Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 20. september 2018
Lokale: Hotel Viking, Sæby
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Strategi og arbejdsplan for Museerne i Brønderslev Kommune 2019-23


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til strategi- og arbejdsplan for Museerne i Brønderslev Kommune for 2019-23.

Sagsfremstilling

Museerne skriver i deres strategi- og arbejdsplan følgende:

"Museerne i Brønderslev Kommune står foran en periode med gennemgribende forandringer. Der skal gøres op med forældede forventninger og gamle traditioner.

Der skal i løbet af de næste fem år sikres:

  1. et professionelt museum
  2. to enestående museumsattraktioner

der gennem en kombination af faglighed og kommercielt fokus ikke blot engagerer lokale borgere og er del af kommunens kulturtilbud til unge som gamle, men som også fungerer som turistattraktion og kulturelt fyrtårn.

Museerne i Brønderslev Kommune har lagt en konkret og ambitiøs plan, der frem til år 2023 skal være styrende for forandring af museet. Status quo, hvor museet har en negativ egenkapital og mangler niveau på flere af de museale arbejdsområder nødvendiggør, en effektiv og stringent forandring af museets processer og arbejde. Fokusering, effektivisering og professionalisering er nøgleelementer for at nå i mål.

Museerne i Brønderslev Kommune vil fortsat være et selvstændigt statsanerkendt museum, der arbejder på anerkendt fagligt niveau indenfor alle fem museumssøjler.

Museet skal gennem unik og nytænkt formidling af Mennesker i Vildmosen, Møllerne og på Jyske Ås være med til at sætte Brønderslev Kommune på landkortet. Renovering af bygninger og nye udstillinger på Dorf Møllegård, et nyåbnet Vildmosemuseum og formidling i øjenhøjde ude hos brugerne skal sikre museets plads i det danske museumslandsskab.

Forståelse og formidling af menneskers liv og eksistens i henholdsvis Vildmosen, Dorf Møllegård og på Jyske Ås skal være det overordnede tema for museets indsamling, forskning og formidling.

Tre konkrete undertemaer vil i den kommende syv årsperiode blive prioriteret i museets forskning og dermed også indsamling og formidling:

  • opdyrkning, drift og forsyning i henholdsvis Vildmosen, Sømosen og Storskoven
  • samfundstyper i Brønderslev Kommune
  • slottene

Museets personalegruppe er under forandring, og sammensætningen af fagkompetencer under udvikling. Museets personale skal gennem opkvalificering og tilførsel af ny energi være garanter for professionel og effektiv drift og målopfyldelse. Specialisering indenfor de forskellige museale fagområder skal ydermere danne fundament for at museet bliver mere attraktivt som samarbejdspartner."

Strategi- og arbejdsplan er en opfølgning fra Bestyrelse og leder på den gennemførte kvalitetsvurdering fra januar 2017. Desuden skal planen ses i sammenhæng med budget 2019-23, som er vedlagt til orientering.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter strategi- og arbejdsplan.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget tager strategiplanen til efterretning og indgår gerne i arbejdet for at virkeliggøre planen.

Bilag

Til toppen


4. Regnskab 2017 for Museerne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til, om regnskab 2017 for Museerne i Brønderslev Kommune kan godkendes.

Sagsfremstilling

Museerne i Brønderslev Kommune sender revideret årsregnskab 2017 samt revisionsprotokollat nr. 41 til godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget.

Regnskabet viser et underskud på 3.887 kr.

Konklusionen fra revisor er, at revideret årsregnskab for Museerne i Brønderslev Kommune for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Det er Revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender årsregnskab 2017.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 23. august 2018, pkt. 11:

Udvalget ønsker en redegørelse fra bestyrelsen på hvorledes den negative egenkapital kan nedbringes til 0 og hvordan bestyrelsen planlægger med et flerårigt budget, inden udvalget kan godkende regnskabet for 2017.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget den 20. september 2018:

Bestyrelse og leder af Museerne i Brønderslev Kommune har fremsendt budget for 2019-23, Likviditetsbudget 2019 og forudsigelse om udvikling af egenkapital 2019 - 2023. Det fremgår af materialet, at der med det indsendte budget, kan generes en positiv udvikling af egenkapitalen.

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at ansættelse af personale i fleksjob forhindrer museerne i at ansætte museumsfagligt personale til løsning af museets kerneopgave.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og godkender regnskab 2017 og budget 2019-23.

Beslutning

Udvalget godkender regnskabet for 2017, og kan godkende et budget for 2019 med følgende kommunal finansiering:

Fritids- og Kulturområdet

1.617.000 kr.

Ejendomme og Service

24.000 kr.

Finansiering af fleksjob

360.000 kr.

Samlet finansiering

2.001.000 kr.

Bilag

Til toppen


5. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen.

Til toppen

Opdateret 21. september 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer