Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 7. marts 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Besøg hos Psykiatrihistorisk Museum


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget besøger Psykiatrihistorisk Museum kl. 15.00 - 15.45.

Personale

Ingen.

Beslutning

Besøget gennemført.

Til toppen


4. Visionsaftale - Bevæg dig for livet


Resume

Sagsforløb: TM/BE/BS/ÆO/FK/SS

Byrådet besluttede i forbindelse med Budgetaftalen for 2019, at der skal indgås aftale med DGI og DIF om, at Brønderslev Kommune i perioden fra 2019 til og med 2023 er Visionskommune i regi af projektet ”Bevæg dig for livet”.

Arbejdsgruppen, som er nedsat af Byrådet, fremsender til orientering forslag til Visionskommuneaftale med DGI og DIF.

Sagsfremstilling

Den nedsatte arbejdsgruppe er nu så langt i processen, at fagudvalgene kan orienteres om forslaget til Visionskommuneaftalen.

Forslaget til aftale er søgt grundigt beskrevet i følgende afsnit:

 • Brønderslev Kommune – Bevæg Dig For Livet, Visionskommune
 • Overordnet datagrundlag
 • Målsætninger
 • Ressourcer
 • Indsatsområder
 • Kommunikation
 • Organisering
 • Mislighold af aftalen

Visionsaftalen skal skabe en ramme for arbejdet i de kommende 5 år, og indeholder følgende overordnede målsætninger og indsatsområder.

Målsætninger

 1. Øge antallet af fysisk aktive fra de nuværende 68 % til 75 %, svarende til ca. 2.500 flere aktive.
 2. Øge antallet der er fysisk aktive i foreningsregi med 1.250 borgere. Det betyder, at halvdelen af de flere fysiske aktive skal løftes af foreningslivet i Brønderslev Kommune, hvilket også vil sikre en foreningsdeltagelse omkring de 50 %.

Indsatsområder
Der skal arbejdes på:

 • Rammevilkårene for et aktivt foreningsliv
 • Rammevilkårene for rum og rammer til fysisk aktivitet
 • Rammevilkårene for kommunens institutioner
 • Rammevilkårene for sundhed

Derudover skal der arbejdes på målgrupperne:

 • Børn og Unge
 • De inaktive voksne
 • De inaktive 60+'ere
 • Fysisk og Psykisk sårbare

Eventuelle bemærkninger kan sendes til Fritids- og Kulturområdet, senest den 15. marts 2019.

Forslaget vil blive behandlet af arbejdsgruppen den 14.-15. marts 2019 med henblik på fremsendelse til Byrådets behandling og godkendelse den 27. marts 2019.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Dartklubben Ørnen søger om godkendelse som en folkeoplysende forening


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til Dartklubben Ørnens ansøgning om at blive godkendt som en folkeoplysende forening.

Sagsfremstilling

Dartklubben Ørnen søger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune. Foreningens formål er at dyrke dart og udbrede kendskabet til spillet.

Foreningens vedtægter opfylder kravene for en folkeoplysende forening, og foreningen er desuden optaget i Idrætssamvirket den 19. februar 2019. Desuden er foreningen optaget i Dansk Arbejder Idræt.

Lovgrundlag:

Folkeoplysningslovens § 4, stk. 3 nr. 1-8.

§4: En folkeoplysende forening er en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning mv. eller en forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

§4, stk. 3, nr. 1 - 8: En folkeoplysende forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde skal:

 • have formuleret et formål med foreningsdannelsen som fremgår af vedtægten
 • tilbyde folkeoplysende virksomhed
 • have en bestyrelse
 • være demokratisk opbygget
 • bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • som udgangspunkt være åben for alle
 • være hjemmehørende i tilskudskommunen
 • have en virksomhed, der almennyttig og kontinuerlig

Der søges om aktivitetstilskud, og foreningen vil derfor indgå i den samlede ramme for aktivitetstilskud til foreningerne under Idrætssamvirket. Foreningen er startet op i lokaler i Gravensgade - foreningshuset - og betaler derfor gebyr for brugen heraf.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender Dartklubben Ørnen som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Budget 2020 - forslag til råderum


Resume

Sagsforløb: FK

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2020” på mødet den 13. februar 2019, igangsættes processen med hensyn til beskrivelse af forslag til råderum på 1 % i alle fagudvalg.

Sagsfremstilling

Der igangsættes en proces, hvor der findes plads til råderum svarende til 1 % af alle serviceudgifter på alle fagområder.

Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere forslag til råderum.

Økonomiudvalget orienteres på deres møde den 15. maj 2019, hvorefter forslagene sendes i høring.

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med råderum igangsættes, og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets forslag til råderum.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftes igen på udvalgets møde i april.

Til toppen


7. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Læsemaraton i Dronninglund
 • Notat om PLC og Bibliotekssamarbejdet
Beslutning
 • Orientering om indretningen af det nye bibliotek i Dronninglund og den videre proces vedrørende byggeriet.


Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen

Opdateret 8. marts 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer