Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 17. januar 2019
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Evaluering af budgetprocessen for 2019


Resume

Sagsforløb: FK

Evaluering af processen for budget 2019 og opstart af planlægning af proces for budget 2020.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har haft en indledende drøftelse af erfaringerne fra processen for udarbejdelse af budget 2019, således de kan give inspiration for planlægningen af processen for budget 2020.

Før der træffes endelig beslutning om budgetprocessen for 2020, ønsker Økonomiudvalget en evaluering fra de enkelte fagudvalg af budgetprocessen for 2019.

Som inspiration har Direktionen opsamlet input fra drøftelser i MED-organisationen og fra Lederforum, som vedhæftes som bilag.

Beslutning

Udvalget har følgende bemærkninger:

Er det hensigtsmæssigt, at budgetproceduren godkendes af Byrådet?

Kan spørgsmål/svar runden lægges tidligere i processen?

Skal der stilles krav til spørgsmålenes udformning?

Bilag

Til toppen


4. Ungerådet søger tilskud til møblering af Ungdomshus


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ansøgning fra Brønderslev Kommunes Ungeråd om 50.000 kr. til møblering af Ungdomshus inden officiel åbning.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes Ungeråd har siden sensommeren 2018 arbejdet med istandsættelse og klargøring af det nye Ungdomshus, som forventes at være klar til officiel åbning i slutningen af januar 2019.

Der er en forventning til, at et ungdomshus kan bidrage til at fastholde nogle af de unge mennesker, som ellers i dag vælger at fraflytte kommunen, eller være en del af de gode minder, som lokker fraflyttere tilbage til kommunen. Uagtet dette er det dog Ungerådets oplevelse, at unge i Brønderslev Kommune i dag skal have plads og rum til at skabe det ungdomsliv de ønsker, med frihed under ansvar og mulighed for mangfoldig udfoldelse.

Ungerådet har netop afholdt frivilligdag i det nye Ungdomshus, hvor frivillige og interesserede fra hele kommunen kunne møde Ungerådet, blive introduceret til Ungdomshuset, og diskutere forskellige måder at deltage i Ungdomshuset som frivillig. På trods af invitationen til frivilligdag, samt et opsøgende arbejde over for folk, der tidligere havde tilkendegivet interesse og lyst til at deltage, var der ikke opbakning på selve dagen.

Ungerådet er selv ansvarlige for processen med at indrette og møblere Ungdomshuset, samt skabe rammer, der kan rumme en bred mangfoldighed blandt de unge, bl.a. med flere små hobbyrum og plads til socialt fællesskab og nærvær på tværs af byer og skoler.

Det betyder også, at Ungerådet sammen med tovholder selv har indkøbt, hentet og samlet møbler, og arbejder hårdt på at få gjort huset endeligt klar til den forventede officielle åbning i januar 2019.

Ungerådet har ligeledes været tovholder på at indstille Brønderslev Kommune som årets Ungdomskommune, på baggrund af etableringen af Ungdomshuset.

I slutningen af 2017 blev der bevilget 50.000 kr. til Ungerådet fra Risagerfonden, som er blevet benyttet til den første møblering af Ungdomshuset. Undervejs i de unges arbejde er det dog blevet meget tydeligt, at der er behov for en yderligere bevilling på 50.000 kr. for at Ungerådet kan komme i mål med arbejdet, og Ungdomshuset fremstår møbleret og klar til brug. Det er ønsket, at kommunens unge straks kan begynde at anvende Ungdomshuset og dets mange faciliteter, og de 50.000 kr. vil således blive brugt til indkøb af de sidste møbler til det 300 kvm store Ungdomshus, samt inventar til de små hobbyrum.

Et tilskud til Ungerådet på 50.000 kr. til inventar foreslås finansieret af restbeløbet i anlægspuljen i 2018 eller kulturpuljen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter Ungerådets ansøgning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Fritids- og Kulturudvalget prioriterede den 19. april 2018 anlægspuljen for 2018. Her blev der prioriteret 740.968 kr. ud af et budget på 842.465 kr. Restbeløbet i anlægspuljen på 101.497 kr. forventes overført til 2019. Restbeløbets størrelse afhænger af, om de prioriterede projekter realiseres.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 29. november 2018, pkt. 5:

Udvalget ønsker et møde med Ungerådet før stillingtagen til ansøgning.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget, den 17. januar 2019:

Fritids- og Kulturudvalget besøgte Ungdomshuset den 18. december 2018. Det blev aftalt, at Ungerådet skulle udarbejde en prioriteret liste over manglende inventar, som skulle fremlægges for Fritids- og Kulturudvalget. Ungerådet har udarbejdet prioriteret liste som er vedlagt som bilag.

Beslutning

Udvalget bevilger 25.000 kr. til den prioriterede rækkefølge.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af Brønderslev Kommunes Fritids- og Idrætspolitik


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Idrætspolitikken sendes til godkendelse i Byrådet efter endt høringsproces.

Sagsfremstilling

Fritids- og Idrætspolitikken er nu klar til godkendelse.

Fritids- og Idrætspolitikken favner fritids- og idrætslivet i Brønderslev Kommune. Dermed favner politikken bredt over de mange fritidstilbud, der findes i såvel organiserede foreninger, som i de uorganiserede fællesskaber og miljøer. Det gør også, at politikken dækker over en meget bred målgruppe lige fra de yngste til de ældste gymnaster, spejdere eller parkourudøvere. Politikken afspejler således, at fritids- og idrætslivet kan være en værdifuld del af livet – hele livet og for alle borgere. Fritids- og Idrætspolitikken skal således favne et stort fællesskab, hvor der er brug for tydelige prioriteringer af de muligheder, der skal udvikles. Politikken skal sætte den overordnede retning for fritids- og idrætsområdet, og fortsætte udvikling og bevægelse på området.

Den skriftlige fremstilling af politikken er foregået på baggrund af de mange inputs fra stormøder og arbejdsmøder med de engagerede frivillige kræfter fra kommunens fritidsliv, politikken er således blevet til i samspil med borgerne. Derudover har der været sparring og dialog med Samarbejdsudvalget undervejs, og via denne proces er politikken fremkommet. Når alle disse input er medtaget, har de to overordnede fokuspunkter været udvikling og bevægelse. Udvikling fordi der er et fælles ønske om at udvikle rammerne på området, så der er tidssvarende rammer, der er med til at skabe plads til udvikling. Derudover er der også et ønske om, at foreninger og aktiviteter udvikler sig.

Under disse to fokusområder indeholder politikken også de 3 indsatsområder - Børn i bevægelse, Unge i bevægelse og Voksne i bevægelse. Indsatsområderne fokuserer på bevægelse – bevægelse er ikke kun den fysiske bevægelse, det er i lige så høj grad den mentale bevægelse, ligesom det er bevægelse i form af fokus på udvikling af rammerne og forholdene for de respektive målgrupper.

Disse 5 områder skal samlet set fokusere på politikkens overordnede vision Brønderslev i Bevægelse. De 3 indsatsområder udfoldes med fokus på at skabe tydelighed omkring, hvilke muligheder indsatsområdet skaber. Gennem de 3 indsatsområder skabes dermed en synlighed omkring, hvordan og hvorfor Brønderslev Kommune skal i bevægelse. Dette fokus er fremkommet gennem politikskabelsen, hvor det er blevet tydeliggjort, at Fritids- og Idrætslivet i Brønderslev Kommune skal være bedre til at skabe muligheder i fællesskab, være tydelige omkring rammer og vilkår og skabe større synlighed om aktiviteter og succeser.

Politikkens overordnede sigte er dermed udvikling og skabelsen af en fysisk, social og mental bevægelse, der får endnu flere til at få øjnene op for alle de gode oplevelser, aktiviteter og det fantastiske fællesskab som findes i fritids- og idrætslivet i Brønderslev Kommune.

Politikken vil årligt blive suppleret med en konkret handleplan, der skal tydeliggøre hvilke konkrete indsatser, der arbejdes med for at indfri politikkens visioner.

Udkast til Fritids- og Idrætspolitikken har været i høring hos såvel Idrætssamvirket, Spejdersamvirket og Aftenskolesamrådet samt Landdistriktsrådet, Integrationsrådet, Frivilligrådet, Ældrerådet og Handicaprådet. Høringen har kun givet anledning til få formuleringsmæssige ændringer i selve politikken, da der ikke er fremkommet ting, der ikke kan favnes i politikken. Høringsforslagene tages med til arbejdet med handleplanerne.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender Fritids- og Idrætspolitikken.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget indstiller Fritids- og Kulturpolitikken politikken godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning om tilskud til projekt Climate Planet i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Stillingtagen til ansøgning fra gruppen bag CP2019 Brønderslev om et tilskud på 500.000 kr. til projekt Climate Planet i Brønderslev.

Sagsfremstilling

Climate Planet er verdens største globus, hvis funktion er at skabe opmærksomhed omkring FNs 17 verdensmål, blandt andet bæredygtig udvikling og udfordringerne med jordens klima.

Gruppen bag CP2019 oplyser, at Brønderslev har en unik chance for at få Climate Planet til Brønderslev i juli og august 2019 og dermed komme i selskab med byer som London, Berlin og Utrecht.

Det samlede budget for projektet er på 5.300.000 kr.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til ansøgningen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiudvalgets Udviklingspulje er i 2019 på 505.000 kr.

Der er p.t. et mindreforbrug i 2018 på ca. 800.000 kr., som forventes overført til 2019 i forbindelse med økonomisk decentralisering. Endelig opgørelse foreligger først i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for 2018.

Kulturpuljen er i 2019 på 1.026.040 kr. Der er tidligere bevilget penge til forskellige aktiviteter af budget 2019. Restbudget for Kulturpuljen er på 267.740 kr. Der forventes en overførsel af ubrugte midler for 2018 svarende til ca. 50.000 kr., som vil blive tilskrevet budget 2019. Overførsel af ubrugte midler forudsætter, at ansøgte projekter, til Kulturpuljen for 2018, realiseres.

Beslutning

Udvalget vurderer, at der generelt er for få muligheder for at gennemføre spændende events i Brønderslev Kommune og ønsker en drøftelse i Byrådet af, hvordan det kan blive muligt at imødekomme nogle af de spændende tilbud.

Udvalget finder det ikke muligt økonomisk at støtte det pågældende projekt.

Bilag

Til toppen


7. Ansøgning om tilskud til Grand Prix i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ansøgning om støtte på 200.000 kr. til afvikling af Grand Prix Brønderslev.

Sagsfremstilling

En styregruppe bestående af formand for Borger9700 Jens Tofting, eventmaker og kreativ ildsjæl Lars Bisgaard Andreasen og Vesthimmerland ProCykling søger om tilskud til afvikling af Grand Prix Brønderslev den 3. maj 2019.

Grand Prix Brønderslev er et UCI 1,2 cykelløb. Løbet består af 29 professionelle teams med 6 ryttere på hvert hold. Holdene rangerer en gruppe under de hold, man ser til f.eks. Tour De France. De danske elitehold vil deltage i løbet, og herudover vil der komme hold fra blandt andet Norge, Sverige, Holland, Tyskland og Estland. Grand Prix Brønderslev vil blive en del af den nordvestjyske cykelweekend, som består af tre selvstændige løb, der afvikles på tre dage i Himmerland, Skive og Brønderslev.

Ideen med løbet er at lave en aktivitet, som kommer rundt i hele kommunen. Der skal køres 200 km, og feltet kommer forbi flest mulige byer i kommunen, så det bliver noget, der kan samle kommunen.

Budget:

Udgifter:

Betaling til Vesthimmerland ProCycling ApS

430.000 kr.

Markedsføring

30.000 kr.

Start og målområde

20.000 kr.

Diverse

20.000 kr.

I alt

500.000 kr.

Indtægter:

Fonde, kommune etc.

400.000 kr.

Sponsorer

100.000 kr.

I alt

500.000 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur gør opmærksom på, at ansøgningsfristen til Kulturpuljen er 1. maj 2019.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgning fra Borger9700.

Personale

Ingen.

Økonomi

Kulturpuljen er i 2019 på 1.026.040 kr. Der er tidligere bevilget penge til forskellige aktiviteter af budget 2019. Restbudget for Kulturpuljen er på 267.740 kr.

Der forventes en overførsel af ubrugte midler for 2018 svarende til ca. 50.000 kr., som vil blive tilskrevet budget 2019. Overførsel af ubrugte midler forudsætter, at ansøgte projekter, til Kulturpuljen for 2018, realiseres.

Beslutning
Bilag

Til toppen


8. Orientering om anlægsprojekt ved Dronninglund Hallerne


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om igangværende anlægsprojekt ved Dronninglund Hallerne.

Sagsfremstilling

Dronninglund Hallerne fik bevilget 100.000 kr. af anlægspuljen til projekt "Synlig idræt - ude og inde".

Projektet indeholdt renovering af indgangsparti for på den måde at gøre hallerne mere åbne for publikum. Herunder anlæg af en parkourbane ved indgangen til Dronninglund-Hallerne, som alle kan benytte samt renovering af indgangsparti til at "åbne" op til hallerne, dvs. tilføje et vinduesparti til alle tre døre i hallerne samt lave et vindue i den nordøstlige væg i Hal 1.

Projektets formål var, at der skal mere åbenhed om alt, hvad der foregår af aktiviteter såvel udenfor som inde i en idrætshal, så gæster og andre idrætsudøvere kan inspireres og måske videreformidle deres oplevelser og derved fremme idrætten og sundheden for borgerne.

Der blev således søgt til to elementer:

1. Åbning til haller (synlighed)

2. Parkourbane

Byggeprocessen er nu godt halvvejs igennem, og der er støt nogle udfordringer til, som på væsentlige punkter har fordyret projektet. Det viste sig, at grunden ikke kunne bære og skulle piloteres, hvilket kostede 75.000 kr. ekstra. En glasdør til Hal 2 var fejlagtigt ikke medtaget i projektet, ekstra udgift 35.000 kr. Endelig valgte man at opdatere lysindfaldet i foyeren, så alt lys blev LED-baseret. Udgift ukendt. På den måde svandt det økonomiske råderum, og da det samtidig viste sig, at anlæggelsen af en parkourbane blev dyrere end forventet, har Bestyrelsen for Dronninglund Hallerne valgt at droppe den plan.

Bestyrelsen for Dronninglund Hallerne tilkendegiver, at projektet således ikke er blevet som planlagt, dog er der forsat lagt vægt på energirenovering og synlighed.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter status på anlægsprojektet ved Dronninglund Hallerne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev drøftet. Udvalget ønsker, at det i bevillingsskrivelserne fra udvalget indskærpes, at væsentlige ændringer skal forlægges udvalget inden gennemførelse.

Simon Aagaard ønsker reduktion i det bevilgede beløb på 25.000 kr., fordi parkourbanen ikke er blevet etableret.

Til toppen


9. Flauenskjold Fitness søger om godkendelse som en folkeoplysende forening


Resume

Sagsforløb: FK

Stillingtagen til ansøgning fra Flauenskjold Fitness om at blive godkendt som en folkeoplysende forening.

Sagsfremstilling

Flauenskjold Fitness søger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune. Foreningens formål er at tilbyde foreningens medlemmer et fleksibelt træningstilbud, der imødekommer individuelle behov for træning i en foreningsbaseret ramme, samt gennem træning og andre kulturelle aktiviteter at styrke sundhed, trivsel og fællesskab blandt foreningens medlemmer.

Der søges ikke om lokaletilskud. Der søges om kursustilskud til børneholdskurser. For at foreningen kan opnå dette, skal de være medlem af idrætssamvirket, hvor de så vil få del af den samlede kursusramme til foreningerne. Team Fritid og Kultur sørger for henvisning til Idrætssamvirket.

Foreningens vedtægter opfylder kravene for en folkeoplysende forening.

Lovgrundlag findes i Folkeoplysningslovens § 4, stk. 3 nr. 1-8, der siger:

"§4: En folkeoplysende forening er en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning mv. eller en forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

§4, stk. 3, nr. 1 - 8: En folkeoplysende forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde skal:

 • have formuleret et formål med foreningsdannelsen som fremgår af vedtægten
 • tilbyde folkeoplysende virksomhed
 • have en bestyrelse
 • være demokratisk opbygget
 • bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • som udgangspunkt være åben for alle
 • være hjemmehørende i tilskudskommunen
 • have en virksomhed, der almennyttig og kontinuerlig".

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender Flauenskjold Fitness som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Tilskud til Hellum Multihus


Resume

Sagsforløb: FK

Stillingtagen til henvendelse fra Hellum Multihus om flytning til Sammenslutningen af forsamlingshuse i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget besluttede i forbindelse med godkendelse af budget 2017, at driftstilskud til Hellum Multihus på 22.000 kr. bortfalder som en del af budgetbesparelsen.

I forbindelse med budgetgodkendelsen blev Hellum Multihus opfordret til at søge optagelse i sammenslutningen af forsamlingshuse.

Hellum Multihus har været i dialog med Fritid og Kultur gennem 2018 i forhold til, at søge løsninger for det manglende driftstilskud herunder fokus på, hvorvidt der kunne tænkes i nye løsninger.

I henvendelse fra Hellum Multihus er det oplyst, at der har været møde i Sammenslutningen af forsamlingshuse. De ser gerne, at Hellum Multihus bliver en del af sammenslutningen under forudsætning af, at forsamlingshuspuljen får tilført ekstra ressourcer, svarende til det beløb på 10.000 kr. de enkelte forsamlingshuse modtager. De 12 forsamlingshuse er ikke interesseret i, at Hellum bliver nyt medlem, hvis ikke den kommunale støtte hæves.

Hellum Multihus anmoder Fritids- og Kulturudvalget om at være behjælpelig med at finde løsning således, at Hellum Mulithus kan blive medlem af Sammenslutningen af forsamlingshuse og foreslår en af følgende løsninger:

 • At Landsbyrådet tilfører forsamlingshusene yderligere 10.000 kr. om året under forudsætning af, at Hellum Multihus bliver medlem.
 • At Byrådets rammebevilling til Landsbyrådet øges med 10.000 kr. idet der er kommet et nyt forsamlingshus i kommunen.
 • At Fritids- og Kulturudvalget finder en kommunal konto, der kan afsætte 10.000 kr. til drift.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter henvendelsen fra Hellum Multihus.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget anmoder Teknik- og Miljøudvalget behandle sagen med henblik på, at Hellum Multihus optages i Sammenslutningen af forsamlingshuse.

Bilag

Til toppen


11. Evaluering af Brønderslev Forfatterskole 2018


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om evaluering af Brønderslev Forfatterskole 2018.

Sagsfremstilling

Brønderslev Forfatterskole afholdt 28. juli til 4. august 2018 forfatterskole samt 15-års jubilæum. Efterfølgende er der udarbejdet evaluering af ugen samt Forfatterskolens år, hvor der har været deltagelse i forskellige kulturevents og -arrangementer. Den samlede evaluering med elevudtalelser er vedhæftet som bilag eller kan læses her.

Nedenstående er overskrifter fra Brønderslev Forfatterskoles år 2018:

Hold: Noveller begynder, Noveller Young Adult, Poetry Slam, Fantasy, Roman.

Der var i 2018 70 elever fordelt på de 5 hold.

15-års jubilæum: Den 31. juli fyldte Brønderslev Forfatterskole 15 år, og der var arrangeret en festlig dag med både nye og gamle elever, politikere, samarbejdspartnere og forfattere.

Ny Nordisk: Brønderslev Forfatterskole har i hele 2018 været en del af projektet "Ny Nordisk", hvor unge fra hele Norden har skrevet tekster og mødtes på forskellige workshops i Danmark, Sverige og Norge, som kulminerede med en Ny Nordisk weekend med skrivning, workshops og socialt samvær. I slutningen af året blev alle tekster udgivet sammen med tilhørende undervisningsmateriale.

Kulturkaravane NORD: Brønderslev Forfatterskole deltog i Kulturkaravane NORD med workshoppen "Blackout Poetry", og rejste med karavanen rundt til alle regionens kommuner.

Ungekongres 2018: Brønderslev Forfatterskole afholdte en workshop i blackout poetry på Ungekongres 2019, hvor elever fra kommunens folkeskoler i 8. og 9. klasse prøvede kræfter med skriveøvelser og sproglig udfoldelse.

Deltagelse i events: Brønderslev Forfatterskole har i løbet af 2018 deltaget i en række forskellige kulturevents- og arrangementer: Kulturmødet Mors, Folkemødet Bornholm, Bogforum, Ordkraft, Albus Festival, og Slots- og Kulturstyrelsens Læselystkonference. Målet har været at skabe synlighed om Brønderslev Forfatterskole som et kulturelt fyrtårn i både Nordjylland og hele landet, samt at vise de unge mennesker, hvordan de gennem entreprenørskab og netværk kan bane vejen for en professionel karriere inden for det kunstneriske fag.

Valgfag: Brønderslev Forfatterskole var igen i 2018 en del af kommunens folkeskoler, med afholdelse af valgfag (i år også i Dronninglund), og miniforløb i folkeskolerne, samt et forløb med en specialinstitution. Begge valgfagsforløb har været en del af projektet "Bookflix", som Brønderslev Forfatterskole også er en del af. Bookflix handler om at flytte børn og unges fokus fra streamingtjenesten Netflix over til bøger. Projektet er et samarbejde mellem Hørsholm Bibliotek, Brønderslev Bibliotek og Odense Bibliotek, i alliance med Bookeaters Magazine.

Opsummeret: Generelt er eleverne enormt glade for deres ophold på Brønderslev Forfatterskole. Tilbagemeldingerne fra eleverne fortæller om børn og unge, som ankommer nervøse og bange for, om de vil passe ind, og forlader stedet med venner og minder for livet, samt byggesten til at komme videre med deres karriere.

Det gør en stor forskel for eleverne, at det er professionelle forfattere, som underviser dem. I 2018 har der ydermere været et øget fokus på særligt entreprenørskab, og hvordan de unge kan bruge deres evner og kompetencer i et professionelt liv. Ved deltagelse i de mange forskellige kulturevents- og arrangementer har eleverne fået en scene, hvor de kan fremvise deres kunst og håndværk, og samtidig dyrke netværk.

Elevcitat: "En magisk uge med andre skriveinteresserede, masser af ord og selvfølgelig grammatik. I forhold til mit hold, var jeg mere i tvivl og også noget nervøs, men opholdet har været helt igennem fantastisk. Som altid er skolen fuld af de sødeste elever, undervisere med flere, og alle er bare med til at skabe en god stemning og et miljø, der er rart at være i, og hvor man har lyst til at dele sine tekster."

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager evalueringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

En meget spændende og levende orientering, som udvalget med glæde tager til efterretning.

YEAH.

Bilag

Til toppen


12. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Kultur- og Fritidskonference 2019, den 15. og 16. maj 2019 i Vejle under overskriften: Sammenhængskraft og bæredygtighed i et Kultur og Fritidsperspektiv. Se link
 • Status på arbejdet med Styregruppe for Turisme i Erhverv og Turisme. Der vedlægges referat og kommissorium for styregruppen til orientering.
Beslutning
 • Kort orientering om projekt Banegårdspladsen
 • Kort orientering om samarbejdet med Museerne i Brønderslev Kommune
Bilag

Til toppen


13. Lukket punkt: Frigivelse af anlægsmidler


Til toppen


14. Lukket punkt: Brønderslev Kommunes Fritidspris 2018


Til toppen


15. Lukket punkt: Brønderslev Kommunes Kulturpris 2018


Til toppen

Opdateret 18. januar 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer