Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 19. april 2018
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budget 2019 - reduktionsforslag


Resume

Sagsforløb: FK

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2019” på mødet den 14. februar 2018, igangsættes processen m.h.t. beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene.

Sagsfremstilling

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 samt mulighed for en politisk prioritering, igangsættes processen m.h.t. beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene. Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april, at udarbejde og prioritere reduktionsforslagene. Forslagene skal behandles på fagudvalgenes møder i maj måned. Økonomiudvalget orienteres på deres møde den 23. maj 2018, hvorefter forslagene sendes i høring.

Der lægges op til, at der skal ske en beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5%, endelig beslutning om størrelsen sker efter strategi- og visionsseminar i april. Samtidigt indstilles det, at strukturændringer inden for skole, ældre og kulturområdet, behandlet udenfor budgetprocessen, men at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg nu skal opstarte arbejdet med at udarbejde reduktionsforslag på 1,5 %, men at den endelige størrelse fastlægges senere. Fordelt på udvalg svarer det til følgende reduktionspuljer.

I 1.000 kr.

Korr. budget indenfor serviceramme 2019

Reduktionspulje 1,5%

Brønderslev Kommune

1.597.766

23.966

-Økonomiudvalget

363.515

5.453

-Børne- og Skoleudvalget

527.532

7.913

-Fritids- og Kulturudvalget

55.592

834

-Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

102.819

1.542

-Ældreomsorgsudvalget

293.326

4.400

-Social- og Sundhedsudvalget

196.113

2.942

-Teknik- og Miljøudvalget

58.868

883

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med reduktionspuljer igangsættes og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Fritids- og Kulturudvalget, 1. marts 2018, pkt. 3:

Sagen drøftes igen på næste møde.

Margit Chemnitz var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 19. april 2018:

Fritids- og Kulturudvalget genoptager drøftelse af reduktionspuljer.

Beslutning

Drøftelsen gennemført.

Til toppen


4. Genform Dronninglund - Dronninglund Bibliotek


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ideer og tanker omkring ombygning af Dronninglund Bibliotek som følge af projekt Genform Dronninglund By (midtbyplan).

Sagsfremstilling

Genform Dronninglund er en samlet overskrift for en lang række projekter i Dronninglund Midtby, der alle arbejder med samme overordnede mål om at styrke og forbedre Dronninglund som handels- og bosætningsby.

Dronninglund Bibliotek er med sin centrale placering en vigtig aktør for Dronninglund bymidte. Biblioteket tiltrækker mange besøgende til bymidten. I 2016 havde biblioteket i gennemsnit 3500 besøgende om måneden, hvilket er et tal, der er stigende.

I forbindelse med Genform Dronninglund har der løbende været dialog med og inddragelse af byens borgere og interessenter. Et gennemgående ønske fra borgerne er, at der etableres flere mødesteder og grønne områder med mulighed for aktiviteter centralt i byen. Her peger flere borgere på det åbne rum ved biblioteket som en oplagt mulighed. Dialogen med borgerne har også afdækket, at bibliotekets glasgang er en ”torn i øjet” for mange af byens borgere. Glasgangen forhindrer en sammenhængende brug af byrummet mellem de to biblioteksbygninger og virker som en barriere mellem parkeringsarealerne på Erantisvej og butikkerne på Slotsgade.

På baggrund af ønskerne fra byen har kommunen og COWI taget udgangspunkt i etablering af en plads/grønt rum ved biblioteket som en del af det skitseforslag, der er under udarbejdelse. Der er derfor indledt en dialog med biblioteket om mulighederne for at nedlægge glasgangen.

Det er ikke en holdbar løsning at nedlægge glasgangen og bevare bibliotekets nuværende opdeling i to huse. Det vil resultere i en fysisk problemstilling i at transportere materiale og medarbejdere mellem de to afdelinger i al slags vejr. Der vil desuden være en bemandingsmæssig problemstilling i, at én medarbejder skal bemande to fysisk adskilte bygninger. Mange af bibliotekets brugere er børnefamilier, hvor familiens børn leger i børnebiblioteket, mens de voksne finder bøger eller læser aviser i voksenbiblioteket. Dette vil ikke umiddelbart være muligt uden glasgangen og fortsat opdeling i to bygninger.

Hvis glasgangen skal nedlægges, skal det derfor ske på baggrund af en tilbygning til voksenbiblioteket, så både voksen- og børnebibliotek kan samles i én bygning. På baggrund af drøftelser har COWI udarbejdet en skitse, der illustrerer, hvordan der kan etableres en overdækning af bibliotekets gårdrum og en tilbygning, der kan huse børnebiblioteket. Der kan dermed skabes et moderne bibliotek i historiske rammer i en af byens ældste bygninger. Tilbygningen vil skabe stor fleksibilitet og en hybrid mellem ude- og inderum, der kan blive ”Borgernes rum”.

Centralisering af både voksent og børnebiblioteket i Slotsgade 47 vil frigive bygningerne, der i dag huser børnebiblioteket (Slotsgade 43). Bygningerne vil kunne sælges eksempelvis til butiks- eller restaurationsformål. Bygningerne vurderes at have en god central beliggenhed i forhold til det område, hvor der i øjeblikket sker tilflytning af butikker. Der vil desuden være gode muligheder for udeareal mod Slotsgade til udstilling eller udeservering.

Hvis bygningerne bevares i kommunalt/forenings regi er placeringen også optimal til placering af et ”Byens hus”, der kunne huse faciliteter til byens foreninger og de unge.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter mulighederne omkring de foreslåede ændringer, og herunder tager stilling til hvad der skal arbejdes videre med.

Fritids- og Kulturudvalget, 17. august 2017, pkt. 5:

Udvalget er positive overfor tanken om, at samle Dronninglund Bibliotek i et hus.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget den 19. april 2018:

Byrådet godkendte på møde den 28. februar 2018 områdefornyelsesprogram for Genform Dronninglund. Direktionen har efterfølgende drøftet forskellige finansieringsmuligheder og -kilder til henholdsvis Genform Dronninglund og Biblioteksprojektet. Med godkendelse af områdefornyelsesprogram er der behov for udarbejdelse af specifikt projekt for biblioteksløsningen, hvor udgangspunktet er, at finansieringen findes indenfor bestående rammer for især Fritids- og Kulturområdet, Midtbypuljer og salg af ejendom.

Mulige kilder:

 • Puljen til Midtbyplaner (TMU) vil, såfremt der ikke anvendes yderligere i 2022, være på ca. 6,5 mio. kr.
 • Pulje til områdefornyelse (ØK) indeholder ved udgangen af 2018 2,5 mio. kr., såfremt der ikke anvendes midler. I 2022 vil puljen være vokset til 4,5 mio. kr.
 • Salg af børnebiblioteksbygningen (ØK) anslås minimum at kunne indbringe 0,75 mio. kr.
 • Fritids- og Kulturudvalgets anlægspulje er årligt på ca. 1 mio. kr.
 • Bygningsvedligeholdelse (ØK) har afsat ca. 8,2 mio. kr. fra 2019 og frem
 • Vejvedligeholdelse (TMU) har afsat ca. 9,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem

Direktionen har drøftet, at følgende kilder kunne overvejes:

1. 30% af Områdefornyelsesmidler i 2022, kun kommunale

1.350.000 kr.

2. Salg af Børnebibliotek, anslået

750.000 kr.

3. Anlægspulje Fritid og Kultur, opsparede til 2022

X kr.

4. Bygningsvedligeholdelse

Y kr.

I alt

(1+2+XX+YY) kr.

Størrelsen af X og Y bestemmes af ambitionsniveauet for den kompenserende tilbygning til biblioteket som følge af nedrivning af glasgang og salg af børnebiblioteket.

Direktionen anmoder Fritids- og Kulturudvalget om at udarbejde indstilling til omfanget af biblioteksprojekt i Dronninglund og forslag til finansiering af projektet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget drøfter sagen igen på mødet den 3. maj. Bibliotekschefen inviteres med til drøftelsen for belysning af alternative løsninger.

Udvalget finder det vanskeligt at gennemskue sammenhæng mellem det beskrevne projekt i relation til biblioteket og den nødvendige økonomi og har, hvis det er muligt, ønske om en tydeligere belysning af den samlede økonomi i projektet.

Bilag

Til toppen


5. Temasætning af Fritids- og Idrætspolitik


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte og godkende Samarbejdsudvalgets forslag til temasætningen til det videre arbejde med Fritids- og Idrætspolitikken.

Sagsfremstilling

Efter afholdelse af to stormøder med flere end 70 deltagere fra forenings- og fritidslivet er der kommet rigtigt mange spændende inputs til retningen og målene i den kommende Fritids- og Idrætspolitik. Alle deltagere på stormøderne hørte oplæg fra de forskellige områder i fritidslivet og deltog i workshops i løbet af aftenen. Der var tre workshops med overskrifterne: Vi Samarbejder, Gode Forhold og På Landkortet. I disse workshops genererede deltagerne en masse pointer, som danner grund for det videre arbejde med politikken.

Alle disse input er blevet behandlet, og Samarbejdsudvalget har på baggrund af disse input udarbejdet en indstilling til temasætningen af Fritids- og Idrætspolitikken.

Samarbejdsudvalget foreslår, at overskriften for Brønderslev Kommunes Fritids- og Idrætspolitik bliver: Brønderslev i Bevægelse.

Dette skal afspejle de mange input der gik på vigtigheden af den rent fysiske bevægelse og samværet i fritidslivet, men også signalere alle ønskerne om udvikling af såvel fritidslivet selv, som de tilbud og rammer der omgiver foreninger og fritidstilbuddene.

Under denne overskrift skal der være to temaer:

Vi samarbejder: Som fokuserer på de samarbejdsrelationer og værdier der bliver centrale i politikken. Herunder bliver der inddraget en række forskellige aktører i og omkring fritidslivet. Derudover er det centralt at fokusere på, hvilke værdier der skal gennemsyre samarbejdet og dermed fokusset i politikken.

Gode Forhold; Som fokuserer mere på de faktiske rammer for politikken. Her fokuseres på såvel mål og fokuspunkter i forhold til faciliteter, frivillligpleje, foreningsudvikling, opkvalificering, fastholdelse - kort sagt fokuserer på de rammer der omgiver fritidslivet i bred forstand.

Disse to temaer skal udfoldes med fokus på Synlighed, Tydelighed og Mulighed.

Synlighed fordi der skal være fokus på at synliggøre såvel selve fritidslivet og de værdier, aktiviteter og rammer der findes i dette. Dette skal være med til at sikre fokus på, at fritidslivet kan bringe Brønderslev Kommune på landkortet.

Tydelighed fordi der skal være fokus på tydelig beskrivelse af rammer og forhold, samt være tydelighed i hvilke tilbud, aktiviteter og værdier fritidslivet i Brønderslev Kommune står for.

Mulighed fordi det skal være muligt at fritidslivet er en central aktør i det gode liv i Brønderslev Kommune. Mulighed skal forstås som, foreningernes mulighed for at byde ind på forskellige områder og være en central aktør, men også som kommunes ansvar for at være medskaber af mulighederne for det gode fritidsliv.


Disse temaer skal yderligere udfoldes gennem to arbejdsgrupper, der hver skal afholde et møde. Arbejdsgrupperne skal bestå af deltagere fra stormøderne, der har meldt sig til det videre arbejde. Derudover skal der i arbejdsgrupperne være repræsentanter fra andre relevante aktører, såvel eksterne som interne. Dette skal medvirke til, at der i de to arbejdsgrupper er både gode erfaringer, viden og lokal forankring således der kan udarbejdes det bedst mulige og mest relevante indhold til den færdige politik. Arbejdsgruppemøderne skal afholdes i løbet af maj.

Samarbejdsudvalget og Fagforvaltningen Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender oplægget til temasætningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Fremtidens turismeindsats


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om møde med Brønderslev Erhverv og Turisme.

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Margit Chemnitz, Direktør Henning Risager og Fritids- og Kulturchef Lotte Worup deltog tirsdag den 9. januar 2018 i fællesmøde med Brønderslev Erhverv og Turisme, Dronninglund Turistforening og arbejdsgruppe for ny turismeindsats.

Brønderslev Erhverv og Turisme inviterede til dialog om fremtidens turismeindsats.

Mødet startede med et oplæg fra VisitNordjylland ved Lars Enevold, hvor arbejdet med Danmarkskampagnen blev præsenteret. Danmarkskampagnen er VisitNordjylland/Danmarks fælles satsning på markedsføring.

Oplægget blev efterfulgt af beretning om år 2017, hvor den store indsats har været dronefilm, som er blevet flot modtaget både hos turistattraktioner, destinationer og de lokale ejendomsmæglere. Der blev dernæst orienteret om initiativer til kommende handlingsplan for Erhverv og Turisme, hvor lokal turismeudvikling, samarbejde med Fritid og Kultur, Advisery board og turisttænketank gav anledning til drøftelse.

Det nærmere indhold og præcisering af handlingsplanen afventer Brønderslev Erhverv og Turismes bestyrelsesmøde.

Brønderslev Erhverv og Turisme ønsker at holde dialogmøde med Fritids- og Kulturudvalget snarest og gerne inden generalforsamling i marts 2018.

Fritids- og Kulturudvalget, 18. januar 2018, pkt. 13:

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget afventer en henvendelse fra Brønderslev Erhverv og Turisme.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 19. april 2018:

Brønderslev Erhverv og Turisme har udarbejdet udkast til projektbeskrivelse "Turismeprojekt Brønderslev Kommune 2018 - 2021".

Missionen for projektet er at hjælpe erhvervet inden for turismebranchen i Brønderslev Kommune med at få flere kunder, skabe mere attraktive tilbud og i sidste ende vækste.

Formål med projektet:

 • At skabe gode rammevilkår for turismefremme, udvikling og vækst hos turismeerhvervet
 • At styrke den turismemæssige sammenhængskraft i Brønderslev Kommune
 • At øge kendskabet til mulighederne for turister i Brønderslev Kommune
 • At skabe tiltag for turister (herunder fokus på oplevelser og projekter), der skaber synergieffekt mellem tiltrækning af både turister og borgere til kommunen
 • At øge kompetenceniveauet hos turismeerhvervet og få tilført mere viden ud i turismeerhvervet, så de hele tiden er på forkant med udviklingen i turismen og på sigt formår at markere sig bedre regionalt og nationalt

Af projektbeskrivelsen fremgår, at der skal nedsættes en styregruppe for projektet bestående af:

1 medlem fra Brønderslev Erhverv- og Turisme

1 medlem fra Fritids- og Kulturudvalget

1 medlem fra Turismeerhvervet

1 medlem fra Destinationsgruppen

1 medlem fra Jyske Aas

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget kan anbefale det foreslåede projekt og peger på Dennis Kvesel som medlem af styregruppen.

Udvalget anmoder fagforvaltningen om at afklare sagens videre forløb i det politiske system samt hvorfra den foreslåede finansiering skal komme.

Bilag

Til toppen


7. Status på etablering af Ungdomshus


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om etablering af Ungdomshus i Nygade 36, 1. sal.

Sagsfremstilling

Ungerådet har med støtte fra Fagforvaltningen for Børn og Kultur samt Ungdomsskolen, arbejdet for etablering af Ungdomshus for at skabe et helhedsorienteret ungdomsmiljø, hvor de unge i højere grad vil have medbestemmelse og indflydelse på både de fysiske og sociale rammer, samt give de unge muligheden for selvstyrende tiltag, hvor de selv kan sætte dagsordenen og præge hverdagen; altså et lokalt og selvstyrende drop-in i de unges hverdag.

Det er Ungerådets ønske, at det kommende Ungdomshus skal være fleksibelt og kunne rumme mange forskellige facetter og typer af aktiviteter, så huset bliver bæredygtigt og kan benyttes i mange forskellige sammenhænge, bl.a. i forhold til lektiehjælp, øvelokale, hyggeaftener, foredrag, og koncerter. Ungdomshuset skal samtidig være et sted, hvor de unge kan ”drop in” efter skole, eller mens de venter på tog eller bus om aftenen. Ungdomshuset skal også være stedet, hvor Ungerådet er forankret og holder til, og arbejder i tæt dialog og kontakt med husets brugere.

Ved budgetforhandlinger for 2019 blev der afsat 100.000 kr. til leje af Ungdomshus, dertil har Fritids- og Kulturudvalget ydet tilskud på op til 200.000 kr. fra Kulturpuljen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har de sidste 2 måneder i samarbejde med Ungerådet arbejdet for at finde egnede lokaler til et kommende Ungdomshus.

I forbindelse med byggetilladelsen er der defineret målgruppe for Ungdomshuset, og dette følger Ungerådets målgruppe fra 8. klasse til 20 år.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning
 • folder med oversigt over DGI’s aktiviteter i Brønderslev Kommune udleveret
 • kort præsentation af projekt Visionskommune

Til efterretning.

Til toppen


9. Lukket punkt: Anlægspuljen 2018 - Fritid og Kulturområdet


Til toppen


10. Lukket punkt: Brønderslev Kommunes Fritidspris 2018


Til toppen

Opdateret 20. april 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer