Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 4. oktober 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


3. Ændringer i vedtægter for Brønderslev Kommunes Ungeråd


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ændringer af vedtægter for Brønderslev Ungeråd.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes Ungeråd arbejder netop nu med en organiserings- og formaliseringsproces, der inkluderer en gennemgående revision og opdatering af Ungerådets vedtægter, som skal afspejle Ungerådets arbejde og virke, samt afklare tvivlsspørgsmål om valgproces og valgbarhed. Ved sidste Ungekongres i 2018 var der en oplevelse af, at Ungerådets vedtægter ikke i tilstrækkelig grad var fyldestgørende i forhold til netop spørgsmål om stemmeberettigelse og valgbarhed.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at ændringer i vedtægter for Ungerådet godkendes af Fritids- og Kulturudvalget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsat til mødet i november.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


4. Nøgletal for Brønderslev Bibliotek


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om nøgletal for Brønderslev Bibliotek 2013 - 2017 samt status på selvbetjent bibliotek i Brønderslev.

Sagsfremstilling

På Brønderslev Bibliotek blev 2017 endnu et aktivt år med mange besøgende på bibliotekerne og masser af besøg og bookinger af biblioteket rundt omkring i kommunen.

Nøgletallene for Brønderslev Bibliotek 2013-2017 fortæller om aktivitetsniveauet på bibliotekerne, desværre giver det nye nationale bibliotekssystem fortsat statistiske udfordringer, og det er ikke muligt at få valide tal på antal lånte fysiske materialer på bibliotekerne i Danmark. Nøgletallene er suppleret med en tidslinje med et udpluk af bibliotekets aktiviteter gennem året, ligesom der er tilføjet et afsnit omkring bibliotekets arbejde med projekter.

Brønderslev Bibliotek har i nationale benchmark-undersøgelser en flot placering i top 10 - set i forhold til brugernes tilfredshed med biblioteket, men det forpligter og derfor arbejder vi fortsat med ’det gode værtskab’ i borgernes fysiske møde med biblioteket. For at blive klogere på, hvordan brugerne oplever bibliotekets service har vi, sammen med andre nordjyske biblioteker, indgået aftale omkring mystery shopping for herigennem at få et andet blik på, om vi nu også gør som vi tror, vi gør, samt hvordan brugerne oplever biblioteket. Mystery shopping resultaterne har betydet et nyt afsæt for snakken om service og endnu bedre service på bibliotekerne.

Udover at være et fysisk bibliotek, har vi i 2017 arbejdet med vores digitale tilstedeværelse. Det gælder både vores egen hjemmeside, de digitale tilbud vi formidler og de sociale medier. På hjemmesiden er søgefunktionen forbedret ligesom siden har fået nyt layout. Synliggørelse og markedsføring af de digitale tilbud, som biblioteket giver adgang til, er intensiveret ligesom medarbejdernes viden systematisk ajourføres og udvikles gennem sidemandsoplæring.

Tirsdag den 12. juni åbnede biblioteket for selvbetjening i Brønderslev, hermed er selvbetjening gennemført på bibliotekerne i Dronninglund, Hjallerup og Brønderslev med en samlet åbningstid alle ugens 7 dage fra kl. 07-21. Der er lavet mini undersøgelse af besøgene på Brønderslev Bibliotek som er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Styrk de kreative miljøer - Brønderslev Forfatterskole


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ansøgning fra Brønderslev Forfatterskole på 350.000 kr. som kommunal medfinansiering af projekt "Styrk de kreative miljøer".

Sagsfremstilling

Brønderslev Forfatterskole har i 15 været et kulturelt fyrtårn inden for den litterære genre, og et unikt tilbud til unge forfatterspirer, der ønsker at arbejde fokuseret og professionelt med deres talent og passion. De unge, der i tidens løb har været på Forfatterskolen, taler stadig om dengang de var ”på Brønderslev Forfatterskole”, fordi de havde en enestående opfattelse af, at deres talent blev taget alvorligt, og de fik mulighed for at dyrke deres talent på lige fod med fx fodboldspillere og andre talentgenrer.

Men én uge om året er ikke nok, hvis de unge talentspirer skal have mulighed for at udvikle sig og kunne arbejde med deres forfatterskab professionelt. Der er behov for en oversigt over deres uddannelsesmuligheder, og en kortlægning af, hvordan deres vej til livet som professionel forfatter ser ud, og hvilke muligheder de har for at dyrke deres talent professionelt. Ligeledes er der et stort (og voksende) behov for netværk rundt omkring i landet, hvor de unge talenter har mulighed for at mødes og arbejde professionelt med deres skrivekunst, og samtidig kan udvikle sig. Vejen til et professionelt forfatterskab kræver netværk, oversigt og entreprenørskab, hvilket Brønderslev Forfatterskole kan skabe og give til de mange forfatterspirer, der befinder sig i hele landet.

Projektet skal i løbet af de tre år indfri 3 overordnede mål:

  • Kortlægning af uddannelsesmuligheder og -former for litterære talentspirer
  • Oprettelse af den ”lige uddannelsesvej” for talentspirerne, og etablering af forfatternetværk og workshops flere steder i landet
  • Udvidet kursus- og workshopvirksomhed med udspring i Brønderslev Forfatterskole, samt udarbejdelse af undervisningsmateriale til brug i bl.a. folkeskoler nationalt

Kulturministeriet udbyder nu en pulje, som muliggør denne udvidelse af Brønderslev Forfatterskole, og kan bidrage med et løft til de mange forfatterspirer, der ønsker at gøre deres talent til deres profession. Brønderslev Forfatterskole ønsker at igangsætte et treårigt projekt med Forfatterskolen som det centrale fyrtårn, som skal forestå aktiviteter og udvide sine kompetencer for at blive et nationalt anerkendt og kendt kulturikon inden for litteratur.

For at projektet kan lykkes er der behov for at kunne stille med 50 pct. af det samlede budget i medfinansiering, hvorfor Fritids- og Kulturudvalget bedes om at frigive midler over en treårig periode, der vil muliggøre ansøgningen til Talentpuljen. Der ansøges derfor om, at Fritids- og Kulturområdet i Brønderslev Kommune over en treårig periode vil støtte projektet med 350.000 kr. fordelt på: 2019; 170.000 kr., 2020: 95.000 k.r og 2021: 85.000 kr.

Projektet vil være et prestigeprojekt for ikke blot Brønderslev Forfatterskole, som har mulighed for at positionere sig yderligere som et absolut kraftværk inden for området, men også for Brønderslev Kommune, som vil blive et førende talentmiljø udenfor København, og med Forfatterskolen kunne tiltrække unge fra hele landet hvert år.

Det kan oplyse, at der på kulturpuljen er 500.000 kr. tilbage, inkl. overførsler fra tidligere år.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur, foreslår at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgningen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der i budget 2019 til 2022 er afsat 1.173.800 kr. til Kulturpuljen.

Beslutning

Udvalget støtter op om ansøgningen med de anførte beløb.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Mødekalender 2019 for Fritids- og Kulturudvalget


Resume

Sagsforløb: FK

Byrådet har den 19. september 2018 godkendt forslag til mødekalender for 2019.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2019 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 19. september 2018 godkendt forslag til mødekalender for 2019.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i Fritids- og Kulturudvalget. Mødedagen er fastsat til torsdage, kl. 14.00 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42). I uge 26 og 32 må der ikke være møder i de stående udvalg.

Stabsforvaltningen foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender mødekalender 2019 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalgets møder sættes til at begynde kl. 15.00. Mødet den 12. september flyttes til den 11. september.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning
  • Dennis Kvesel orienterede om arbejdet med at implementeringen af det nye lokale turistsamarbejde
  • Om uddelingen af Fritidsprisen.
  • Om oplæg til fællesarrangement for FK og BS
  • Møde om det fremtidige arbejde planlægges til 17. januar 2019

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 5. oktober 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer