene

10.000 kr.

Tilskud til opstart i forening

20.000 kr.

Forankring – Opsamlingskonference med indspark og inspiration til videre arbejde

10.000 kr.

I alt

115.000 kr.

Projektets nærmere beskrivelse og indhold kan ses i vedlagte projektbeskrivelse.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender orientering om projektet til udtalelse i Ældrerådet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter projektet og sender det til godkendelse i Økonomiudvalget.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Status på proces for ny Fritids- og Idrætspolitik


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om proces for udvikling af ny Fritids- og Idrætspolitik.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget godkendte på deres møde den 19. april 2018 temasætning for den kommende Fritids- og Idrætspolitik under fælles vision "Brønderslev i Bevægelse". Temaerne har været:

Vi samarbejder: Som fokuserer på de samarbejdsrelationer og værdier der bliver centrale i politikken. Herunder bliver der inddraget en række forskellige aktører i og omkring fritidslivet. Derudover er det centralt at fokusere på, hvilke værdier der skal gennemsyre samarbejdet og dermed fokusset i politikken.

Gode Forhold; Som fokuserer mere på de faktiske rammer for politikken. Her fokuseres på såvel mål og fokuspunkter i forhold til faciliteter, frivilligpleje, foreningsudvikling, opkvalificering, fastholdelse - kort sagt fokuserer på de rammer der omgiver fritidslivet i bred forstand.

Disse to temaer skal udfoldes med fokus på Synlighed, Tydelighed og Mulighed.

Synlighed fordi der skal være fokus på at synliggøre såvel selve fritidslivet og de værdier, aktiviteter og rammer der findes i dette. Dette skal være med til at sikre fokus på, at fritidslivet kan bringe Brønderslev Kommune på landkortet.

Tydelighed fordi der skal være fokus på tydelig beskrivelse af rammer og forhold, samt være tydelighed i hvilke tilbud, aktiviteter og værdier fritidslivet i Brønderslev Kommune står for.

Mulighed fordi det skal være muligt at fritidslivet er en central aktør i det gode liv i Brønderslev Kommune. Mulighed skal forstås som, foreningernes mulighed for at byde ind på forskellige områder og være en central aktør, men også som kommunes ansvar for at være medskaber af mulighederne for det gode fritidsliv.


Der har været afholdt 2 arbejdsgruppemøder, hvor engagerede ildsjæle har medvirket til indholdet af den kommende Fritids- og Idrætspolitik. Notater fra de 2 arbejdsgruppemøder er vedlagt til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Foreningskonsulentens fokusområder:
  • Fritids- og Idrætspolitik – De to arbejdsgruppemøder er netop afholdt, og nu venter selve politikudviklingen ud fra alle de gode inputs
  • Samarbejde omkring åben skole – Der arbejdes på en økonomisk ramme for åben skole-samarbejdet. Derudover arbejdes på materiale til skoler og foreninger, så de understøttes i arbejdet
  • Certificering af Dagtilbud og Dagpleje – Der arbejdes på at certificere nogle af vores institutioner, så de har et specielt fokus på bevægelse og fysisk aktivitet, det vil være en satsning på bevægelsesglæde, der skal gavne på længere sigt
  • Foreningsbesøg – Opstart af Esport, foreningsfitness og åbning af Jerslev Multipark
 • Om evaluering af Fritidspris-arrangementet
 • Om arbejdet med turismeindsatsen
Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 1. juni 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer