Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 8. november 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Genform Dronninglund - Dronninglund Bibliotek


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ideer og tanker omkring ombygning af Dronninglund Bibliotek som følge af projekt Genform Dronninglund By (midtbyplan).

Sagsfremstilling

Genform Dronninglund er en samlet overskrift for en lang række projekter i Dronninglund Midtby, der alle arbejder med samme overordnede mål om at styrke og forbedre Dronninglund som handels- og bosætningsby.

Dronninglund Bibliotek er med sin centrale placering en vigtig aktør for Dronninglund bymidte. Biblioteket tiltrækker mange besøgende til bymidten. I 2016 havde biblioteket i gennemsnit 3500 besøgende om måneden, hvilket er et tal, der er stigende.

I forbindelse med Genform Dronninglund har der løbende været dialog med og inddragelse af byens borgere og interessenter. Et gennemgående ønske fra borgerne er, at der etableres flere mødesteder og grønne områder med mulighed for aktiviteter centralt i byen. Her peger flere borgere på det åbne rum ved biblioteket som en oplagt mulighed. Dialogen med borgerne har også afdækket at bibliotekets glasgang er en ”torn i øjet” for mange af byens borgere. Glasgangen forhindrer en sammenhængende brug af byrummet mellem de to biblioteksbygninger og virker som en barriere mellem parkeringsarealerne på Erantisvej og butikkerne på Slotsgade.

På baggrund af ønskerne fra byen har kommunen og COWI taget udgangspunkt i etablering af en plads/grønt rum ved biblioteket som en del af det skitseforslag, der er under udarbejdelse. Der er derfor indledt en dialog med biblioteket om mulighederne for at nedlægge glasgangen.

Det er ikke en holdbar løsning at nedlægge glasgangen og bevare bibliotekets nuværende opdeling i to huse. Det vil resultere i en fysisk problemstilling i at transportere materiale og medarbejdere mellem de to afdelinger i al slags vejr. Der vil desuden være en bemandingsmæssig problemstilling i, at én medarbejder skal bemande to fysisk adskilte bygninger. Mange af bibliotekets brugere er børnefamilier, hvor familiens børn leger i børnebiblioteket, mens de voksne finder bøger eller læser aviser i voksenbiblioteket. Dette vil ikke umiddelbart være muligt uden glasgangen og fortsat opdeling i to bygninger.

Hvis glasgangen skal nedlægges, skal det derfor ske på baggrund af en tilbygning til voksenbiblioteket, så både voksen- og børnebibliotek kan samles i én bygning. På baggrund af drøftelser har COWI udarbejdet en skitse, der illustrerer, hvordan der kan etableres en overdækning af bibliotekets gårdrum og en tilbygning, der kan huse børnebiblioteket. Der kan dermed skabes et moderne bibliotek i historiske rammer i en af byens ældste bygninger. Tilbygningen vil skabe stor fleksibilitet og en hybrid mellem ude- og inderum, der kan blive ”Borgernes rum”.

Centralisering af både voksent og børnebiblioteket i Slotsgade 47 vil frigive bygningerne, der i dag huser børnebiblioteket (Slotsgade 43). Bygningerne vil kunne sælges f.eks. til butiks- eller restaurationsformål. Bygningerne vurderes at have en god central beliggenhed i forhold til det område, hvor der i øjeblikket sker tilflytning af butikker. Der vil desuden være gode muligheder for udeareal mod Slotsgade til udstilling eller udeservering.

Hvis bygningerne bevares i kommunalt/forenings regi, er placeringen også optimal til placering af et ”Byens hus”, der kunne huse faciliteter til byens foreninger og de unge.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter mulighederne omkring de foreslåede ændringer, og herunder tager stilling til hvad der skal arbejdes videre med.

Fritids- og Kulturudvalget, 17. august 2017, pkt. 5:

Udvalget er positive overfor tanken om at samle Dronninglund Bibliotek i et hus.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget den 19. april 2018:

Byrådet godkendte på møde den 28. februar 2018 områdefornyelsesprogram for Genform Dronninglund. Direktionen har efterfølgende drøftet forskellige finansieringsmuligheder og -kilder til henholdsvis Genform Dronninglund og Biblioteksprojektet. Med godkendelse af områdefornyelsesprogram er der behov for udarbejdelse af specifikt projekt for biblioteksløsningen, hvor udgangspunktet er, at finansieringen findes indenfor bestående rammer for især Fritids- og Kulturområdet, Midtbypuljer og salg af ejendom.

Mulige kilder:

 • Puljen til Midtbyplaner (TMU) vil, såfremt der ikke anvendes yderligere i 2022, være på ca. 6,5 mio. kr.
 • Pulje til områdefornyelse (ØK) indeholder ved udgangen af 2018 2,5 mio. kr., såfremt der ikke anvendes midler. I 2022 vil puljen være vokset til 4,5 mio. kr.
 • Salg af børnebiblioteksbygningen (ØK) anslås minimum at kunne indbringe 0,75 mio. kr.
 • Fritids- og Kulturudvalgets anlægspulje er årligt på ca. 1 mio. kr.
 • Bygningsvedligeholdelse (ØK) har afsat ca. 8,2 mio. kr. fra 2019 og frem
 • Vejvedligeholdelse (TMU) har afsat ca. 9,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem

Direktionen har drøftet, at følgende kilder kunne overvejes:

1. 30% af Områdefornyelsesmidler i 2022, kun kommunale

1.350.000 kr.

2. Salg af Børnebibliotek, anslået

750.000 kr.

3. Anlægspulje Fritid og Kultur, opsparede til 2022

X kr.

4. Bygningsvedligeholdelse

Y kr.

I alt

(1+2+XX+YY) kr.

Størrelsen af X og Y bestemmes af ambitionsniveauet for den kompenserende tilbygning til biblioteket som følge af nedrivning af glasgang og salg af børnebiblioteket.

Direktionen anmoder Fritids- og Kulturudvalget om at udarbejde indstilling til omfanget af biblioteksprojekt i Dronninglund og forslag til finansiering af projektet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 19. april 2018, pkt. 4:

Udvalget drøfter sagen igen på mødet den 3. maj. Bibliotekschefen inviteres med til drøftelsen for belysning af alternative løsninger.

Udvalget finder det vanskeligt at gennemskue sammenhæng mellem det beskrevne projekt i relation til biblioteket og den nødvendige økonomi og har, hvis det er muligt, ønske om en tydeligere belysning af den samlede økonomi i projektet.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids-og Kulturudvalgets møde, den 3. maj 2018:

Bibliotekschef Bente Kristoffersen deltager i drøftelse af sagen og vil på mødet fremlægge alternative forslag til løsninger.

Fritids- og Kulturudvalget, 3. maj 2018, pkt. 5:

Udvalget drøftede forskellige muligheder:

Det udarbejdede idéoplæg for Dronninglund Bibliotek.

Alternative muligheder:

Nedgravet gang med glasloft mellem bygningerne

Flytning af biblioteket til fløjen med gl. byrådssal på rådhuset

-evt. udvidelse med borgerserviceaktiviteter

Flytning til privat ejendom (køb eller leje)

Udvalget ønsker ikke, at der sker en forringelse af bibliotekstilbuddet i Dronninglund.

Udvalget ønsker, at fagforvaltningen undersøger, om der kan fremskaffes overslag over økonomi og realisme i de enkelte forslag til udvalgets næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 31. maj 2018:

Ejendomme og Service har udarbejdet notat indeholdende overslag over økonomi for de opstillede forslag. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i samarbejde med Ejendomme og Service udarbejdet et alternativ forslag, hvor eksisterende gårdrum indrettes som børnebibliotek. Det alternative forslag er ligeledes indarbejdet i vedlagte notat.

Fritids- og Kulturudvalget, 31. maj 2018, pkt. 3:

Udvalget ønsker en bygning til voksenbiblioteket. Tilbygningen skal kunne løfte bibliotekets opgave og udgøre en helhed med det oprindelige bibliotek.

Udvalget ønsker, at fagforvaltningen sammen med Ejendomme og Service udarbejder et alternativt forslag til de allerede beskrevne forslag.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde, den 23. august 2018:

Ejendomme og Service har udarbejdet forslag til tilbygning til det eksisterende voksenbibliotek. Forslaget indeholder skitsetegning for tilbygning samt anslået budgetoverslag og driftsudgifter.

Fritids- og Kulturudvalget, 23. august 2018, pkt. 6:

Udvalget kan anbefale projektet fra Ejendomme og Service til 3,5 mio. kr., og udvalget besluttede at indstille frigivelse af 1 mio. kr. samlet til projektet over de næste tre år, under forudsætning af, at udvalgets anlægsbudget forbliver som i overslagsårene.

Desuden forudsætter udvalget, at inventaret fra det nuværende børnebibliotek genanvendes.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 8. november 2018:

Fritids- og Kulturudvalget får en status på projektet.

Beslutning

Status taget til efterretning. Udvalget støtter op om, at færdiggørelsen af midtbyen og tilbygningen til biblioteket koordineres og søges færdiggjort på samme tid.

Bilag

Til toppen


4. Kommunalt tilsyn med de selvejende haller


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal på baggrund af notat udarbejdet af BDO drøfte forslag om ændret praksis i forhold til det kommunale tilsyn med de selvejende haller.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 2. september 2015 ny samarbejdsaftale for de selvejende haller med virkning fra 1. januar 2016.

Der har igennem den seneste tid været konkrete spørgsmål til, den kommunale tilsynsforpligtelse i forhold til de selvejende haller. Herudover har den fælles aftale vist sig svær at efterleve i forhold til de præciseringer, der fremgår af aftalen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i samarbejde med Økonomiafdelingen drøftet hvilket konkrete krav der er til den kommunale tilsynsforpligtelse både i forhold til godkendelse af regnskaber, lånoptagelse og vedtægter.

Dette har foranlediget et møde med Brønderslev Kommunes revision BDO, som har konkretiseret det kommunale tilsyn, som fremgår vedlagte notat fra BDO.

BDO anbefaler, at Fagforvaltningen for Børn og Kultur understøtter de selvejende haller i arbejdet med at sikre en opdeling af de aktiviteter, der har karakter af lovlige kommunale formål og kommercielle aktiviteter.

Herudover anbefaler BDO, at forvaltningen overordnet set definerer forventningerne i forhold til eventuelle modydelser fra de selvejende haller som følge af kommunens økonomiske involvering. I de tilfælde, hvor kommunens økonomiske involvering har karakter af et (direkte eller indirekte) tilskud bør kommunen løbende føre tilsyn med de selvejende hallers anvendelse af dette tilskud, herunder bede om udlevering af de nødvendige økonomiske materialer og bilag, som kan dokumentere dette. Denne dokumentation kan ske via de selvejende hallers regnskaber eller saldobalancer.

Det kommunale tilsyns overordnede formål bør være at sikre lovlig anvendelse af kommunale midler. I den henseende anbefaler BDO, at Fagforvaltningen som et led i sin tilsynsforpligtigelse, stiller krav om, at de selvejende haller kan dokumentere, at kommunens tilskud ikke indgår som støtte til institutionens kommercielle aktiviteter.

Med baggrund i notat fra BDO og de opstillede anbefalinger foreslår Fagforvaltningen for Børn og Kultur, at der i 2019 arbejdes for individuelle dialogaftaler med de selvejende haller. Udgangspunktet for de nye dialogaftaler er indholdet i den eksisterende samarbejdsaftale fra 2016.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter forslag om ændret praksis.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker en beskrivelse af den ændrede praksis.

Bilag

Til toppen


5. Hjallerup Bridgeklub søger om godkendelse som en folkeoplysende forening


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til Hjallerup Bridgeklubs ansøgning om at blive godkendt som en folkeoplysende forening.

Sagsfremstilling

Hjallerup Bridgeklub søger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune. Foreningens formål er at samle bridgeinteresserede til regelmæssige spilleaftener og udbrede kendskabet til bridgespillet. Team Fritid og Kultur har haft møde med foreningen, og baggrunden for ønsket om at blive godkendt er, at foreningen har indledt et undervisningsforløb i Bridge Intro for elever i 5., 6., 7., 8. samt 10. klasse, dvs. ca. 300 elever årligt. Med dette initiativ forventer foreningen på sigt, at yngre medlemmer melder sig ind i foreningen.

Der søges ikke om hverken aktivitets- eller lokaletilskud.

Foreningens vedtægter opfylder kravene for en folkeoplysende forening.

Lovgrundlag:

Folkeoplysningslovens § 4, stk. 3 nr. 1-8.

§4: En folkeoplysende forening er en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning mv. eller en forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

§4, stk. 3, nr. 1 - 8: En folkeoplysende forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde skal:

 • have formuleret et formål med foreningsdannelsen som fremgår af vedtægten
 • tilbyde folkeoplysende virksomhed
 • have en bestyrelse
 • være demokratisk opbygget
 • bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • som udgangspunkt være åben for alle
 • være hjemmehørende i tilskudskommunen
 • have en virksomhed, der almennyttig og kontinuerlig

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender Hjallerup Bridgeklub som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Ændringer i vedtægter for Brønderslev Kommunes Ungeråd


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ændringer af vedtægter for Brønderslev Ungeråd.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes Ungeråd arbejder netop nu med en organiserings- og formaliseringsproces, der inkluderer en gennemgående revision og opdatering af Ungerådets vedtægter, som skal afspejle Ungerådets arbejde og virke, samt afklare tvivlsspørgsmål om valgproces og valgbarhed. Ved sidste Ungekongres i 2018 var der en oplevelse af, at Ungerådets vedtægter ikke i tilstrækkelig grad var fyldestgørende i forhold til netop spørgsmål om stemmeberettigelse og valgbarhed.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at ændringer i vedtægter for Ungerådet godkendes af Fritids- og Kulturudvalget.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 4. oktober 2018, pkt. 3:

Udsat til mødet i november.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget, den 8. november 2018:

De reviderede vedtægter indeholder desuden en ændring af valgperioden for Ungerådet jf. § 3, stk. 6. Ændringen af valgperiode betyder, at Ungekongressen fremover afholdes i november i ulige år, og Ungerådets funktionsperiode starter 1. januar i lige år.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Status på Bevæg dig for livet - visionsaftale


Resume

Sagsforløb: FK/BS

Fritids- og Kulturudvalget og Børne og Skoleudvalget orienteres om tids- og procesplanen for "Bevæg dig for livet - Visionsaftale".

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune som Bevæg dig for livet Visionskommune.


DGI og DIF har besluttet at arbejde for en fælles vision: ‘Bevæg Dig For Livet.

Målsætningen for visionen er, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Målsætningen betyder på landsplan, at mindst 600.000 flere danskere skal dyrke idræt og motion i 2025, mens mindst 325.000 flere skal dyrke idræt og motion i en forening.

En visionskommune er en kommune, der bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til at nå en fælles målsætning. Med udgangspunkt i den enkelte kommune arbejder Brønderslev Kommune i fællesskab med at gøre flere borgere idrætsaktive gennem en række indsatser over for de målgrupper og de arenaer, som i dag er præget af inaktivitet.

Der er tale om en bred indsats, som involverer hele kommunen og de fleste forvaltningsområder, hvilket betyder, at arbejdet skal være forankret centralt i kommunen. Det kræver også, at der er en bred politisk og ledelsesmæssig opbakning bag aftalen. Det er et fælles initiativ fra DGI og DIF at indgå aftaler med et antal visionskommuner for at sætte fokus på at højne idrætsdeltagelsen for alle grupper i befolkningen. Udvalgte kommuner vil som visionskommuner indgå i et partnerskab med DGI og DIF om at indfri lokale målsætninger, der alle arbejder for at fremme bevægelse og sundhed hos borgerne.

Arbejdet med Bevæg dig for livet - visionsaftale i Brønderslev Kommune skal nu igangsættes. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i samarbejde med den kommunale enhed under DIF og DGI udarbejdet en tids- og procesplan for visionsaftalen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget tager tids- og procesplanen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning
 • Om 300 års jubilæum for oprettelse af Prinsesseskolerne
 • Om prisen ”Danmarks smukkeste herregaard” til Voergaard.
 • Om processen for Fritids- og Idrætspolitikken
 • Om proces for uddeling af Fritidsprisen
 • Om udvuklingen af turismesamarbejdet

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 9. november 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer