Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 23. august 2018
Lokale: Ungdomsklubben - Dronninglund
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Peter H.S. Kristensen var fraværende under punkt 2, 7 og 8.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018.

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Budgetopfølgningen på udvalgets område findes i vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2019 - høringssvar reduktionspuljer


Resume

Sagsforløb: FK

Høringssvarene til forslagene til reduktionspuljer, der er indkommet fra relevante råd, nævn og udvalg, fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udsendte forslag fra fagudvalgene til reduktionspuljer til høring i relevante råd, nævn og udvalg.

Det blev understreget under høringsprocessen, at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag, herunder prioritering af disse. Ligeledes opfordres høringsparterne til at fremkomme med evt. andre forslag til reduktionspulje

Høringssvarene behandles på fagudvalgenes møder i august måned og på Økonomiudvalgets møde den 29. august 2018.

De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Fritids- Kulturudvalget drøfter de indkomne forslag.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2019 - drøftelse af opmærksomhedsliste


Resume

Sagsforløb: FK

Jf. budgetprocessen for budget 2019 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Jf. budgetprocessen for budget 2019, skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste. Det drejer sig om følgende typer af ændringer.

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer/mindre udgifter for kommunen, såfremt der opretholdes uændret serviceniveau. Dermed viser beregningerne kommunens udgifter med mindre, der er besluttet at ændre på serviceniveauet på de pågældende områder.

Punkterne fra opmærksomhedslisten indarbejdes ikke i budgettet inden 1. behandlingen, men vil indgå i den videre politiske proces.

Stabsforvaltningen foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisterne for de enkelte politikområder og udvalg.

Beslutning

Opmærksomhedslisten taget til efterretning.

Udvalget ønsker, at der afsættes ressourcer til en Visionskommunekonsulent i Budget 2019.

Bilag

Til toppen


6. Genform Dronninglund - Dronninglund Bibliotek


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ideer og tanker omkring ombygning af Dronninglund Bibliotek som følge af projekt Genform Dronninglund By (midtbyplan).

Sagsfremstilling

Genform Dronninglund er en samlet overskrift for en lang række projekter i Dronninglund Midtby, der alle arbejder med samme overordnede mål om at styrke og forbedre Dronninglund som handels- og bosætningsby.

Dronninglund Bibliotek er med sin centrale placering en vigtig aktør for Dronninglund bymidte. Biblioteket tiltrækker mange besøgende til bymidten. I 2016 havde biblioteket i gennemsnit 3500 besøgende om måneden, hvilket er et tal, der er stigende.

I forbindelse med Genform Dronninglund har der løbende været dialog med og inddragelse af byens borgere og interessenter. Et gennemgående ønske fra borgerne er, at der etableres flere mødesteder og grønne områder med mulighed for aktiviteter centralt i byen. Her peger flere borgere på det åbne rum ved biblioteket som en oplagt mulighed. Dialogen med borgerne har også afdækket at bibliotekets glasgang er en ”torn i øjet” for mange af byens borgere. Glasgangen forhindrer en sammenhængende brug af byrummet mellem de to biblioteksbygninger og virker som en barriere mellem parkeringsarealerne på Erantisvej og butikkerne på Slotsgade.

På baggrund af ønskerne fra byen har kommunen og COWI taget udgangspunkt i etablering af en plads/grønt rum ved biblioteket som en del af det skitseforslag, der er under udarbejdelse. Der er derfor indledt en dialog med biblioteket om mulighederne for at nedlægge glasgangen.

Det er ikke en holdbar løsning at nedlægge glasgangen og bevare bibliotekets nuværende opdeling i to huse. Det vil resultere i en fysisk problemstilling i at transportere materiale og medarbejdere mellem de to afdelinger i al slags vejr. Der vil desuden være en bemandingsmæssig problemstilling i, at én medarbejder skal bemande to fysisk adskilte bygninger. Mange af bibliotekets brugere er børnefamilier, hvor familiens børn leger i børnebiblioteket, mens de voksne finder bøger eller læser aviser i voksenbiblioteket. Dette vil ikke umiddelbart være muligt uden glasgangen og fortsat opdeling i to bygninger.

Hvis glasgangen skal nedlægges, skal det derfor ske på baggrund af en tilbygning til voksenbiblioteket, så både voksen- og børnebibliotek kan samles i én bygning. På baggrund af drøftelser har COWI udarbejdet en skitse, der illustrerer, hvordan der kan etableres en overdækning af bibliotekets gårdrum og en tilbygning, der kan huse børnebiblioteket. Der kan dermed skabes et moderne bibliotek i historiske rammer i en af byens ældste bygninger. Tilbygningen vil skabe stor fleksibilitet og en hybrid mellem ude- og inderum, der kan blive ”Borgernes rum”.

Centralisering af både voksent og børnebiblioteket i Slotsgade 47 vil frigive bygningerne, der i dag huser børnebiblioteket (Slotsgade 43). Bygningerne vil kunne sælges eksempelvis til butiks- eller restaurationsformål. Bygningerne vurderes at have en god central beliggenhed i forhold til det område, hvor der i øjeblikket sker tilflytning af butikker. Der vil desuden være gode muligheder for udeareal mod Slotsgade til udstilling eller udeservering.

Hvis bygningerne bevares i kommunalt/forenings regi, er placeringen også optimal til placering af et ”Byens hus”, der kunne huse faciliteter til byens foreninger og de unge.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter mulighederne omkring de foreslåede ændringer, og herunder tager stilling til hvad der skal arbejdes videre med.

Fritids- og Kulturudvalget, 17. august 2017, pkt. 5:

Udvalget er positive overfor tanken om at samle Dronninglund Bibliotek i et hus.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget den 19. april 2018:

Byrådet godkendte på møde den 28. februar 2018 områdefornyelsesprogram for Genform Dronninglund. Direktionen har efterfølgende drøftet forskellige finansieringsmuligheder og -kilder til henholdsvis Genform Dronninglund og Biblioteksprojektet. Med godkendelse af områdefornyelsesprogram er der behov for udarbejdelse af specifikt projekt for biblioteksløsningen, hvor udgangspunktet er, at finansieringen findes indenfor bestående rammer for især Fritids- og Kulturområdet, Midtbypuljer og salg af ejendom.

Mulige kilder:

 • Puljen til Midtbyplaner (TMU) vil, såfremt der ikke anvendes yderligere i 2022, være på ca. 6,5 mio. kr.
 • Pulje til områdefornyelse (ØK) indeholder ved udgangen af 2018 2,5 mio. kr., såfremt der ikke anvendes midler. I 2022 vil puljen være vokset til 4,5 mio. kr.
 • Salg af børnebiblioteksbygningen (ØK) anslås minimum at kunne indbringe 0,75 mio. kr.
 • Fritids- og Kulturudvalgets anlægspulje er årligt på ca. 1 mio. kr.
 • Bygningsvedligeholdelse (ØK) har afsat ca. 8,2 mio. kr. fra 2019 og frem
 • Vejvedligeholdelse (TMU) har afsat ca. 9,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem

Direktionen har drøftet, at følgende kilder kunne overvejes:

1. 30% af Områdefornyelsesmidler i 2022, kun kommunale

1.350.000 kr.

2. Salg af Børnebibliotek, anslået

750.000 kr.

3. Anlægspulje Fritid og Kultur, opsparede til 2022

X kr.

4. Bygningsvedligeholdelse

Y kr.

I alt

(1+2+XX+YY) kr.

Størrelsen af X og Y bestemmes af ambitionsniveauet for den kompenserende tilbygning til biblioteket som følge af nedrivning af glasgang og salg af børnebiblioteket.

Direktionen anmoder Fritids- og Kulturudvalget om at udarbejde indstilling til omfanget af biblioteksprojekt i Dronninglund og forslag til finansiering af projektet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 19. april 2018, pkt. 4:

Udvalget drøfter sagen igen på mødet den 3. maj. Bibliotekschefen inviteres med til drøftelsen for belysning af alternative løsninger.

Udvalget finder det vanskeligt at gennemskue sammenhæng mellem det beskrevne projekt i relation til biblioteket og den nødvendige økonomi og har, hvis det er muligt, ønske om en tydeligere belysning af den samlede økonomi i projektet.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids-og Kulturudvalgets møde, den 3. maj 2018:

Bibliotekschef Bente Kristoffersen deltager i drøftelse af sagen og vil på mødet fremlægge alternative forslag til løsninger.

Fritids- og Kulturudvalget, 3. maj 2018, pkt. 5:

Udvalget drøftede forskellige muligheder:

Det udarbejdede idéoplæg for Dronninglund Bibliotek.

Alternative muligheder:

Nedgravet gang med glasloft mellem bygningerne

Flytning af biblioteket til fløjen med gl. byrådssal på rådhuset

-evt. udvidelse med borgerserviceaktiviteter

Flytning til privat ejendom (køb eller leje)

Udvalget ønsker ikke, at der sker en forringelse af bibliotekstilbuddet i Dronninglund.

Udvalget ønsker, at fagforvaltningen undersøger, om der kan fremskaffes overslag over økonomi og realisme i de enkelte forslag til udvalgets næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 31. maj 2018:

Ejendomme og Service har udarbejdet notat indeholdende overslag over økonomi for de opstillede forslag. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i samarbejde med Ejendomme og Service udarbejdet et alternativ forslag, hvor eksisterende gårdrum indrettes som børnebibliotek. Det alternative forslag er ligeledes indarbejdet i vedlagte notat.

Fritids- og Kulturudvalget, 31. maj 2018, pkt. 3:

Udvalget ønsker en bygning til voksenbiblioteket. Tilbygningen skal kunne løfte bibliotekets opgave og udgøre en helhed med det oprindelige bibliotek.

Udvalget ønsker, at fagforvaltningen sammen med Ejendomme og Service udarbejder et alternativt forslag til de allerede beskrevne forslag.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde, den 23. august 2018:

Ejendomme og Service har udarbejdet forslag til tilbygning til det eksisterende voksenbibliotek. Forslaget indeholder skitsetegning for tilbygning samt anslået budgetoverslag og driftsudgifter.

Beslutning

Udvalget kan anbefale projektet fra Ejendomme og Service til 3,5 mio. kr., og udvalget besluttede at indstille frigivelse af 1 mio. kr. samlet til projektet over de næste tre år, under forudsætning af, at udvalgets anlægsbudget forbliver som i overslagsårene.

Desuden forudsætter udvalget, at inventaret fra det nuværende børnebibliotek genanvendes.

Bilag

Til toppen


7. Udkast til Fritids- og Idrætspolitikken


Resume

Sagsforløb: FK

Fagforvaltningen Børn og Kultur sender første udkast af Fritids- og Idrætspolitikken til drøftelse i Fritids- og Kulturudvalget.

Foreningskonsulent Jeppe Østergaard deltager under drøftelse af punktet.

Sagsfremstilling

Fritids- og Idrætspolitikken er under udarbejdelse og dette 1. udkast skal drøftes i såvel Samarbejdsudvalg som i Fritids- og Kulturudvalget. Derefter udarbejdes andet udkast, som skal til høring hos de relevante samvirker.

Fritids- og Idrætspolitikken skal favne hele fritids- og idrætslivet i Brønderslev Kommune. Dermed favner politikken bredt over de mange fritidstilbud der findes i såvel organiserede foreninger, som i de uorganiserede miljøer. Det gør også, at politikken dækker over en meget bred målgruppe lige fra de yngste til de ældste gymnaster, spejdere eller parkourudøvere. Politikken afspejler således, at fritids- og idrætslivet kan være en værdifuld del af livet – hele livet. Fritids- og Idrætspolitikken skal således favne et stort fællesskab, hvor der er brug for tydelige prioriteringer af de muligheder der skal udvikles. Dette skal synliggøre den bevægelse, som politikken sætter i gang.

Den skriftlige fremstilling af politikken er foregået på baggrund af de mange inputs fra stormøder og arbejdsmøder med de engagerede frivillige kræfter fra kommunens fritidsliv, man kan således sige at politikken er blevet til i samspil med borgerne. Derudover har der været sparring og dialog med Samarbejdsudvalget undervejs, og via denne proces er det første udkast af politikken fremkommet. Når alle disse inputs er medtaget, har de to overordnede fokuspunkter været udvikling og bevægelse. Udvikling fordi der er et fælles ønske om at udvikle rammerne på området, således der er nogle tidssvarende rammer, der er med til at skabe plads til udvikling. Derudover er der også et ønske om, at foreningerne og aktiviteter udvikler sig. Dermed er de to overordnede fokusområdet i politikken blevet: Fritids- og Idrætslivet i udvikling og Foreninger og aktiviteter i udvikling.Der er dermed fokus på, at såvel kommune, foreninger og aktiviteter ønsker at udvikle sig, skabe forbedrede rammer og igangsætte nye initiativer for at sikre at fritids- og idrætslivet i Brønderslev Kommune også fremover er et fantastisk tilbud.


Under disse to fokusområder indeholder politikken også de 3 indsatsområder - Børn i bevægelse, Unge i bevægelse og Voksne i bevægelse.

Indsatsområderne fokuserer på bevægelse – bevægelse er ikke kun den fysiske bevægelse, det er i lige så høj grad den mentale bevægelse, ligesom det er bevægelse i form af fokus på udvikling af rammerne og forholdene for de respektive målgrupper. Fritids- og Idrætspolitikkens indsatsområder fokuserer på at understøtte den udvikling, der sigtes efter i politikken.

Disse 5 områder skal samlet set fokusere på politikkens overordnede vision Brønderslev i Bevægelse. De 3 indsatsområder udfoldes med fokus på at skabe tydelighed omkring hvilke muligheder indsatsområdet skaber. Gennem de 3 indsatsområder skabes dermed en synlighed omkring, hvordan og hvorfor Brønderslev skal i bevægelse. Dette fokus er fremkommet gennem politikskabelsen, hvor det er blevet tydeliggjort, at Fritids- og Idrætslivet i Brønderslev Kommune skal være bedre til at skabe mulighederi fællesskab, være tydelige omkring rammer og vilkår og skabe større synlighed om aktiviteter og succeser.

Politikkens overordnede sigte er dermed udvikling og skabelsen af en fysisk, social og mental bevægelse, der får endnu flere til at få øjnene op for alle de gode oplevelser, aktiviteter og det fantastiske fællesskab som findes i Fritids- og Idrætslivet i Brønderslev Kommune.

Politikken vil løbende blive suppleret med nogle konkrete strategier og handleplaner, der skal tydeliggøre hvilke konkrete indsatser, der arbejdes med for at indfri politikkens visioner.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter første udkast til Fritids- og Idrætspolitikken.

Personale

Ingen.

Beslutning

Oplægget drøftet. Oplægget tilrettes med udgangspunkt i udvalgets bemærkninger. Processen og aftale i forbindelse med at blive Visionskommune skal medtænkes i udarbejdelsen af Fritids- og Idrætspolitikken.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Visionskommune


Resume

Sagsforløb: FK/SS/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget og Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte udarbejdelse af aftalegrundlag for Brønderslev som visionskommune i samarbejde med DGI og DIF.

Sagsfremstilling

En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til at være idrætslige aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målet.

Målsætningen for den fælles vision for DGI og DIF er, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening.

Det er et fælles initiativ fra DGI og DIF at indgå aftaler med et antal visionskommuner for at sætte fokus på at højne idrætsdeltagelsen for alle grupper i befolkningen. Udvalgte kommuner vil som visionskommuner indgå i et partnerskab med DGI og DIF om at indfri lokale målsætninger, der alle arbejder for at fremme bevægelse og sundhed hos borgerne.

Der er på nuværende tidspunkt indgået aftaler om at være visionskommune med Frederiksberg, Ikast-Brande, Aalborg, Holstebro, Gentofte, Skive, Svendborg, Esbjerg, Silkeborg, Hillerød, Lejre, Guldborgsund, Tønder og Kolding kommuner. Desuden arbejdes der i Randers, Horsens, Vejle og Aarhus kommuner på færdiggørelse af et aftalegrundlag.

Brønderslev Kommune har sammen med Odense Kommune nu mulighed for at blive visionskommune.

Partnerskabet bygger på en 5-årig aftale.

Processen i forhold til at blive visionskommune starter med en politisk proces, der skal sikre et bredt politisk ejerskab til visionsaftalen. Det er afgørende for aftalegrundlaget, at der gennem hele aftaleforløbet er den nødvendige politiske opbakning til den kommende visionsaftale. Det er her centralt, at aftaleforløbet er en forhandling, hvor der arbejdes ud fra en fælles intention om, at der indgås en aftale.

Aftalen skal have en dynamisk form, der giver de nødvendige muligheder for justering og tilretning således, at der hele tiden arbejdes bedst muligt i forhold til målopfyldelsen. Den ansvarlige organisation for dette er bygget op over følgende niveauer:

 • Politisk følgegruppe - det anbefales, at der vælges politiske repræsentanter fra Brønderslev Kommune sammen med næstformænd fra DGI og DIF og lokal formand fra DGI Nordjylland. Det forventes, at den politiske følgegruppe mødes 1-2 gange om året.
 • Administrativ styregruppe - det anbefales, at gruppen sammensættes af direktør(er) og et antal chefer fra Brønderslev Kommune sammen med direktør for DGI Nordjylland og leder af den fælles kommunale enhed for DIF og DGI
 • Projektorganisation - en til flere projektgrupper nedsættes med relevante aktører fra fagforvaltningsområderne

Organiseringen og partnerskabet for Brønderslev Kommune som visionskommune faciliteres af en visionskommunekonsulent. Det er afgørende for arbejdet med aftalegrundlag og aftaleindholdet, at visionskommunekonsulenten udelukkende arbejder for at fremme de aftalte initiativer.

Det vurderes, at Brønderslev Kommune ved at blive visionskommune strategisk og praktisk i samarbejde med DGI og DIF vil kunne nå tæt på målet om, at alle borgere får mulighed for at få et sundt og aktivt liv. Det sker ved at arbejde på en modig og nysgerrig tilgang til bevægelse og sundhed (fysisk og mentalt).

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at der arbejdes videre med et aftalegrundlag med henblik på godkendelse af Byrådet inden årsskiftet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Ændringer af Folkeoplysningsloven


Resume

Sagsforløb: FK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal godkende retningslinjer til opfyldelse af ny lovændring i Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsloven er ændret pr. 1. januar 2017. Formålet med ændringerne er at sikre, at kommunen ikke yder tilskud og/eller anviser kommunale lokaler til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Endvidere skal det sikres, at kommunen ikke yder tilskud til foreningsaktiviteter, der har karakter af gudsdyrkelse eller kirkelige handlinger. Lovændringerne forpligter kommunen til at føre tilsyn med foreninger, som får tilskud og/eller anvender kommunale lokaler.

Dette krav gælder også i forhold til foreninger, der er godkendt på andet grundlag end folkeoplysningsloven.

Det er endvidere et krav, at kommunen offentliggør tilskudsregnskaber for folkeoplysende foreninger, samt at kommunen offentliggør en fortegnelse over alle foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter Folkeoplysningsloven. Desuden skal kommunen offentliggøre en fortegnelse over foreninger, hvor der er truffet beslutning om tilbagebetaling og/eller afslag på godkendelse, tilskud og lån af lokaler. Dette sker på baggrund af foreningens virke og kommunens tilsyn.

Samarbejdsudvalget for Folkeoplysningen har på deres møde den 13. august 2018 drøftet de nye retningslinjer og anbefaler, at det er tilskudsregnskaberne der offentliggøres.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender vedlagte retningslinjer for Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Ansøgning om grundtilskud til Spar V Hallen i Jerslev


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ansøgning om grundtilskud til Spar V Hallen i Jerslev.

Sagsfremstilling

Spar V Hallen i Jerslev ansøger om grundtilskud på minimum 175.000 kr. Spar V Hallen er på 500 m2 og opfylder dermed ikke kravene i Samarbejdsaftale - tilskud til selvejende haller. Spar V Hallen er en minihal, da både LOA (Lokale og Anlægsfonden) og DGI anbefalede, at der bygges mindre lokaler. Spar V hallen er den eneste selvejende hal, der ikke modtager grundtilskud.

Gennem de seneste år er der sket en stor stigning i aktiviteten i hallen. Flere afdelinger under Jerslev Sterup Idrætsforening oplever fremgang, blandt andet hos JSI Gymnastik og JSI Fitness, samt tilblivelsen af JSI Håndbold, som er kommet til i 2017. (Overtaget fra Hellum IF).

Etableringen af Jerslev Multipark ved siden af hallen medfører også et øget aktivitetsniveau i hallen, specielt i brugen af omklædningsfaciliteterne.

I ansøgningen oplyses det, at tilskuddet er faldet fra kr. 232.533 i 2015 til kr. 186.071 i 2016. I 2017 er tilskuddet udbetalt med kr. 230.622. Det bemærkes, at tilskuddet ikke har været faldende og at den justering, der har fundet sted, skyldes at der er korrigeret for timer, der er indberettet til Conventus. Hallerne indberetter timer i Conventus som de skal, men det er ikke ensbetydende med, at alt, hvad der indberettes, er tilskudsgivende. Fagforvaltningen har på møde med Spar V hallen orienteret om dette.

Tilskud for 2018 vil ud fra de aktivitetstimer, der har været de seneste 3 år, beløbe sig til 216.468 kr.

Spar V hallen oplyser, at den forventede aktivitetsstigning fremover vil resultere i en merudgift på deres driftsomkostninger, blandt andet på varmeudgifterne.

Team Fritid og Kultur bemærker, at den timepris, som Spar V hallen modtager ved foreningernes brug i hallen, udgør den samme pris, som de øvrige haller modtager. Dette selvom Spar V hallen kun er på 500 m2.

Fritids- og Kulturudvalget har den 20. august 2015 meddelt Spar V hallen afslag på ansøgning om grundtilskud, med begrundelsen, at hallen ikke opfylder kravet om 800 m2.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur oplyser, at Spar V Hallen jf. Folkeoplysningslovens § 25 kan opnå aktivitetstilskud, og at dette opgøres via registreringer i Conventus. Opgørelse af aktivitetstimer sker med udgangspunkt i et gennemsnit for de seneste 3 år, som beskrevet i Samarbejdsaftale - tilskud til selvejende haller pkt. Variable tilskud - Fritidstimer.

Folkeoplysningslovens § 25: "Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 % af driftsudgifterne jf. dog stk. 2, 3 og 5 til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreninger skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal".

Fagforvaltningen henleder opmærksomheden på Folkeoplysningslovens § 25, stk. 5:

Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til

 • Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til
 • Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen,
 • Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen eller
 • Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgning om grundtilskud til Spar V Hallen.

Personale

Ingen

Beslutning

Ansøgningen kan ikke imødekommes.

Bilag

Til toppen


11. Regnskab 2017 for Museerne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til, om regnskab 2017 for Museerne i Brønderslev Kommune kan godkendes.

Sagsfremstilling

Museerne i Brønderslev Kommune sender revideret årsregnskab 2017 samt revisionsprotokollat nr. 41 til godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget.

Regnskabet viser et underskud på 3.887 kr.

Konklusionen fra revisor er, at revideret årsregnskab for Museerne i Brønderslev Kommune for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Det er Revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender årsregnskab 2017.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Udvalget ønsker en redegørelse fra bestyrelsen på hvorledes den negative egenkapital kan nedbringes til 0 og hvordan bestyrelsen planlægger med et flerårigt budget, inden udvalget kan godkende regnskabet for 2017.

Bilag

Til toppen


12. Koordinering af indsatser vedrørende sundhed og bevægelse


Resume

Sagsforløb: TM/BS/ÆO/BE/SS/FK/ØK

Drøftelse af initiativer vedrørende sundhed og bevægelse med henblik på at koordinere initiativer på tværs af udvalg, hvor dette giver mening.

Sagsfremstilling

Alle politiske udvalg beskæftiger sig med sundhed og bevægelse. Nogle udvalg direkte under disse overskrifter, andre mere indirekte i form af at skabe rammerne for at understøtte sundhed og bevægelse.

Med henblik på at koordinere initiativer om sundhed og bevægelse på tværs af udvalg, er det aftalt mellem udvalgsformændene for de stående udvalg, at der skal være en drøftelse af igangværende initiativer i fagudvalgene, samt at udvalgsformændene efterfølgende fremlægger resultatet af udvalgsdrøftelserne på et formandsmandsmøde.

Konkret foreslås drøftelserne i fagudvalgene at tage udgangspunkt i følgende:

 • Drøftelse af igangværende initiativer
 • Drøftelse af initiativer, der har behov for understøttelse af fra flere udvalg/går på tværs af udvalg
 • Forslag til nye initiativer, evt. finansieret af pulje under Økonomiudvalget
 • Forslag anbefales at være udgiftsneutrale, omkostningslette eller direkte indtægtsdrivende

På baggrund af ovenstående drøftelse indkaldes udvalgsformændene til drøftelse af tilbagemeldingerne fra udvalgene. Desuden drøftes initiativer, der har behov for understøttelse fra flere udvalg samt behov for aftaler, for at dette kan gennemføres/udbygges yderligere.

Endelig vil input fra disse drøftelser indgå i overvejelserne om en ny sundhedspolitik, som forventes påbegyndt i efteråret 2018.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalgene drøfter igangværende og evt. nye initiativer under overskriften sundhed og bevægelse med henblik på at klæde udvalgsformændene på til en efterfølgende drøftelse med de øvrige udvalgsformænd.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget anmoder fagforvaltningen om at udarbejde en oversigt over de eksisterende initiativer.

Til toppen


13. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Invitation til præsentationsmøde på projekt "Bevæg dig for livet - Parasport og idræt for livet", den 30. august 2018, kl. 14.30 - 16.00
 • Invitation til Idrætspolitisk Netværk, den 3. oktober 2018, kl. 17.00 - 21.00
Beslutning
 • Brev og hilsen til udvalget fra formanden for Ungerådet.

Til efterretning.

Bilag

Til toppen

Opdateret 24. august 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer