Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 4. april 2019
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Budget 2020 - forslag til råderum


Resume

Sagsforløb: FK

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2020” på mødet den 13. februar 2019 igangsættes processen med beskrivelse af forslag til råderum på 1 % i alle fagudvalg.

Sagsfremstilling

Der igangsættes en proces, hvor der findes plads til råderum svarende til 1 % af alle serviceudgifter på alle fagområder.

Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere forslag til råderum.

Økonomiudvalget orienteres på deres møde den 15. maj 2019, hvorefter forslagene sendes i høring.

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med råderum igangsættes, og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets forslag til råderum.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 7. marts 2019, pkt. 6:

Drøftes igen på udvalgets møde i april.

Beslutning

Drøftet.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


4. Orientering om projekt Sundhed på Tværs


Resume

Sagsforløb: SS/FK

Projekt Sundhed på Tværs er udsprunget fra Bevæg dig for livet – Senior projektet i Brønderslev Kommune. Ambitionen er at skabe en bedre overgang fra kommunal rehabiliteringstræning til et foreningstilbud i kommunen. Projektet prøves af i foråret 2019, og det forventes at en evaluering med anbefalinger er klar i efteråret 2019.

Projektleder for Bevæg dig for livet Senior Morten Borregaard Poulsen deltager under orienteringen kl. 15.00.

Sagsfremstilling

Det har været et af de overordnede fokuspunkter i partnerskabsaftalen med Brønderslev Kommune og Bevæg dig for livet – Senior, at understøtte borgernes udslusning fra de kommunale rehabiliteringshold til foreningslivet. Her udspringer projekt Sundhed på Tværs også fra. Dog i et tæt samarbejde mellem Fagforvaltningerne i Fritid og Kultur og Sundhed og Velfærd.

I foråret 2018 godkendte Social- og Sundhedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune projektansøgningen til Sundhed på Tværs og bevilligede 115.000 kr. fra puljen for tværgående sundhedstiltag og bevægelse.

Det overordnede formål med projektet er, at flere borgere der har modtaget et forebyggelses- eller rehabiliteringstilbud i kommunalt regi fastholdes i fysisk aktivitet gennem foreningstilbud i Brønderslev Kommune. Ambitionen har været at skabe en model, hvor flere borgere fastholdes i fysisk aktivitet ved at introducere foreningstilbuddene til hele hold i løbet af det kommunale forebyggelses- og rehabiliteringsforløb.

I pilotprojektet er det rehabiliteringsholdene for borgere med KOL, Diabetes og Hjertesygdomme, der er inkluderet. De organisatoriske rammer vedrørende planlægningen af de pågældende hold er justeret fra 10 til 12 ugers forløb for at give borgerne bedre muligheder for træning på eget initiativ. Der er dog ikke justeret på antallet af kommunale træningsgange (se bilag).

Overordnet set har projektet omhandlet følgende elementer:

 • Brobygning – ledsaget overgang til foreningslivet af kommunalt personale. Foreningstilbud som en del af den udbudte træning.
 • Netværksdannelse mellem idrætsforeninger og sundhedscentre.
 • Opkvalificering af idrætsforeningernes instruktører og bestyrelsesmedlemmer i forhold til nye målgrupper.

Af praktiske årsager er KOL-, Diabetes- og Hjerteholdene samlet til foreningsbesøgene, så samarbejdsforeningerne kun skal stille op en gang pr. forløb. Status pt. er at der i uge 7 har været foreningsbesøg hos Brønderslev Floorball Club med ca. 25 deltagere og Dronninglund gymnastikforening med 6 deltagere. I uge 9 har der været foreningsbesøg hos Brønderslev Svømmeklub og Hjallerup Svømmeklub Søhesten med henholdsvis 15 og 4 deltagere. Foruden foreningsbesøgene giver pilotprojektet borgerne mulighed for at benytte samarbejdsforeningers tilbud gratis i den 12 ugers periode, de er tilknyttet et rehabiliteringshold i Brønderslev Kommune.

Projektet fremadrettet:
I uge 13 starter de næste rehabiliteringshold op og de nuværende afsluttes i uge 15. Der er planlagt foreningsbesøg for de nye hold i henholdsvis uge 19 og 21.

Der laves løbende evaluering og tilpasning af projektet, og sikres bl.a. optælling af antal deltagere på foreningsbesøgene. Derudover er der tilknyttet en specialgruppe fra Aalborg Universitet, der følger et diabeteshold i Sundhedscenter Vest. Deres arbejde skulle gerne give et indblik i målgruppens oplevelser med projektet og tidligere erfaringer med fysisk aktivitet.

Involverede foreninger:
Svømmeklubben Søhesten Hjallerup
Brønderslev Svømmeklub
Brønderslev Floorball Club
Thise IF
Dronninglund Gymnastikforening
Dronninglund IF - Fodbold

Fagforvaltningen for Fritid og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 14. marts 2019, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Carsten Ullmann Andersen var fraværende.

Beslutning

Udvalget tog en god orientering til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. 24 Timer i Hjallerup søger om godkendelse som en folkeoplysende forening


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til 24Timer i Hjallerups ansøgning om at blive godkendt som en folkeoplysende forening.

Sagsfremstilling

Foreningen "24Timer i Hjallerup" søger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune. Foreningens formål er at udføre frivilligt arbejde for Julemærkehjemmet i Hobro. Team Fritid og Kultur har ved møde med foreningen fået yderligere oplysninger om foreningens aktiviteter. Den 16. februar 2019 blev den store hovedevent ` 24 timer i Hjallerup´ afholdt med ca. 500 deltagere. Foreningen afholder ca. 4-5 store events pr. år, blandt andet open water om sommeren, som er et event ved og i Limfjorden.

Siden de startede foreningen i 2018, er medlemsantallet steget til 281 medlemmer, der er fordelt over hele Danmark.

Foreningens aktiviteter spænder over 8 forskellige idrætter/partnere, spinning, løb, stavgang, judo, spejdere, rappelling, cross fit, svømning og line dance. Foreningen søger godkendelse, da de ønsker at opstarte svømmehold, der træner op til eventet open water, hvilket vil ske i Hjallerup Svømmehal. Foreningen ønsker at blive medlem af dansk svømmeunion.

Som godkendt folkeoplysende forening vil foreningen være stillet på samme vilkår som de øvrige foreninger, der benytter Hjallerup Idrætscenter. Det vil sige, at de får betalt deres svømmetimer mod at der betales et gebyr. Timerne afregnes inden for rammerne af den halaftale, kommunen har med de selvejende haller.

Foreningen har store ambitioner, og er åben for samarbejde med andre foreninger.

Foreningens vedtægter opfylder kravene for en folkeoplysende forening.

Lovgrundlag:

Folkeoplysningslovens § 4, stk. 3 nr. 1-8.

§4: En folkeoplysende forening er en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning mv. eller en forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

§4, stk. 3, nr. 1 - 8: En folkeoplysende forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde skal:

 • have formuleret et formål med foreningsdannelsen som fremgår af vedtægten
 • tilbyde folkeoplysende virksomhed
 • have en bestyrelse
 • være demokratisk opbygget
 • bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • som udgangspunkt være åben for alle
 • være hjemmehørende i tilskudskommunen
 • have en virksomhed, der almennyttig og kontinuerlig

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender 24 Timer i Hjallerup som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Dansk/Afghansk Kulturforening i Hjallerup søger om godkendelse som en folkeoplysende forening


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til Dansk/Afghansk Kulturforening i Hjallerups ansøgning om at blive godkendt som en folkeoplysende forening.

Sagsfremstilling

Dansk/Afghansk Kulturforening i Hjallerup søger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune. Foreningen vil arbejde for at fremme integration og blive en del af det danske samfund. Dette vil ske gennem undervisning og idræt, f.eks. håndbold og fodbold, samt frivilligt arbejde.

Foreningens vedtægter opfylder kravene for en folkeoplysende forening. I den forbindelse har Team Fritid og Kultur haft et møde med foreningen i marts 2019, hvor vedtægterne blev gennemgået og ændringer foreslået. De korrekturmæssige ændringer vil blive vedtaget på næste generalforsamling.

Lovgrundlag:

Folkeoplysningslovens § 4, stk. 3 nr. 1-8.

§4: En folkeoplysende forening er en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning mv. eller en forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

§4, stk. 3, nr. 1 - 8: En folkeoplysende forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde skal:

 • have formuleret et formål med foreningsdannelsen som fremgår af vedtægten tilbyde folkeoplysende virksomhed
 • have en bestyrelse
 • være demokratisk opbygget
 • bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • som udgangspunkt være åben for alle
 • være hjemmehørende i tilskudskommunen
 • have en virksomhed, der almennyttig og kontinuerlig

Der søges ikke om hverken aktivitets- eller lokaletilskud.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender Dansk/Afghansk Kulturforening i Hjallerup som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsat.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Klokkerholm Oldboys søger om godkendelse som en folkeoplysende forening


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til Klokkerholm Oldboys ansøgning om at blive godkendt som en folkeoplysende forening.

Sagsfremstilling

Klokkerholm Oldboys søger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune. Foreningens formål er under kammeratlige og sociale forhold at udøve gymnastik og volleyball. Foreningen ønsker at benytte Klokkerholm hallen fremover.

Foreningens vedtægter opfylder kravene for en folkeoplysende forening.

Lovgrundlag:

Folkeoplysningslovens § 4, stk. 3 nr. 1-8.

§4: En folkeoplysende forening er en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning mv. eller en forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

§4, stk. 3, nr. 1 - 8: En folkeoplysende forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde skal:

have formuleret et formål med foreningsdannelsen som fremgår af vedtægten

 • tilbyde folkeoplysende virksomhed
 • have en bestyrelse
 • være demokratisk opbygget
 • bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • som udgangspunkt være åben for alle
 • være hjemmehørende i tilskudskommunen
 • have en virksomhed, der almennyttig og kontinuerlig

Der søges ikke om hverken aktivitets- eller lokaletilskud.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender Klokkerholm Oldboys som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Brønderslev Bokseklub søger om lokaletilskud


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til Brønderslev Bokseklubs ansøgning om tilsagn til lokaletilskud ved flytning til nyt lejemål.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en eventuel flytning til nye lokaler, søger Brønderslev Bokseklub om et tilsagn på, om bokseklubben kan opnå kommunalt lokaletilskud. Brønderslev Bokseklub anvender i dag Brønderslev Hallerne, men påtænker at flytte deres aktiviteter til et nyt lejemål i Brønderslev by.

Brønderslev Bokseklub betaler i dag et gebyr pr. time for at være i Brønderslev Hallen. Jævnfør halaftalen med de selvejende haller, betaler Brønderslev Kommune for de timer, som bokseklubben har i hallen.

I forbindelse med en flytning fra Brønderslev Hallen vil bokseklubben ikke længere skulle betale et årligt gebyr på 9.643 kr. Samtidig sparer Brønderslev Kommune 17.541 kr. for betaling af timerne til Brønderslev Hallen.

Ved indgåelse af nyt lejemål bliver bokseklubben omfattet af reglerne i Folkeoplysningslovens § 25, stk. 1. Det betyder, at bokseklubben kan få tilskud til 65 % af lejeudgiften samt vedligeholdelse og energiudgifter, dog med den regel, at tilskuddet udregnes i forhold til, hvor mange medlemmer, klubben har under og over 25 år. I den forbindelse er der i Brønderslev Ordningen en bestemmelse om, at for hver 6 børn foreningen har, reduceres antallet af voksne med 1 i beregningen.

Lejeudgiften samt el, vand og varme udgør inkl. moms 75.250 kr. om året. Bokseklubben har kun medlemmer under 25 år, hvilket betyder, at der kan gives et lokaletilskud på 65 % af udgifterne.

Der søges derfor om et årligt lokaletilsagn på 48.913 kr.

Tilskud til lokaler er et rammebudget, som fordeles mellem de foreninger, der har egne og lejede lokaler. I den forbindelse kan det bemærkes, at en forening er lukket ned og de fik tidligere et lokaletilskud på 64.000 kr. årligt. Der er derfor plads i den nuværende ramme til at imødekomme ansøgningen.

Det bemærkes desuden, at Folkeoplysningslovens § 25, stk. 2, siger: "Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale".

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgningen.

Personale

Ingen

Beslutning

Ansøgningen godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning om forhøjelse af tilskudsberettigede udgifter til BI-Centeret


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til Brønderslev Idrætsforenings ansøgning om forhøjelse af tilskudsberettigede udgifter ved beregning af lokaletilskud til Brønderslev Idrætsforening - hovedforeningen.

Sagsfremstilling

Med afsæt i renoveringsprojektet Bygningssættet BI-Centeret er Brønderslev Idrætsforening kommet et pænt stykke vej i forhold til den samlede opgave, men mangler stadig at få løst de sidste problemer i forhold til indeklimaet.

Det løses ved, at foreningen gennemfører 2. etape af fornyelse af ventilationsanlægget på BI-Centeret. Jævnfør vedlagte rapport beløber etape 2 sig til ca. 1 mio. kr. inkl. moms. Dertil skal forventes 3 % prisstigning. Det er først og fremmest omklædningsrum, mødelokaler, cafe og det nye E-Sports lokale, som vil få glæde af etablering af et nyt ventilationsanlæg. SE Vækstpulje Nyfors har givet tilsagn om støtte på 100.000 kr. på den betingelse, at finansiering er på plads senest 30. september 2019.

Foreningen har gentagne gange søgt forskellige fonde og puljer, og også fået støtte til forskellige delområder af det samlede projekt. Foreningen oplever, at det er vanskeligt at få økonomisk støtte til renoveringsopgaver, og de har derfor besluttet at skaffe økonomien ad anden vej, så foreningen kan få løst den påtrængende opgave.

Foreningen anmoder om støtte til etape 2 vedrørende ventilation ved at den samlede ramme for beregning af tilskud svarer til udgifterne til ventilationsanlægget. Udgiften på ca. 1 mio. kr. indregnes i lokaletilskud med 100.000 kr. årligt i 10 år. Foreningen betaler selv udgiften ved at optage lån/kassekredit. Når udgiften herefter indregnes som lokaletilskud i 10 år, betyder det, at foreningen får et tilskud på ca. 65.000 kr. årligt, idet der gives 65 % i lokaletilskud. Foreningen vil således sammen med egne indtægter kunne indfri lånet/kassekreditten over en 10-årig periode.

Brønderslev Kommune har årligt givet ca. 90.000 kr. i tilskud til to kreditforeningslån optaget til udvidelse af BI-Centerets bordtennisfaciliteter. Disse lån er nu indfriet, og tilskuddet bortfalder i 2019. Foreningen ønsker, at denne besparelse for Brønderslev Kommune indgår i vurderingen af ansøgningen. Hvis ansøgningen imødekommes, er der tale om en besparelse på ca. 20.000 kr. årligt for Brønderslev Kommune.

Det skal bemærkes, at foreningen gennem årene 2016, 2017 og 2018 har haft udgifter til renovering på i alt 1,6 mio. kr. Foreningen har fået tilskud hertil fra anlægspuljen på i alt 795.000 kr. Foreningen har således selv afholdt 800.000 af udgifterne i 2016, 2017 og 2018.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget kan ikke imødekomme ansøgningen.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Evaluering af Fritidsprisarrangement 2019 og planlægning af 2020


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte evaluering af Fritidsprisarrangementet 2019 og skal tage stilling til planlægning af afholdelse i 2020.

Sagsfremstilling

Den 28. februar 2019 blev uddeling af fritidsprisen i Brønderslev Kommune afholdt. Som ved uddelingen af priserne i 2018 blev arrangementet afholdt på Nordjyllands Idrætshøjskole. For at følge ønsket om, at gøre arrangementet til en helt særlig hædring af de frivillige foreninger under idræts- og spejdersamvirket, var der til i år skruet på parametrene for at gøre aftenen til noget helt særligt. Blandt nye tiltag kan bl.a. nævnes: lys og lyd show, en større sal samt mere målrettet markedsføring for at få deltagere til arrangementet.

Til årets uddelingen deltog 25 foreninger (159 deltagere).

Der er årligt afsat 40.000 kr. til afholdelse af arrangementet. I 2018 var rammen på i alt 61.000 kr., da der var overført 21.000 kr fra 2017 i ubrugte midler. På trods af en større økonomisk ramme for 2018 var det ikke muligt at overholde budgettet. Dette skyldes bl.a. en større engangsudgift til indkøb af banner, som kan bruges hvert år fremover. Derudover er det hovedsageligt spisebilletten inkl. leje af salen, der er den tunge post i regnskabet. Der gives to gratis spisebilletter pr. forening. Ønsker foreningen flere, er der mulighed for at tilkøbe disse til en pris á 175 kr. pr. person.

Det endelige resultat for afholdelsen endte på 85.651 kr. Dette giver sammenlagt et merforbrug på til 24.651 kr., som dækkes indenfor området.

På trods af en stigning i antallet af deltagere, er der mange foreninger, som ikke er repræsenteret til uddelingen.

I forbindelse med evaluering af prisuddelingen drøftede Fritidsprisudvalget regnskabet for arrangementet samt nye tiltag for næste uddelingen. Særligt økonomien var en væsentlig del af drøftelsen samtidig med visionen om, hvordan bygges der videre på det koncept, som allerede nu er blevet skabt - og taget godt imod blandt foreningerne.

Følgende punkter/forslag fremhæves:

 • Der ønskes bedre repræsentation fra foreningerne
 • Undersøgelse ved foreningerne i forhold til, hvordan foreningerne får flere til at indstille deres frivillige
 • Undersøgelse ved foreningerne i forhold til, hvordan foreningerne får flere til at deltage
 • Udvidelse af konceptet for at skabe en bredere tilslutning - fx. underholdning under arrangementet (stand-up, musik eller lignende), afterparty m.m. Hvad gør de andre kommuner - og hvad koster det?
 • Større salg af ekstra billetter til de enkelte foreninger

Der var enighed om, at skal konceptet bibeholdes som det er, eller udvikles, kræver det en udvidelse af den økonomiske ramme.

Forslag til budget for Fritidsprisuddelingen 2020:

Budgettet for 2020 er lavet ud fra følgende forudsætninger:

 • Arrangementet afholdes samme sted (Nordjyllands Idrætshøjskole) til samme pris som i 2019
 • Der anslås 200 personer
 • Det anslås, at ud af de 200 deltagere, betaler 30 personer selv for deres billet
 • Der afsættes 15.000 kr. til underholdning, herunder musik, stand-up, afterparty mm.

Der er afsat 40.000 kr. til afholdelse af arrangementet. Hvis der ved næste års arrangement deltager 200 personer, vil alene spisebilletterne overstige de budgetterede midler.

Det foreslås, at de resterende 60.000 kr., som vil være nødvendige for at kunne afholde arrangementet, dækkes af midler til udbetaling af lokaletilskud.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter evalueringen for afholdelsen af Fritidsprisarrangementet i 2019. Samtidig foreslås det, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter rammerne for næste års uddeling, både konceptet samt økonomien hertil.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker at der i budget 2019 er afsat 40.000 kr. til Fritidsprisarrangementet. Det bemærkes desuden, at det resterende beløb kan dækkes af midler til udbetaling af lokaletilskud.

Beslutning

Stor ros til arrangementet. Den økonomiske ramme er fastlagt til 100.000 kr. for 2020.

Det undersøges, om arrangementet kan understøttes økonomisk af andre interessenter.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Forslag om nedlæggelse af Kunstfonden og oprettelse af et Kunstråd


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til et forslag om at nedlægge ”Kunstfonden” og oprette et ”Kunstråd” med rådgivende funktion i forhold til Fritids- og Kulturudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunesammenlægningen var der enighed om at videreføre en prioritering af midler til indkøb af kunst eller kunstnerisk udsmykning af kommunens bygninger.

Byrådet godkendte den 16. december 2015 de nugældende vedtægter for ”Kunstfonden”. Fonden ledes i henhold til vedtægtens § 4 stk. 1 af en bestyrelse bestående af formanden for Fritids- og Kulturudvalget, et byrådsmedlem udpeget af Byrådet, 2 medlemmer udpeget af Fritids- og Kulturudvalget, hvoraf en skal være udøvende kunstner og direktør og fagchef for Fritid og Kultur.

Kunstfonden midler tilvejebringes som beskrevet i vedtægtens § 3 stk. 1 og 2. I relation til stk. 2 modtager Fonden hvert år et beløb fra salg af ”Kommunevin”.

Fondens bestyrelse har i henhold til vedtægterne beslutningskompetence over egne midler.

Kunstfondens samlede virke reguleres af vedtægten, og fonden referer til Byrådet.

Hildo Rasmussen, medlem af Fritids- og Kulturudvalget og af Byrådet udpeget til medlem af Kunstfondens bestyrelse foreslår, at Kunstfonden nedlægges, og der oprettes et Kunstråd. Kunstrådet skal referere til Fritids- og Kulturudvalget, som tillægges de kompetencer og midler, der er beskrevet i den nuværende ”Kunstfonds” vedtægter. Kunstrådets opgaver vil være af rådgivende karakter, og rådet kan afgive indstilling til Fritids- og Kulturudvalget.

Økonomi:

Hvis Kunstfonden nedlægges foreslår, Hildo Rasmussen, at midlerne overføres til Fritids- og Kulturudvalgets budget.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker at der er afsat et budget på 53.500 kr. i 2019.

Beslutning

Udvalget ønsker, at Kunstfonden fortsætter.

Hildo Rasmussen er stadig af den opfattelse, at Kunstfonden ændres til et Kunstråd, men ønsker ikke forslaget videresendt til Byrådet.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Ansøgning om fastholdelse af tilskud til Brønderslev Forfatterskole


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling fastholdelse af tilskud fra Kulturpuljen til Brønderslev Forfatterskoles etablering af talentmiljø.

Sagsfremstilling

Brønderslev Forfatterskole modtog den 11. februar 2019 afslag på ansøgningen "Talentveje til Litteraturen" fra "Puljen til etablering af talentmiljøer", under Slots- og Kulturstyrelsen. Til ansøgningen havde Fritids- og Kulturudvalget tildelt Forfatterskolen en medfinansiering i projektet på 350.000 kr.

Dette beløb ønsker Forfatterskolen mulighed for at råde over i 3 nye ansøgninger for samme projekt, da der stadig er stor tiltro til, at det er muligt at etablere et talentmiljø for forfatterspirer og nye litteraturtalenter i Brønderslev Kommune, centreret omkring Brønderslev Forfatterskole.

Der arbejdes - med afsæt i den oprindelige projektbeskrivelse - på at udarbejde ansøgninger til 3 nye fonde, henholdsvis Augustinusfonden, det Obelske Familiefond, og Spar Nord Fonden.

Det er Forfatterskolens ønske at kunne disponere over midlerne i de nye ansøgninger, for at kunne vise en lokal, kommunal støtte til og tro på projektet, og samtidig sikre den stærke lokale forankring. Lykkes det ikke at etablere et talentmiljø gennem ansøgninger, vil midlerne gå tilbage til Fritids- og Kulturudvalget.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender, at det tildelte tilskud på 350.000 kr. til Brønderslev Forfatterskole, fastholdes i forbindelse med ansøgning til 3 nye fonde.

Beslutning

Forslaget godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


13. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Ungekongres er fastlagt til torsdag den 7. november 2019
 • Projektudvikling af MakerSpace - et samarbejde mellem Ungdomsskole og Skoler
 • Danmarks Idrætsforbund (DIF) har udarbejdet analyse af idrætsmulighederne i den danske natur
Beslutning

Til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 5. april 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer