Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 29. november 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Budgetopfølgningen på udvalgets område findes i vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Fordeling af tilskudstilsagn for 2019 til fritidsundervisning for voksne


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til fordeling af tilskud til fritidsundervisning for voksne i 2019.

Sagsfremstilling

A. Tilskudsrammen for 2019:

Der er i budget i 2019 afsat 831.132 kr. til undervisning.

Det kommunale løntilskud kan maksimalt udgøre:

 • Alm. undervisning, studiekredse og foredrag: 1/3 af lønudgifterne
 • Handicapundervisning: 7/9 af lønudgifterne
 • Instrumentalundervisning:5/7 af lønudgifterne

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at fordelingen fastholdes.

Der er indkommet ansøgninger fra 14 foreninger, hvoraf de 7 foreninger har bemærket følgende på deres ansøgning. De øvrige foreninger forventer et uændret aktivitetsniveau i 2019:

 • AFRO-Art forventer øget aktivitet.
 • BORN har haft øget aktivitetsniveau i 2018.
 • FOF Vendsyssel bemærker, at der er stigende efterspørgsel på aktiviteter hos Brønderslev kommunes borgere, og har derfor udvidet tilbuddene i kommunen.
 • Kulturskolens Voksenundervisning ønsker fortsat at tilbyde flere aktiviteter i oplandet.
 • LOF planlægger øget aktiviteter i kommunen.
 • Sind – den lille skole forventer flere kurser i kommunen og har indledt samarbejde med ”det Blå hus” i Brønderslev.
 • Vendsyssel Husflidskreds har planer om et til to kurser mere.

B. Forslag til fordeling af tilskudstilsagn til nedsættelse af deltagerbetaling til pensionister

Foreningens navn

Regnskab 2017

Ansøgning 2019

Forslag 2019

AOF Vendsyssel

18.433

42.000

27.352

BORN

1.806

3.000

1.954

DOF Klokkerholm Fritidsskole

3.500

4.000

2.605

FOF Vendsyssel

3.728

5.000

3.256

Hjallerup Sangkor

3.060

4.488

2.923

Serritslev Husholdningsudvalg

0

1.800

1.172

Kulturskolens Voksenundervisning

500

1.134

738

I alt

31.027

61.422

40.000

Tilskud pr. time

2 kr.

2 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at der i Brønderslev Kommune fastsættes en takst på 2 kr. til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister, efterlønsmodtagere og folk på overgangsydelse. Nedsættelsen gælder for borgere bosat i Brønderslev Kommune.

Taksten på 2 kr. har været gældende i både 2015, 2016, 2017 og 2018.

C. Forslag til fordeling af tilskudstilsagn til brug for leje af private lokaler

Foreningens navn

Regnskab 2017

Ansøgning 2019

Forslag 2019

AOF Vendsyssel

34.285

42.000

35.000

BORN

2.000

3.000

3.000

FOF Nordvest Vendsyssel

21.968

30.000

25.500

Hjallerup Sangkor

7.876

10.402

10.000

Kulturskolens Voksenundervisning

2.000

2.175

2.000

Østvendsyssel Højskolekreds

5.934

8.250

6.109

I alt

74.063

95.827

81.609

Der kan ydes tilskud til leje af private lokaler, hvis det ikke er muligt at anvise egnede offentlige lokaler. Ifølge Folkeoplysningslovens § 23 yder Byrådet tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning med mindst 75 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler. Det skal her bemærkes, at der opkræves gebyr for benyttelse af kommunale haller og gymnastiksale med henblik på at ligestille foreninger i kommunale lokaler og foreninger i privatejede lokaler. Leje af kommunale lokaler følger den af Byrådet fastsatte takst.

Der er på budgettet for 2019 afsat 71.000 kr. til leje af private lokaler.

Foreningernes samlede ansøgninger om tilskud overstiger den afsatte ramme på lokale området:

Afsat på budget 2019 (nettobeløb)

71.000

81.609

Aftenskolernes lokaletilskud reduceres til

81.609

Restbeløb, der må tages fra tilsagn

0

Takst for lokaletilskud er i henhold til folkeoplysningsloven 135,98 kr./time. i 2019.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at det ansøgte lokaletilskud nedsættes til 81.609 kr. og fordeles som foreslået i ovenstående tabel.

Tilskudsramme budget 2019

Fritidsundervisning m.m. jf. budget 2019

Punkt A

831.132

- Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for Pensionister

Punkt B

40.000

- mindre beløb til tilsagn pga. lokaleudgifterne

Punkt C

0

I alt tilskudsramme for 2019

791.132

Fordeling af tilskudstilsagn for fritidsundervisning i 2019 fremgår af vedhæftede bilag "Fordeling 2019".

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår:

 • at tilsagn for 2019 fordeles efter forslag 3 jf. vedhæftede bilag. Tilsagnet er beregnet i forhold til fagforvaltningens fordeling, som har taget udgangspunkt i foreningernes regnskab for 2017 (forslag 1) og foreningernes ansøgning.
 • at takst for nedsættelse af deltagerbetalingen til pensionister, efterlønsmodtagere og folk på overgangsydelse fastholdes på 2 kr. pr. time.

Aftenskolesamvirket har ved mail af 20. november 2018 anbefalet forslag 3 som tilskudsfordeling.

Personale

Ingen

Beslutning

Forslag 3 godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Ungerådet søger tilskud til møblering af Ungdomshus


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ansøgning fra Brønderslev Kommunes Ungeråd om 50.000 kr. til møblering af Ungdomshus inden officiel åbning.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes Ungeråd har siden sensommeren 2018 arbejdet med istandsættelse og klargøring af det nye Ungdomshus, som forventes at være klar til officiel åbning i slutningen af januar 2019.

Der er en forventning til, at et ungdomshus kan bidrage til at fastholde nogle af de unge mennesker, som ellers i dag vælger at fraflytte kommunen, eller være en del af de gode minder, som lokker fraflyttere tilbage til kommunen. Uagtet dette er det dog Ungerådets oplevelse, at unge i Brønderslev Kommune i dag skal have plads og rum til at skabe det ungdomsliv de ønsker, med frihed under ansvar og mulighed for mangfoldig udfoldelse.

Ungerådet har netop afholdt frivilligdag i det nye Ungdomshus, hvor frivillige og interesserede fra hele kommunen kunne møde Ungerådet, blive introduceret til Ungdomshuset, og diskutere forskellige måder at deltage i Ungdomshuset som frivillig. På trods af invitationen til frivilligdag, samt et opsøgende arbejde over for folk, der tidligere havde tilkendegivet interesse og lyst til at deltage, var der ikke opbakning på selve dagen.

Ungerådet er selv ansvarlige for processen med at indrette og møblere Ungdomshuset, samt skabe rammer, der kan rumme en bred mangfoldighed blandt de unge, bl.a. med flere små hobbyrum og plads til socialt fællesskab og nærvær på tværs af byer og skoler.

Det betyder også, at Ungerådet sammen med tovholder selv har indkøbt, hentet og samlet møbler, og arbejder hårdt på at få gjort huset endeligt klar til den forventede officielle åbning i januar 2019.

Ungerådet har ligeledes været tovholder på at indstille Brønderslev Kommune som årets Ungdomskommune, på baggrund af etableringen af Ungdomshuset.

I slutningen af 2017 blev der bevilget 50.000 kr. til Ungerådet fra Risagerfonden, som er blevet benyttet til den første møblering af Ungdomshuset. Undervejs i de unges arbejde er det dog blevet meget tydeligt, at der er behov for en yderligere bevilling på 50.000 kr. for at Ungerådet kan komme i mål med arbejdet, og Ungdomshuset fremstår møbleret og klar til brug. Det er ønsket, at kommunens unge straks kan begynde at anvende Ungdomshuset og dets mange faciliteter, og de 50.000 kr. vil således blive brugt til indkøb af de sidste møbler til det 300 kvm store Ungdomshus, samt inventar til de små hobbyrum.

Et tilskud til Ungerådet på 50.000 kr. til inventar foreslås finansieret af anlægspuljen eller kulturpuljen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter Ungerådets ansøgning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker et møde med Ungerådet før stillingtagen til ansøgning.

Til toppen


6. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Nominering til årets Ungdomskommune 2018 - Indstillet af Ungerådet
 • Brønderslev Bibliotek sender notat om igangværende projekter som understøtter børns sprogudvikling
Beslutning
 • Dennis Kvesel orienterede om arbejdet med turismeindsatsen
 • Formanden orienterede om igangsætning af initiativer omkring banegårdspladsen i Brønderslev By

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Lukket punkt: Ansøgning om kommunalt lån til spildevandsseparering


Til toppen

Opdateret 30. november 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer