Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 9. maj 2019
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Margit Chemnitz var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Margit Chemnitz var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Budgetopfølgningen på udvalgets område findes i vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2020 - forslag til råderum


Resume

Sagsforløb: FK

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2020” på mødet den 13. februar 2019 igangsættes processen med beskrivelse af forslag til råderum på 1 % i alle fagudvalg.

Sagsfremstilling

Der igangsættes en proces, hvor der findes plads til råderum svarende til 1 % af alle serviceudgifter på alle fagområder.

Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere forslag til råderum.

Økonomiudvalget orienteres på deres møde den 15. maj 2019, hvorefter forslagene sendes i høring.

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med råderum igangsættes, og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets forslag til råderum.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 7. marts 2019, pkt. 6:

Drøftes igen på udvalgets møde i april.

Fritids- og Kulturudvalget, 4. april 2019, pkt. 3:

Drøftet.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Forslag til råderum oversendes til Økonomiudvalget.

Hildo Rasmussen og Peter H.S Kristensen ser ikke behov for, at der findes besparelsesforslag.

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Nøgletal for Brønderslev Bibliotek


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om nøgletal for Brønderslev Bibliotek 2014 - 2018.

Sagsfremstilling

På Brønderslev Bibliotek blev 2018 endnu et aktivt år, hvor arbejdet med de politisk besluttede indsatser har fyldt meget.

Byrådets beslutning om etablering af selvbetjening på Biblioteket i Brønderslev medførte udover arbejdet med videoovervågning, tyverisikring og alarmer også ombygning af flugtveje og opdeling af publikumsområder, ligesom personalet løbende nyindrettede både børne- og voksenområdet for at gøre biblioteket selvbetjeningsvenligt. I juni lukkede Mikael Klitgaard sig ind med sundhedskort og senere samme dag indviede Margit Chemnitz det nye småbørnsområde, mens børnene ventede utålmodigt.

Borgerne har taget godt imod det nye bibliotek og de nye muligheder.

Genform Dronninglund og arbejdet med Bibliotekets placering i midtbyen, er gået ind i en ny fase, hvor vi arbejder med en ombygning og tilbygning af den ene biblioteksbygning (apoteket) sådan, at Biblioteket bliver samlet på en matrikel. Bibliotekets placering midt i byen på byens nye torv er helt perfekt og vi ser frem til sammen med andre aktører i byen at skabe liv i midtbyen.

Byrådets beslutning, på opfordring af både Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget, om at se på øget samarbejde mellem folkeskolerne og folkebiblioteket er nu resulteret i et tættere samarbejde i de fire skoledistrikter, hvor der til hvert skoledistrikt tilknyttes en formidler fra folkebiblioteket. Det handler om at gøre det bedre, sådan at alle vores børn bliver klar til verden. Samarbejdet er startet op i november og vi forventer i det kommende skoleår at se nye aktiviteter i distrikterne knyttet op på skolernes årsplan.

GDPR - den nye databeskyttelsesforordning, har betydet stort fokus på persondatasikkerhed på bibliotekerne gennem året. I tæt kontakt med kommunens DPO (data protection officer) er alle kontrakter gennemgået ligesom mange procedurer er ændret og tilpasset de nye krav fra personlige login på pc’erne til nyt print og kopisystem til borgerne.

Nøgletallene for Brønderslev Bibliotek 2014-2018 giver et billede af Bibliotekets aktivitetsniveau på forskellige parametre. I nøgletallene er en tidslinje, som giver et indblik i de mange forskellige ting, der er foregået i løbet af 2018, meget ofte i samarbejde med andre.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

  • Invitation til 30-års jubilæum for Håbets Pris, pinsedag den 9. juni 2019 - invitation og præsentation er vedlagt
Beslutning

Til efterretning.

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Lukket punkt: Anlægspuljen 2019


Til toppen

Opdateret 10. maj 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer